17

Hause‑a ua vajntxwv kav Yixayee

1Xyoo kaum ob uas Aha ua vajntxwv kav Yuda tebchaws mas Hause‑a uas yog Ela tus tub pib ua vajntxwv hauv lub nroog Xamali kav Yixayee tebchaws, nws kav tau cuaj xyoo. 2Nws ua tej uas Yawmsaub pom tias phem kawg li, tiamsis tsis npaum li Yixayee tej vajntxwv uas kav ua nws ntej. 3Samanexaw uas yog Axilia tus vajntxwv tuaj ua rog rau Hause‑a, ces Hause‑a thiaj zwm rau nws thiab them se rau nws. 4Tiamsis Axilia tus vajntxwv pom tias Hause‑a fav xeeb, rau qhov nws tau txib neeg xa xov mus cuag Xau uas yog Iyi tus vajntxwv thiab tsis them se rau Axilia tus vajntxwv raws li niaj xyoo them. Vim li no Axilia tus vajntxwv thiaj ntes Hause‑a thiab muab nws kaw hauv tsev lojfaj.

Lub nroog Xamali poob

5Ces Axilia tus vajntxwv txawm tso tub rog txeem tebchaws mus txog lub nroog Xamali. Nws muab lub nroog ntawd vij cia tau peb xyoos. 6Xyoo cuaj uas Hause‑a ua vajntxwv mas Axilia tus vajntxwv txeeb tau lub nroog Xamali, thiab kuav cov Yixayee mus rau hauv Axilia tebchaws coj mus nyob hauv lub moos Halam thiab ntawm ntug dej Hanpau uas yog tus dej hauv lub moos Kauxas, thiab hauv cov Midia tej moos.
7Qhov uas ua li no yog vim cov Yixayee tau ua txhaum rau Yawmsaub uas yog lawv tus Vajtswv, yog tus uas coj lawv tawm hauv Iyi tebchaws los tawm hauv Iyi tus vajntxwv Falau txhais tes los, los lawv tseem pe luag tej dab 8thiab ua lawv lub neej raws li tej neeg uas Yawmsaub ntiab tawm ntawm cov Yixayee hauv ntej mus tej kevcai thiab ua raws li tej kevcai uas Yixayee tej vajntxwv coj los. 9Cov Yixayee ua tej uas tsis raug cai nraim nkoos tawm tsam Yawmsaub uas yog lawv tus Vajtswv. Lawv ua tej chaw siab teev dab thoob txhua lub moos tag nrho tej moos uas muaj chaw tsom faj thiab tej moos uas muaj ntsa loog ruaj khov. 10Lawv txhos tej ncej dab thiab tej ncej dab Asela rau saum txhua lub pov roob thiab hauv txhua tus qab ntoo ntsuab. 11Lawv hlawv xyab rau tej chaw siab teev dab huvsi ntawd, yam li tej neeg uas Yawmsaub rhuav tshem ploj tag ntawm lawv hauv ntej lawm. Lawv ua tej kev phem kev qias ua rau Yawmsaub chim. 12Lawv ua koom tu tej dab mlom uas Yawmsaub twb hais rau lawv tias, “Nej tsis txhob ua tej no.”
