13

Klei Y-Jôača Kiă Kriê

1Hlăm thŭn tal dua pluh tlâo Y-Jôas anak êkei Y-Ahasia mtao Yuđa, Y-Jôača anak êkei Y-Jêhu dơ̆ng kiă kriê phung Israel hlăm ƀuôn Samari, leh anăn ñu kiă kriê pluh kjuh thŭn. 2Ñu ngă klei jhat ti anăp ală Yêhôwa, leh anăn tui hlue klei soh Y-Jêrôbôam anak êkei Y-Nêbat, klei anăn gơ̆ bi msoh phung Israel. Ñu amâo đuĕ ôh mơ̆ng klei soh anăn. 3Yêhôwa čuh ai ngêñ kơ phung Israel, leh anăn ñu jao digơ̆ nanao hlăm kngan Y-Hasael mtao Siri leh anăn hlăm kngan Y-Ben-Hadat anak êkei Y-Hasael. 4Y-Jôača kwưh kơ Yêhôwa, leh anăn Yêhôwa hmư̆ ñu; kyuadah Yêhôwa ƀuh klei arăng ktư̆ juă phung Israel, klei mtao Siri ktư̆ juă digơ̆. 5Kyuanăn Yêhôwa brei kơ phung Israel sa čô pô bi mtlaih, snăn diñu tlaih mơ̆ng kngan phung Siri; leh anăn phung ƀuôn sang Israel dôk hlăm sang diñu msĕ si hlăk êlâo. 6Ƀiădah diñu amâo đuĕ ôh mơ̆ng klei soh sang Y-Jêrôbôam, klei anăn gơ̆ bi msoh phung Israel, ƀiădah diñu êbat hlăm klei soh anăn; leh anăn sa ƀĕ gơ̆ng kŭt rup yang Asêra msĕ mơh ăt dôk hlăm ƀuôn Samari. 7Kyuadah ñu amâo lui ôh kơ Y-Jôača sa phung kahan êbeh hĭn kơ êma pluh čô đĭ aseh, leh anăn pluh boh êdeh aseh, leh anăn pluh êbâo čô êbat jơ̆ng; kyuadah mtao Siri bi rai hĕ digơ̆ leh anăn mjing digơ̆ msĕ si ƀruih ti anôk prah mdiê. 8Bruă mkăn Y-Jôača ngă, leh anăn jih klei ñu ngă leh, leh anăn klei ktang ñu, amâo djŏ hĕ arăng čih leh hlăm hdruôm hră Klei Yăl Dliê kơ Phung Mtao Israel? 9Snăn Y-Jôača djiê nao dôk mbĭt hŏng phung aê ñu, leh anăn arăng dơr ñu hlăm ƀuôn Samari. Leh anăn Y-Jôas anak êkei ñu kiă kriê čuê ñu.

Klei Y-Jôas Kiă Kriê Phung Israel

10Hlăm thŭn tal tlâo pluh kjuh Y-Jôas mtao Yuđa, Y-Jôas anak êkei Y-Jôača dơ̆ng kiă kriê phung Israel hlăm ƀuôn Samari, leh anăn ñu kiă kriê pluh năm thŭn. 11Ñu msĕ mơh ngă klei jhat ti anăp ală Yêhôwa; ñu amâo đuĕ ôh mơ̆ng jih klei soh Y-Jêrôbôam anak êkei Y-Nêbat, klei anăn gơ̆ bi msoh phung Israel, ƀiădah ñu êbat hlăm klei soh anăn. 12Bruă mkăn Y-Jôas ngă, leh anăn jih klei ñu ngă leh, leh anăn klei ktang ñu bi blah hŏng Y-Amasia mtao Yuđa, amâo djŏ hĕ arăng čih leh hlăm hdruôm hră Klei Yăl Dliê kơ Phung Mtao Israel? 13Snăn Y-Jôas djiê nao dôk mbĭt hŏng phung aê ñu, leh anăn Y-Jêrôbôam dôk ti jhưng mtao ñu. Arăng dơr Y-Jôas hlăm ƀuôn Samari mbĭt hŏng phung mtao Israel.

