22

Yauxiya hab phoo ntawv kevcai

(2VKk. 34:1-2, 8-28)

1Thaus Yauxiya chiv ua vaajntxwv kaav nwg noob nyoog muaj yim xyoo, nwg nyob huv lub nroog Yeluxalee kaav tau peb caug ib xyoos. Nwg nam npe hu ua Yentinta yog Antaya kws nyob huv lub moos Npaukha le ntxhais. 2Nwg ua tej kws Yawmsaub pum tas zoo, hab nwg taug nraim nwg yawm koob Tavi tug neev taw, nwg tsw tig moog rua saab xws lossws saab phem.
3Xyoo kaum yim kws Yauxiya ua vaajntxwv kaav mas vaajntxwv khaiv Safaa kws yog tug tub sau ntawv, yog Axalisya tug tub kws yog Mesulaa le xeeb ntxwv, moog rua huv Yawmsaub lub tuam tsev, hab has rua nwg tas, 4“Ca le moog cuag tug tuam pov thawj hlub Hikhiya kuas nwg moog suav cov nyaj kws coj tuaj rua huv Yawmsaub lub tuam tsev, yog tej nyaj kws cov kws zuv qhov rooj tau sau ntawm cov pejxeem. 5Mas muab rua huv cov tub zug kws tu Yawmsaub lub tuam tsev txhais teg, es ca puab them rua cov tub zug kws nyob ntawm Yawmsaub lub tuam tsev hab khu lub tuam tsev, 6yog muab rua cov Kws ntoo, cov Kws ua tsev hab cov Kws txhwm pob zeb, hab swv yuav ntoo hab tej pob zeb kws txhwm tau lawd lug khu lub tuam tsev. 7Tsw taag puab yuav sau ntawv has txug tej nyaj kws puab tau txais lawd saib swv le caag, tsua qhov puab yeej ua ncaaj.”
8Tug tuam pov thawj hlub Hikhiya has rua Safaa kws yog tug tub sau ntawv tas, “Kuv tshawb tau phoo ntawv kevcai nyob huv Yawmsaub lub tuam tsev.” Tes Hikhiya txawm muab phoo ntawv hov rua Safaa hab nwg muab nyeem. 9Tes Safaa kws yog tug tub sau ntawv moog cuag vaajntxwv hab qha rua vaajntxwv tas, “Koj cov qhev tub nchuav tej nyaj kws nyob huv lub tuam tsev hab muab cob rua huv cov tub zug kws tu Yawmsaub lub tuam tsev txhais teg.” 10Mas Safaa kws yog tug tub sau ntawv has rua vaajntxwv tas, “Tug pov thawj Hikhiya muab ib phoo ntawv rua kuv.” Hab Safaa muab nyeem rua vaajntxwv noog.
11Thaus vaajntxwv nov tej lug huv phoo kevcai lawd, nwg txawm dua rhe nwg lub tsho. 12Hab vaajntxwv has rua tug pov thawj Hikhiya hab Ahikhaa kws yog Safaa tug tub hab Anpau kws yog Mikhaya tug tub hab Safaa kws yog tug tub sau ntawv hab Axaya kws yog vaajntxwv tug tub teg taw has tas, 13“Mej ca le moog ua nug rua Yawmsaub rua kuv hab cov pejxeem hab taag nrho cov Yuta huvsw has txug tej lug huv phoo ntawv nuav kws tshawb tau lawm. Yawmsaub txujkev npau tawg luj heev tshwm plawg lug rua peb lawm tsua qhov peb tej laug tsw noog tej lug huv phoo ntawv nuav hab tsw ua lawv le txhua yaam kws sau ca has txug peb.”
14Tes tug pov thawj Hikhiya hab Ahikhaa hab Anpau hab Safaa hab Axaya txawm moog cuag tug puj xwbfwb Hunta kws cev Vaajtswv lug kws yog Salu tug quaspuj. Salu yog tug kws tu vaajntxwv tej tsoog tsho hab yog Thiva tug tub hab yog Hahav tug xeeb ntxwv. Tug puj xwbfwb hov nyob huv Yeluxalee ceg kaum nroog kws ua tshab, tes puab txawm nrug nwg thaam. 15Tug puj hov has rua puab tas, “Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv has le nuav tas, Ca le has rua tug kws khaiv mej tuaj cuag kuv tas, 16‘Yawmsaub has le nuav tas, Saib nawj, kuv yuav tso tej xwm txheej phem lug raug lub chaw nuav hab raug tej tuabneeg kws nyob huv lawv le txhua lu lug huv phoo ntawv kws Yuta tug vaajntxwv tau nyeem ntawd. 17Vem puab tub tso kuv tseg hab hlawv xyaab xyeem rua luas tej daab txhad ua rua kuv chim rua txhua yaam kws puab txhais teg ua, vem le nuav kuv txujkev chim yuav npau tshwm plawg rua lub chaw nuav yuav taav tsw tau le.’ 18Tassws Yuta tug vaajntxwv kws khaiv mej tuaj ua nug rua Yawmsaub hov, mej ca le has le nuav rua nwg tas, ‘Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv has le nuav tas, Has txug tej lug kws koj tau nov hov, 19vem koj ntxeev dua sab hab koj txu koj tug fwjchim rua ntawm Yawmsaub rua thaus koj nov kuv has le caag tawm tsaam lub chaw nuav hab cov tuabneeg kws nyob huv has tas puab yuav nyob do cuas hab raug foom tsw zoo, hab vem koj dua rhe koj lub tsho quaj rua ntawm kuv xubndag, mas kuv kuj nov lawm. Yawmsaub has le nuav ntaag. 20Vem le nuav, saib nawj, kuv yuav coj koj moog nrug koj tej laug nyob hab moog rua huv koj lub qhov ntxaa ua sab tug yeeg, hab koj lub qhov muag yuav tsw pum tej xwm txheej phem huvsw kws kuv yuav coj lug raug lub chaw nuav.’ ” Puab kuj coj tej lug hov lug has rua vaajntxwv noog.