14

Yu^ndaa Nyei Hungh, Aa^maa^si^yaa

(Beiv mangc 2 Zunh Doic Douh 25:1-24)

1Ye^ho^aa^haatc nyei dorn, Ye^ho^aatc, zoux I^saa^laa^en nyei hungh i hnyangx wuov hnyangx, Yo^aatc nyei dorn, Aa^maa^si^yaa, faaux weic zoux Yu^ndaa nyei hungh. 2Aa^maa^si^yaa zoux hungh wuov zanc, ninh nyei hnyangx-jeiv duqv nyic ziepc hmz hnyangx. Ninh yiem Ye^lu^saa^lem gunv nyic ziepc juov hnyangx. Ninh nyei maa nyei mbuox heuc Ye^ho^atc^ndin, se Ye^lu^saa^lem zingh nyei mienh. 3Ziux Ziouv mangc, Aa^maa^si^yaa zoux duqv horpc mv baac maiv hnangv ninh nyei ong-taaix, Ndaawitv, zoux nyei. Ninh ei ninh nyei die, Yo^aatc, nyei nyungc zeiv zoux nyungc-nyungc. 4Mv baac ninh maiv caeqv yiem hlang zaangc zienh nyei dorngx. Baeqc fingx corc yiem wuov fongc horc ziec yaac buov hung.
5Zoux gau, Aa^maa^si^yaa yietv duqv gunv guoqv wuonv nyei, ninh ziouc zorqv dongh zinh ndaangc daix ninh nyei die wuov deix jien, daix nzengc mi'aqv. 6Mv baac ninh maiv daix dongh daix ninh nyei die wuov deix jien nyei dorn ziux fiev jienv ⟨Mose nyei Leiz-Latc Sou.⟩Ziouv hatc nyei waac gorngv, “Maiv dungx weic dorn-jueiv zoux nyei zuiz daix diex maac. Yaac maiv dungx weic diex maac zoux nyei zuiz daix dorn-jueiv. Gorqv-mienh oix zuqc weic gorqv-mienh nyei zuiz zuqc daic.” 7Aa^maa^si^yaa yiem Nzauv-Horngz daix daic yietc waanc dauh E^ndom Mienh, yaac mborqv hingh zorqv duqv Se^e^laa Zingh, aengx tiuv zingh nyei mbuox heuc Yokv^te^en. Naaiv norm zingh corc hnangv naaiv nor heuc taux ih jaax hnoi.
8Aa^maa^si^yaa paaiv douc fienx mienh mingh lorz Ye^hu nyei fun, Ye^ho^aa^haatc nyei dorn, I^saa^laa^en Mienh nyei hungh, Ye^ho^aatc, gorngv mbuox ninh, “Daaih maah! Mbuo i dauh hmien doix hmien mborqv jaax.”
9Mv baac I^saa^laa^en nyei hungh, Ye^ho^aatc, aengx paaiv douc fienx mienh mingh mbuox Yu^ndaa nyei hungh, Aa^maa^si^yaa, “Maaih zungh njimv yiem Le^mbaa^norn Mbong bun waac mingh mbuox diuh yiem Le^mbaa^norn Mbong nyei si^ndaa zongh ndiangx, ‘Bungx meih nyei sieqv bun yie nyei dorn longc zoux auv.’ Nqa'haav maaih dauh hieh zoih jiex jauv caaiv waaic wuov zungh njimv. 10Meih za'gengh mborqv hingh E^ndom Mienh mi'aqv. Ih zanc meih ziouc ceng-hlo aqv. Oix zuqc buangv hnyouv meih duqv daaih nyei njang-laangc yaac yiem jienv biauv maah! Weic haaix diuc jiez hnyouv cuoqv sic bun meih ganh caux Yu^ndaa Deic yietc zungv zuqc baaic?”
11Mv baac Aa^maa^si^yaa maiv muangx naaiv deix waac. I^saa^laa^en nyei hungh, Ye^ho^aatc, ziouc daaih yiem Yu^ndaa Deic nyei Mbetc Semetv Mungv, caux Yu^ndaa nyei hungh, Aa^maa^si^yaa, doix hmien mborqv jaax. 12Yu^ndaa ziouc suei I^saa^laa^en. Gorqv-mienh biaux jienv nzuonx gorqv-mienh nyei biauv. 13Yiem Mbetc Semetv Mungv, I^saa^laa^en nyei hungh, Ye^ho^aatc, zorqv Aa^hatc^yaa nyei fun, Yo^aatc nyei dorn, Yu^ndaa nyei hungh, Aa^maa^si^yaa. Nqa'haav Ye^ho^aatc mingh Ye^lu^saa^lem caeqv waaic zingh laatc yiem E^faa^im Laatc Gaengh mingh taux Gorqv Gaengh, ndaau feix baeqv ndorqc. 14Ninh zorqv nzengc yiem zaangc Ziouv nyei biauv gu'nyuoz caux yiem hungh dinc siou jaaix nyei ga'naaiv nyei dorngx nyei jiem nyaanh caux jaa-dorngx. Ninh yaac zorqv deix mienh mingh zoux dorngx-daauh ziouc nzuonx Saa^maa^lie Zingh mi'aqv.
15Ye^ho^aatc zoux zengc njiec nyei sic caux ninh nyei qaqv, liemh ninh caux Yu^ndaa nyei hungh, Aa^maa^si^yaa, mborqv jaax nyei sic, fiev jienv I^saa^laa^en hungh nyei hungh douh daan. 16Ye^ho^aatc guei seix mi'aqv, yaac caux I^saa^laa^en nyei hungh zangx jienv Saa^maa^lie. Ninh nyei dorn, Ye^lo^mbo^am, aengx nzipc jienv ninh zoux hungh.

