14

Ama-siah Cỡt Puo Yuda

1Tâng cumo bar Yê-hô-at cỡt puo cruang I-sarel, Ama-siah con samiang Yô-at mbỡiq chỗn cỡt puo cruang Yuda pláih mpoaq án. 2Bo án bữn bar chít la sỡng cumo, án chỗn cỡt sốt tâng vil Yaru-salem, cớp cỡt sốt bar chít takêh cumo. Mpiq án ramứh Yê-hũa-din tễ vil Yaru-salem. 3Puo Ama-siah táq ranáq pĩeiq lứq choâng moat Yiang Sursĩ, ma án tỡ bữn táq ĩn puo Davĩt, achúc achiac án, khoiq táq. Án táq puai samoât Yô-at mpoaq án khoiq táq. 4Ma án tỡ bữn talốh máh ntốq noau cucốh sang yiang canŏ́h; cũai proai I-sarel noâng dững níc crơng chiau sang, cớp chŏ́ng crơng phuom pỡ máh ntốq ki.
5Toâq chớc Ama-siah cỡt khâm, chơ án cachĩt loah máh cũai ayững atĩ ca khoiq cachĩt mpoaq án. 6Ma án tỡ bữn cachĩt con châu tỗp alới. Án táq ariang phễp rit Yiang Sursĩ khoiq patâp na Môi-se neq: “Chỗi cachĩt mpiq mpoaq cỗ tian con alới táq lôih, cớp chỗi cachĩt con cỗ tian mpiq mpoaq alới táq lôih. Cũai aléq táq lôih, cũai ki toâp cóq cuchĩt, cỗ tian lôih án bữm.”
7Ama-siah cachĩt tahan tỗp Ê-dôm muoi chít ngin náq tâng avúng Boi. Án cheng bữn loah vil Sê-la, cớp án amứh vil ki Yôc-thil; ramứh nâi noâng toau sanua.
8Chơ Ama-siah ớn manoaq ayững atĩ án pỡq ramóh Yê-hô-at puo cũai I-sarel, con samiang Yê-hũa-hat, châu Yê-hu, cớp atỡng santoiq cardỗq neq: “Toâq tốh! Chơ hái rachíl.”
9Ma Yê-hô-at ớn cũai dững parnai atỡng loah neq: “Bữn muoi trỗ, rapul sarlia tâng cóh Lê-banôn pai chóq aluang sê-da neq: ‘Yỗn con cumũr mới racoâiq cớp con samiang cứq.’ Chơ toâq muoi lám charán cruang pỡq pha cóh Lê-banôn, án tĩn sarúq rapul sarlia ki. 10Ama-siah ơi! Mới khoiq chíl riap tỗp Ê-dôm, chơ mới achỗn tỗ bữm. Cóq mới sâng bũi cớp ramứh ranoâng mới bữn sanua, cớp ỡt tâng cruang mới sâng. Cỗ nŏ́q mới ravoât ranáq túh arức dŏq dững ŏ́c cuchĩt pứt toâq pỡ tỗ mới bữm cớp pỡ cũai proai mới?”
11Ma Ama-siah tỡ bữn tamứng. Yuaq ngkíq, puo Yê-hô-at tễ cruang I-sarel cớp tỗp tahan án toâq chíl puo Ama-siah pỡ vil Bet Samet tâng cruang Yuda. 12Tỗp tahan Ama-siah cỡt pê, cớp dũ náq tahan miar lúh chu nheq pỡ dống alới bữm. 13Yê-hô-at bữn cỗp puo Ama-siah, chơ án pỡq pỡ vil Yaru-salem, cớp pieih talốh nheq viang vil Yaru-salem tễ Ngoah Toong Ep-ra-im toau toâq Ngoah Toong Nhoq, cuti mán pỗn culám coat. 14Án ĩt nheq máh yễng, práq, cớp crơng án tamóh tâng Dống Sang Toâr, cớp tâng dống puo. Chơ án ngcỗi dững achu crơng ki pỡ vil Sa-mari, dếh cỗp dững achu cũai clứng hỡ.
15Máh ranáq canŏ́h puo Yê-hô-at táq, dếh ranáq án chíl Ama-siah puo cũai Yuda clŏ́q lứq, noau chĩc dŏq tâng pơ saráq atỡng tễ Ranáq Máh Puo Cũai I-sarel Khoiq Táq. 16Yê-hô-at cuchĩt, cớp noau tứp án tâng ping noau dốq tứp puo pỡ vil Sa-mari. Moâm ki, Yê-rabũam Bar con samiang án ễn chỗn cỡt puo pláih loah án.