Klei Y-Êlisê Hưn Êlâo Knhal Tuč leh anăn Klei Ñu Djiê

14 Tơdah Y-Êlisê ruă leh, hŏng klei ruă anăn ñu srăng djiê, Y-Jôas mtao Israel trŭn nao kơ ñu leh anăn hia ti anăp ñu, lač, “Ơ ama kâo, Ơ ama kâo! Êdeh aseh Israel leh anăn phung đĭ aseh anăn!” 15Y-Êlisê lač kơ ñu, “Mă bĕ sa ƀĕ hna leh anăn ƀrăm.” Snăn ñu mă hna leh anăn ƀrăm. 16Leh anăn gơ̆ lač kơ mtao Israel, “Ƀêč bĕ hna.” Leh anăn ñu ƀêč. Y-Êlisê bă kngan gơ̆ ti kngan mtao. 17Gơ̆ lač, “Pŏk bĕ ƀăng bhă điêt tĭng ngŏ.” Leh anăn ñu pŏk. Y-Êlisê lač, “Mnah bĕ.” Leh anăn ñu mnah. Gơ̆ lač, “Ƀrăm Yêhôwa kơ klei dưi, ƀrăm kơ klei dưi hŏng čar Siri! Kyuadah ih srăng bi blah hŏng phung Siri hlăm ƀuôn Aphek tơl ih bi luč hĕ diñu jih.” 18Gơ̆ lač, “Mă bĕ ƀrăm.” Leh anăn ñu mă. Gơ̆ lač kơ mtao Israel, “Čăm bĕ ti lăn hŏng ƀrăm anăn.” Leh anăn ñu čăm tlâo bliư̆ leh anăn lui. 19Snăn mnuih Aê Diê ăl kơ ñu leh anăn lač, “Jăk hĭn tơdah ih čăm leh êma amâodah năm bliư̆; snăn kơh ih dưi čăm čar Siri tơl ih bi luč hĕ čar anăn. Ƀiădah ară anei lĕ, ih srăng čăm čar Siri knŏng tlâo bliư̆.”
20Snăn Y-Êlisê djiê, leh anăn arăng dơr ñu. Ênuk anăn phung Môap khăng mŭt čar čiăng bi blah hlăm yan mnga. 21Êjai arăng dơr sa čô mnuih, nĕ anei diñu ƀuh sa phung hriê bi blah, leh anăn arăng hwiê hĕ mnuih anăn hlăm msat Y-Êlisê. Tơdah mnuih anăn sô̆ djŏ hŏng klang Y-Êlisê, ñu lŏ hdĭp leh anăn dôk dơ̆ng.
22Y-Hasael mtao Siri ktư̆ juă phung Israel jih ênuk Y-Jôača. 23Ƀiădah Yêhôwa pap kơ diñu leh anăn hơiêng kơ diñu, leh anăn Yêhôwa wir phă diñu, kyua klei gơ̆ bi mguôp leh hŏng Y-Abraham, Y-Isăk, leh anăn Y-Yakôp, leh anăn amâo čiăng bi rai diñu ôh, kăn suôt diñu mơ̆ng anăp gơ̆ rei hlŏng kơ hruê anei.
24Tơdah Y-Hasael mtao Siri djiê, Y-Ben-Hadat anak êkei ñu kiă kriê čuê ñu. 25Leh anăn Y-Jôas anak êkei Y-Jôača lŏ sua mă mơ̆ng kngan Y-Ben-Hadat anak êkei Y-Hasael jih jang ƀuôn gơ̆ mă leh mơ̆ng Y-Jôača ama ñu hlăm klei bi blah. Tlâo bliư̆ Y-Jôas dưi hŏng ñu leh anăn lŏ sua mă ƀuôn phung Israel anăn.