15

Uzziyah Ngă Pơtao Lŏn Čar Yudah

(2 Hră Ruai 26:1-23)

1Amăng thŭn tal duapluh-tơjuh rơnŭk Yarobam ngă pơtao ƀing Israel, Uzziyah, ană đah rơkơi pơtao Amazyah, jing pơtao ƀing Yudah. 2Ñu hlak pluh-năm thŭn tơdang ñu ngă pơtao laih anŭn ñu wai lăng amăng plei phŭn Yerusalaim truh kơ rơmapluh-dua thŭn. Anăn amĭ ñu jing HʼYêkôliah mơ̆ng plei Yerusalaim. 3Pơtao Uzziyah ngă tơlơi djơ̆ ƀơi anăp Yahweh kar hăng ama ñu Amazyah hơmâo ngă laih. 4Samơ̆ khul anih glông kơkuh pơpŭ kơ yang rơba̱ng ñu ăt ƀu pơglưh pơrai hĭ ôh laih anŭn ƀing ană plei ăt dŏ pơyơr khul gơnam ngă yang hăng čuh gơnam ƀâo mơngưi pơ anih glông anŭn mơ̆n.
5Yahweh pơruă hĭ pơtao hăng tơlơi ruă phŭng laih anŭn tơlơi ruă anŭn dŏ tơl hrơi ñu djai. Tui anŭn, tơdang ñu dŏ hơdip, ñu khŏm dŏ hơjăn amăng sang phara. Tui anŭn, ană đah rơkơi ñu Yôtham grơ̆ng glăm bruă amăng sang pơtao hăng git gai ană plei amăng lŏn čar Yudah anŭn.
6Bơ kơ khul tơlơi truh pơkŏn dơ̆ng amăng rơnŭk Uzziyah wai lăng wơ̆t hăng abih bang tơlơi ñu ngă laih, arăng čih pioh laih amăng hră bruă mơnuă ƀing pơtao Yudah. 7Tơdang Uzziyah tơĭ pran, arăng dơ̱r ñu hrŏm hăng ƀing ơi adon ñu amăng Plei Dawid. Giŏng anŭn, ană đah rơkơi ñu Yôtham tŏ tui ñu ngă pơtao.

Zekharyah Ngă Pơtao Lŏn Čar Israel

8Amăng thŭn tal klâopluh-sapăn rơnŭk Uzziyah ngă pơtao ƀing Yudah, Zekharyah ană đah rơkơi Yarobam tal dua jing pơtao ƀing Israel amăng plei phŭn Samaria, laih anŭn ñu kơnơ̆ng wai lăng amăng năm blan đôč. 9Ñu ngă tơlơi sat ƀai ƀơi anăp mơta Yahweh kar hăng ƀing ơi adon ñu hơmâo ngă laih. Ñu ƀu wir đuaĭ ataih hĭ ôh mơ̆ng khul tơlơi soh Yarobam tal sa, ană đah rơkơi Nebat ngă anŭn, jing tơlơi ñu ăt ba ƀing Israel ngă tui mơ̆n.
10Sallum ană đah rơkơi Yabes ngă mơneč pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Zekharyah laih anŭn kơsung pơdjai hĭ gơ̆ ƀơi anăp abih bang ƀing ană plei; giŏng anŭn ñu ngă pơtao pơala kơ gơ̆ yơh. 11Khul tơlơi truh pơkŏn dơ̆ng amăng rơnŭk Zekharyah wai lăng, arăng čih pioh laih amăng hră bruă mơnuă ƀing pơtao Israel. 12Tui anŭn, boh hiăp Yahweh hơmâo pơhiăp laih hăng pơtao Yêhu krep truh tui anai, “Ƀing kơnung djuai ih ăt či ngă pơtao ƀing Israel truh kơ rơnŭk tal pă̱ yơh.”