13Yawmsaub txib txhua tus xibhwb cev Vajtswv lus thiab txhua tus uas hais pom tom hauv ntej qhuab ntuas Yuda thiab Yixayee, hais tias, “Cia li tig hlo ntawm nej tej kev phem thiab tuav rawv kuv tej lus nkaw thiab kuv tej kab ke raws li kuv txoj kevcai huvsi uas kuv hais rau nej tej poj koob yawm txwv thiab kuv tso kuv cov tub qhe uas cev kuv li lus hais rau nej.” 14Tiamsis lawv tsis mloog, lawv tawv ncauj ib yam li lawv tej poj koob yawm txwv uas tsis ntseeg Yawmsaub uas yog lawv tus Vajtswv. 15Lawv tsis yuav nws tej kab ke thiab nws tej lus cog tseg uas nws cog rau lawv tej poj koob yawm txwv thiab tej lus uas nws ntuas lawv. Lawv raws ncuj nciav tej dab mlom uas qhuav qhawv lawv thiaj qhuav qhawv thiab lawv ua raws li tej haiv neeg uas nyob ib ncig lawv, yog tej uas Yawmsaub twb hais kom lawv tsis txhob ua raws li ntawd. 16Thiab lawv tso lawv tus Vajtswv Yawmsaub tej lus nkaw huvsi pov tseg thiab nchuav ob tug dab mlom thav nyuj rau lawv pe. Lawv ua ib tug ncej dab Asela thiab lawv pe txhua yam uas nyob saum nruab ntug, thiab ua koom tu dab Npa‑as. 17Lawv muab tej tub tej ntxhais hlawv xyeem rau dab, thiab saib yaig saib sij thiab ua khawv koob yees siv, thiab muag lawv tus kheej mus ua tej uas Yawmsaub pom tias phem ua rau Yawmsaub chim. 18Vim li no Yawmsaub thiaj li chim rau cov Yixayee heev kawg thiab muab lawv ntiab tawm ntawm nws lub xubntiag mus, tsis tshuav ib tug kiag li tsuas yog tshuav xeem Yuda xwb.
19Yuda kuj tsis tuav rawv lawv tus Vajtswv Yawmsaub tej lus nkaw, lawv ua raws li tej kevcai uas cov Yixayee coj los. 20Mas Yawmsaub tsis yuav Yixayee caj ces huvsi thiab rau txim rau lawv thiab muab lawv cob rau hauv cov uas lws lawv txhais tes mus txog thaum nws muab lawv laim pov tseg ntawm nws lub xubntiag.
21Thaum Yawmsaub muab cov Yixayee dua rhe ntawm Davi caj ces lawd lawv tsa Yelaunpau‑as uas yog Nenpa tus tub ua vajntxwv, mas Yelaunpau‑as coj lawv ncaim ntawm Yawmsaub thiab ua rau lawv ua txhaum loj kawg. 22Cov Yixayee ua raws nraim li tej kev txhaum huvsi uas Yelaunpau‑as tau ua. Lawv tsis tso tej kev txhaum ntawd tseg li, 23mus txog thaum Yawmsaub muab lawv ntiab tawm ntawm nws lub xubntiag mus, raws li nws tau kom nws cov tub qhe uas cev nws lus txhua tus hais rau lawv lawd. Yog li no cov Yixayee thiaj raug kuav poob tebchaws mus rau hauv Axilia tebchaws los txog niaj hnub nimno.

