17

Cov Yixalayees Tus Vajntxwv Hauseyas

1Thaum Ahas ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas tau kaum ob xyoo lawm, Elas tus tub Hauseyas mam li ua vajntxwv kav lub tebchaws Yixalayees, thiab nws nyob hauv lub nroog Xamalis kav tau cuaj xyoo. 2Hauseyas ua txhaum rau tus TSWV, tiamsis nws tsis ua txhaum loj npaum li cov vajntxwv uas kav lub tebchaws Yixalayees ua ntej nws. 3Thaum Vajntxwv Samanexes uas kav lub tebchaws Axilias tuaj tua Hauseyas; Hauseyas thiaj zwm rau Samanexes thiab niaj xyoo them se rau nws. 4Tiamsis tau tsis ntev tom qab no, Hauseyas txib neeg mus thov Vajntxwv Xaus uas kav lub tebchaws Iziv tuaj pab nws kom nws tsis tau niaj xyoo them se rau Vajntxwv Samanexes uas kav lub tebchaws Axilias. Thaum Samanexes paub li ntawd, nws thiaj ntes Hauseyas mus kaw rau hauv tsev lojcuj.

Luag Txeeb Tau Lub Nroog Xamalis

5Samanexes tuaj tua cov Yixalayees thiab vij lub nroog Xamalis tau peb xyoos 6txwm nkaus rau xyoo cuaj uas Hauseyas ua vajntxwv kav lub tebchaws Yixalayees, ces cov Axilias tus vajntxwv thiaj txeeb tau lub nroog Xamalis, thiab ntes cov Yixalayees mus rau pem tebchaws Axilias lawm. Nws coj cov Yixalayees ntawd ibtxhia mus nyob rau hauv lub nroog Halas, ibtxhia mus nyob ze rau ntawm tus Dej Hanpules hauv cheebtsam Nkauxas thiab ibtxhia mus nyob rau hauv cov Medias tej nroog.
7Luag txeeb tau lub nroog Xamalis, vim cov Yixalayees ua txhaum rau tus TSWV uas yog lawv tus Vajtswv uas tso lawv dim ntawm Falaus uas yog cov Iziv tus vajntxwv thiab coj lawv tawm nram tebchaws Iziv los. Cov Yixalayees pheej mus pe lwm haivneeg tej vajtswv, 8thiab ua raws li cov neeg uas tus TSWV muab ntiab tawm ntawm nws haivneeg mus lawm tej kevcai, thiab coj tej kevcai uas cov Yixalayees tej vajntxwv tau rhawv tseg. 9Cov Yixalayees ua tej uas tus TSWV uas yog lawv tus Vajtswv tsis nyiam. Lawv ua tej chaw teev dab thiab teev mlom txhua nrho rau hauv lawv tej nroog, tsis hais nroog loj nroog me, thiab hauv lawv tej zos huv tibsi. 10Lawv txhos tej ncej zeb thiab puab tus mlom pojniam Aselas rau saum tej pov roob thiab hauv tej qab ntoos uas muaj plooj ntxoov nyos, 11thiab lawv hlawv hmoov tshuaj tsw qab rau saum tej thaj teev dab ib yam li cov neeg uas tus TSWV muab ntiab tawm hauv lub tebchaws mus lawm. Lawv ua rau tus TSWV chim, vim lawv ua kev phem kev qias 12thiab tsis mloog tus TSWV tej lus samhwm kom tsib txhob pe mlom.
13Yav tas los, Tus TSWV txib nws cov tub txib thiab cov cev Vajtswv lus mus ntuas cov Yixalayees thiab cov Yudas hais tias, “Nej cia li tso plhuav nej tej kev phem kev qias tseg, los coj thiab ua raws li kuv tej lus samhwm thiab tej kevcai uas kuv muab rau nej cov yawgkoob uas kuv kom kuv cov cevlus muab qhia rau nej.” 14Tiamsis lawv tsis mloog lus; lawv tawvncauj ib yam li lawv cov yawgkoob uas tsis cia siab rau tus TSWV uas yog lawv tus Vajtswv. 15Lawv tsis ua raws li tus TSWV tej lus qhia, thiab lawv tsis quavntsej tus TSWV tej lus cog tseg rau lawv cov yawgkoob thiab tsis khaws nws tej lus uas nws qhuab ntuas lawv li. Lawv mus pe tej mlom uas tsis muaj qabhau, thiab lawv cia li mus ua dog ua dig tsis muaj qabhau li lawm. Lawv ua raws li lwm haivneeg uas nyob ibncig lawv tej kevcai uas tus TSWV txwv tsis pub lawv ua. 16Lawv ua txhaum rau tus TSWV uas yog lawv tus Vajtswv tej kevcai, lawv muab kub nchuav ua ob tug mlom nyuj thiab ib tug mlom pojniam Aselas rau lawv pe; lawv tseem pe tej hnubqub saum nruab ntug thiab pe tus mlom Npa-as huv tibsi. 17Lawv muab lawv tej tub thiab tej ntxhais tua hlawv txi dab; lawv mus saib tes, saib yaig thiab lawv txhob txwm mus ua kev phem kev qias tabmeeg tus TSWV, thiaj ua rau tus TSWV chim rau lawv. 18Yog li ntawd, tus TSWV thiaj chim heev rau cov Yixalayees thiab muab lawv ntiab tawm ntawm nws mus, tus TSWV tsuas tseg cov Yudas xwb.
19Txawm yog cov Yudas los lawv tsis uas raws li tus TSWV uas yog lawv tus Vajtswv tej kevcai li thiab; lawv ua raws li tej kevcai uas cov Yixalayees xyaum ntawm lwm haivneeg los. 20Tus TSWV muab tagnrho Yixalayees cov xeebntxwv tso povtseg huv tibsi; nws rau txim rau lawv thiab muab lawv cob rau cov yeebncuab uas ua nruj ua tsiv txhais tes mus txog thaum tus TSWV ntiab lawv tawm ntawm nws mus.
21Thaum tus TSWV muab cov Yixalayees cais tawm ntawm cov Yudas mus lawm, cov Yixalayees txawm mus tsa Nenpas tus tub Yelaunpau-as ua vajntxwv kav lawv. Yelaunpau-as thiaj ua rau cov Yixalayees tso tus TSWV tseg thiab coj lawv mus ua kev txhaum loj kawg nkaus. 22Lawv txawm ua txhaum ib yam li Yelaunpau-as thiab lawv pheej ua tej kev txhaum uas nws ua ntawd 23mus txog thaum tus TSWV muab lawv ntiab tawm ntawm nws mus, raws li cov cev Vajtswv lus uas yog nws cov tubtxib tau qhia tseg lawm. Yog li ntawd, luag thiaj tuaj ntes cov Yixalayees coj mus rau pem tebchaws Axilias, thiab lawv tseem nyob ped los txog niaj hnub no.