Sallum Ngă Pơtao Lŏn Čar Israel

13Sallum ană đah rơkơi Yabes jing pơtao amăng thŭn tal klâopluh-duapăn rơnŭk Uzziyah ngă pơtao ƀing Yudah, laih anŭn ñu wai lăng amăng plei phŭn Samaria kơnơ̆ng sa blan đôč. 14Tơdang anŭn Menahêm, ană đah rơkơi Gadi, rai mơ̆ng anih Tirzah truh pơ plei Samaria. Ñu kơsung pơdjai hĭ Sallum ană đah rơkơi Yabes anŭn amăng plei phŭn Samaria, laih anŭn ngă pơtao pơala kơ gơ̆ yơh.
15Bơ kơ khul tơlơi truh pơkŏn dơ̆ng amăng rơnŭk Sallum wai lăng wơ̆t hăng tơlơi ñu ngă mơneč pơkơdơ̆ng hăng pơtao Zekharyah, arăng čih pioh laih amăng hră bruă mơnuă ƀing pơtao Israel.
16Amăng rơnŭk anŭn, Menahêm čơdơ̆ng tơbiă mơ̆ng plei pơnăng Tirzah laih anŭn kơsung blah plei pơnăng Tipsah wơ̆t hăng abih bang mơnuih amăng plei anŭn, hrŏm hăng mơnuih amăng tring jum dar plei anŭn, yuakơ ƀing gơñu hơngah ƀu kiăng pŏk ôh khul amăng ja̱ng gơñu. Ñu taih pơrăm hĭ plei Tipsah laih anŭn brĕh kian abih bang ƀing đah kơmơi hlak pi kian amăng plei anŭn yơh.

Menahêm Ngă Pơtao Lŏn Čar Israel

17Amăng thŭn tal klâopluh-duapăn Uzziyah ngă pơtao ƀing Yudah, Menahêm ană đah rơkơi Gadi jing pơtao ƀing Israel, laih anŭn ñu git gai wai lăng amăng plei Samaria truh kơ pluh thŭn. 18Ñu ngă tơlơi sat ƀai ƀơi anăp Yahweh. Amăng abih bang rơnŭk ñu ngă pơtao, ñu ƀu wir đuaĭ ataih hĭ ôh mơ̆ng khul tơlơi soh Yarobam ană đah rơkơi Nebat ngă laih, jing tơlơi ñu ăt hơmâo ba laih ƀing Israel ngă tui mơ̆n.
19Giŏng anŭn, Tiglat-Pileser, jing pơtao prŏng mơ̆ng lŏn čar Assiria, rai wang blah anih lŏn Israel anŭn, tui anŭn Menahêm brơi kơ pơtao ƀing Assiria sa-rơbâo talang amrăk kiăng kơ pơtao anŭn djru ngă brơi kơ tơlơi git gai ñu pô dŏ kơjăp amăng tơngan ñu. 20Pơtao Menahêm pơgŏ̱ ƀing Israel djru brơi khul prăk amrăk anŭn yơh. Rĭm mơnuih pơdrŏng săh khŏm brơi rơmapluh sekel amrăk kiăng brơi kơ pơtao ƀing Assiria. Tui anŭn yơh, pơtao prŏng ƀing Assiria đuaĭ glaĭ ƀu dŏ amăng anih lŏn Israel dơ̆ng tah.
21Bơ kơ khul tơlơi truh pơkŏn dơ̆ng amăng rơnŭk Menahêm wai lăng, wơ̆t hăng abih bang tơlơi ñu ngă laih, arăng čih pioh laih amăng hră bruă mơnuă ƀing pơtao Israel. 22Tơdang Menahêm tơĭ pran laih anŭn arăng dơ̱r ñu, ană đah rơkơi ñu Pekayah tŏ tui ñu ngă pơtao.

Pekayah Ngă Pơtao Lŏn Čar Israel

23Amăng thŭn tal rơmapluh Uzziyah ngă pơtao ƀing Yudah, Pekayah ană đah rơkơi Menahêm jing pơtao ƀing Israel amăng plei phŭn Samaria, laih anŭn ñu git gai wai lăng amăng dua thŭn. 24Pekayah ngă tơlơi sat ƀai ƀơi anăp Yahweh. Ñu ƀu wir đuaĭ ataih hĭ ôh mơ̆ng khul tơlơi soh Yarobam ană đah rơkơi Nebat ngă anŭn, jing tơlơi ñu ba laih ƀing Israel ngă tui mơ̆n. 25Pekah, ană đah rơkơi Remalyah, jing sa čô amăng ƀing khua moa phŭn pơtao Pekayah, ngă mơneč pơkơdơ̆ng glaĭ hăng pơtao Pekayah. Ñu djă̱ ba rơmapluh čô tơhan mơ̆ng tring Gilead laih anŭn nao pơdjai hĭ pơtao Pekayah wơ̆t hăng Argôb laih anŭn Arieh mơ̆n amăng anih kơđông kơdŏp sang pơtao ƀơi plei Samaria. Giŏng anŭn, Pekah ngă pơtao pơala kơ Pekayah yơh.
26Khul tơlơi truh pơkŏn dơ̆ng amăng rơnŭk Pekayah wai lăng, wơ̆t hăng abih bang tơlơi ñu ngă laih, arăng čih pioh laih amăng hră bruă mơnuă ƀing pơtao Israel.

