14

Cov Yudas Tus Vajntxwv Amaxiyas

(2 Xwmtxheej Vajntxwv 25.1-24)

1Thaum Yehau-ahas tus tub Yehau-as ua vajntxwv kav lub tebchaws Yixalayees tau ob xyoo lawm, Yau-ases tus tub Amaxiyas mam li ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas 2thaum nws hnubnyoog muaj nees nkaum tsib xyoo, thiab nws nyob hauv lub nroog Yeluxalees kav tau nees nkaum cuaj xyoos. Nws niam hu ua Yehau-adees uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees. 3Amaxiyas ua lub neej raws li tus TSWV siab nyiam, nws tsis ua li nws yawgkoob uas yog Vajntxwv Daviv ua, tiamsis nws ua li nws txiv Yau-ases ua. 4Nws tsis muab tej chaw teev dab rhuav povtseg, cov neeg thiaj pheej mus tua tsiaj fij thiab hlawv hmoov tshuaj tsw qab rau ntawm tej chaw teev dab ntawd.
5Thaum Amaxiyas kav lub tebchaws nyob ruaj, nws muab ob tug nom uas tua nws txiv uas yog Vajntxwv Yau-as tua povtseg. 6Txawm li ntawd los nws tsis tua nkawd cov menyuam, nws ua li ntawd thiaj raws li tus TSWV tej lus samhwm rau hauv Phau Ntawv Kevcai uas Mauxes sau tseg hais tias, “Tsis txhob muab niamtxiv tua, vim menyuam tej kev txhaum, thiab tsis txhob muab tej menyuam tua, vim niamtxiv tej kev txhaum; tus twg ua txhaum tsuas tua tus ntawd xwb.”
7Amaxiyas tua cov tubrog Edoos tuag kaum txhiab leej rau hauv lub Hav Ntsev; nws mus tua thiab txeeb tau lub nroog Xelas thiab muab lub nroog ntawd tis dua npe hu ua Yauthees, luag tseem hu lub npe ntawd los txog niaj hnub no.
8Amaxiyas txawm tso neeg mus hais kom Vajntxwv Yehau-as uas kav lub tebchaws Yixalayees tuaj nrog nws sib tua. 9Tiamsis Vajntxwv Yehau-as tso neeg mus hais rau Amaxiyas hais tias, “Muaj ib zaug ib tsob ntoo pos uas nyob pem roob Lenpanoos tso xov tuaj rau tsob ntoo ciab hais tias, ‘Muab koj tus ntxhais rau kuv tus tub yuav ua pojniam.’ Tiamsis txawm muaj ib tug tsiaj qus los muab tsob ntoo pos ntawd tsuj kiag rau hauv av lawm. 10Amaxiyas, nimno koj khavtheeb qhov uas koj tua yeej cov Edoos uas ua rau koj nto npe. Koj cia li txaus siab thiab nyob twjywm hauv tsev. Vim li cas koj yuav nrhiav teebmeem rau koj thiab koj cov pejxeem kom puastsuaj?”
11Tiamsis Amaxiyas tsis mloog Vajntxwv Yehau-as tej lus li, Yehau-as thiaj coj nws cov tubrog tuaj tua Amaxiyas ntawm lub nroog Npethes Semes hauv tebchaws Yudas. 12Amaxiyas cov tubrog swb thiab khiav tas rov qab mus tsev lawm. 13Yehau-as ntes tau Amaxiyas, thiab Yehau-as ncaj nraim mus tua lub nroog Yeluxalees, lawv tsoo lub nroog tus ntsa yeej ntawm lub Roojvag Efalayees mus ti nkaus rau lub Roojvag Ceskaum ntev li ib puas daj pob tas. 14Yehau-as coj tej nyiaj thiab tej kub, tej cuabyeej hauv lub tuamtsev thiab txhua yam muaj nqis hauv lub loog uas nws tshawb tau nrog cov neeg uas nws ntes tau mus rau pem lub nroog Xamalis lawm.
15Dua li lwm yam uas Yehau-as ua thiab tagnrho tej uas nws muaj peevxwm tua yeej Vajntxwv Amaxiyas uas kav lub tebchaws Yudas puavleej muab sau cia rau hauv Phau Ntawv Keebkwm uas teev cov Yixalayees cov Vajntxwv lub neej lawm. 16Yehau-as tuag thiab luag coj nws mus faus rau ntawm cov vajntxwv lub toj ntxas hauv lub nroog Xamalis, thiab nws tus tub Yelaunpau-as ua vajntxwv hloov nws chaw.