Cov Axilias Tuaj Nyob Hauv Tebchaws Yixalayees

24Tus vajntxwv uas kav lub tebchaws Axilias coj cov neeg uas nyob hauv lub nroog Kus, Ivas, Hamas thiab Xefavais uas nyob hauv tebchaws Npanpiloos tuaj nyob hauv cov Yixalayees tej zej zog thiab tej nroog hauv Xamalis, hloov cov Yixalayees uas luag ntes coj mus rau lwm tebchaws lawm. 25Thaum lawv nyuam qhuav tuaj nyob, lawv tsis pehawm tus TSWV, tus TSWV thiaj tso tsov ntxhuav los tom lawv tuag ibtxhia lawm. 26Tus vajntxwv uas kav lub tebchaws Axilias hnov hais tias cov neeg uas nws tso mus nyob nram lub nroog Xamalis tsis paub tus vajtswv uas kav lub tebchaws ntawd txoj kevcai, tus vajtswv ntawd thiaj tso tsov ntxhuav los tom lawv. 27Vajntxwv thiaj hais tias, “Cia li xa cov povthawj uas peb ntes los no ib tug rov qab mus nyob nrad, thiab tsa nws ua tus qhia tus vajtswv uas kav lub tebchaws ntawd tej kevcai rau lawv.” 28Yog li ntawd, cov povthawj uas cov Axilias ntes tau hauv lub nroog Xamalis los ib tug thiaj tau rov mus nyob hauv lub nroog Npethees thiab qhia tus TSWV txoj kevcai rau lawv kom lawv paub pehawm tus TSWV.
29Tiamsis cov neeg uas nyob hauv lub nroog Xamalis tseem pheej puab mlom rau lawv pe raws li lawv ibtxwm ua, thiab lawv coj tej mlom ntawd mus tso rau ntawm tej chaw uas cov Yixalayees ua tseg lawm. Lawv cov ntawd nyias puab nyias mlom rau hauv tej nroog uas lawv nyob; 30cov Npanpiloos puab tus mlom Xukaus Npenaus; cov Kus puab tus mlom Nenkas; cov Hamas puab tus mlom Asimas, 31cov Ivas puab tus mlom Nihas thiab tus mlom Tatas; thiab cov Xefavais muab lawv cov menyuam tua hlawv txi rau tus mlom Alameles thiab tus mlom Anameles. 32Tiamsis lawv tseem pehawm tus TSWV thiab tsa lawv cov neeg ua povthawj mus nyob rau hauv tej tsev teev dab thiab muab sawvdaws tej khoom fij rau dab. 33Yog li ntawd, lawv thiaj pehawm tus TSWV thiab teev lawv tej vajtswv raws li txoj kevcai uas lawv coj pem lawv lub tebchaws.
34Niaj hnub no lawv tseem coj lawv txoj qub kevcai. Lawv tsis pehawm tus TSWV lossis tsis ua raws li tej kevcai uas tus TSWV muab rau Yakhauj tus uas muaj dua ib lub npe hu ua Yixalayees cov xeebntxwv lawm. 35Tus TSWV coglus thiab samhwm rau lawv hais tias, “Nej tsis txhob pe luag tej vajtswv, tsis txhob hawm lossis tu lossis tua tsiaj fij rau tej vajtswv ntawd. 36Nej cia li mloog kuv lus, rau qhov kuv yog tus TSWV uas muaj zog thiab muaj hwjchim coj nej tawm nram tebchaws Iziv los; nej yuav tsum pehawm thiab tua tsiaj fij rau kuv xwb. 37Nej yuav tsum ua raws li kuv tej kevcai thiab tej lus uas kuv sau tseg rau nej lawm. Nej tsis txhob pe lwm haivneeg tej vajtswv, 38nej yuav tsum nco ntsoov tej lus uas kuv cog tseg rau nej thiab tsis txhob pe lwm haivneeg tej vajtswv. 39Kuv yog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv nej yuav tsum mloog kuv lus, kuv thiaj yuav cawm nej kom dim ntawm nej cov yeebncuab txhais tes.” 40Tiamsis cov neeg ntawd tsis mloog tus TSWV lus, lawv tseem pheej ua raws li lawv tej qub kevcai xwb.
41Yog li ntawd, lawv thiaj pehawm tus TSWV thiab pe lawv tej mlom huv tibsi, niaj hnub no los lawv tej xeebntxwv tseem pheej ua ib yam li ntawd.