22

Yauxiya thiab phau ntawv kevcai

(2VKk. 34:1-2,8-28)

1Thaum Yauxiya pib ua vajntxwv kav nws hnub nyoog muaj yim xyoo, nws nyob hauv lub nroog Yeluxalees kav tau peb caug ib xyoos. Nws niam npe hu ua Yedida yog Adaya uas nyob hauv lub moos Npaukha li ntxhais. 2Nws ua tej uas Yawmsaub pom tias zoo, thiab nws taug nraim nws yawg koob Davi tus neev taw, nws tsis tig mus rau sab xis lossis sab laug.
3Xyoo kaum yim uas Yauxiya ua vajntxwv kav mas vajntxwv txib Safas uas yog tus tub sau ntawv, yog Axalisya tus tub uas yog Mesulas li xeeb ntxwv, mus rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev, thiab hais rau nws tias, 4“Cia li mus cuag tus tuam pov thawj hlob Hikhiya kom nws mus suav cov nyiaj uas coj tuaj rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev, yog tej nyiaj uas cov uas zov qhov rooj tau sau ntawm cov pejxeem. 5Mas muab rau hauv cov tub zog uas tu Yawmsaub lub tuam tsev txhais tes, es cia lawv them rau cov tub zog uas nyob ntawm Yawmsaub lub tuam tsev thiab kho lub tuam tsev, 6yog muab rau cov Kws ntoo, cov Kws ua tsev thiab cov Kws txhwm pob zeb, thiab siv yuav ntoo thiab tej pob zeb uas txhwm tau lawd los kho lub tuam tsev. 7Tsis tag lawv yuav sau ntawv hais txog tej nyiaj uas lawv tau txais lawd saib siv li cas, rau qhov lawv yeej ua ncaj.”
8Tus tuam pov thawj hlob Hikhiya hais rau Safas uas yog tus tub sau ntawv tias, “Kuv tshawb tau phau ntawv kevcai nyob hauv Yawmsaub lub tuam tsev.” Ces Hikhiya txawm muab phau ntawv ntawd rau Safas thiab nws muab nyeem. 9Ces Safas uas yog tus tub sau ntawv mus cuag vajntxwv thiab qhia rau vajntxwv tias, “Koj cov qhev twb nchuav tej nyiaj uas nyob hauv lub tuam tsev thiab muab cob rau hauv cov tub zog uas tu Yawmsaub lub tuam tsev txhais tes.” 10Mas Safas uas yog tus tub sau ntawv hais rau vajntxwv tias, “Tus pov thawj Hikhiya muab ib phau ntawv rau kuv.” Thiab Safas muab nyeem rau vajntxwv mloog.
11Thaum vajntxwv hnov tej lus hauv phau kevcai lawd, nws txawm dua rhe nws lub tsho. 12Thiab vajntxwv hais rau tus pov thawj Hikhiya thiab Ahikhas uas yog Safas tus tub thiab Anpau uas yog Mikhaya tus tub thiab Safas uas yog tus tub sau ntawv thiab Axaya uas yog vajntxwv tus tub tes taw hais tias, 13“Nej cia li mus ua nug rau Yawmsaub rau kuv thiab cov pejxeem thiab tag nrho cov Yuda huvsi hais txog tej lus hauv phau ntawv no uas tshawb tau lawm. Yawmsaub txojkev npau taws loj heev tshwm plaws los rau peb lawm rau qhov peb tej poj koob yawm txwv tsis mloog tej lus hauv phau ntawv no thiab tsis ua raws li txhua yam uas sau cia hais txog peb.”
14Ces tus pov thawj Hikhiya thiab Ahikhas thiab Anpau thiab Safas thiab Axaya txawm mus cuag tus pojniam xibhwb Huda uas cev Vajtswv lus uas yog Salu tus pojniam. Salu yog tus uas tu vajntxwv tej tsoos tsho thiab yog Thiva tus tub thiab yog Hahav tus xeeb ntxwv. Tus pojniam xibhwb ntawd nyob hauv Yeluxalees ceg kaum nroog uas ua tshiab, ces lawv txawm nrog nws tham.
15Tus pojniam ntawd hais rau lawv tias, “Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv hais li no tias, Cia li hais rau tus uas txib nej tuaj cuag kuv tias, 16‘Yawmsaub hais li no tias, Saib nawj, kuv yuav tso tej xwm txheej phem los raug lub chaw no thiab raug tej neeg uas nyob hauv raws li txhua lo lus hauv phau ntawv uas Yuda tus vajntxwv tau nyeem ntawd. 17Vim lawv twb tso kuv tseg thiab hlawv xyab xyeem rau luag tej dab thiaj ua rau kuv chim rau txhua yam uas lawv txhais tes ua, vim li no kuv txojkev chim yuav npau tshwm plaws rau lub chaw no yuav tav tsis tau li.’ 18Tiamsis Yuda tus vajntxwv uas txib nej tuaj ua nug rau Yawmsaub ntawd, nej cia li hais li no rau nws tias, ‘Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv hais li no tias, Hais txog tej lus uas koj tau hnov ntawd, 19vim koj ntxeev dua siab thiab koj txo koj lub hwjchim rau ntawm Yawmsaub rau thaum koj hnov kuv hais li cas tawm tsam lub chaw no thiab cov neeg uas nyob hauv hais tias lawv yuav nyob do cuas thiab raug foom tsis zoo, thiab vim koj dua rhe koj lub tsho quaj rau ntawm kuv xubntiag, mas kuv kuj hnov lawm. Yawmsaub hais li no ntag. 20Vim li no, saib nawj, kuv yuav coj koj mus nrog koj tej poj koob yawm txwv nyob thiab mus rau hauv koj lub qhov ntxa ua siab tus yees, thiab koj lub qhov muag yuav tsis pom tej xwm txheej phem huvsi uas kuv yuav coj los raug lub chaw no.’ ” Lawv kuj coj tej lus ntawd los hais rau vajntxwv mloog.