Puo Ama-siah Cuchĩt

17Toâq vớt Yê-hô-at puo cũai I-sarel cuchĩt, Ama-siah puo Yuda noâng bữn tamoong ễn muoi chít la sỡng cumo. 18Máh ranáq puo Ama-siah táq noau chĩc dŏq tâng pơ saráq atỡng tễ Ranáq Máh Puo Cũai Yuda Khoiq Táq.
19Bữn cũai aloŏh ngê ễ cachĩt tuoiq Ama-siah tâng vil Yaru-salem. Chơ án lúh chu vil Lakit, ma alới rapuai cớp cachĩt án tâng vil ki. 20Tỗp alới patiang sac án tâng aséh, chơ dững achu pỡ vil Yaru-salem cớp tứp án tâng ping dốq noau tứp puo pỡ Vil Davĩt. 21Chơ máh cũai Yuda chóh Usiah con samiang án ễn chỗn cỡt puo; bo ki Usiah bữn muoi chít tapoât cumo. 22Toâq vớt mpoaq Usiah cuchĩt, Usiah cheng ĩt loah vil E-lat cớp táng vil tamái hỡ.

Yê-rabũam Bar Cỡt Puo I-sarel

23Tâng cumo muoi chít la sỡng Ama-siah con samiang Yô-at cỡt puo cruang Yuda, Yê-rabũam Bar con samiang Yê-hô-at chỗn cỡt puo cruang I-sarel; cớp án cỡt sốt tâng vil Sa-mari dũn pỗn chít la muoi cumo. 24Án táq sâuq lứq choâng moat Yiang Sursĩ, tũoiq machớng Yê-rabũam con samiang Nê-bat, la puo cruang I-sarel thrap nhũang khoiq táq, la cũai radững máh cũai I-sarel táq lôih. 25Yê-rabũam Bar cheng ĩt loah máh cutễq tễ raláp Hamat coah angia pỡng toau toâq pỡ dỡq mưt Boi coah angia pưn. Máh ranáq nâi cỡt rapĩeiq santoiq Yiang Sursĩ tỗp I-sarel khoiq pai dŏq na Yô-na, cũai tang bỗq Yiang Sursĩ. Yô-na la con samiang Ami-tai tễ vil Cat Hê-phêr. 26Yiang Sursĩ hữm cũai I-sarel chĩuq túh arức ntâng lứq, cớp ŏ́q noau rachuai. 27Cớp Yiang Sursĩ tỡ ễq pupứt cruang I-sarel tâng pưn paloŏng cutrúq nâi. Ngkíq án chuai tỗp alới na puo Yê-rabũam Bar, la con samiang Yê-hô-at. 28Máh ranáq puo Yê-rabũam Bar táq, cớp ranáq án rachíl clŏ́q lứq dŏq cheng ĩt loah yỗn cruang I-sarel, vil Damac, cớp vil Hamat, noau chĩc dŏq tâng pơ saráq atỡng tễ Ranáq Máh Puo Cũai I-sarel Khoiq Táq. 29Puo Yê-rabũam Bar cuchĩt, cớp noau tứp án tâng ping dốq tứp puo cũai I-sarel. Vớt ki Sa-chari con samiang án ễn chỗn cỡt puo pláih án.