Xa neeg mus nyob rau hauv Xamali

24Axilia tus vajntxwv coj neeg hauv lub nroog Npanpiloo, lub moos Khutha, lub moos Ava, lub moos Hama thiab lub moos Xefava‑i mus nyob cov Yixayee chaw rau tej moos hauv Xamali tebchaws. Lawv thiaj txeeb tau Xamali tebchaws thiab mus nyob hauv Xamali tej moos. 25Txij thaum lawv pib los nyob ntawd lawv tsis hwm thiab tsis paub ntshai Yawmsaub. Vim li ntawd Yawmsaub thiaj tso tsov ntxhuav los rau hauv lawv nruab nrab thiab tom lawv tuag ib txhia. 26Thiaj muaj neeg mus hais rau Axilia tus vajntxwv tias, “Tej haiv neeg uas koj coj mus nyob rau hauv Xamali tej moos ntawd tsis paub tus timtswv hauv lub tebchaws ntawd txoj kevcai. Vim li ntawd tus timtswv thiaj tso tsov ntxhuav los hauv lawv nruab nrab thiab tom lawv tuag vim yog lawv tsis paub tus timtswv hauv lub tebchaws ntawd txoj kevcai.” 27Ces Axilia tus vajntxwv thiaj hais tias, “Cia li tso ib tug pov thawj hauv cov pov thawj uas nej ntes coj los ntawd rov qab mus. Cia nws mus nyob qhov ntawd thiab qhia tus timtswv hauv lub tebchaws ntawd txoj kevcai rau lawv.” 28Yog li ntawd ib tug pov thawj hauv cov uas raug kuav hauv Xamali los thiaj li tau rov los nyob hauv lub moos Npe‑ee thiab qhuab qhia lawv paub tias lawv yuav tsum pe hawm Yawmsaub li cas.
29Tiamsis txhua haiv neeg ntawd tseem ua lawv tej dab mlom thiab muab txawb rau hauv lub tsev teev dab ntawm tej chaw siab uas cov Xamali twb ua cia lawd, txhua haiv neeg nyias ua rau hauv lub moos uas nws nyob. 30Cov Npanpiloo ua tus dab mlom Xukhau Npenau, cov neeg Khutha ua tus dab mlom Nawkas, cov neeg Hama ua tus dab mlom Asima, 31cov neeg Ava ua tus dab mlom Niha thiab Thatha. Cov neeg Xefava‑i hlawv menyuam xyeem rau dab Alamelej thiab dab Anamelej, uas yog cov neeg Xefava‑i tej dab. 32Lawv kuj hwm thiab paub ntshai Yawmsaub thiab tsa lawv cov neeg leejtwg kuj xij ua pov thawj ua haujlwm ntawm tej chaw siab thiab tua tsiaj xyeem rau hauv tej tsev teev dab ntawm tej chaw siab ntawd. 33Lawv kuj hwm thiab paub ntshai Yawmsaub thiab tseem ua koom tu lawv tej dab, raws li lawv ib txwm ua hauv lawv qub teb qub chaw uas lawv raug coj los ntawd.
34Niaj hnub nimno lawv kuj ua ib yam li qub. Lawv tsis hwm tsis paub ntshai Yawmsaub thiab tsis ua raws li tej kab ke thiab tej kevcai thiab txoj kevcai thiab tej lus nkaw uas Yawmsaub muab cob rau Yakhauj caj ces uas Yawmsaub tis npe hu ua Yixayee. 35Yawmsaub nrog lawv sib cog lus thiab nkaw lus rau lawv tias, “Nej tsis txhob hwm luag tej dab, thiab tsis txhob pe thiab tsis txhob ua koom tu thiab tsis txhob muab qhov txhia chaw xyeem rau tej dab ntawd. 36Nej yuav tsum hwm thiab paub ntshai Yawmsaub uas siv nws lub hwjchim loj thiab nws txhais tes uas tsa hlo coj nej tawm hauv Iyi tebchaws los. Nej yuav tsum pe nws thiab tua tsiaj xyeem rau nws xwb. 37Tej kab ke thiab tej kevcai thiab txoj kevcai thiab tej lus nkaw uas nws sau cia rau nej, mas nej yuav tsum ceev faj ua raws nraim mus li. Nej tsis txhob hwm luag tej dab, 38thiab nej cia li pheej nco ntsoov tej lus uas kuv cog tseg rau nej. Nej tsis txhob hwm luag tej dab. 39Nej yuav tsum hwm thiab paub ntshai Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv, nws thiaj cawm nej dim hauv nej tej yeeb ncuab txhais tes huvsi.” 40Txawm li ntawd los lawv tseem tsis mloog, lawv tseem ua raws li lawv qhov qub.
41Tej haiv neeg no thiaj li pe hawm Yawmsaub thiab tseem ua koom tu tej dab mlom uas lawv txaug. Lawv tej menyuam thiab lawv tej xeeb ntxwv kuj ua ib yam li ntawd, raws li lawv tej poj koob yawm txwv tau ua los txog niaj hnub nimno.