Yu^ndaa Nyei Hungh, Aa^maa^si^yaa, Guei Seix

(Beiv mangc 2 Zunh Doic Douh 25:25-28)

17I^saa^laa^en nyei hungh, Ye^ho^aa^haatc, nyei dorn, Ye^ho^aatc, guei seix liuz, Yu^ndaa nyei hungh, Yo^aatc nyei dorn, Aa^maa^si^yaa, corc ziangh jienv ziepc hmz hnyangx. 18Aa^maa^si^yaa zoux zengc njiec nyei sic fiev jienv Yu^ndaa hungh nyei hungh douh daan.
19Yiem Ye^lu^saa^lem maaih mienh beic ndiev caangh laangh oix ngaengc Aa^maa^si^yaa, ninh ziouc biaux mingh Laakitv Zingh, mv baac ninh mbuo paaiv mienh mingh taux Laakitv, yiem wuov daix ninh. 20Ninh mbuo longc maaz tor ninh nyei sei nzuonx Ye^lu^saa^lem, caux ninh nyei ong-taaix zangx jienv yiem Ndaawitv nyei Zingh.
21Yu^ndaa nyei zuangx baeqc fingx liepc Aa^saa^li^yaa nzipc jienv zoux hungh div ninh nyei die, Aa^maa^si^yaa. Wuov zanc Aa^saa^li^yaa duqv ziepc luoqc hnyangx. 22Aa^maa^si^yaa guei seix mi'aqv. Nqa'haav Aa^saa^li^yaa duqv ceix jiez Elatv Zingh aengx fungx nzuonx bun Yu^ndaa.

I^saa^laa^en Nyei Hungh Da'nyeic Dauh Ye^lo^mbo^am

23Yo^aatc nyei dorn, Aa^maa^si^yaa, zoux Yu^ndaa nyei hungh ziepc hmz hnyangx wuov hnyangx, Ye^ho^aatc nyei dorn, Ye^lo^mbo^am, yiem Saa^maa^lie faaux weic zoux I^saa^laa^en nyei hungh yaac gunv feix ziepc yietv hnyangx. 24Ei Ziouv mangc ninh zoux waaic sic, maiv guangc Ne^mbatc nyei dorn, Ye^lo^mbo^am, zoux nyei yietc zungv zuiz, dongh ninh bun I^saa^laa^en Mienh baamz nyei zuiz. 25Se dongh naaiv dauh hungh aengx mborqv duqv deic-bung nzuonx, bun I^saa^laa^en nyei gapv-jaaix yiem Le^mbo Haamatv mingh taux Aa^laa^mbaa nyei Koiv, hnangv Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, longc ninh nyei bou, se yiem Gatc Hefe nyei douc waac mienh, Aa^mitv^tai nyei dorn, Yonaa, gorngv nyei waac.
26Weic zuqc Ziouv mangc buatc I^saa^laa^en nyei zuangx mienh, maiv gunv zoux nouh fai maiv zoux nouh nyei, zuqc siouc kouv yaac maiv maaih haaix dauh tengx. 27Ziouv yaac maiv gorngv ninh oix zorqv I^saa^laa^en nyei mbuox yiem lungh ndiev sortv guangc, ninh ziouc longc Ye^ho^aatc nyei dorn, Ye^lo^mbo^am, njoux ninh mbuo.
28Ye^lo^mbo^am zoux zengc njiec nyei sic, caux ninh zoux nyei yietc zungv, caux ninh nyei qaqv, ninh hnangv haaix nor mborqv jaax, hnangv haaix nor duqv dongh zinh ndaangc benx Yu^ndaa nyei Ndaa^matv^gatc Zingh caux Haamatv Zingh nzuonx daaih benx I^saa^laa^en nyei, naaiv deix yietc zungv sic, fiev jienv I^saa^laa^en hungh nyei hungh douh daan. 29Ye^lo^mbo^am guei seix mi'aqv, ninh nyei dorn, Se^kaa^li^yaa, nzipc jienv ninh zoux hungh.