19

Hê-xê-ki-a Tham Vấn I-sai-a

(Isa 37:1-13)

1Khi Vua Hê-xê-ki-a nghe những lời đó, ông xé áo ông, mặc vải gai, rồi đi vào Ðền Thờ CHÚA. 2Ông sai Ê-li-a-kim quan tổng quản hoàng cung, Sép-na quan bí thư, và các vị tư tế trưởng thượng mặc vải gai đến gặp Tiên Tri I-sai-a con của A-mô. 3Họ nói với ông ấy, “Vua Hê-xê-ki-a nói như thế nầy: Ngày nay là ngày khốn quẫn, ngày bị trách phạt, và ngày tủi nhục. Các thai nhi đã đến ngày chào đời mà mẹ không có sức để sinh ra. 4Có lẽ CHÚA, Ðức Chúa Trời của ông, đã nghe thấu tất cả những lời của Ráp-sa-kê, kẻ được vua A-sy-ri chủ hắn sai đến để phỉ báng Ðức Chúa Trời hằng sống rồi. Ước gì CHÚA, Ðức Chúa Trời của ông, sẽ quở phạt những kẻ nói những lời Ngài đã nghe. Vậy xin ông dâng lời cầu nguyện cho những người còn sót lại trong nước.”
5Khi các tôi tớ của Vua Hê-xê-ki-a đến với I-sai-a, 6Tiên Tri I-sai-a nói với họ, “Hãy về nói với chủ các ngươi, CHÚA phán thế nầy: ‘Ðừng sợ vì những lời các ngươi đã nghe, tức những lời các tôi tớ của vua A-sy-ri đã xúc phạm đến Ta. 7Chính Ta sẽ đặt một linh trong nó, để nó sẽ nghe tiếng đồn mà rút về nước của nó. Ta sẽ làm cho nó bị giết bằng gươm trong nước của nó.’”

Sên-na-kê-ríp Hăm Dọa Hê-xê-ki-a

8Khi Ráp-sa-kê được tin vua của ông đã rời khỏi La-kích, ông rút quân về và thấy vua A-sy-ri đang tấn công Líp-na. 9Bấy giờ vua A-sy-ri nhận được tin về Tia-ha-ca vua Ê-thi-ô-pi rằng, “Kìa, vua ấy đang kéo quân ra chống lại ngài,” ông sai các sứ giả đến nói với Hê-xê-ki-a một lần nữa, 10“Hãy nói với Hê-xê-ki-a vua Giu-đa như thế nầy: Chớ để Ðức Chúa Trời của ngươi, Ðấng ngươi nhờ cậy, gạt ngươi khi bảo rằng Giê-ru-sa-lem sẽ không rơi vào tay vua A-sy-ri. 11Kìa, hãy xem những gì vua A-sy-ri đã làm cho mọi nước: tiêu diệt tất cả. Còn ngươi, ngươi há có thể thoát khỏi sao? 12Các thần của các dân mà tổ tiên ta đã tiêu diệt, như thần của dân Gô-xan, thần của dân Ha-ran, thần của dân Rê-xép, và thần của dân Ê-đen ở Tên Át-sa, có giải cứu được họ chăng? 13Vua của Ha-mát, vua của Ạc-pát, vua của Thành Sê-phạc-va-im, vua của Hê-na, và vua của I-va bây giờ đâu rồi?”

Hê-xê-ki-a Cầu Nguyện

(Isa 37:14-20)

14Khi Hê-xê-ki-a nhận được thư do tay các sứ giả trao, ông đọc, rồi ông đi lên Ðền Thờ CHÚA và mở bức thư ấy ra trước mặt CHÚA. 15Hê-xê-ki-a cầu nguyện với CHÚA rằng, “Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, Ðấng đang ngự trên các chê-ru-bim. Chỉ một mình Ngài là Ðức Chúa Trời của tất cả các dân các nước trên thế gian. Chính Ngài đã dựng nên trời và đất. 16Xin nghiêng tai và nghe, CHÚA ôi. Xin mở mắt và nhìn, CHÚA ôi. Xin nghe những lời của Sên-na-kê-ríp đã gởi đến để nhục mạ Ðức Chúa Trời hằng sống. 17Lạy CHÚA, thật sự Sên-na-kê-ríp vua A-sy-ri đã hủy diệt các nước và xứ sở của các nước ấy, 18đã ném các thần tượng của họ vô lửa, vì chúng chẳng phải là thần mà chỉ là sản phẩm của bàn tay loài người làm ra; chúng chỉ là gỗ và đá, cho nên chúng đã bị hủy diệt là đúng lắm. 19Nhưng bây giờ, lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng con, con cầu xin Ngài: xin cứu chúng con khỏi tay của vua ấy, để mọi nước trên đất biết rằng chỉ một mình Ngài là Ðức Chúa Trời mà thôi, CHÚA ôi.”

