16

Aha ua vaajntxwv kaav Yuta

(2VKk. 28:1-27)

1Xyoo kaum xyaa kws Lemaliya tug tub Pekha ua vaajntxwv kaav mas Yauthaa tug tub Aha chiv ua vaajntxwv kaav Yuta. 2Thaus Aha chiv ua vaajntxwv kaav nwg noob nyoog muaj neeg nkaum xyoo, nwg nyob huv Yeluxalee kaav tau kaum rau xyoo. Nwg ua tsw hum Yawmsaub kws yog nwg tug Vaajtswv lub sab, nwg tsw ua lawv le nwg yawm koob Tavi tau ua, 3tassws nwg taug nraim Yixayee tej vaajntxwv tug neev taw. Nwg tseed muab nwg tug tub hlawv xyeem rua daab ua lawv le tej kevcai qas vuab tsuab kws lwm haiv tuabneeg ua, yog cov kws Yawmsaub ntab tawm ntawm cov Yixayee hauv ntej moog. 4Nwg xyeem tsaj hab hlawv moov xyaab rua sau tej chaw sab teev daab hab rua sau tej pov roob hab huv qaab txhua tsob ntoo ntsuab.
5Mas cov Alaa tug vaajntxwv Lexi hab Lemaliya tug tub Pekha kws yog cov Yixayee tug vaajntxwv nce moog ua rog rua Yeluxalee, mas puab moog vej Aha tassws kov tsw yeej. 6Tuab lub swjhawm hov cov Entoo tug vaajntxwv ntaus tau lub moos Elab rov qaab lug, muab cov tuabneeg Yuta lawv tawm moog. Cov Entoo kuj lug nyob ruaj rua huv lub moos Elab lug txug naj nub nwgnuav. 7Aha txawm khaiv tuabneeg moog cuag Thilapilexaw kws yog cov Axilia tug vaajntxwv has tas, “Kuv yog koj tug qhev hab yog koj tug tub. Thov koj tuaj paab kuv dim huv cov Alaa tug vaajntxwv txhais teg hab dim huv cov Yixayee tug vaajntxwv txhais teg, puab saamswm ua rog rua kuv.” 8Aha txawm muab tej nyaj hab tej kub kws nyob huv Yawmsaub lub tuam tsev hab nyob huv tej txhaab nyaj huv vaajntxwv lub tsev xaa moog ua tshaav ntuj rua cov Axilia tug vaajntxwv. 9Axilia tug vaajntxwv kuj noog tej lug kws Aha has. Axilia tug vaajntxwv txhad le txhwj tub rog moog ntaus Ntamaxaka mas txeeb tau lub nroog hab kuav cov pejxeem huv lub nroog hov moog rua lub moos Khi hab muab Lexi tua pov tseg.
10Thaus vaajntxwv Aha moog rua ntawm Ntamaxaka xaav ntswb cov Axilia tug vaajntxwv Thilapilexaw, nwg pum lub thaaj kws xyeem huv Ntamaxaka. Tes vaajntxwv Aha txawm sau ib tug qauv lub thaaj hov hab txhua yaam kws yuav ua lub thaaj hov xaa moog rua pov thawj Uliya huv Yeluxalee. 11Mas pov thawj Uliya txhad ua lub thaaj hov zoo lawv le tug qauv kws vaajntxwv Aha xaa ntawm Ntamaxaka tuaj txhua yaam. Pov thawj Uliya txhad ua lub thaaj hov kuas tav ua ntej kws vaajntxwv Aha yuav rov ntawm Ntamaxaka lug. 12Thaus vaajntxwv rov ntawm Ntamaxaka lug nwg pum lub thaaj ua tav lawm nwg txawm txaav moog ze hab nce rua sau, 13hab nwg ua kevcai hlawv huvsw xyeem hab ua kevcai xyeem qoob loos hab muab cawv txwv maab laub xyeem hab muab tug tsaj kws xyeem ua kevcai sws raug zoo cov ntshaav nchus rua sau lub thaaj hov. 14Nwg txawm muab lub thaaj tooj lab kws nyob ntawm Yawmsaub xubndag ntawm lub thaaj tshab hab Yawmsaub lub tuam tsev ntu nruab nraab tshais ntawm lub chaw kws ncaaj lub qhov rooj tuam tsev moog txawb rua ntawm lub thaaj tshab saab peg. 15Mas vaajntxwv Aha has rua pov thawj Uliya tas, “Sau lub thaaj luj nuav mas koj ua kevcai hlawv xyeem rua thaus taagkig hab ua kevcai xyeem qoob loos rua thaus yuav tsaus ntuj hab hlawv tej kws vaajntxwv muab xyeem hab ua kevcai hlawv tej qoob loos kws vaajntxwv muab xyeem nrug tej kws ib tsoom pejxeem muab ua kevcai hlawv huvsw xyeem hab tej qoob loos kws puab xyeem hab tej cawv txwv maab kws puab laub xyeem ua ke, hab muab tej tsaj kws hlawv huvsw xyeem hov hab tej tsaj kws tua xyeem cov ntshaav huvsw nchus rua sau lub thaaj. Tassws lub thaaj tooj lab mas ca ua lub chaw rua kuv ua nug.” 16Uliya ua txhua yaam nuav lawv le vaajntxwv Aha has.
17Vaajntxwv Aha muab tej txag kws xov cov tsheb kws thawb dej rhuav huvsw tseg, hab muab cov phaaj dej rhu moog. Hab nwg muab lub rhawv dej luj tshem sau cov nyuj tooj lab kws tag lawm coj moog txawb rua huv aav mas muab pob zeb tag huv qaab. 18Txujkev vuv kws ua rua vaajntxwv taug moog rua huv lub tuam tsev rua nub Xanpatau hab lub rooj loog kws vaajntxwv nkaag moog rua huv Yawmsaub lub tuam tsev mas Aha muab rhuav huvsw pov tseg vem yog nwg saib rua cov Axilia tug vaajntxwv.
19Lwm yaam num kws Aha ua mas tub muab sau ca rua huv phoo ntawv kws has txug Yuta tej vaajntxwv le keeb kwm. 20Mas Aha tuag moog nrug nwg tej laug nyob. Puab muab nwg log nrug nwg tej laug ua ke rua huv Tavi lub nroog, mas nwg tug tub Hexekhiya sawv nwg chaw ua vaajntxwv kaav.