13

Cov Yixalayees Tus Vajntxwv Yehau-ahas

1Thaum Ahaxiyas tus tub Yau-ases ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas tau nees nkaum peb xyoos lawm, Yehus tus tub Yehau-ahas mam li ua vajntxwv kav lub tebchaws Yixalayees, thiab nws nyob hauv lub nroog Xamalis kav tau kaum xya xyoo. 2Yehau-ahas ua txhaum rau tus TSWV ib yam li Vajntxwv Yelaunpau-as uas yog Nenpas tus tub ua, nws tau coj cov Yixalayees mus txhaum. 3Yog li ntawd, tus TSWV thiaj chim heev rau cov Yixalayees thiab cia Vajntxwv Haxayees uas kav lub tebchaws Xilias thiab nws tus tub Npeehadas tuaj tua yeej cov Yixalayees thiab tswjhwm cov Yixalayees tau ntev loo. 4Ces Yehau-ahas thiaj thov tus TSWV, tus TSWV txaus siab thiab teb nws tej lus thov, vim tus TSWV pom hais tias tus vajntxwv uas kav lub tebchaws Xilias tau tsimtxom cov Yixalayees heev. 5Tus TSWV pub cov Yixalayees muaj ib tug thawjcoj los tso kom lawv dim ntawm cov Xilias, yog li ntawd cov Yixalayees thiaj tau rov mus nyob hauv lawv tej vajtse kaj siab lug ib yam li yav tas los. 6Tiamsis lawv tseem pheej ua tej kev txhaum uas Vajntxwv Yelaunpau-as tsevneeg coj cov Yixalayees mus ua tsis tso tseg li, thiab tus mlom Aselas tseem nyob hauv lub nroog Xamalis.
7Yehau-ahas cov tubrog tsuas tshuav tsib caug leej tubrog caij nees, kaum lub tsheb nees, thiab kaum txhiab leej tubrog mus taw lawm xwb, rau qhov tus vajntxwv uas kav lub tebchaws Xilias tuaj muab ibtxhia tua tuag tas, thiab lawv muab tsuj ib yam li tsuj tej hmoov av.
8Dua li lwm yam uas Yehau-ahas ua thiab tej uas nws muaj peevxwm ua tau puavleej muab sau cia rau hauv Phau Ntawv Keebkwm uas teev cov Yixalayees cov Vajntxwv lub neej lawm. 9Yehau-ahas tuag thiab luag coj nws mus faus rau hauv lub nroog Xamalis, thiab nws tus tub Yehau-as ua vajntxwv hloov nws chaw.

Cov Yixalayees Tus Vajntxwv Yehau-as

10Thaum Yau-ases ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas tau peb caug xya xyoo lawm, Yehau-ahas tus tub Yehau-as mam li ua vajntxwv kav lub tebchaws Yixalayees, thiab nws nyob hauv lub nroog Xamalis kav tau kaum rau xyoo. 11Yehau-as los ua txhaum rau tus TSWV ib yam li Yelaunpau-as uas yog Nenpas tus tub ua, nws tau coj cov Yixalayees mus ua txhaum. 12Dua li lwm yam uas Yehau-as ua, thiab tagnrho tej uas nws muaj peevxwm ua rog rau Vajntxwv Amaxiyas uas kav lub tebchaws Yudas puavleej muab sau cia rau hauv Phau Ntawv Keebkwm uas teev cov Yixalayees cov Vajntxwv lub neej lawm. 13Yehau-as tuag thiab luag coj nws mus faus rau ntawm cov vajntxwv lub toj ntxas hauv lub nroog Xamalis, thiab nws tus tub Yelaunpau-as ua vajntxwv hloov nws chaw.

Elisas Tuag

14Thaum Elisas uas yog tus cev Vajtswv lus mob yuav tuag, Vajntxwv Yehau-as uas kav lub tebchaws Yixalayees tuaj xyuas Elisas. Yehau-as quaj hais tias, “Kuv txiv! Kuv txiv! Koj yog cov Yixalayees tus cawmseej uas loj kawg nkaus.”
15Elisas hais rau Yehau-as hais tias, “Koj cia li mus nqa ib rab hneevnti thiab ib co xub tuaj.” Yehau-as txawm mus nqa tuaj, 16thiab Elisas hais rau Yehau-as kom muab xub nruab rau rab hneevnti thiab rub tua. Vajntxwv txawm ua li ntawd, thiab Elisas muab nws txhais tes tso rau saum vajntxwv txhais tes. 17Elisas kom vajntxwv qhib lub qhovrai uas tig mus rau pem tebchaws Xilias, thiab Elisas hais tias, “Cia li tua koj rab hneevnti mus rau pem tebchaws Xilias!” Thaum uas vajntxwv tua rab hneevnti lawm, Elisas hais rau vajntxwv hais tias, “Koj yog xibxub uas tus TSWV yuav siv mus tua kom yeej lub tebchaws Xilias. Koj yuav mus tua cov Xilias pem lub nroog Afes mus txog hnub uas koj yeej lawv lawm.”
18Elisas hais kom vajntxwv muab dua ib co xub los nplawm hauv av. Vajntxwv txawm muab cov xub nplawm peb nplawg rau hauv av thiab tso plhuav tseg. 19Elisas npautaws heev, nws thiaj hais rau vajntxwv hais tias, “Tsimnyog koj nplawm tsib raus nplawm rau hauv av, koj thiaj yuav yeej hlo cov Xilias, tiamsis koj tsuas nplawm peb nplawg xwb, yog li ntawd, koj yuav mus tua yeej cov Xilias peb zaug xwb.”
20Elisas tuag thiab luag coj nws mus faus.
 Txij thaum ntawd los cov Mau-am ib pab rog tubsab pheej niaj xyoo tuaj tua lub tebchaws Yixalayees.
21Muaj ib zaug cov Yixalayees tabtom kwv ib tug tuag mus faus. Thaum lawv pom cov Mau-am pab rog tubsab ntawd tuaj, lawv txawm muab tus tuag pov rhees rau hauv Elisas lub qhov ntxa thiab lawv nyias taus nyias khiav lawm. Thaum tus tuag poob mus raug Elisas cov pobtxha, ces tus tuag txawm rov ciaj sia tuaj thiab sawv tsees nres nroos.

Cov Yixalayees thiab Cov Xilias Sib Tua

22Ntu uas Vajntxwv Yehau-as kav lub tebchaws Yixalayees, tus Vajntxwv Haxayees uas kav lub tebchaws Xilias tsimtxom cov Yixalayees kawg li, 23tiamsis tus TSWV hlub thiab tshua cov Yixalayees heev. Nws tsis xav kom lawv raug kev puastsuaj, nws thiaj pab lawv, rau qhov nws tau coglus tseg rau Anplahas, Ixaj thiab Yakhauj lawm. Tus TSWV tseem nco ntsoov nws haivneeg tsis tso lawv tseg li.
24Thaum Vajntxwv Haxayees uas kav lub tebchaws Xilias tuag lawm, nws tus tub Npeehadas ua vajntxwv hloov nws chaw. 25Vajntxwv Yehau-as uas kav lub tebchaws Yixalayees thiaj mus tua yeej Npeehadas peb zaug thiab rov mus txeeb tau tej nroog uas Npeehadas txeeb tau thaum uas Yehau-as txiv Yehau-ahas tseem ua vajntxwv kav lub tebchaws Yixalayees ntawd rov qab los huv tibsi lawm.