Lời Tiên Tri về Sự Thất Bại của Sên-na-kê-ríp

(2 Sử 32:20-21; Isa 37:21-38)

20Bấy giờ I-sai-a con của A-mô gởi lời đến nói với Hê-xê-ki-a rằng, “CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế nầy: ‘Ta đã nghe lời cầu nguyện của ngươi về việc Sên-na-kê-ríp vua A-sy-ri.’ 21Ðây là lời của CHÚA đã phán về hắn,
  Trinh nữ ở Si-ôn sẽ khinh bỉ ngươi và nhạo cười ngươi;
  Sau lưng ngươi, con gái ở Giê-ru-sa-lem sẽ lắc đầu.
  22Ngươi đã nhục mạ và khinh bỉ ai?
  Ngươi đã lên giọng và giương mắt kiêu căng với ai?
  Ngươi đang chống lại Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên đấy!
  23Ngươi đã dùng các sứ giả để phỉ báng CHÚA,
  Ngươi nói rằng, ‘Với nhiều xe chiến mã,
  Ta đã lên những đỉnh cao các núi,
  Ta đã lên tận những nơi chót vót của Núi Li-băng;
  Ta đã đốn ngã những cây bá hương cao nhất và những cây tùng tốt nhất;
  Ta đã vào những miền xa xăm của nó, vào tận rừng rậm thâm u.
  24Ta đã đào giếng và uống nước nơi xứ lạ.
  Ta đã làm khô cạn các sông suối ở Ai-cập bằng gót chân ta.’

  25Ngươi há không nghe rằng Ta đã định từ lâu rồi sao?
  Những gì Ta đã định từ thời thái cổ, bây giờ Ta cho thực hiện,
  Ðó là ngươi phải biến những thành trì kiên cố ấy thành những đống đổ nát hoang tàn.
  26Dân cư ở những nơi đó đều yếu nhược, khiếp sợ, và bối rối;
  Chúng đã trở nên như cây cối ngoài đồng, như cỏ non mới mọc, như cỏ mọc trên mái nhà, héo khô trước khi chưa kịp lớn.

  27Nhưng Ta biết ngươi,
  Ta biết lúc ngươi đứng dậy và khi ngươi ngồi xuống,
  Ta biết lúc ngươi đi ra và khi ngươi đi vào,
  Ta cũng biết ngươi lúc ngươi nổi giận chống lại Ta.
  28Vì ngươi đã cả gan nổi giận chống lại Ta,
  Những lời ngạo mạn của ngươi đã thấu đến tai Ta,
  Nên Ta sẽ xỏ khoen vào lỗ mũi ngươi,
  Tra hàm thiếc vào miệng ngươi;
  Ta sẽ bắt ngươi phải trở về bằng con đường ngươi đã ra đi.

  29Hỡi Hê-xê-ki-a, đây sẽ là một dấu hiệu cho ngươi,
  Năm nay ngươi sẽ ăn hoa màu tự mọc;
  Năm thứ hai ngươi sẽ ăn những gì mọc lên từ các hoa màu ấy;
  Năm thứ ba ngươi sẽ gieo, gặt, trồng vườn nho, và ăn trái.
  30Những gì còn sót lại của nhà Giu-đa thì dưới sẽ đâm rễ, trên sẽ ra trái.
  31Vì từ Giê-ru-sa-lem những người sống sót sẽ tràn ra,
  Từ núi Si-ôn sẽ tuôn ra một dòng dõi của những người sống sót.
  Lòng nóng cháy của CHÚA các đạo quân sẽ làm thành việc ấy.

  32Vậy, CHÚA phán về vua A-sy-ri như thế nầy:
  Nó sẽ không vào được thành nầy;
  Nó sẽ không bắn một mũi tên vào thành;
  Nó sẽ không núp sau thuẫn khiên mà xông tới;
  Nó sẽ không đắp lũy tấn công thành.
  33Nó đã dùng đường nào đi tới, nó sẽ theo đường đó trở về;
  Nó sẽ không vào được thành nầy,” CHÚA phán vậy.
  34“Ta sẽ bảo vệ thành nầy và giải cứu nó,
  Vì cớ Ta và vì cớ Ða-vít tôi tớ Ta.”

Sên-na-kê-ríp Thất Bại và Bị Giết

35Ngay trong đêm đó, một thiên sứ của CHÚA đi ra và giết một trăm tám mươi lăm ngàn người trong trại quân A-sy-ri. Ðến sáng, người ta thức dậy thì chỉ thấy toàn là xác chết.
36Sên-na-kê-ríp vua A-sy-ri rút quân về và ở tại Ni-ni-ve. 37Một ngày kia, khi ông đang quỳ lạy trong đền thờ của Thần Nít-róc thần của ông, Át-ram-mê-léc và Sa-rê-xê hai con trai của ông đã dùng gươm đâm ông chết, rồi bỏ trốn sang xứ A-ra-rát. Ê-sạc-hát-đôn con trai ông lên ngôi kế vị.