14

Klei Y-Amasia Kiă Kriê

(II KYD 25:1-28)

1Hlăm thŭn tal dua Y-Jôas anak êkei Y-Jôača mtao Israel, Y-Amasia anak êkei Y-Jôas mtao Yuđa dơ̆ng kiă kriê. 2Ñu mâo dua pluh êma thŭn tơdah ñu dơ̆ng kiă kriê, leh anăn ñu kiă kriê dua pluh dua păn thŭn hlăm ƀuôn Yêrusalem. Anăn amĭ ñu jing H'Jôađan mơ̆ng ƀuôn Yêrusalem. 3Ñu ngă klei djŏ ti anăp ală Yêhôwa, ƀiădah amâo djŏ ôh msĕ si Y-Đawit aê ñu. Ñu ngă jih klei tui si Y-Jôas ama ñu ngă leh. 4Ƀiădah arăng amâo mă hĕ ôh anôk dlông. Phung ƀuôn sang ăt ngă yang leh anăn čuh mnơ̆ng ƀâo mngưi ti anôk dlông. 5Tơdah klei ñu jing mtao jing kjăp leh, ñu bi mdjiê hĕ phung dĭng buăl ñu, phung bi mdjiê leh mtao ama ñu. 6 Ƀiădah ñu amâo bi mdjiê ôh anak phung bi mdjiê anăn; tui si klei čih leh hlăm hdruôm hră klei bhiăn Y-Môis, klei Yêhôwa mtă leh, “Arăng amâo srăng bi mdjiê ôh phung ama kyua phung anak, amâodah arăng amâo srăng bi mdjiê phung anak kyua phung ama; ƀiădah grăp čô srăng djiê kyua klei soh ñu pô.”
7Ñu bi mdjiê pluh êbâo čô phung Êđôm hlăm Tlung Hra, leh anăn mă ƀuôn Sêla hŏng klei ksŭng, leh anăn lŏ bi anăn ƀuôn Jokthêel, jing anăn gơ̆ hlŏng kơ hruê anei.
8Y-Amasia tiŏ nao mnuih hưn kơ Y-Jôas anak êkei Y-Jôača, čô Y-Jêhu, mtao Israel, lač, “Hriê bĕ, brei drei bi blah lăng.” 9Y-Jôas mtao Israel mơĭt asăp blŭ kơ Y-Amasia mtao Yuđa, “Êruê hlăm čar Liƀan mơĭt asăp blŭ kơ kyâo sêdar hlăm čar Liƀan, lač, ‘Brei anak mniê ih jing mô̆ kơ anak êkei kâo.’ Sa drei hlô dliê mơ̆ng čar Liƀan găn leh anăn juă hĕ kơ gŭ êruê anăn. 10Sĭt nik ih čăm leh čar Êđôm, leh anăn ai tiê ih bi mđĭ ih leh. Brei ih hrăp hŏng klei guh kơang ih leh anăn dôk bĕ ti sang; kyuadah si ngă ih čiăng bi truh klei rŭng răng tơl ih êbuh, ih leh anăn phung Yuđa mbĭt hŏng ih?”
11Ƀiădah Y-Amasia amâo čiăng hmư̆ ôh. Snăn Y-Jôas mtao Israel đĭ nao; ñu leh anăn Y-Amasia mtao Yuđa bi blah ti ƀuôn Bet-Sêmes, jing ƀuôn phung Yuđa. 12Phung Israel dưi hŏng phung Yuđa, leh anăn grăp čô đuĕ kơ sang ñu pô. 13Y-Jôas mtao Israel mă Y-Amasia mtao Yuđa, anak êkei Y-Jôas čô Y-Ahasia, ti ƀuôn Bet-Sêmes, leh anăn nao kơ ƀuôn Yêrusalem leh anăn bi klưh mnư̆ ƀuôn Yêrusalem pă êtuh heh mơ̆ng Ƀăng Jang Êphraim truh ti Ƀăng Jang Kiêng. 14Ñu mă jih mah leh anăn prăk, leh anăn jih jang čhiên mngan mâo hlăm sang Yêhôwa leh anăn hlăm adŭ pioh ngăn hlăm sang mtao, leh anăn ñu msĕ mơh mă phung mnă leh anăn ñu lŏ wĭt kơ ƀuôn Samari.
15Bruă mkăn Y-Jôas ngă, leh anăn klei ktang ñu, leh anăn si ñu bi blah hŏng Y-Amasia mtao Yuđa, amâo djŏ hĕ arăng čih leh hlăm hdruôm hră Klei Yăl Dliê kơ Phung Mtao Israel? 16Y-Jôas djiê nao dôk mbĭt hŏng phung aê ñu, leh anăn arăng dơr ñu hlăm ƀuôn Samari mbĭt hŏng phung mtao Israel. Leh anăn Y-Jêrôbôam anak êkei ñu kiă kriê čuê ñu.
17Y-Amasia anak êkei Y-Jôas mtao Yuđa dôk hdĭp pluh êma thŭn leh djiê Y-Jôas anak êkei Y-Jôača mtao Israel. 18Bruă mkăn Y-Amasia ngă amâo djŏ hĕ arăng čih leh hlăm hdruôm hră Klei Yăl Dliê kơ Phung Mtao Yuđa? 19Arăng bi trông čhai ngă kơ ñu hlăm ƀuôn Yêrusalem, leh anăn ñu đuĕ kơ ƀuôn Lakis. Ƀiădah arăng tiŏ nao mnuih kơ ƀuôn Lakis mă ñu, leh anăn digơ̆ bi mdjiê ñu tinăn. 20Leh anăn arăng mdiăng ba ñu hŏng aseh, leh anăn arăng dơr ñu hlăm ƀuôn Yêrusalem mbĭt hŏng phung aê ñu hlăm ƀuôn Y-Đawit. 21Jih jang phung ƀuôn sang mă Y-Asaria, gơ̆ mâo pluh năm thŭn, leh anăn mjing gơ̆ mtao čuê ama gơ̆ Y-Amasia. 22Gơ̆ mdơ̆ng ƀuôn Êlat leh anăn lŏ bi wĭt ƀuôn anăn kơ phung Yuđa, leh mtao Y-Amasia djiê nao dôk mbĭt hŏng phung aê ñu.