Pekah Ngă Pơtao Lŏn Čar Israel

27Amăng thŭn tal rơmapluh-dua rơnŭk Uzziyah ngă pơtao ƀing Yudah, Pekah ană đah rơkơi Remalyah jing pơtao ƀing Israel amăng plei phŭn Samaria laih anŭn ñu wai lăng amăng duapluh thŭn. 28Ñu ngă tơlơi sat ƀai ƀơi anăp Yahweh. Ñu ƀu wir đuaĭ ataih hĭ ôh mơ̆ng khul tơlơi soh Yarobam ană đah rơkơi Nebat ngă anŭn, jing tơlơi ñu ba laih ƀing Israel ngă tui mơ̆n.
29Amăng rơnŭk Pekah pơtao ƀing Israel, Tiglat-Pileser pơtao prŏng amăng dêh čar Assiria wơ̆t glaĭ mă tŭ plei Iyon, laih anŭn khul plei pơnăng Abêl-Bet-Maakhah, Yanôhah, Kedes laih anŭn Hazôr. Ñu ăt mă anih tring Gilead laih anŭn tring Galilê wơ̆t hăng abih bang anih lŏn ƀing djuai Naptali mơ̆n. Giŏng anŭn, ñu mă pơđuaĭ hĭ ƀing ană plei mơ̆ng khul anih anŭn nao pơ dêh čar Assiria. 30Giŏng anŭn, Hôsea ană đah rơkơi Êlah ngă mơneč pơkơdơ̆ng pơblư̆ hĭ Pekah jing ană đah rơkơi Remalyah anŭn. Ñu kơsung pơdjai hĭ gơ̆ hăng ngă pơtao pơala kơ gơ̆ amăng thŭn tal duapluh rơnŭk Yôtham ană đah rơkơi Uzziyah git gai wai lăng ƀing Yudah.
31Bơ kơ khul tơlơi truh pơkŏn dơ̆ng amăng rơnŭk Pekah wai lăng, wơ̆t hăng abih bang tơlơi ñu ngă laih, arăng čih pioh laih amăng hră bruă mơnuă ƀing pơtao Israel.

Yôtham Ngă Pơtao Lŏn Čar Yudah

(2 Hră Ruai 27:1-9)

32Amăng thŭn tal dua Pekah ană đah rơkơi Remalyah ngă pơtao ƀing Israel, Yôtham ană đah rơkơi pơtao Uzziyah jing pơtao ƀing Yudah. 33Ñu hlak duapluh-rơma thŭn tơdang ñu ngă pơtao laih anŭn ñu git gai wai lăng amăng plei phŭn Yerusalaim truh kơ pluh-năm thŭn. Anăn amĭ ñu jing HʼYêrusa, ană đah kơmơi Zadôk. 34Ñu ngă tơlơi djơ̆ ƀơi anăp Yahweh kar hăng ama ñu Uzziyah hơmâo ngă laih. 35Samơ̆ khul anih glông kơkuh pơpŭ kơ yang rơba̱ng ñu ƀu pơglưh pơrai hĭ ôh laih anŭn ƀing ană plei ăt dŏ pơyơr khul gơnam ngă yang hăng čuh gơnam ƀâo mơngưi pơ anih glông anŭn. Yôtham pơkra pơdơ̆ng glaĭ Amăng ja̱ng Gah Dư̱r sang yang Yahweh.
36Bơ kơ khul tơlơi truh pơkŏn dơ̆ng amăng rơnŭk Yôtham wai lăng, wơ̆t hăng hơget tơlơi ñu ngă laih, arăng čih pioh laih amăng hră bruă mơnuă ƀing pơtao Yudah. 37Amăng rơnŭk pơtao Yôtham anŭn, Yahweh čơdơ̆ng pơkiaŏ nao Rezin pơtao ƀing Aram laih anŭn Pekah ană đah rơkơi Remalyah, jing pơtao ƀing Israel kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng lŏn čar Yudah. 38Tơdang Yôtham tơĭ pran, arăng dơ̱r ñu hrŏm hăng ƀing ơi adon ñu amăng Plei Dawid, jing ơi adon ñu, ană đah rơkơi ñu Ahaz tŏ tui ñu ngă pơtao.