15

Cov Yudas Tus Vajntxwv Uxiyas

(2 Xwmtxheej Vajntxwv 26.1-23)

1Thaum Yelaunpau-as uas vajntxwv kav lub tebchaws Yixalayees tau nees nkaum xya xyoo lawm, Amaxiyas tus tub Uxiyas mam li ua vajtswv kav lub tebchaws Yudas 2thaum nws hnubnyoog muaj kaum rau xyoo, thiab nws nyob hauv lub nroog Yeluxalees kav tau tsib caug ob xyoo. Nws niam hu ua Yekauliyas uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees. 3Uxiyas ua lub neeg raws li tus TSWV siab nyiam ib yam li nws txiv Amaxiyas. 4Tiamsis nws tsis tau muab tej chaw teev dab rhuav povtseg, tej neeg thiaj pheej mus tua tsiaj fij thiab hlawv hmoov tshuaj tsw qab rau ntawm tej chaw teev dab ntawd. 5Tus TSWV ua rau Uxiyas mob ruas mus tas nws simneej li. Nws nyob nws ib lub tsev rau ib qho, nws tso txhua yam haujlwm tseg, thiab nws tus tub Yauthas ua tus tswjhwm lub tebchaws.
6Dua li lwm yam uas Uxiyas ua puavleej muab sau cia rau hauv Phau Ntawv Keebkwm uas teev cov Yudas cov Vajntxwv lub neej lawm. 7Uxiyas tuag thiab luag coj nws mus faus rau ntawm cov vajntxwv lub toj ntxas hauv Daviv lub Nroog, thiab nws tus tub Yauthas ua vajntxwv hloov nws chaw.

Cov Yixalayees Tus Vajntxwv Xakhaliyas

8Thaum Uxiyas ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas tau peb caug yim xyoo lawm, Yelaunpau-as tus tub Xakhaliyas mam li ua vajntxwv kav lub tebchaws Yixalayees, thiab nws nyob hauv lub nroog Xamalis kav tau rau hli. 9Xakhaliyas ua txhaum rau tus TSWV ib yam li nws cov yawgkoob. Nws ua phem ua qias ib yam li Vajntxwv Yelaunpau-as uas yog Nenpas tus tub uas coj cov Yixalayees mus ua txhaum. 10Yanpes tus tub Salumes thiaj ntxeev siab rau Vajntxwv Xakhaliyas thiab muab nws tua tuag rau hauv lub nroog Inpele-as, thiab Salumes txawm ua vajntxwv hloov Xakhaliyas chaw.
11Dua li lwm yam uas Xakhaliyas ua puavleej muab sau cia rau hauv Phau Ntawv Keebkwm uas teev cov Yixalayees cov Vajntxwv lub neej lawm.
12Ua li ntawd thiaj tiav raws li tus TSWV tau hais rau Vajntxwv Yehus lawm hais tias, “Koj cov xeebntxwv yuav tau ua vajntxwv kav cov Yixalayees mus txog plaub tiam.”

Cov Yixalayees Tus Vajntxwv Salumes

13Thaum Uxiyas ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas tau peb caug cuaj xyoo lawm, Yanpes tus tub Salumes mam li ua vajntxwv kav lub tebchaws Yixalayees, thiab nws nyob hauv lub nroog Xamalis kav tau ib hlis.
14Nkadis tus tub Menahees tuaj nram lub nroog Tilexas tuaj rau hauv lub nroog Xamalis thiab muab Salumes tua, thiab nws ua vajntxwv hloov Salumes chaw. 15Dua li lwm yam uas Salumes ua thiab qhov uas nws ntxeev siab ua phem puavleej muab sau cia rau hauv Phau Ntawv Keebkwm uas teev cov Yixalayees cov Vajntxwv lub neej lawm. 16Thaum Menahees tuaj hauv lub nroog Tilexas tuaj, nws tua cov neeg hauv lub nroog Tapuas, thiab cov neeg uas nyob cheebtsam ibncig lub nroog ntawd puastsuaj tas, rau qhov cov neeg hauv lub nroog tsis kam zwm rau nws. Nws tseem muab cov pojniam uas tabtom suab menyuam phais plab huv tibsi.

Cov Yixalayees Tus Vajntxwv Menahees

17Thaum Uxiyas ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas tau peb caug cuaj xyoo lawm, Nkadis tus tub Menahees mam li ua vajntxwv kav lub tebchaws Yixalayees, thiab nws nyob hauv lub nroog Xamalis kav tau kaum xyoo. 18Menahees ua txhaum rau tus TSWV, nws ua phem ua qias ib yam li Vajntxwv Yelaunpau-as uas yog Nenpas tus tub uas coj cov Yixalayees mus ua txhaum tas nws simneej. 19Tilas Pilexes uas yog tus vajntxwv kav lub tebchaws Axilias tau tuaj tua cov Yixalayees, Menahees muab tau peb caug yim tas nyiaj los thov Tinkelas Pilexes pab Menahees kom muaj cuabkav tswj tau lub tebchaws nyob ruaj khov. 20Menahees tau tej nyiaj ntawd los ntawm cov Yixalayees uas npluanuj, nws yuam kom lawv ib tug muab tsib caug daim nyiaj rau nws coj mus rau Tinkelas Pilexes; yog li ntawd, Tilas Pilexes thiaj rov qab mus rau pem nws lub tebchaws lawm.
21Dua li lwm yam uas Menahees ua puavleej muab sau cia rau hauv Phau Ntawv Keebkwm uas teev cov Yixalayees cov Vajntxwv lub neej lawm. 22Menahees tuag thiab luag coj nws mus faus, thiab nws tus tub Pekahiyas ua vajntxwv hloov nws chaw.

