15

A-xa-ri-a Trị Vì Giu-đa

(2 Sử 26:3-4, 21-23)

1Năm thứ hai mươi bảy triều đại Giê-rô-bô-am vua I-sơ-ra-ên, A-xa-ri-a con của A-ma-xi-a lên ngôi làm vua Giu-đa. 2Ông được mười sáu tuổi khi lên ngôi và trị vì năm mươi hai năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ ông là Giê-cô-li-a người Giê-ru-sa-lem. 3Ông làm điều tốt trước mặt CHÚA như cha ông là A-ma-xi-a đã làm. 4Dầu vậy các tế đàn trên những nơi cao vẫn chưa được dẹp bỏ. Dân chúng vẫn còn đến dâng con vật hiến tế và dâng hương trên các tế đàn ấy. 5CHÚA phạt ông mắc bịnh phung cho đến ngày ông băng hà. Ông sống biệt lập trong một nhà riêng. Giô-tham con trai ông điều hành việc triều chính và xét đoán dân trong nước.
6Tất cả những việc khác của A-xa-ri-a, tất cả những việc ông làm, há chẳng được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Giu-đa sao? 7A-xa-ri-a an giấc với các tổ tiên ông. Người ta chôn ông bên cạnh các tổ tiên ông trong Thành Ða-vít. Giô-tham con trai ông lên ngôi kế vị.

Xa-cha-ri-a Trị Vì I-sơ-ra-ên

8Năm thứ ba mươi tám của triều đại A-xa-ri-a vua Giu-đa, Xa-cha-ri-a con của Giê-rô-bô-am lên ngôi làm vua I-sơ-ra-ên. Ông trị vì tại Sa-ma-ri được sáu tháng. 9Ông làm điều tội lỗi trước mặt CHÚA như các tổ tiên ông đã làm. Ông chẳng từ bỏ những tội lỗi của Giê-rô-bô-am con của Nê-bát, tức những điều ông ấy đã gây cho I-sơ-ra-ên phạm tội. 10Sanh-lum con của Gia-bét lập mưu phản nghịch ông, hạ sát ông trước mặt dân, rồi lên ngôi thế vị.
11Những việc khác của Xa-cha-ri-a đều đã được ghi trong sách Sử Ký của Các Vua I-sơ-ra-ên. 12Như thế là ứng nghiệm lời của CHÚA đã phán cho Giê-hu rằng, “Dòng dõi ngươi sẽ được ngồi trên ngôi trị vì I-sơ-ra-ên cho đến đời thứ tư.” Ðiều đó đã xảy ra đúng y như vậy.

Sanh-lum Trị Vì I-sơ-ra-ên

13Năm thứ ba mươi chín của triều đại U-xi-a vua Giu-đa, Sanh-lum con của Gia-bét lên ngôi làm vua và trị vì một tháng tại Sa-ma-ri. 14Bấy giờ Mê-na-hem con của Ga-đi từ Tiệt-xa đem quân lên Sa-ma-ri đánh bại Sanh-lum con của Gia-bét ngay ở Sa-ma-ri, giết chết ông ấy, rồi lên ngôi thế vị.
15Những việc khác của Sanh-lum, kể cả âm mưu do ông chủ xướng, đều được chép trong sách Sử Ký của Các Vua I-sơ-ra-ên.
16Sau đó Mê-na-hem đem quân từ Tiệt-xa đến tấn công Típ-sa, cướp bóc mọi người trong thành và dân sống trong các miền phụ cận trực thuộc thành ấy; bởi vì trước đó họ đã không chịu mở cửa thành tiếp rước ông, nên ông đánh phạt họ. Ông mổ bụng tất cả các phụ nữ mang thai trong thành.

Mê-na-hem Trị Vì I-sơ-ra-ên

17Năm thứ ba mươi chín của triều đại A-xa-ri-a vua Giu-đa, Mê-na-hem con của Ga-đi lên ngôi làm vua I-sơ-ra-ên. Ông trị vì mười năm tại Sa-ma-ri. 18Ông làm điều tội lỗi trước mặt CHÚA. Ông chẳng từ bỏ những tội lỗi của Giê-rô-bô-am con của Nê-bát, tức những điều ông ấy đã gây cho I-sơ-ra-ên phạm tội.
19Pun vua A-sy-ri đến xâm lăng đất nước. Mê-na-hem nộp cho Pun ba mươi bốn ngàn ký bạc để ông ấy cho ông được tiếp tục giữ vương quyền và củng cố địa vị. 20Mê-na-hem thu góp số bạc ấy nơi dân I-sơ-ra-ên, đặc biệt từ những người giàu có; mỗi người phải đóng khoảng sáu trăm gờ-ram bạc để ông nộp cho vua A-sy-ri. Vậy vua A-sy-ri lui quân về và không ở lại trong xứ.
21Những việc khác của Mê-na-hem, tất cả những việc ông làm, há không được chép trong sách Sử Ký của Các Vua I-sơ-ra-ên sao? 22Mê-na-hem an giấc với các tổ tiên ông. Pê-ca-hi-a con trai ông lên ngôi kế vị.

