23

Yauxiya rhuav tej kev ua daab

(2VKk. 34:3-7, 29-33, 35:1-19)

1Tes vaajntxwv txawm khaiv tuabneeg moog hu kuas Yuta hab Yeluxalee cov kev txwj quas laug suavdawg tuaj txoos ua ke ntawm nwg. 2Mas vaajntxwv moog rua huv Yawmsaub lub tuam tsev. Cov Yuta huvsw hab cov kws nyob huv Yeluxalee suavdawg hab cov pov thawj hab cov xwbfwb cev Vaajtswv lug, hab cov pejxeem, cov hlub hab cov yau suavdawg nrug nwg moog. Tes nwg txawm nyeem taag nrho phoo ntawv cog lug tseg kws tshawb tau huv Yawmsaub lub tuam tsev lug rua puab noog. 3Vaajntxwv sawv ntsug ntawm tug ncej nrug Yawmsaub cog lug tas nwg yuav ua lub neej lawv nraim Yawmsaub hab tuav rawv Yawmsaub tej lug nkaw hab nwg tej lug qha hab nwg tej kaab ke kawg sab kawg ntsws, yuav ua lawv nraim le tej lug sws cog tseg kws sau ca rua huv phoo ntawv hov. Mas cov pejxeem suavdawg kuj nrug nwg koom cog lug le ntawd.
4Vaajntxwv has rua tug tuam pov thawj hlub Hikhiya hab cov pov thawj yau hab cov kws zuv qhov rooj kuas puab coj tej pestwj huvsw kws swv rua daab Npa‑aa hab daab Asela hab lub nub lub hli hab tej nub qub sau nruab ntug huvsw tawm huv Yawmsaub lub tuam tsev moog. Mas nwg muab tej hov hlawv rua saab nrau lub nroog Yeluxulee rua huv tej teb ntawm lub haav Khiloo, hab muab tej tshauv kws hlawv hov coj moog rua ntawm lub moos Npe‑ee. 5Nwg hle cov pov thawj teev daab kws Yuta tej vaajntxwv tau muab tsaa ca hlawv moov xyaab xyeem rua ntawm tej chaw sab huv Yuta tej moos hab ib ncig lub nroog Yeluxalee, hab hle cov kws hlawv moov xyaab rua daab Npa‑aa hab lub nub lub hli hab tej nub qub hab txhua yaam kws nyob sau nruab ntug. 6Nwg muab tug ncej daab Asela rhu tawm huv Yawmsaub lub tuam tsev moog rua nrau lub nroog Yeluxalee txug lub haav Khiloo. Nwg muab hlawv rua ntawm lub haav Khiloo muab tsoo ua moov hab muab w rua sau cov pejxeem tej qhov ntxaa. 7Nwg rhuav tshem cov quasyawg muag cev tej tsev huv Yawmsaub lub tuam tsev kws yog lub chaw kws cov quaspuj ntus ntaub rua daab Asela. 8Nwg coj cov pov thawj huvsw tawm huv Yuta tej moos moog hab ua qas puag tsuas tej chaw sab kws cov pov thawj hov hlawv moov xyaab txwj ntawm lub moos Kenpa moog txug lub moos Npe‑awsenpa. Nwg rhuav tshem tej chaw sab teev daab ntawm txujkev kws nkaag lub rooj loog Yausua kws yog tug thawj kaav lub nroog, kws nyob ntawm lub rooj loog luj saab phem. 9Tassws cov pov thawj kws ua num ntawm tej chaw sab hov tsw muaj feem nce moog rua ntawm Yawmsaub lub thaaj xyeem huv lub nroog Yeluxalee, puab tsuas yog muaj feem nrug puab cov kwvtij noj ncuav tsw xyaw keeb xwb. 10Nwg ua qas puag tsuas lub chaw Thaufe kws nyob huv lub haav Npeehinoo, sub txhad tsw muaj leejtwg muab puab tej tub tej ntxhais hlawv xyeem rua daab Maulej. 11Nwg rhuav tshem tej neeg kws Yuta tej vaajntxwv muab xyeem rua lub nub ntawm lub rooj loog kws nkaag rua huv Yawmsaub lub tuam tsev kws nyob ze ntawm tug num Nathaamele chaav tsev kws nyob huv lub loog tuam tsev. Nwg kuj muab tej tsheb ua rog kws xyeem rua lub nub hlawv pov tseg. 12Tej thaaj kws Yuta tej vaajntxwv ua rua sau Aha txheej tsev laag tshaav hab tej thaaj kws Manaxe ua rua huv ob lub tshaav puam huv Yawmsaub lub tuam tsev, mas vaajntxwv muab rhuav hab tsoo ua tej dwb daim, hab muab tej moov hov nrum rua huv lub haav Khiloo. 13Nwg ua qas puag tsuas tej chaw sab teev daab kws nyob ntawm Yeluxalee saab nub tuaj ntawm lub Roob Puam Tsuaj saab nraag, yog tej chaw kws cov Yixayee tug vaajntxwv Xalaumoo ua ca rua daab Athaule kws yog cov tuabneeg Xaintoo tug daab qas vuab tsuab, hab ua rua daab Khemauj kws yog cov Mau‑a tug daab qas vuab tsuab, hab ua rua daab Mikhoo kws yog cov Aamoo tug daab qas vuab tsuab. 14Nwg muab tej ncej teev daab tsoo ua tej dwb daim hab muab tej ncej daab Asela ntuv pov tseg hab muab pob txhaa tuabneeg tuag nchuav puv nkaus tej chaw hov.