Cov Yixalayees Tus Vajntxwv Pekahiyas

23Thaum Uxiyas ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas tau tsib caug xyoo lawm, Menahees tus tub Pekahiyas mam li ua vajntxwv kav lub tebchaws Yixalayees, thiab nws nyob hauv lub nroog Xamalis kav tau ob xyoos. 24Pekahiyas ua txhaum rau tus TSWV, nws ua phem ua qias ib yam li Vajntxwv Yelaunpau-as uas yog Nenpas tus tub uas coj cov Yixalayees mus ua txhaum. 25Pekahiyas tus thawj tubrog Pekas uas yog Lemaliyas tus tub txawm ntxeev siab rau nws thiab coj tau tsib caug leej tubrog hauv lub nroog Nkile-as tuaj muab Pekahiyas tua tuag rau hauv chav fajxwm ntawm lub loog hauv lub nroog Xamalis, ces Pekas txawm ua vajntxwv hloov Pekahiyas chaw.
26Dua li lwm yam uas Pekahiyas ua, puavleej muab sau cia rau hauv Phau Ntawv Keebkwm uas teev cov Yixalayees cov Vajntxwv lub neej lawm.

Cov Yixalayees Tus Vajntxwv Pekas

27Thaum Uxiyas ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas tau tsib caug ob xyoos lawm, Lemaliyas tus tub Pekas mam li ua vajntxwv kav lub tebchaws Yixalayees, thiab nws nyob hauv lub nroog Xamalis kav tau nees nkaum xyoo. 28Pekas ua txhaum rau tus TSWV, nws ua phem ua qias ib yam li Vajntxwv Yelaunpau-as uas yog Nenpas tus tub uas coj cov Yixalayees mus ua txhaum.
29Ntu uas Pekas ua vajntxwv kav lub tebchaws, Vajntxwv Tinkelas Pilexes uas kav lub tebchaws Axilias tuaj txeeb tau lub nroog Iyoos, Anpees Npethes Ma-akas, Yanau-as, Kedes, Haxaules thiab cheebtsam Nkile-as, Kalilais, thiab Nathalis thiab ntes cov neeg coj mus rau pem tebchaws Axilias lawm.
30Thaum Uxiyas tus tub Yauthas ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas tau nees nkaum xyoo, Elas tus tub Hauseyas ntxeev siab muab Vajntxwv Pekas tua tuag, thiab nws ua vajntxwv hloov Pekas chaw. 31Dua li lwm yam uas Pekas ua puavleej muab sau cia rau hauv Phau Ntawv Keebkwm uas teev cov Yixalayees cov Vajntxwv lub neej lawm.

Cov Yudas Tus Vajntxwv Yauthas

(2 Xwmtxheej Vajntxwv 27.1-9)

32Thaum Lemaliyas tus tub Pekas ua vajntxwv kav lub tebchaws Yixalayees tau ob xyoo lawm, Uxiyas tus tub Yauthas mam li ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas 33thaum nws hnubnyoog muaj nees nkaum tsib xyoos, thiab nws nyob hauv lub nroog Yeluxalees kav tau kaum rau xyoo. Nws niam hu ua Yelusas uas yog Xadaus tus ntxhais. 34Yauthas ua lub neej raws li tus TSWV siab nyiam ib yam li nws txiv Uxiyas ua. 35Tiamsis nws tsis muab tej chaw teev dab rhuav povtseg, tej neeg thiaj pheej mus tua tsiaj fij thiab hlawv hmoov tshuaj tsw qab rau ntawm tej chaw teev dab ntawd. Yauthas yog tus uas ua lub Roojvag Qaumteb ntawm lub Tuamtsev.
36Dua li lwm yam uas Yauthas ua puavleej muab sau cia rau hauv Phau Ntawv Keebkwm uas teev cov Yudas cov Vajntxwv lub neej lawm. 37Ntu uas Yauthas ua vajntxwv kav tebchaws, yog thawj zaug uas tus TSWV cia Vajntxwv Lexees uas kav lub tebchaws Xilias thiab Vajntxwv Pekas uas kav lub tebchaws Yixalayees tuaj tua cov Yudas. 38Yauthas tuag thiab luag coj nws mus faus rau ntawm cov vajntxwv lub toj ntxas hauv Daviv lub nroog, thiab nws tus tub Ahas ua vajntxwv hloov nws chaw.