21

Cov Yudas Tus Vajntxwv Manaxes

(2 Xwmtxheej Vajntxwv 33.1-20)

1Manaxes ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas thaum nws hnubnyoog muaj kaum ob xyoos, thiab nws nyob hauv lub nroog Yeluxalees kav tau tsib caug tsib xyoos. Nws niam hu ua Hexinpas. 2Manaxes ua txhaum rau tus TSWV, nws ua kev phem kev qias ib yam li cov neeg uas tus TSWV muab ntiab tawm hauv lub tebchaws mus ua ntej nws haivneeg los nyob. 3Manaxes rov txhim kho tej chaw teev dab uas nws txiv Hexekiyas muab rhuav tas lawm; nws ua ntau lub thaj teev tus mlom Npa-as thiab puab tus mlom pojniam Aselas ib yam li Vajntxwv Ahaj uas kav lub tebchaws Yixalayees ua. Manaxes tseem pe tej hnubqub thiab. 4Manaxes ua tau ntau lub thaj teev dab rau hauv lub Tuamtsev, muab teeb rau ntawm qhov chaw uas tus TSWV hais tias tsimnyog cia ua qhov chaw rau sawvdaws pehawm nws. 5Manaxes ua tau ntau lub thaj rau ntawm ob lub tshavpuam ntawm lub Tuamtsev ua chaw pe tej hnubqub. 6Manaxes muab nws tus tub tua hlawv fij. Nws ua khawvkoob, ua yeessiv, saib tes thiab saib yaig. Manaxes ua txhaum loj heev rau tus TSWV, tus TSWV thiaj chim rau nws. 7Nws muab tus mlom pojniam Aselas los teeb rau hauv lub Tuamtsev, ntawm qhov chaw uas tus TSWV hais rau Daviv thiab Daviv tus tub Xalumoos hais tias, “Lub Tuamtsev hauv lub nroog Yeluxalees no, yog qhov chaw uas kuv xaiv tawm ntawm kaum ob xeem Yixalayees los ua qhov chaw rau sawvdaws tuaj pehawm kuv. 8Yog cov Yixalayees mloog kuv lus thiab ua raws li kuv txoj kevcai uas kuv tus tubtxib Mauxes muab rau lawv lawm, kuv yuav tsis pub kom lawv raug ntiab tawm hauv lub tebchaws uas kuv muab rau lawv cov yawgkoob lawm.” 9Tiamsis cov Yudas tsis mloog tus TSWV lus, Manaxes thiaj coj lawv mus ua txhaum loj tshaj cov neeg uas tus TSWV muab ntiab tawm hauv lub tebchaws mus ua ntej nws haivneeg los nyob.
10Tus TSWV hais rau cov tubtxib uas yog cov cev Vajtswv lus hais tias, 11“Vajntxwv Manaxes ua kev phem kev qias loj tshaj cov neeg Kana-as ua; qhov uas nws puab tej mlom ntawd ua rau nws coj cov Yudas mus ua txhaum. 12Yog li ntawd, tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv hais tias, kuv yuav tso kev puastsuaj los raug lub nroog Yeluxalees thiab cov Yudas kom txhua tus uas hnov tej xwm no yuav xav tsis thoob li. 13Kuv yuav rau txim rau lub nroog Yeluxalees ib yam li kuv ua rau lub nroog Xamalis, thiab ib yam li kuv ua rau Vajntxwv Ahaj uas kav lub tebchaws Yixalayees thiab nws cov xeebntxwv. Kuv yuav cheb lub nroog Yeluxalees thiab cov neeg uas nyob hauv kom dulug mus ib yam li lub phaj uas muab ntxuav tas thiab muab so khwb cia. 14Kuv yuav tso cov neeg uas seem ntawd tseg, muab lawv cob rau lawv tej yeebncuab kom tua yeej lawv thiab txeeb tau lawv lub tebchaws. 15Kuv yuav ua li no rau kuv haivneeg, rau qhov lawv ua txhaum rau kuv thiab ua rau kuv chim, txij thaum kuv coj lawv cov yawgkoob tawm nram tebchaws Iziv los txog niaj hnub no.”
16Manaxes tua cov neeg uas tsis muaj txim coob leej, ua rau ntshav ntws puv nkaus tej kev hauv lub nroog Yeluxalees; nws ua tej kev txhaum no ntxiv rau tej uas nws coj cov Yudas mus pe mlom thiab ua txhaum rau tus TSWV.
17Dua li lwm yam uas Manaxes ua thiab tej kev txhaum uas nws ua puavleej muab sau cia rau hauv Phau Ntawv Keebkwm ua teev cov Yudas cov Vajntxwv lub neej lawm. 18Manaxes tuag thiab luag coj nws mus faus rau hauv nws lub loog uas yog lub vaj Uxas, thiab nws tus tub Amoos ua vajntxwv hloov nws chaw.

Cov Yudas Tus Vajntxwv Amoos

(2 Xwmtxheej Vajntxwv 33.21-25)

19Thaum Amoos ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas, nws hnubnyoog muaj nees nkaum ob xyoos, thiab nws nyob hauv lub nroog Yeluxalees kav tau ob xyoos. Nws niam hu ua Mesulemes thiab yog Halus uas nyob hauv lub nroog Yaunpas tus ntxhais. 20Amoos ua txhaum rau tus TSWV ib yam li nws txiv Manaxes ua ntag; 21nws xyaum ua raws li nws txiv tus yam ntxwv, thiab nws pe tej mlom uas nws txiv pe. 22Amoos tso tus TSWV uas yog nws cov yawgkoob tus Vajtswv tseg thiab tsis ua raws li tus TSWV tej lus samhwm.
23Amoos cov nomtswv ntxeev siab rau nws thiab muab nws tua tuag rau hauv nws lub loog. 24Tiamsis cov Yudas muab cov neeg uas tua Amoos tua tuag tas thiab tsa Amoos tus tub Yauxiyas ua vajntxwv hloov nws chaw.
25Dua li lwm yam uas Amoos ua puavleej muab sau cia rau hauv Phau Ntawv Keebkwm uas teev cov Yudas cov Vajntxwv lub neej lawm. 26Luag coj Amoos mus faus rau ntawm lub toj ntxas hauv lub vaj Uxas, thiab nws tus tub Yauxiyas ua vajntxwv hloov nws chaw.