15

Axaliya ua vajntxwv kav Yuda

(2VKk. 26:1-23)

1Xyoo nees nkaum xya uas Yelaunpau‑as ua vajntxwv kav Yixayee mas Amaxiya tus tub Axaliya pib ua vajntxwv kav cov Yuda. 2Thaum nws pib kav nws hnub nyoog muaj kaum rau xyoo thiab nws nyob hauv Yeluxalees kav tau tsib caug ob xyoos. Nws niam npe hu ua Yekhauliya yog neeg hauv Yeluxalees. 3Axaliya ua tej uas Yawmsaub pom tias zoo, ib yam li txhua yam uas nws txiv Amaxiya tau ua lawd. 4Txawm li cas los tej chaw siab teev dab tseem tsis tau muab rhuav pov tseg. Cov pejxeem tseem xyeem tsiaj thiab hlawv hmoov xyab rau saum tej chaw siab ntawd. 5Mas Yawmsaub thiaj nplawm nws, nws thiaj mob lig mob ruas mus txog hnub uas nws tuag. Nws nyob nws dua ib lub tsev. Mas nws tus tub Yauthas kav kiag vajntxwv lub vaj tse thiab tswjhwm cov pejxeem hauv lub tebchaws.
6Lwm yam haujlwm uas Axaliya ua thiab txhua yam uas nws ua mas twb muab sau cia rau hauv phau ntawv uas hais txog Yuda tej vajntxwv li keeb kwm. 7Mas Axaliya txawm tuag mus nrog nws tej poj koob yawm txwv nyob. Lawv muab nws log nrog nws tej poj koob yawm txwv ua ke rau hauv Davi lub nroog, mas nws tus tub Yauthas sawv nws chaw ua vajntxwv kav.

Xekhaliya ua vajntxwv kav Yixayee

8Xyoo peb caug yim uas Axaliya ua vajntxwv kav Yuda mas Yelaunpau‑as tus tub Xekhaliya sawv ua vajntxwv kav cov Yixayee hauv Xamali tau rau lub hli. 9Nws ua tej uas Yawmsaub pom tias phem kawg li ib yam li nws tej poj koob yawm txwv tau ua. Nws tsis tseg tej kev txhaum uas Nenpa tus tub Yelaunpau‑as ua thiab coj cov Yixayee ua txhaum. 10Yanpe tus tub Salu ntaus tswvyim fav xeeb rau Xekhaliya mas muab nws tua tab meeg cov pejxeem, mas Salu sawv nws chaw ua vajntxwv kav. 11Lwm yam haujlwm uas Xekhaliya ua mas twb muab sau cia rau hauv phau ntawv uas hais txog Yixayee tej vajntxwv li keeb kwm. 12Tej xwm txheej no yog raws li tej lus uas Yawmsaub twb cog rau Yehu tias, “Koj cov tub ki yuav tau nyob saum Yixayee lub zwm txwv txog plaub tiam,” mas thiaj tiav zoo nkaus li ntawd ntag.

Salu ua vajntxwv kav Yixayee

13Xyoo peb caug cuaj uas Uxiya ua vajntxwv kav Yuda mas Yanpe tus tub Salu pib ua vajntxwv kav cov Yixayee, nws nyob hauv Xamali kav tau ib hlis. 14Mas Kadi tus tub Menahee tawm hauv lub moos Thilaxa tuaj rau lub nroog Xamali. Nws ntaus Yanpe tus tub Salu hauv Xamali thiab muab tua tuag ces nws txawm sawv chaw ua vajntxwv kav. 15Lwm yam haujlwm uas Salu ua thiab qhov uas nws ntaus tswvyim fav xeeb mas twb muab sau cia rau hauv phau ntawv uas hais txog Yixayee tej vajntxwv li keeb kwm. 16Thaum ntawd Menahee kuj mus ntaus lws lub moos Thapuva thiab lub moos ntawd li kav xyuam txij ntawm lub moos Thilaxa mus ua rau puam tsuaj tag vim yog lawv tsis yeem zwm rau nws, thiab nws muab tej pojniam suab menyuam phua plab huvsi pov tseg.

Menahee ua vajntxwv kav Yixayee

17Xyoo peb caug cuaj uas Axaliyaq ua vajntxwv kav Yuda mas Kadi tus tub Menahee pib ua vajntxwv kav Yixayee, nws nyob hauv Xamali kav tau kaum xyoo. 18Nws ua tej uas Yawmsaub pom tias phem kawg li. Mus tag lub sijhawm uas nws ua vajntxwv nws tsis tseg txhua yam kev txhaum uas Nenpa tus tub Yelaunpau‑as ua thiab coj cov Yixayee ua txhaum. 19Cov Axilia tus vajntxwv Pu tuaj ntaus Yixayee tebchaws, mas Menahee muab ib txhiab tala nyiaj pub rau Pu kom thiaj pab tau Menahee kav tau lub tebchaws ruaj khov. 20Menahee muab cov nyiaj ntawm cov Yixayee los, yog yuam cov uas nplua nuj txhua tus ib leeg them tsib caug sekhee thiaj tau coj mus pub rau cov Axilia tus vajntxwv. Cov Axilia tus vajntxwv thiaj li thim tub rog rov qab thiaj tsis nyob ntev hauv lub tebchaws ntawd. 21Lwm yam haujlwm uas Menahee ua thiab txhua yam uas nws ua mas twb muab sau cia rau hauv phau ntawv uas hais txog Yixayee tej vajntxwv li keeb kwm. 22Menahee tuag mus nrog nws tej poj koob yawm txwv nyob mas nws tus tub Pekhahiya sawv nws chaw ua vajntxwv kav.