Cov Yudas Tus Vajntxwv Amaxiyas Tuag

(2 Xwmtxheej Vajntxwv 25.25-28)

17Thaum Vajntxwv Yehau-as uas kav lub tebchaws Yixalayees tuag lawm, Vajntxwv Amaxiyas uas kav lub tebchaws Yudas tseem ua neej nyob tau kaum tsib xyoo ntxiv nws mam li tuag. 18Dua li lwm yam uas Amaxiyas ua puavleej muab sau cia rau hauv Phau Ntawv Keebkwm uas teev cov Yudas cov vajntxwv lub neej lawm.
19Muaj ib pab neeg nyob hauv lub nroog Yeluxalees ntxeev siab yuav muab Amaxiyas tua povtseg, nws thiaj khiav mus rau hauv lub nroog Lakhis, tiamsis nws cov yeebncuab raws qab mus muab nws tua tuag rau hauv lub nroog ntawd lawm. 20Luag thiaj muab nees thauj nws rov los rau hauv lub nroog Yeluxalees thiab muab nws faus rau ntawm cov vajntxwv lub toj ntxas hauv Daviv lub nroog. 21Ces cov Yudas thiaj muab lub kausmom kub rau Amaxiyas tus tub Uxiyas uas hnubnyoog muaj kaum rau xyoo ntoo thiab tsa nws ua vajntxwv hloov nws txiv chaw. 22Uxiyas mus txeeb tau lub nroog Elas thiab rov txhim khov lub nroog ntawd dua tshiab, tom qab uas nws txiv Amaxiyas tuag lawm.

Cov Yixalayees Tus Vajntxwv Yelaunpau-as

23Thaum Yau-ases tus tub Amaxiyas ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas tau kaum tsib xyoo lawm, Yehau-as tus tub Yelaunpau-as mam li ua vajntxwv kav lub tebchaws Yixalayees, thiab nws nyob hauv lub nroog Xamalis kav tau plaub caug ib xyoos. 24Yelaunpau-as ua txhaum rau tus TSWV thiab ua phem ua qias ib yam li nws yawgkoob Yelaunpau-as uas yog Nenpas tus tub uas coj cov Yixalayees mus ua txhaum. 25Yelaunpau-as rov mus txeeb tau cov Yixalayees cheebtsam av, txij ntua ntawm lub Dawm Hamas uas nyob sab qaumteb mus txog ntua nram Hiavtxwv Tuag uas nyob sab qabteb, raws li tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv tau hais rau nws tus tubtxib Yaunas uas yog tus cev Vajtswv lus thiab yog Amitais tus tub uas nyob hauv lub nroog Nkathas Hefeles lawm.
26Tus TSWV pom cov Yixalayees raug kev txomnyem heev; tsis muaj tus pab lawv li. 27Tus TSWV tsis xav kom cov Yixalayees puastsuaj hauv lub qab ntuj no mus, yog li ntawd nws thiaj txib Vajntxwv Yelaunpau-as ua tus cawm cov Yixalayees kom dim.
28Dua li lwm yam uas Yelaunpau-as ua, tej uas nws muaj peevxwm tua rog, thiab txeeb tau lub nroog Damaxes thiab lub nroog Hamas rov rau cov Yixalayees, puavleej muab sau cia rau hauv Phau Ntawv Keebkwm uas teev cov Yixalayees cov Vajntxwv lub neej lawm. 29Yelaunpau-as tuag thiab luag coj nws mus faus rau ntawm cov vajntxwv lub toj ntxas, thiab nws tus tub Xakhaliyas ua vajntxwv hloov nws chaw.