20

Hexekhiya mob

(2VKk. 32:24-26; Yxy. 38:1-8,21-22)

1Lub sijhawm ntawd Hexekhiya mob hnyav heev twb yuav tuag. Mas Amoj tus tub Yaxaya uas yog xibhwb cev Vajtswv lus tuaj cuag nws thiab hais rau nws tias, “Yawmsaub hais li no tias, Koj cia li tu tej kev teb kev chaw kom zoo, koj yuav tuag koj yuav tsis nquag.”
2Mas Hexekhiya tig xubntiag rau tim phab ntsa thiab thov Yawmsaub hais tias, 3“Au Yawmsaub, kuv taij thov koj nco txog tias kuv ua lub neej xib rau koj rau ntawm koj lub xubntiag kawg siab kawg ntsws thiab tau ua tej uas koj pom tias zoo.” Ces Hexekhiya txawm quaj heev kawg. 4Thaum Yaxaya tsis tau tawm hauv lub tshav puam ntawm vajntxwv tsev, Yawmsaub hais lus tuaj rau nws tias, 5“Cia li rov qab mus hais rau Hexekhiya uas yog kuv haiv neeg tus thawj tias, ‘Koj yawg koob Davi tus Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Kuv twb hnov koj tej lus thov lawm, kuv twb pom koj tej kua muag lawm. Kuv yuav kho kom koj zoo mas hnub peb koj yuav tau mus rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev. 6Kuv yuav txuas koj txojsia ntev kaum tsib xyoo ntxiv thiab. Kuv yuav cawm koj thiab lub nroog no dim ntawm Axilia tus vajntxwv txhais tes, thiab kuv yuav tsom kwm lub nroog no vim yog saib rau kuv thiab saib rau kuv tus qhev Davi.’ ” 7Mas Yaxaya hais tias, “Cia li coj ib lub ncuav txiv cev los, kom lawv muab lub ncuav ntawd npuab rau ntawm lub rwj kom nws thiaj li rov qab zoo.”
8Hexekhiya hais rau Yaxaya tias, “Yuav muaj ib yam dabtsi qhia kom paub tias Yawmsaub yuav kho kuv thiab peb hnub kuv yuav tau mus rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev?” 9Yaxaya hais tias, “No yog yam txujci uas Yawmsaub ua rau koj paub tias nws yuav ua raws li nws twb cog lus lawm. Yuav cia tus duab hnub mus tom ntej kaum qeb los rov tom qab kaum qeb?” 10Hexekhiya teb tias, “Yoojyim ua rau tus duab hnub mus tom ntej kaum qeb. Yog li no thov cia tus duab thim rov qab kaum qeb.” 11Ces Yaxaya uas yog xibhwb cev Vajtswv lus taij thov Yawmsaub, mas Yawmsaub ua rau tus duab hnub thim rov qab kaum qeb uas tus duab twb mus dhau lawd ntawm lub chaw ntsuas uas Aha ua.

Hexekhiya txais tos Npanpiloo cov tim xyoob

(Yxy. 39:1-8)

12Thaum ntawd Npaladas tus tub Melaudanpalada uas ua vajntxwv hauv Npanpiloo txib cov tim xyoob coj tsab ntawv thiab tshav ntuj mus pub rau Hexekhiya vim yog nws hnov xov tias Hexekhiya mob. 13Mas Hexekhiya zoo siab txais tos lawv thiab coj lawv mus saib nws tej txhab nyiaj huvsi, saib tej nyiaj, tej kub, tej txuj lom, tej roj tsim txiaj, thiab saib lub txhab uas rau cuab yeej ua rog, yog txhua yam uas nyob hauv nws tej txhab. Tsis tshuav ib yam hauv nws lub tsev thiab thoob plaws hauv nws lub tebchaws uas nws tsis tau muab qhia rau lawv saib li. 14Mas Yaxaya uas yog xibhwb cev Vajtswv lus tuaj cuag vajntxwv Hexekhiya, thiab hais rau nws tias, “Cov neeg no tuaj hais dabtsi? Thiab lawv tuaj qhovtwg tuaj cuag koj?” Hexekhiya teb tias, “Lawv tuaj deb deb li tuaj, yog tuaj Npanpiloo tebchaws tuaj.” 15Yaxaya nug tias, “Lawv pom dabtsi hauv koj lub vaj lub tsev?” Hexekhiya teb tias, “Lawv pom txhua yam hauv kuv lub vaj lub tsev, tsis tshuav ib yam dabtsi hauv kuv tej txhab uas kuv tsis tau muab qhia rau lawv saib li.”
16Ces Yaxaya txawm hais rau Hexekhiya tias, “Cia li mloog Yawmsaub tej lus. 17Saib maj, lub caij lub nyoog tabtom los txog lawm uas txhua tsav txhua yam hauv koj lub vaj lub tsev thiab tej uas koj tej poj koob yawm txwv khaws tau cia los txog hnub no yuav raug muab coj mus rau Npanpiloo, tsis tshuav ib yam dabtsi kiag li. Yawmsaub hais li no ntag. 18Thiab koj tej tub uas koj yug muaj qee leej yuav raug muab coj mus thiab lawv yuav ua nraug sam rau hauv vajntxwv Npanpiloo lub tsev.” 19Mas Hexekhiya hais rau Yaxaya tias, “Yawmsaub tej lus uas koj hais no kuj zoo.” Rau qhov nws xav hauv lub siab tias, “Yog muaj kev thaj yeeb thiab nyob kaj siab lug mus tag kuv sim neej, kuj yog zoo lawm los tsis yog?”

Hexekhiya tuag

(2VKk. 32:32-33)

20Lwm yam haujlwm uas Hexekhiya ua, thiab nws tus peevxwm huvsi thiab qhov uas nws ua lub pas dej thiab tus ciav dej tso dej los rau hauv lub nroog mas twb muab sau cia rau hauv phau ntawv uas hais txog cov Yuda tej vajntxwv li keeb kwm. 21Ces Hexekhiya txawm tuag mus nrog nws tej poj koob yawm txwv nyob, mas nws tus tub Manaxe sawv kav nyob nws chaw.