18

Hexekhiya ua vajntxwv kav Yuda

(2VKk. 29:1-2, 31:1)

1Xyoo peb uas Ela tus tub Hause‑a ua vajntxwv kav Yixayee tebchaws mas Aha tus tub Hexekhiya pib ua vajntxwv kav Yuda tebchaws. 2Thaum nws pib kav ntawd nws hnub nyoog muaj nees nkaum tsib xyoos. Nws nyob hauv Yeluxalees kav tau nees nkaum cuaj xyoo. Nws niam npe hu ua Anpi, uas yog Xekhaliya tus ntxhais. 3Vajntxwv ua tej uas Yawmsaub pom tias zoo, ib yam li nws yawg koob Davi tau ua lawd. 4Nws rhuav tshem tej chaw siab uas teev dab pov tseg thiab tsoo tej ncej dab thiab ntov tej ncej dab Asela pov tseg. Thiab nws tsoo tus nab tooj uas Mauxe ua ntawd tawg ua tej dwb daim, rau qhov cov Yixayee pheej hlawv hmoov tshuaj tsw qab rau tus nab ntawd los txog thaum ntawd. Lawv hu tus nab ntawd tias Nehuthas. 5Nws tso siab plhuav rau Yawmsaub uas yog Yixayee tus Vajtswv. Vim li ntawd tej vajntxwv uas kav Yuda los rau tom qab thiab tej vajntxwv uas kav ua nws ntej, tsis muaj ib tug zoo thooj li nws. 6Rau qhov nws tuav rawv Yawmsaub ruaj, nws tsis tso qhov uas ua raws li Yawmsaub qhia tseg li, nws tuav rawv tej lus nkaw uas Yawmsaub muab cob rau Mauxe. 7Thiab Yawmsaub nrog nraim nws, nws tawm mus rau qhovtwg nws kuj ua tau tiav zoo. Nws fav xeeb rau Axilia tus vajntxwv tsis yeem ua num rau lawm. 8Nws ntaus cov Filixatee mus txog ntua lub moos Kaxa thiab tej moos ib ncig tsis hais tej uas muaj chaw tsom faj thiab tej uas muaj ntsa loog ruaj khov.
9Xyoo plaub uas Hexekhiya ua vajntxwv kav, yog xyoo xya uas Ela tus tub Hause‑a kav Yixayee tebchaws mas Samanexaw uas yog Axilia tus vajntxwv txawm tuaj ua rog rau lub nroog Xamali thiab vij lub nroog cia. 10Vij tau peb xyoos mas txeeb tau lub nroog lawm. Xyoo rau uas Hexekhiya ua vajntxwv kav, yog xyoo cuaj uas Hause‑a ua vajntxwv kav Yixayee, lub nroog Xamali raug luag txeeb tau lawm. 11Axilia tus vajntxwv kuav cov Yixayee mus rau hauv Axilia tebchaws, coj mus nyob hauv lub moos Halam thiab ntawm ntug dej Hanpau uas yog tus dej hauv lub moos Kauxas, thiab hauv cov Midia tej moos, 12vim yog lawv tsis mloog Yawmsaub uas yog lawv tus Vajtswv tej lus. Lawv fav xeeb rau nws tej lus cog tseg, yog txhua yam uas Yawmsaub tus qhev Mauxe tau hais cia lawd, lawv tsis mloog thiab lawv tsis ua raws li ntawd.

Xenakhawli ua rog rau Yuda tebchaws

(2VKk. 32:1-19; Yxy. 36:1-22)