Pê-ca-hi-a Trị Vì I-sơ-ra-ên

23Năm thứ năm mươi của triều đại A-xa-ri-a vua Giu-đa, Pê-ca-hi-a con của Mê-na-hem lên ngôi làm vua I-sơ-ra-ên. Ông trị vì tại Sa-ma-ri được hai năm. 24Ông làm điều tội lỗi trước mặt CHÚA. Ông chẳng từ bỏ những tội lỗi của Giê-rô-bô-am con của Nê-bát, tức những điều ông ấy đã gây cho I-sơ-ra-ên phạm tội. 25Pê-ca con của Rê-ma-li-a, chỉ huy trưởng quân đội của ông, lập mưu phản bội ông. Ông ấy dẫn năm mươi người ở Ghi-lê-át tấn công vào chiến lũy của hoàng cung tại Sa-ma-ri, giết chết vua với Ạc-gốp và A-ri-ê, rồi ông ấy lên ngôi thế vị.
26Những việc khác của Pê-ca-hi-a, tất cả những việc ông làm, đều được chép trong sách Sử Ký của Các Vua I-sơ-ra-ên.

Pê-ca Trị Vì I-sơ-ra-ên

27Năm thứ năm mươi hai của triều đại A-xa-ri-a vua Giu-đa, Pê-ca con của Rê-ma-li-a lên ngôi làm vua I-sơ-ra-ên. Ông trị vì tại Sa-ma-ri hai mươi năm. 28Ông làm điều tội lỗi trước mặt CHÚA. Ông chẳng từ bỏ những tội lỗi của Giê-rô-bô-am con của Nê-bát, tức những điều ông ấy đã gây cho I-sơ-ra-ên phạm tội.
29Trong thời của Pê-ca vua I-sơ-ra-ên, Tích-lát Pi-lê-se vua A-sy-ri đến và chiếm lấy I-giôn, A-bên Bết Ma-a-ca, Gia-nô-a, Kê-đét, Ha-xơ, Ghi-lê-át, Ga-li-lê, và tất cả địa phận của Náp-ta-li. Ông ấy bắt dân ở các nơi đó đem về A-sy-ri lưu đày.
30Bấy giờ Hô-sê-a con của Ê-la lập mưu làm phản Pê-ca con của Rê-ma-li-a. Ông ấy đánh và giết vua, rồi lên ngôi thế vị, nhằm vào năm thứ hai mươi của triều đại Giô-tham con của U-xi-a.
31Những việc khác của Pê-ca, tất cả những việc ông làm, đều được chép trong sách Sử Ký của Các Vua I-sơ-ra-ên.

Giô-tham Trị Vì Giu-đa

(2 Sử 27:1-4, 7-9)

32Năm thứ hai của triều đại Pê-ca con của Rê-ma-li-a vua I-sơ-ra-ên, Giô-tham con của U-xi-a lên ngôi làm vua Giu-đa. 33Ông được hai mươi lăm tuổi khi lên ngôi làm vua. Ông trị vì mười sáu năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ ông là Giê-ru-sa con gái của Xa-đốc. 34Ông làm điều tốt trước mặt CHÚA như U-xi-a cha ông đã làm. 35Dầu vậy, những tế đàn trên các nơi cao vẫn chưa được trừ bỏ. Dân chúng vẫn còn đến dâng con vật hiến tế và dâng hương trên những tế đàn đó. Ông xây một cổng thượng cho Ðền Thờ CHÚA.
36Những việc khác của Giô-tham, tất cả những việc ông làm, há không được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Giu-đa sao? 37Trong thời ấy, CHÚA để cho Rê-xin vua A-ram và Pê-ca con của Rê-ma-li-a đến tấn công Giu-đa. 38Giô-tham an giấc cùng các tổ tiên ông và được chôn bên cạnh các tổ tiên ông trong Thành Ða-vít, tổ tiên của ông. A-kha con của ông lên ngôi kế vị.