14

1Tâm năm rơh bar rnôk rô̆ Y-Jôas, kon buklâu Y-Jôacha, hađăch Israel, pôri Y-Amasia, kon buklâu Y-Jôas, hađăch Yuda, ntơm chiă uănh. 2Păng geh bar jê̆t ma prăm năm tơlah păng ntơm chiă uănh, jêh ri păng chiă uănh bar jê̆t ma pham năm tâm ƀon Yêrusalem. Amoh mê̆ păng jêng H'Jôađan bơh ƀon Yêrusalem. 3Păng ƀư nau di năp măt Yêhôva, ƀiălah mâu di nâm bu Y-David, chô yau păng; păng ƀư tĭng lĕ nau bơh Y-Jôas, mbơ̆ păng hŏ ƀư jêh. 4Ƀiălah bu mâu sŏk lơi ôh ntŭk prêh kalơ. Phung ƀon lan ăt ƀư brah jêh ri gŭch ndơ ƀâu kah ta ntŭk prêh kalơ. 5Tơlah nau păng jêng hađăch, nâp jêh, păng nkhĭt lơi oh mon păng, phung hŏ nkhĭt jêh hađăch mbơ̆ păng. 6Ƀiălah păng mâu nkhĭt ôh kon phung nkhĭt nây; tĭng nâm nau chih jêh tâm ndrom sămƀŭt nau vay Y-Môis, nau Yêhôva ntăm jêh, "Bu mâu mra nkhĭt ôh mbơ̆ yor ma kon, mâu lĕ bu mra nkhĭt kon yor ma mbơ̆; ƀiălah ăp nơm mra khĭt yor nau tih păng nơm."
7Y-Amasia, nkhĭt du rmưn tahan phung Êđôm tâm Rlŭng Boh, jêh ri sŏk ƀon Sêla ma nau rduh lơh, jêh ri bu ntơ ƀon Jokthêel, jêng amoh păng n'ho tât ma nar aơ.
8Pônây, Y-Amasia prơh bunuyh hăn tât ma Y-Jôas, kon buklâu Y-Jôacha, sau Y-Jêhu, hađăch Israel, lah: "Văch hom, lŏng nâl ăn he tâm lơh." 9Y-Jôas, hađăch Israel, prơh bunuyh hăn plơ̆ sĭt lah ma Y-Amasia, hađăch Yuda, pô aơ: "Tơm Lok ta bri Liban njuăl bâr ma tơm si sêdar tâm bri Liban, lah: 'Ăn kon bu ur may tâm nsông đah kon buklâu gâp. Ƀiălah du mlâm mpa bri tă bơh n'gor Liban hăn rgăn, jot nkrâm tơm lok nây tâm dâng jâng. 10May hŏ lơh jêh phung Êđôm jêh ri nuih n'hâm may bêng nau hưn han. Ăn may mƀrơn ma nau chrêk rmah may gŭ hom tâm ngih vâl; mâm ƀư may gay ăn tât đŏng nau uh ah kŏ tât may chalôt, gay ăn may jêh ri phung Yuda roh rai?'"
11Y-Amasia, mâu ŭch iăt ôh nau Y-Jôas. Pôri, Y-Jôas hađăch Israel, dâk hao, jêh nây păng jêh ri Y-Amasia hađăch Yuda tâm lơh ta ƀon Bet-Sêmes, tâm n'gor phung Yuda. 12Phung tahan Yuda lĕ phung tahan Israel lơh rai jêh; phung tahan Yuda nchuăt du, ăp nơm sĭt rlet ngih păng. 13Ta ƀon Bet-Sêmes, Y-Jôas hađăch Israel, nhŭp Y-Amasia, hađăch Yuda, kon buklâu Y-Jôas, sau Y-Ahasia; jêh ta nây hăn tât ta ƀon Yêrusalem, bư rlâm lĕ mpêr ƀon toyh ntơm bơh Mpông Pêr Êphraim tât ta Mpông Pêr Njônh, tâm du bông jong puăn rhiăng hăt. 14Păng sŏk nchuăn lĕ miah, prăk, jêh ri lĕ rngôch khăl ngan geh tâm ngih Yêhôva jêh ri tâm jrô prăp drăp ndơ tâm ngih hađăch; jêh ri păng nơm tâm ban lĕ bu nhŭp ƀư bună leo rlet ma ƀon Samari.
15Nau kan êng Y-Jôas ƀư jêh, jêh ri nau katang păng, mâm nau tâm lơh păng đah Y-Amasia; hađăch Yuda, hŏ chih da dê tâm ndrom sămƀŭt Nau Rêh Jêng ma Phung Hađăch Israel. 16Y-Jôas khĭt hăn gŭ ndrel ma phung chô che păng, jêh ri bu tâp păng ta ƀon Samari ndrel ma phung hađăch Israel. Jêh ri Y-Jêrôbôam, kon buklâu păng, chiă uănh thoi păng.
17Y-Amasia, kon buklâu Y-Jôas, hađăch Yuda, hôm e rêh jê̆t ma prăm năm jêh khĭt Y-Jôas, kon buklâu Y-Jôacha hađăch Israel. 18Kan êng Y-Amasia ƀư, bu hŏ chih dadê tâm ndom sămƀŭt Nau Rêh Jêng ma Phung Hađăch Yuda. 19Ta ƀon Yêrusalem, bu tâm chră ŭch ƀư ma păng; jêh ri păng du rlet ma ƀon Lakis. Ƀiălah bu prơh bunuyh hăn nhŭp păng ta ƀon Lakis, jêh ri bu nkhĭt păng ta nây. 20Pônây, geh bunuyh rdeng păng ma seh tât ta ƀon Yêrusalem, jêh ri bu tâp păng ndrel ma phung chô che păng, ta ƀon Y-David. 21Lĕ rngôch phung Yuda, njêng Y-Asaria ƀư hađăch ntrok ăn Y-Amsia, mbơ̆ păng; păng hŏ geh jê̆t ma prao năm. 22Jêh hađăch mbơ̆ păng, Y-Amasia, khĭt hăn gŭ ndrel ma phung chô che păng, păng ndâk njêng ƀon Êlat, jêh ri mplơ̆ sĭt tay ƀon nây ma phung Yuda.