Pekhahiya ua vajntxwv kav Yixayee

23Xyoo tsib caug uas Axaliyaq ua vajntxwv kav Yuda mas Menahee tus tub Pekhahiya pib ua vajntxwv kav Yixayee hauv Xamali mas nws kav tau ob xyoos. 24Nws ua tej uas Yawmsaub pom tias phem kawg li, nws tsis tseg tej kev txhaum uas Nenpa tus tub Yelaunpau‑as ua thiab coj cov Yixayee ua txhaum. 25Lemaliya tus tub Pekha uas yog vajntxwv ib tug thawj rog nrog cov neeg Kile‑a tsib caug leej ntaus tswvyim fav xeeb rau vajntxwv thiab muab nws thiab Akau thiab Ali‑e tua rau hauv Xamali rau ntawm lub chaw ruaj khov hauv vajntxwv lub tsev. Pekha thiaj tua Pekhahiya thiab sawv chaw ua vajntxwv kav. 26Lwm yam haujlwm uas Pekhahiya ua thiab txhua yam uas nws ua mas twb muab sau cia rau hauv phau ntawv uas hais txog Yixayee tej vajntxwv li keeb kwm.

Pekha ua vajntxwv kav Yixayee

27Xyoo tsib caug ob uas Axaliya ua vajntxwv kav Yuda mas Lemaliya tus tub Pekha pib ua vajntxwv kav Yixayee hauv Xamali mas nws kav tau nees nkaum xyoo. 28Nws ua tej uas Yawmsaub pom tias phem kawg li, nws tsis tseg tej kev txhaum uas Nenpa tus tub Yelaunpau‑as ua thiab coj cov Yixayee ua txhaum.
29Ncua sijhawm uas Pekha ua vajntxwv kav Yixayee mas cov Axilia tus vajntxwv Thilapilexaw tuaj txeeb lub moos Iyoo thiab Anpee Npema‑akha thiab Yanau‑a thiab Khede thiab Haxau, thiab Kile‑a tebchaws thiab Kalilais tebchaws thiab tag nrho Nathali tebchaws. Nws ntes thiab kuav kiag cov neeg no mus rau Axilia tebchaws 30Mas Ela tus tub Hause‑a kuj nrog luag ntaus tswvyim fav xeeb rau Lemaliya tus tub Pekha thiab muab nws ntaus tuag thiab sawv nws chaw ua vajntxwv kav rau xyoo nees nkaum uas Uxiya tus tub Yauthas ua vajntxwv kav Yuda. 31Lwm yam haujlwm uas Pekha ua thiab txhua yam uas nws ua mas twb muab sau cia rau hauv phau ntawv uas hais txog Yixayee tej vajntxwv li keeb kwm.

Yauthas ua vajntxwv kav Yuda

(2VKk. 27:1-9)

32Xyoo ob uas Lemaliya tus tub Pekha ua vajntxwv kav Yixayee mas Uxiyaw tus tub Yauthas pib ua vajntxwv kav cov Yuda. 33Thaum nws pib ua vajntxwv kav nws hnub nyoog muaj nees nkaum tsib xyoos mas nws nyob hauv Yeluxalees kav tau kaum rau xyoo. Nws niam npe hu ua Yelusa, yog Xadau tus ntxhais. 34Yauthas ua tej uas Yawmsaub pom tias zoo ib yam li txhua yam uas nws txiv Uxiya tau ua. 35Txawm li cas los tej chaw siab teev dab kuj tseem tsis tau muab rhuav pov tseg. Cov pejxeem tseem xyeem tsiaj thiab hlawv hmoov xyab rau saum tej chaw siab ntawd. Nws tsim kho Yawmsaub lub rooj loog tuam tsev sab ped. 36Lwm yam haujlwm uas Yauthas ua thiab txhua yam uas nws ua mas twb muab sau cia rau hauv phau ntawv uas hais txog Yuda tej vajntxwv li keeb kwm. 37Lub sijhawm ntawd Yawmsaub pib txib Alas tus vajntxwv Lexi thiab Lemaliya tus tub Pekha mus ntaus Yuda. 38Yauthas tuag mus nrog nws tej poj koob yawm txwv nyob. Lawv muab nws log nrog nws tej poj koob yawm txwv ua ke hauv nws yawg koob Davi lub nroog, mas nws tus tub Aha sawv nws chaw ua vajntxwv kav.