14

A-ma-xia

1Năm thứ hai đời Giô-ách, con Giô-a-cha, vua Y-sơ-ra-ên, A-ma-xia con Giô-ách lên ngôi làm vua Giu-đa, 2lúc hai mươi lăm tuổi và cai trị hai mươi chín năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua là bà Giê-hoa-đan, quê ở Giê ru-sa-lem. 3A-ma-xia làm điều phải trước mặt Chúa Hằng Hữu nhưng không sánh bằng Đa-vít, tổ tiên vua. Vua noi gương phụ vương là Giô-ách. 4Tuy nhiên vua vẫn không phá hủy các miếu thờ trên đồi, nên dân chúng vẫn còn cúng tế, đốt nhang tại những nơi ấy,
5Khi đã bình định lãnh thổ và củng cố thế lực, A-ma-xia đem xử tử những người đã ám sát cha mình; 6nhưng vua không giết con của những người ấy, đúng theo lệnh của Chúa được chép trong sách luật Mai-sen: "Cha sẽ không bị xử tử vì con có tội, và con cũng không bị xử tử vì cha, nhưng mỗi người chỉ bị xử tử vì tội của mình."
7Trong một trận chiến tại thung lũng Muối, A-ma-xia giết mười ngàn quân Ê-đôm và chiếm Sê-la, đổi tên thành là Giốc-then và tên này đến nay vẫn còn.
8Sau đấy, A-ma-xia sai sứ đến với Giô-ách (con của Giô-a-cha, cháu Giê-hu) vua Y-sơ-ra-ên thách thức: "Chúng ta thử giao chiến với nhau xem sao. 9“Giô-ách sai sứ trả lời: "Tại Li-ban, có một cây gai nhắn lời vói cây bách hương: Gả con gái anh cho con trai tôi đi!' Nhưng có thú rừng đi qua dẫm nát cây gai. 10Ngươi đánh bại Ê-đôm rồi sinh lòng kiêu căng. Sao không chịu ở nhà, mãn nguyện với chiến công ấy, lại còn muốn gây họa cho mình và cả nước Giu-đa để cùng nhau suy sụp?"
11Nhưng A-ma-xia không chịu nghe lời nên Giô-ách kéo quân lên, giao chiến và đánh bại quân A-ma-xia ở Bết-sê-mết, thuộc đất Giu-đa. 12Quân lính Giu-đa bỏ chạy về nhà. 13A-ma-xia bị bắt. Quân Y-sơ-ra-ên tiến đến Giê-ru-sa-lem, phá đổ một đoạn tường thành dài khoảng hai trăm mét, từ cửa Ép-ra-im đến cửa Góc. 14Giô-ách lấy hết vàng bạc, vật dụng trong Đền thờ, trong cung vua, bắt nhiều người làm con tin rồi trở về Sa-ma-ri.
15Các công việc khác của Giô-ách, thế lực của vua, các trận chiến với A-ma-xia đều được chép trong sách lịch sử của các vua Y-sơ-ra-ên. 16Giô-ách an giấc với tổ tiên, được chôn tại Sa-ma-ri cùng các vua Y-sơ-ra-ên. Giê-rô-bô-am con Giô-ách lên kế vị.
17Sau khi Giô-ách mất, A-ma-xia vua Giu-đa còn sống mười lăm năm nữa. 18Các công việc khác của A-ma-xia đều được chép trong sách lịch sử các vua Giu-đa. 19Tại Giê-ru-sa-lem có âm mưu phản loạn nên A-ma-xia bỏ chạy đi La-ki. Người ta đuổi theo đến La-ki, giết A-ma-xia tại đó. 20Xác vua được đặt lên lưng ngựa chở về Giê-ru-sa-lem và được chôn tại thành Đa-vít cùng với tổ tiên. 21Nhân dân Giu-đa tôn A-xa-ria lên làm vua thế cho A-ma-xia, cha vua. Lúc ấy A-xa-ria được mười sáu tuổi. 22Sau khi vua cha an giấc với tổ tiên, A-xa-ria xây thành Ê-lát và khôi phục chủ quyền thành này về cho nước Giu-đa.
23Vào năm thứ mười lăm đời A-ma-xia (con Giô-ách) vua Giu-đa, Giê-rô-bô-am con Giô-ách lên làm vua Y-sơ-ra-ên và cai trị bốn mươi mốt năm tại Sa-ma-ri. 24Vua làm điều ác trước mặt Chúa, không chịu từ bỏ tội lỗi của Giê-rô-bô-am (con Nê-bát), lôi kéo Y-sơ-ra-ên phạm tội theo. 25Giê-rô-bô-am khôi phục bờ cỏi Y-sơ-ra-ên từ Ha-mát đến Biển Chết, đúng như lời Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên đã dùng tôi tớ Ngài là tiên tri Giô-na, con trai A-mi-tai, người Gát-hê-phe loan báo trước. 26,27Chúa thấy cảnh Y-sơ-ra-ên bị hoạn nạn cay đắng, chẳng còn ai giúp đỡ, nên Ngài dùng Giê-rô-bô-am, con trai Giô-ách giải cứu họ và Chúa không hề có ý định xóa tên Y-sơ-ra-ên trên đất.
28Các công việc khác của Giê-rô-bô-am, thế lực người, các trận chiến, công cuộc khôi phục chủ quyền Đa-mách và Ha-mát (trước kia bị Giu-đa chiếm) đều được chép trong sách lịch-sử các vua Y-sơ-ra-ên. 29Giê-rô-bô-am an giấc với tổ tiên, được chôn cùng các vua Y-sơ-ra-ên. Xa-cha-ri con vua lên ngôi kế vị.