15

1Tâm năm rơh bar jê̆t ma pơh Y-Jêrôbôam, hađăch Israel. Y-Asaria, kon buklâu Y-Amaisa, hađăch Yuda ntơm chiă uănh. 2Păng geh jê̆t ma prao năm tơlah păng ntơm chiă uănh, jêh ri păng chiă uănh prăm jê̆t ma bar năm tâm ƀon Yêrusalem. Amoh mê̆ păng H'Jêkôlia bơh ƀon Yêrusalem. 3Păng ƀư nau di ta năp măt Yêhôva, tĭng lĕ nau bơh Y-Amasia, mbơ̆ păng hŏ ƀư jêh. 4Ƀiălah bu mâu sŏk rhuăt ôh ntŭk prêh kalơ. Phung ƀon lan ăt ƀư brah jêh ri gŭch ndơ ƀâu kah ta ntŭk prêh kalơ.
5Yêhôva ăn nau tât ma hađăch, pôri păng jêng bunuyh geh phŭng tât ma nar păng khĭt, jêh ri păng gŭ ngih êng. Y-Jôtham, kon buklâu hađăch chiă uănh phung tâm ngih hađăch, chiă uănh phung ƀon lan tâm n'gor bri. 6Nau kan Y-Asaria ƀư, jêh ri lĕ nau păng ƀư jêh, bu hŏ chih tâm ndrom sămƀŭt Nau Rêh Jêng ma Phung Hađăch Yuda. 7Y-Asaria khĭt, hăn gŭ ndrel ma phung chô che păng, jêh ri bu tâp păng ndrel ma khân păng tâm ƀon Y-David Y-Jôtham, kon buklâu păng, thoi păng.

Y-Sakari Ƀư Hađăch Israel

8Tâm năm rơh pe jê̆t ma pham Y-Asaria, hađăch Yuda. Y-Sakari, kon buklâu Y-Jêrôbôam, ntơm ƀư hađăch Israel ta ƀon Samari; păng chiă uănh prao khay. 9Păng ƀư nau mhĭk ta năp măt Yêhôva nâm bu chô-che păng hŏ ƀư jêh; păng mâu chalơi ôh nau tih bơh Y-Jêrôbôam, kon buklâu Y-Nêbat, nau nây păng nsŭk phung Israel ƀư tih. 10Y-Salum, kon buklâu Y-Jabes tâm chră ƀư ma păng, jêh ri dong nkhĭt lơi păng tra năp măt phung ƀon lan ta ƀon Iblêam, pônây n'ho ƀư hađăch. 11Nau kan Y-Sakari ƀư, aơ bu chih jêh tâm ndrom sămƀŭt Nau Rêh Jêng ma Phung Hađăch Israel. 12(Aơ jêng nau Yêhôva ton jêh ma Y-Jêhu, "Phung kon sau may mra gŭ ta sưng hađăch Israel tât ma rnôk rơh puăn." Jêh ri nau nây tât ngăn).

Nau Y-Salum Chiă Uănh

13Y-Salum, kon buklâu Y-Jabes ntơm chiă uănh tâm năm rơh pe jê̆t ma sĭn Y-Usia, hađăch Yuda, jêh ri păng chiă uănh dôl du khay tâm ƀon Samari. 14Y-Mênahem, kon buklâu Y-Gađi văch hao tă bơh ƀon Tirsa jêh ri tât ta ƀon Samari, jêh ri păng dong Y-Salum, kon buklâu Y-Jabes tâm ƀon Samari jêh ri nkhĭt ôbăl, jêh nây Y-Mênahem ƀư hađăch ntrok ôbăl. 15Nau kan Y-Salum ƀư, jêh ri nau păng tâm chră, aơ bu chih jêh tâm ndrom sămƀŭt Nau Rêh Jêng ma phung Hađăch Israel.
16Nôk nây, Y-Mênahem pit ƀư rai ƀon Tapua jêh ri lĕ rngôch phung gŭ tâm nây jêh ri n'har neh păng ntơm bơh ƀon Tirsa; yorlah khân păng mâu pơk ƀon ma păng ôh, yor nây păng pit ƀư rai lơi ƀon, jêh ri păng roch ndŭl lĕ rngôch bu ur ntreo tâm ƀon nây.

Nau Y-Mênahem Chiă Uănh

17Tâm năm rơh pe jê̆t ma sĭn rnôk rô̆ Y-Asaria, hađăch Yuda. Y-Manahem, kon buklâu Y-Gađi, ntơm ƀư hađăch phung Israel, tâm ƀon Samari. 18Păng ƀư nau mhĭk ta năp măt Yêhôva; du njăr rêh păng mâu chalơi ôh nau tih bơh Y-Jêrôbôam, kon buklâu Y-Nêbat, nau nây păng nsŭk phung Israel ƀư tih. 19Y-Pul, hađăch Asiri văch lơh n'gor; jêh ri Y-Mênahem ăn ma Y-Pul du rbăn talâng prăk, gay ma păng dơi kơl ăn nâp nau păng jêng hađăch. 20Y-Mênahem riu prăk nây tă bơh phung Israel, nâm bu ntĭt tă bơh lĕ rngôch phung ndrŏng, prăm jê̆t sêkel prăk bơh ăp nơm, gay ăn hađăch Asiri. Pôri hađăch Asiri du sĭt, jêh ri mâu gŭ tâm n'gor ôh. 21Nau kan Y-Mênahem ƀư, jêh ri lĕ nau păng ƀư jêh, bu hŏ chih da dê jêh tâm ndrom sămƀŭt Nau Rêh Jêng ma Phung Hađăch Israel. 22Y-Mênahem khĭt, hăn gŭ ndrel ma phung chô-che păng, jêh ri Y-Pekahia, kon buklâu păng chiă uănh thoi păng.

