22

Yôsiyahu Ngă Pơtao Lŏn Čar Yudah

(2 Hră Ruai 34:1, 2)

1Yôsiyahu hlak sapăn thŭn tơdang ñu jing pơtao ƀing Yudah laih anŭn ñu wai lăng amăng plei Yerusalaim truh kơ klâopluh-sa thŭn. Amĭ ñu jing mơnuih mơ̆ng plei Bozkat laih anŭn anăn ñu jing HʼYêdidah, ană đah kơmơi Adayah. 2Yôsiyahu ngă tơlơi djơ̆ ƀơi anăp mơta Yahweh laih anŭn đuaĭ tui amăng abih khul jơlan ơi adon ñu pơtao Dawid hơmâo đuaĭ tui laih hlâo adih. Ñu ƀu wir nao gah hơnuă ƀôdah gah ieo ôh.

Tơlơi Hơduah Ƀuh Hră Tơlơi Juăt

(2 Hră Ruai 34:8-28)

3Amăng thŭn tal pluh-sapăn rơnŭk ñu wai lăng, pơtao Yôsiyahu pơkiaŏ pô khua čih hră Saphan, ană đah rơkơi Azalyahu jing tơčô Mesullam, nao pơ sang yang Yahweh. Ñu pơtă kơ Saphan tui anai:
4Đĭ nao bĕ pơ Hilkiyah, jing khua ngă yang prŏng hloh anŭn, laih anŭn pơtă bĕ kơ gơ̆ kiăng kơ yap prăk ƀing ană plei hơmâo ba rai laih kơ sang yang Yahweh, jing prăk ƀing gak wai amăng ja̱ng hơmâo pơƀut glaĭ laih mơ̆ng ƀing gơñu anŭn. 5Jao bĕ prăk anŭn kơ ƀing khua wai bruă pơkra sang yang. Brơi bĕ ƀing khua anŭn kla kơ ƀing mă bruă pơkra glaĭ sang yang Yahweh anŭn. 6Anŭn jing ƀing trah kơyâo laih anŭn ƀing ma̱n pơdơ̆ng. Laih anŭn ăt brơi kơ ƀing gơñu blơi mă bĕ kơyâo hăng boh pơtâo khăt laih kiăng kơ pơkra glaĭ sang yang. 7Samơ̆ yuakơ ƀing git gai bruă anŭn jing ƀing mă bruă tơpă soh sel, tui anŭn ƀing gơñu ƀu kiăng kơ yap glaĭ ôh khul prăk ih či jao kơ ƀing gơñu.
8Khua ngă yang prŏng hloh Hilkiyah laĭ kơ khua čih hră Saphan tui anai, “Kâo hơmâo hơduah ƀuh laih Hơdrôm Hră Tơlơi Juăt amăng sang yang Yahweh.” Ñu brơi kơ Saphan laih anŭn gơ̆ đŏk amăng hră anŭn. 9Giŏng anŭn, khua čih hră anŭn glaĭ ruai kơ pơtao tui anai, “Ƀing khua moa ih hơmâo kla brơi laih prăk amăng sang yang Yahweh laih anŭn hơmâo jao laih prăk anŭn kơ ƀing khua wai bruă pơkra sang yang.” 10Giŏng anŭn, khua čih hră anŭn laĭ pơthâo hăng pơtao tui anai dơ̆ng, “Khua ngă yang prŏng hloh Hilkiyah hơmâo brơi laih kơ kâo sa hơdrôm hră.” Giŏng anŭn, Saphan đŏk amăng hră anŭn ƀơi anăp pơtao yơh.
11Tơdang pơtao hơmư̆ khul boh hiăp mơ̆ng Hơdrôm Hră Tơlơi Juăt, ñu hek hĭ ao phyung ñu yuakơ ñu rơngot hơning biă mă. 12Giŏng anŭn, ñu pơtă khul tơlơi anai kơ Hilkiyah khua ngă yang prŏng hloh, Ahikam ană đah rơkơi Saphan, Akbôr ană đah rơkơi Mikhayah, Saphan khua čih hră laih anŭn kơ Asayah khua moa mă bruă pơtao tui anai, 13“Nao hơduah tơña bĕ Yahweh djru kơ kâo, kơ ƀing ană plei laih anŭn kơ abih bang ƀing Yudah. Rơkâo