17

Ô-sê và Y-sơ-ra-ên bị diệt vong

1Vào năm thứ mười hai đời A-cha vua Giu-đa, Ô-sê con Ê-la lên làm vua Y-sơ-ra-ên, cai trị chín năm tại Sa-ma-ri. 2Ô-sê làm điều ác trước mặt Chúa Hằng Hữu nhưng không đến nỗi như các vua Y-sơ-ra-ên trước.
3Sanh-ma-na-sa vua A-sy-ri đem quân đánh Y-sơ-ra-ên. Ô-sê thua phải thần phục và nạp cống lễ cho A-sy-ri. 4Nhưng Ô-sê mưu phản, sai sứ đi Ai-cập nhờ vua Sô giúp đỡ. Hành động này không qua khỏi mát vua A-sy-ri. Ngoài ra, Ô-sê bắt đầu ngưng nạp cống thuế hằng năm cho A-sy-ri, nôn vua A-sy-ri bắt Ô-sê xiềng lại, đem bỏ tù. 5Quân A-sy-ri đánh phá khắp nơi và vây Sa-ma-ri suốt ba năm. 6Vào năm thứ chín đời Ô-sê, Sa-ma-ri thất thủ. Người Y-sơ-ra-ên bị bắt đày qua A-sy-ri, bị tập trung tại Cha-la, và trên bờ sông Cha-bo ở Gô-xan và các thành trong nước Mã-đại.
7Những việc này xảy ra vì người Y-sơ-ra-ên phạm tội với Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của họ, Đấng đã đem họ ra khỏi Ai-cập, cứu họ khỏi quyền lực của Pha-ra-ôn. Họ đi thờ các thần khác, 8theo thói tục xấu xa của các thổ dân bị Chúa đuổi đi để lấy đất cho họ ở và theo quy lệ sai lầm của các vua Y-sơ-ra-ên mới lập ra. 9Nhân dân lén lút làm những việc bất chính; xây miếu thờ tà thần trên các chỗ cao khắp nơi, ngay cả trên vọng canh, thành lũy; 10dựng trụ thờ, tượng thần trên đồi núi, dưới cây xanh; 11đốt nhang trong các miếu trên đồi giống như các dân đã bị Chúa đuổi đi; các hành động gian ác này đã làm Chúa nổi giận. 12Họ thờ thần tượng mặc dù Chúa đã ngăn cấm.
13Chúa sai các tiên tri cảnh cáo Y-sơ-ra-ên và Giu-đa để họ bỏ đường tội ác, tuân giữ điều răn, luật lệ Ngài đã dùng các tiên tri truyền cho tổ tiên họ thuở xưa. 14Nhưng họ nào có nghe, lại cứ ngoan cố chẳng kém gì tổ tiên, không tin Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế mình. 15Họ coi thường luật lệ và giao ước Ngài đã kết với tổ tiên họ và những lời cảnh cáo của Ngài. Họ theo các thần nhảm nhí và chính họ trở nên người xằng bậy. Mặc dù Chúa cấm đoán, họ vẫn bắt chước những dân tộc sống chung quanh. 16Họ khước từ tất cả các điều răn của Chúa, Thượng Đế mình, đúc hai tượng bò con, tượng Át-tạt-tê, thờ lạy Ba-anh và các tinh tú trên trời. 17,18Họ đem con trai con gái thiêu sống để tế thần. Họ tin bói toán, phù thủy và chuyên làm điều dữ trước mặt Chúa, khiến Ngài giận vô cùng. Ngài đuổi họ đi nơi khác, chỉ để cho đại tộc Giu-đa còn ở lại.
19Giu-đa cũng chẳng tuân giữ các điều răn của Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế mình, nhưng theo gương Y-sơ-ra-ên. 20Vì thế Chúa từ bỏ tất cả con cháu Gia-cốp, trừng phạt họ và để cho kẻ thù bóc lột họ. Cuối cùng Ngài đuổi họ đi nơi khác.