Nau Y-Jêrôbôam I I Chiă Uănh

23Tâm năm rơh jê̆t ma prăm rnôk rô̆ Y-Amasia, kon buklâu Y-Jôas, hađăch Yuda, pôri Y-Jêrôbôam kon buklâu Y-Jôas, ntơm ƀư hađăch Israel ta ƀon Samari. Păng chiă uănh puăn jê̆t ma puăn năm. 24Păng ƀư nau mhĭk ta năp măt Yêhôva. Păng mâu ŭch chalơi ôh bơh lĕ nau tih Y-Jêrôbôam, kon buklâu Y-Nêbat, nau nây hŏ nsŭk phung Israel ƀư tih. 25Păng sŏk sĭt n'har bri n'gor Israel ntơm bơh n'har ƀon Hamat tât ma dak mƀŭt Arabah, tĭng nâm nau Yêhôva Brah Ndu Israel hŏ ngơi jêh ma trôm mbung oh mon Păng Y-Yônas, kon buklâu Y-Amitai, jêng kôranh nơm mbơh lor, gŭ ta ƀon Gat-Hepher. 26Yorlah Yêhôva saơ jêh nau rêh ni phung Israel jêng nđêh nji ngăn; yorlah tâm phung Israel bu mâu hôm om du huê kon me, mâu lah dĭk bu đŏng ôh, kŏ mâu geh lĕ nơm kơl sâm rklaih phung Israel. 27Ƀiălah Yêhôva mâu mâp lah ôh mra jut lơi amoh phung Israel bơh tâm dâng trôk, pôri Yêhôva tâm rklaih khân păng ma ti Y-Jêrôbôam, kon buklâu Y-Jôas.
28Nau kan Y-Jêrôbôam ƀư, jêh ri lĕ nau păng ƀư jêh, nau katang păng nau păng tâm lơh, nau păng sŏk sĭt tay ƀon Damas jêh ri ƀon Hamat mplơ̆ ma phung Israel, ƀon nây lĕ jêng ndơ ma phung Yuda, bu hŏ chih dadê tâm ndrom Sămƀŭt Nau Rêh Jêng ma Phung Hađăch Israel. 29Jêh ri Y-Jêrôbôam khĭt hăn gŭ ndrel ma chô che păng, jêng phung hađăch Israel; jêh nây Y-Sakari, kon buklâu păng chiă uănh thoi păng.

Nau Y-Asaria Chiă Uănh