bĕ kơ Ñu kơčrâo brơi kơ ƀing ta thâo hluh hơdôm tơlơi ƀing ta khŏm ngă kơ tơlơi arăng hơmâo čih laih amăng hră arăng hơduah ƀuh anŭn. Sĭt tơlơi hil Yahweh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ta jing prŏng biă mă yơh yuakơ ƀing ơi adon ta ƀu gưt tui ôh hơdôm boh hiăp amăng hră anŭn. Ƀing gơñu ƀu hơmâo ngă tui abih bang ôh hơget tơlơi Yahweh hơmâo brơi laih kơ ƀing arăng čih laih kơ ƀing ta.”
14Giŏng anŭn, khua ngă yang Hilkiyah, Ahikam, Akbôr, Saphan laih anŭn Asayah nao hơduah tơña kơ pô pơala HʼHuldah, jing bơnai Sallum ană đah rơkơi Tikwah tơčô Harhas, laih anŭn Sallum anŭn jing pô răk wai khul ao phyung kơkuh pơpŭ amăng sang yang. HʼHuldah hơdip amăng plei Yerusalaim, jing amăng tring Tal Dua.
15HʼHuldah laĭ hăng ƀing gơ̆ tui anai, “Anai yơh jing tơlơi Yahweh Ơi Adai ƀing Israel laĭ: Ruai bĕ kơ pô pơkiaŏ rai ƀing gih tui anai, 16‘Anai yơh jing tơlơi Kâo, jing Yahweh, laĭ: Kâo či ba rai tơlơi răm rai ƀơi anih anai laih anŭn ƀơi ană plei anai tui hăng abih bang tơlơi arăng hơmâo čih laih amăng hră pơtao ƀing Yudah hơmâo đŏk laih. 17Yuakơ ƀing gơñu hơmâo hơngah lui hĭ laih Kâo laih anŭn čuh gơnam ƀâo mơngưi kơ ƀing yang rơba̱ng hăng kơkuh pơpŭ kơ khul rup trah hăng tơngan gơñu pô pơkra laih tơl ƀing gơñu čuih kơ Kâo hil, tui anŭn tơlơi Kâo hil pơkơdơ̆ng glaĭ hăng anih anai ƀu či abih hĭ ôh.’ 18Glaĭ ruai bĕ kơ pơtao ƀing Yudah dơ̆ng, jing pô pơkiaŏ laih ƀing gih rai hơduah tơña Yahweh, tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Kâo, jing Yahweh Ơi Adai ƀing Israel, laĭ kơ boh hiăp ih hơmâo hơmư̆ laih amăng hơdrôm hră anŭn. 19Kâo hơmâo pơhiăp pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng plei Yerusalaim anai wơ̆t hăng ƀing ană plei anai. Kâo laĭ ƀing gơñu či jing hĭ răm rai laih anŭn arăng či pioh anăn plei anŭn kiăng kơ hơtŏm păh mơnuih pơkŏn yơh. Samơ̆ yuakơ pran jua ih tơdu glaĭ laih anŭn ih luă gŭ ih pô ƀơi anăp Kâo tơdang ih hơmư̆ tơlơi anŭn, laih anŭn yuakơ ih hơmâo hek laih ao phyung ih hăng hia ƀơi anăp Kâo, tui anŭn Kâo hơmâo hơmư̆ laih ih.’ Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhaih. 20Yahweh laĭ dơ̆ng tui anai, ‘Hơnŭn yơh, Kâo či brơi kơ ih tơĭ pran laih anŭn či brơi arăng dơ̱r hĭ ih rơnŭk rơnua hăng ƀing ơi adon ih yơh. Tui anŭn, mơta ih ƀu či ƀuh ôh abih bang tơlơi răm rai Kâo či ba rai ƀơi anih anai.’ ”
 Giŏng anŭn, ƀing gơñu glaĭ ruai kơ pơtao abih bang tơlơi pô pơala HʼHuldah anŭn pơtă laih yơh.