21

Manaxe ua vajntxwv kav Yuda

(2VKk. 33:1-20)

1Thaum Manaxe pib ua vajntxwv nws hnub nyoog muaj kaum ob xyoos, nws nyob hauv Yeluxalees kav tau tsib caug tsib xyoos. Nws niam npe hu ua Hexinpa. 2Nws ua tej uas Yawmsaub pom tias phem kawg li, nws ua raws li tej kevcai qias vuab tsuab uas lwm haiv neeg ua, yog cov uas Yawmsaub ntiab tawm ntawm cov Yixayee hauv ntej mus. 3Nws rov ua tej chaw siab teev dab uas nws txiv Hexekhiya twb muab rhuav tag lawd, thiab nws ua tej thaj teev dab Npa‑as thiab ua ncej dab Asela, ib yam li cov Yixayee tus vajntxwv Ahaj tau ua. Nws pe hnub pe hli thiab tej hnub qub saum nruab ntug huvsi thiab ua koom tu tej ntawd. 4Nws ua tej thaj teev dab rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev, uas yog lub chaw uas Yawmsaub twb hais tias, “Kuv yuav muab kuv lub npe cia rau hauv Yeluxalee.” 5Nws ua tej thaj xyeem rau lub hnub lub hli thiab tej hnub qub saum nruab ntug huvsi rau hauv ob lub tshav puam hauv Yawmsaub lub tuam tsev. 6Nws muab nws tus tub tua hlawv xyeem rau dab, thiab nws saib caij saib nyoog saib yaig saib sij thiab nws mus nug tej txiv neeb txiv yaig thiab tej uas muaj dab leej nkaub. Nws ua tej uas Yawmsaub pom tias phem kawg nkaus li zes ua rau Yawmsaub npau taws. 7Nws muab tus dab mlom Asela uas nws txaug txawb rau hauv lub tuam tsev uas Yawmsaub twb hais rau Davi thiab nws tus tub Xalaumoo lawm hais tias, “Lub tuam tsev no thiab lub nroog Yeluxalees uas kuv twb xaiv hauv txhua xeem Yixayee los mas kuv yuav cia kuv lub npe nyob hauv mus ib txhis. 8Kuv yuav tsis ua rau cov Yixayee txhais kotaw khiav tawm hauv lub tebchaws uas kuv twb muab rau lawv tej poj koob yawm txwv lawd dua li lawm, yog tias lawv ceev faj ua raws li txhua yam uas kuv hais kom lawv ua thiab ua raws li txoj kevcai huvsi uas kuv tus qhev Mauxe hais rau lawv.” 9Tiamsis lawv tsis mloog thiab Manaxe ntxias lawv mus ua phem heev dua tej haiv neeg uas Yawmsaub twb muab ua puam tsuaj tag rau ntawm lawv hauv ntej.
10Yawmsaub kom cov xibhwb cev Vajtswv lus uas yog nws cov tub qhe mus hais tias, 11“Vim yog Yuda tus vajntxwv Manaxe tau ua tej kev qias vuab tsuab thiab ua phem heev dua li cov Amaulai uas nyob ua nws ntej tau ua, thiab nws tej dab mlom ntawd tau ua rau cov Yuda ua txhaum, 12vim li no Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv hais li no tias, ‘Kuv tabtom yuav coj kev puam tsuaj loj kawg li los rau Yeluxalees thiab Yuda mas txhua tus uas hnov yuav rhiab pob ntseg. 13Kuv yuav muab txoj hlua uas ntsuas lub nroog Xamali lawm los thiab siv lub qe hlau uas ntsuas Ahaj caj ces qhov uas ntseg los dai ntsuas lub nroog Yeluxalees. Thiab kuv yuav ntxuav Yeluxalees yam nkaus li ntxuav lub phaj thiab muab khwb. 14Kuv yuav muab kuv qub txeeg qub teg uas tseem tshuav laim pov tseg thiab muab lawv rau hauv lawv cov yeeb ncuab txhais tes. Lawv yuav raug luag txeeb thiab lws tag nrho huvsi 15vim lawv tau ua tej uas kuv pom tias phem kawg li thiab ua rau kuv npau taws txij hnub uas lawv tej poj koob yawm txwv tawm hauv Iyi tebchaws los txog niaj hnub nimno.’ ”
16Ntau dua li ntawd Manaxe tseem muab tej neeg uas tsis txhaum tua pov tseg coob kawg li rau hauv Yeluxalees ntshav liab vog puv nkaus rau txhua qhov. No yog tej kev txhaum uas loj tshaj qhov uas nws coj cov Yuda ua txhaum lawv thiaj ua tej uas Yawmsaub pom tias phem kawg li.
17Lwm yam haujlwm uas Manaxe ua thiab txhua yam uas nws ua thiab tej kev txhaum uas nws ua mas twb muab sau cia rau hauv phau ntawv uas hais txog Yuda tej vajntxwv li keeb kwm. 18Manaxe txawm tuag mus nrog nws tej poj koob yawm txwv nyob. Lawv muab nws log rau hauv lub vaj uas nyob ntawm nws lub tsev yog lub vaj Usxa, mas nws tus tub Asmoo sawv nws chaw ua vajntxwv kav.

Asmoo ua vajntxwv kav Yuda

(2VKk. 33:21-25)

19Thaum Asmoo sawv ua vajntxwv kav nws hnub nyoog muaj nees nkaum ob xyoos, nws nyob hauv Yeluxalees kav tau ob xyoos. Nws niam npe hu ua Mesuleme, yog Haluj uas yog neeg hauv Yaunpa tus ntxhais. 20Nws ua tej uas Yawmsaub pom tias phem kawg li, ib yam nkaus li nws txiv Manaxe tau ua lawd. 21Nws taug nraim nws txiv tus neev taw. Nws ua koom tu tej dab mlom uas nws txiv teev thiab pe hawm tej mlom ntawd. 22Nws muab Yawmsaub uas yog nws tej poj koob yawm txwv tus Vajtswv tso tseg tsis taug Yawmsaub txojkev. 23Mas Asmoo cov tub teg tub taws ntaus tswvyim fav xeeb rau nws thiab muab nws tua rau hauv nws lub tsev. 24Tiamsis cov pejxeem muab txhua tus uas ntaus tswvyim fav xeeb rau vajntxwv Asmoo tua huvsi lawm, thiab cov pejxeem tsa nws tus tub Yauxiya ua vajntxwv nyob nws chaw. 25Lwm yam haujlwm uas Asmoo ua mas twb muab sau cia rau hauv phau ntawv uas hais txog Yuda tej vajntxwv li keeb kwm. 26Lawv muab nws log rau hauv nws lub qhov ntxa uas nyob hauv lub vaj Usxa. Mas nws tus tub Yauxiya sawv nws chaw ua vajntxwv kav.