21Khi Y-sơ-ra-ên tách ra khỏi chủ quyền nhà Đa-vít, họ tôn Giê-rô-bô-am con Nê-bát làm vua. Giê-rô-bô-am làm cho Y-sơ-ra-ên bỏ Chúa, phạm tội nặng nề. 22Nhân dân Y-sơ-ra-ên phạm tất cả các tội Giê-rô-bô-am phạm, không từ một tội nào, 23cho đến khi Chúa đuổi họ đi, như Ngài đã bảo tôi tớ Ngài là các tiên tri đã cảnh cáo họ trước. Như vậy, người Y-sơ-ra-ên bị đày qua A-sy-ri, và họ ở đó cho đến ngày nay.
24Vua A-sy-ri đem dân ở Ba-by-luân, Cư-tha, A-va, Ha-mát và Sê-phạt-va-im đến định cư ở trong các thành của Sa-ma-ri và các thành khác của Y-sơ-ra-ên. 25Khi mới đến đất Y-sơ-ra-ên, những người này không kính sợ Chúa Hằng Hữu nên Ngài sai sư tử đến giết một số. 26Khi vua A-sy-ri nhận được phúc trình: "Những người được đem qua Sa-ma-ri không biết luật của Thần địa phương nên Thần ấy sai sư tử vồ họ chết," 27vua ra lệnh đem một thầy tế lễ Y-sơ-ra-ên đã bị đày trở về Sa-ma-ri, để dạy những người định cư luật lệ của Thần địa phương. 28Vậy, một thầy tế lễ được đưa về Bê-tên, dạy những người mới đến cách kính sợ Chúa Hằng Hữu 29Tuy nhiên, những người này vẫn thờ thần của nước họ. Họ để tượng thần trong miếu trên đồi gần thành mình ở. Các miếu này đã được người Y-sơ-ra-ên xây cất trước kia. 30Người Ba-by-luân thờ thần Su-cốt Bê-nốt, người Cúc thờ Nẹt-ganh, người Ha-mát thờ A-si-ma, 31người A-va thờ Nếp-hát và Tạt-tác, người Sê-phạt-va-im thiêu con tế thần A-tra-mê-léc và A-na-mê-léc. 32Tuy kính sợ Chúa Hằng Hữu, họ vẫn chỉ định người của mình làm chức tế lễ tại các miếu trên đồi để dâng lễ vật cho thần mình. 33Như thế họ vừa kính sợ Chúa vừa thờ thần mình theo nghi thức cúng thờ tại quê hương.
34Cho đến nay họ vẫn theo nghi thức cũ chứ không thực sự thờ phụng Chúa Hằng Hữu vì họ không theo đúng chỉ thị, luật lệ, điều răn của Chúa truyền cho con cháu Gia-cốp, người được Ngài đổi tên là Y-sơ-ra-ên. 35Chúa Hằng Hữu đã kết ước với Y-sơ-ra-ên, theo đó họ không được thờ phụng, phục vụ, cúng tế các thần khác; 36nhưng chỉ phụng sự thờ lạy và dâng lễ vật cho Chúa Hằng Hữu, Đấng đã đem họ ra khỏi Ai-cập với quyền năng và phép lạ; 37họ phải tuân giữ điều răn, luật lệ và quy tắc của chính Ngài truyền cho, theo đó họ không được thờ thần khác. 38Chúa Hằng Hữu đã cảnh cáo họ không được quên lãng giao ước này, không được thờ thần nào khác, 39nhưng chỉ thờ một mình Chúa Hằng Hữu là Chân Thần mình. Có làm như thế, họ mới được Chúa cứu khỏi quyền lực kẻ thù.
40Nhưng những người ấy không nghe, cứ thờ lạy theo lối cũ. 41Họ kính sợ Chúa Hằng Hữu đồng thời cũng thờ thần tượng mình. Và cứ thế, đến nay con cháu họ vẫn theo đường lối ấy.