Nau Y-Pekahia Chiă Uănh

23Tâm năm rơh prăm Jê̆t Y-Asaria, hađăch Yuda. Y-Pekahia kon buklâu Y-Mênahem, ntơm chiă uănh phung Israel tâm ƀon Samari; păng chiă uănh bar năm. 24Păng ƀư nau mhĭk ta năp măt Yêhôva. Păng mâu der ôh bơh nau tih Y-Jêrôbôam, kon buklâu Y-Nêbat, nau nây păng nsŭk phung Israel ƀư tih. 25Jêh ri Y-Peka, kon buklâu Y-Rêmalia, kôranh tahan păng, tâm chră ƀư ma păng, ndrel ma prăm jê̆t nuyh buklâu n'gor Galaat tĭng ndô̆, jêh ri nkhĭt păng tâm ƀon Samari tâm pôih nâp ngih hađăch. Pônây păng nkhĭt Y-Pêkahia, jêh ri chiă uănh ntrok păng. 26Nau kan Y-Pekahia ƀư, jêh ri lĕ nau păng ƀư jêh, aơ bu chih jêh tâm ndrom Sămƀŭt Nau Rêh Jêng ma Phung Hađăch Israel.

Nau Y-Pêka Chiă Uănh

27Tâm năm prăm jê̆t ma bar Y-Asaria hađăch Yuda. Y-Pêka, kon buklâu Y-Remalia, ntơm chiă uănh phung Israel ta ƀon Samari, jêh ri păng chiă uănh bar năm. 28Păng ƀư nau mhĭk ta năp măt Yêhôva. Păng mâu der ôh bơh nau tih Y-Jêrôbôam kon buklâu Y-Nêbat, nau nây păng nsŭk phung Israel ƀư tih.
29Tâm rnôk rô̆ Y-Pêka, hađăch Israel, Y-Tiglat-Pilêser hađăch Siri, văch lơh jêh ri sŏk ƀon Ijon, ƀon Abel-Bet-Maka, ƀon Janôa, ƀon Kêdes, ƀon Hasôr, n'gor Galaat, n'gor Galilê jêh ri lĕ rngôch nkual neh phung Naptali. Jêh ri păng veng leo phung ƀon lan jêng bună ma n'gor bri Asiri. 30Y-Hôsêa, kon buklâu Y-Êla, tâm chră ƀư ma Y-Pêka, kon buklâu Y-Rêmalia jêh ri dong nkhĭt păng jêh nây hao chiă uănh ntrok păng, di năm rơh bar jê̆t rô̆ Y-Jôtham, kon buklâu Y-Usia. 31Nau kan Y-Pêka ƀư, jêh ri lĕ nau păng ƀư jêh, aơ bu chih jêh tâm ndrom sămƀŭt Nau Rêh Jêng ma Phung Hađăch Israel.

Nau Y-Jôtham Chiă Uănh

32Tâm năm rơh bar Y-Pêka, kon buklâu Y-Rêmalia hađăch Israel. Y-Jôtham, kon buklâu Y-Usia hađăch Yuda ntơm chiă uănh. 33Păng geh bar jê̆t ma prăm năm tơlah păng ntơm chiă uănh; jêh ri păng chiă uănh jê̆t ma prao năm ta ƀon Yêrusalem. Amoh mê̆ păng H'Jêrusa, kon bu ur Y-Sadôk. 34Păng ƀư nau di ta năp măt Yêhôva, tĭng di lĕ nau mbơ̆ păng Y-Usia hŏ ƀư jêh. 35Ƀiălah bu mâu sŏk rhuăt ôh ntŭk prêh kalơ; phung ƀon lan ăt ƀư brah jêh ri gŭch ndơ ƀâu kah ta ntŭk prêh kalơ. Păng ƀư mpông bloh ntŭk prêh kalơ tâm ngih Yêhôva. 36Nau kan Y-Jôtham ƀư, jêh ri lĕ nau păng ƀư jêh, bu chih da dê tâm ndrom sămƀŭt Nau Rêh Jêng ma Phung Hađăch Yuda. 37Tâm rnôk nây Yêhôva ntơm prơh hăn Y-Rêsim hađăch Siri jêh ri Y-Pêka, kon buklâu Y-Rêmalia văch tât lơh phung Yuda. 38Y-Jôtham khĭt hăn ndrel ma phung chô-yua păng tâm ƀon Y-David chô păng; jêh ri Y-Ahas, kon buklâu păng chiă uănh thoi păng.