13Xyoo kaum plaub uas Hexekhiya ua vajntxwv kav mas Axilia tus vajntxwv Xenakhawli tuaj ntaus Yuda txhua lub moos uas muaj ntsa loog ruaj khov mas txeeb tau huvsi. 14Yuda tus vajntxwv Hexekhiya tso neeg mus hais rau Axilia tus vajntxwv hauv lub moos Lakhi hais tias, “Kuv tau ua txhaum lawm, thov koj thim tub rog mus. Koj yuav nplua npaum twg los kuv yuav them.” Axilia tus vajntxwv hu peb puas tala nyiaj thiab peb caug tala kub rau Yuda tus vajntxwv Hexekhiya them. 15Mas Hexekhiya muab tag nrho tej nyiaj uas nyob hauv Yawmsaub lub tuam tsev thiab tej uas nyob hauv tej txhab nyiaj hauv vajntxwv tsev huvsi them rau nws. 16Zaum ntawd Hexekhiya tev tej kub uas luam ntawm tej txhib qhov rooj thiab tej npuab rooj ntawm Yawmsaub lub tuam tsev uas Yuda tus vajntxwv Hexekhiya muab luam rau lawd, muab cob rau Axilia tus vajntxwv. 17Axilia tus vajntxwv txib Thatha thiab Laxali thiab Lasakhe coj ib pab tub rog coob tawm ntawm lub moos Lakhi tuaj mus rau ntawm vajntxwv Hexekhiya hauv Yeluxalees. Lawv tuaj mus rau Yeluxalees. Thaum lawv tuaj txog lawv los sawv ntawm tus ciav dej uas tso dej tawm ntawm lub pas sab ped los, yog ntawm txojkev uas mus rau daim teb Ntxhua Xov. 18Thaum lawv hu vajntxwv, Hikhiya tus tub Eliyakhi uas yog tus saib xyuas vajntxwv lub tsev thiab Sena uas yog tus tub sau ntawv thiab Axas tus tub Yau‑av uas yog tus uas sau ntaub ntawv keeb kwm tuaj cuag lawv.
19Mas Lasakhe hais rau lawv tias, “Cia li hais rau Hexekhiya tias, ‘Tus huabtais loj uas yog Axilia tus vajntxwv hais tias, Koj tso siab rau dabtsi li kod? 20Koj xav tias nej tej nyuag lus sablaj xwb yog daim phiaj thiab hwjchim uas ua tau rog no lov? Nimno koj vam khom leejtwg es koj thiaj fav xeeb rau kuv? 21Koj sim xav saib, nimno koj vam khom Iyi uas yog tus pas nrig tauj deg uas lov lawm, yog leejtwg nrig yuav chob nws txhais tes. Iyi tus vajntxwv Falau zoo yam nkaus li ntawd rau txhua tus uas vam khom nws. 22Tiamsis yog koj hais rau kuv tias, “Peb tso siab rau Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv,” mas tus Vajtswv ntawd puas yog tus uas Hexekhiya muab tej chaw siab uas pe hawm nws thiab nws tej thaj xyeem rhuav pov tseg, thiab hais rau Yuda thiab Yeluxalees tias, “Nej yuav tsum pe Vajtswv ntawm lub thaj no hauv Yeluxalees xwb?” 23Cia li tuaj nrog kuv tus tswv uas yog Axilia tus vajntxwv cog lus tseg. Kuv yuav muab ob txhiab tus nees rau koj yog tias koj nrhiav tau neeg caij cov nees ntawd. 24Koj yuav ua li cas raws tau kuv tus tswv li ib tug thawj rog uas me dhau tej rau thaum koj tseem vam khom Iyi thiab lawv tej tsheb ua rog thiab tej tub rog caij nees? 25Tsis yog li ntawd xwb, qhov uas kuv tuaj ntaus lub chaw no ua kom puam tsuaj tsis yog Yawmsaub nrog nraim lov? Yawmsaub hais rau kuv tias, Cia li mus ntaus lub tebchaws no thiab ua kom puam tsuaj.’ ”
26Mas Hikhiya tus tub Eliyakhi thiab Sena thiab Yau‑av hais rau Lasakhe tias, “Thov koj hais ua lus Alas rau peb uas yog koj li tub qhe, peb yeej paub tej lus ntawd. Thov tsis txhob hais ua lus Yuda rau cov neeg uas nyob saum tej ntsa loog tau hnov.” 27Tiamsis Lasakhe hais tias, “Tsis yog kuv tus vajntxwv txib kuv tuaj hais tej lus no rau nej thiab nej tus vajntxwv xwb. Yeej yog hais rau cov uas nyob saum tej ntsa loog uas lawv twb yuav noj lawv tej quav thiab haus lawv tej zis thiab ntag.”
28Mas Lasakhe sawv ntsug qw ua lus Yuda nrov nrov hais tias, “Cia li mloog tus huabtais loj uas yog Axilia tus vajntxwv tej lus. 29Vajntxwv hais li no tias, ‘Tsis txhob cia Hexekhiya dag ntxias nej, vim nws tsis muaj peevxwm pab tau nej dim hauv kuv txhais tes. 30Tsis txhob cia Hexekhiya ua rau nej vam khom Yawmsaub rau tej lus uas hais tias, “Yawmsaub yuav pab peb dim tiag tiag li, lub nroog no yuav tsis poob rau hauv Axilia tus vajntxwv txhais tes.” 31Tsis txhob mloog Hexekhiya hais.’ Axilia tus vajntxwv hais li no tias, ‘Cia li nrog kuv sib raug zoo thiab tawm tuaj cuag kuv, mas nej txhua tus nyias yuav tau noj nyias tej txiv hmab txiv cev thiab txhua tus nyias yuav tau haus nyias tej qhov dej, 32mus txog thaum kuv rov tuaj coj nej mus rau lub tebchaws uas zoo ib yam li nej lub, yog lub tebchaws uas muaj qoob loo thiab cawv txiv hmab, yog lub tebchaws uas muaj mov noj thiab vaj txiv hmab, muaj txiv ntoo aulib thiab muaj zib ntab kom nej thiaj muaj txojsia nyob thiaj tsis tuag. Thiab tsis txhob mloog Hexekhiya tej lus uas nws yuav coj nej mus yuam kev hais tias, “Yawmsaub yuav cawm peb dim.” 33Puas muaj ib tug dab twg hauv ib tsoom tebchaws uas pab tau nws lub tebchaws dim hauv Axilia tus vajntxwv txhais tes? 34Lub moos Hama thiab lub moos Apa tej dab dua twg tag lawm? Lub moos Xefava‑i, lub moos Hena thiab lub moos Iva tej dab dua twg lawm? Tej dab ntawd pab tau Xamali dim hauv kuv txhais tes thiab lov? 35Ib tsoom tebchaws tej dab huvsi tsis muaj ib tug dab twg uas pab tau nws lub tebchaws dim hauv kuv txhais tes, mas Yawmsaub yuav cawm Yeluxalees dim hauv kuv txhais tes thiab lov?’ ”
36Tiamsis lawv ntsiag twjywm tsis teb ib los li rau qhov vajntxwv Hexekhiya twb qhia hais tias, “Tsis txhob teb ib los li.” 37Hikhiya tus tub Eliyakhi uas yog tus saib xyuas vajntxwv lub tsev thiab Sena uas yog tus tub sau ntawv thiab Axas tus tub Yau‑av uas yog tus uas sau ntawv keeb kwm, rov los cuag Hexekhiya ua ris tsho ntuag tag, thiab qhia Lasakhe tej lus rau vajntxwv.