Klei Y-Jêrôbôam II Kiă Kriê

23Hlăm thŭn pluh êma Y-Amasia anak êkei Y-Jôas mtao Yuđa, Y-Jêrôbôam anak êkei Y-Jôas mtao Israel dơ̆ng kiă kriê hlăm ƀuôn Samari, leh anăn ñu kiă kriê pă pluh sa thŭn. 24Ñu ngă klei jhat ti anăp ală Yêhôwa. Ñu amâo đuĕ ôh mơ̆ng jih klei soh Y-Jêrôbôam anak êkei Y-Nêbat, klei anăn bi msoh phung Israel. 25 Ñu lŏ bi wĭt knông lăn čar Israel mơ̆ng anôk mŭt ƀuôn Hamat truh kơ êa ksĭ Arabah, tui si klei Yêhôwa Aê Diê Israel blŭ, klei anăn Yêhôwa blŭ hŏng dĭng buăl ñu Y-Yônas anak êkei Y-Amitai, khua pô hưn êlâo, êkei ƀuôn Gat-Hêpher. 26Kyuadah Yêhôwa ƀuh klei knap phung Israel jing ktrŏ snăk, kyuadah arăng amâo lui sa čô ôh hlŭn amâodah êngiê, leh anăn amâo mâo pô đru phung Israel. 27Ƀiădah Yêhôwa amâo tuôm lač ôh kơ ñu srăng lăm hĕ anăn phung Israel mơ̆ng ti gŭ adiê, snăn Yêhôwa bi mtlaih digơ̆ hŏng kngan Y-Jêrôbôam anak êkei Y-Jôas.
28Bruă mkăn Y-Jêrôbôam ngă, leh anăn jih klei ñu ngă leh, leh anăn klei ktang ñu, klei ñu bi blah, klei ñu lŏ bi wĭt ƀuôn Damas leh anăn ƀuôn Hamat kơ phung Israel, ƀuôn anăn jing leh dŏ phung Yuđa, amâo djŏ hĕ arăng čih leh hlăm hdruôm hră Klei Yăl Dliê kơ Phung Mtao Israel? 29Leh anăn Y-Jêrôbôam djiê nao dôk mbĭt hŏng phung aê ñu phung mtao Israel, leh anăn Y-Sakari anak êkei ñu kiă kriê čuê ñu.