15Dua le ntawd, lub thaaj ntawm lub moos Npe‑ee hab lub chaw sab teev daab kws Nenpa tug tub Yelaunpau‑aa ua hab coj cov Yixayee moog ua txhum, mas vaajntxwv muab lub thaaj hab lub chaw sab hov rhuav pov tseg muab hlawv muab tsoo ua moov. Nwg kuj hlawv tug ncej daab Asela. 16Thaus Yauxiya tig ndag saib nwg pum tej qhov ntxaa kws nyob sau lub roob hov. Nwg has kuas rhu tej pob txhaa huv qhov ntxaa lug mas muab hlawv rua sau lub thaaj ua kuas qas puag tsuas lawv le Yawmsaub tej lug kws Vaajtswv tug tuabneeg has txug tom hauv ntej tas yuav muaj le ntawd. 17Hab nwg has tas, “Tug ncej zeb kws kuv pum tim u yog daabtsw?” Cov tuabneeg huv lub moos hov has tas, “Yog lub qhov ntxaa kws log Vaajtswv tug tuabneeg kws tuaj huv Yuta tuaj has tom hauv ntej txug tej nuav kws koj tau ua rua lub thaaj ntawm Npe‑ee.” 18Vaajntxwv txawm has tas, “Ca nwg nyob nwg. Tsw xob kheev leejtwg muab nwg pob txhaa tshais chaw.” Puab txhad muab tso tseg nrug tug xwbfwb kws tuaj Xamali tebchaws cov pob txhaa nyob ua ke. 19Yauxiya kuj rhuav tshem tej tsev daab huvsw sau tej chaw sab kws nyob huv Xamali tej moos kws cov Yixayee tej vaajntxwv tau ua ca kws ua rua Yawmsaub chim. Nwg ua txhua yaam rua tej chaw hov ib yaam le nwg tau ua rua ntawm Npe‑ee. 20Nwg muab cov pov thawj suavdawg kws ua num rua tej chaw sab hov tua rua sau tej thaaj hov hab hlawv tej pob txhaa rua sau. Tes nwg txawm rov moog rua Yeluxalee lawm.
21Vaajntxwv has rua cov pejxeem suavdawg tas, “Ca le ua kevcai Hlaa Dhau rua Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv, lawv le kws sau ca rua huv phoo ntawv sws cog lug nuav.” 22Tsua qhov puab tsw tau ua txuj kevcai Hlaa Dhau nuav txwj thaus cov thawj kaav cov Yixayee lug lossws ncua swjhawm kws muaj vaajntxwv kaav cov Yixayee hab muaj vaajntxwv kaav cov Yuta. 23Xyoo kaum yim kws Yauxiya ua vaajntxwv kaav, puab ua txuj kevcai Hlaa Dhau nuav rua huv lub nroog Yeluxalee.
24Dua le ntawd, Yauxiya tseed rhuav tshem tej txwv neeb txwv yaig, tej kws txawj ua khawv koob yeeg swv, hab tej daab qhuas, tej txoov daab hab txhua yaam qas vuab tsuab kws pum huv Yuta tebchaws hab huv Yeluxalee, sub nwg txhad le coj tau txuj kevcai txhua nqai kws sau ca rua huv phoo ntawv kws tug pov thawj Hikhiya tshawb tau huv Yawmsaub lub tuam tsev kuas tav. 25Tej vaajntxwv kws nyob ua ntej nwg tsw muaj ib tug zoo le nwg kws tig hlo lug cuag Yawmsaub kawg sab kawg ntsws kawg daag kawg zug hab ua lawv le Mauxe txuj kevcai huvsw. Hab tsw muaj ib tug kws sawv kaav ua nwg qaab yuav zoo thooj le nwg.
26Tassws Yawmsaub tseed tsw tso nwg txujkev npau tawg luj heev tseg. Nwg txujkev chim tseed npau tshwm rua Yuta yog tim txhua yaam kws Manaxe tau ua ca ua rua Yawmsaub chim. 27Hab Yawmsaub has tas, “Kuv yuav muab cov Yuta rhuav tshem kuas pluj ntawm kuv lub qhov muag, ib yaam le kuv rhuav tshem cov Yixayee. Hab kuv yuav muab lub nroog nuav kws kuv xaiv ca lawm laim pov tseg, yog lub nroog Yeluxalee hab lub tuam tsev kws kuv tau has tas, ‘Kuv lub npe yuav nyob hov ntawd moog ib txhws.’ ”

Yauxiya tuag

(2VKk. 35:20-36:1)

28Lwm yaam num kws Yauxiya ua, hab txhua yaam kws nwg ua tub muab sau ca rua huv phoo ntawv kws has txug cov Yuta tej vaajntxwv le keeb kwm. 29Lub swjhawm kws nwg ua vaajntxwv, Iyi tug vaajntxwv Nekhau moog txug tug dej Yufeti moog paab Axilia tug vaajntxwv. Tes Yauxiya txawm tawm moog ua rog rua nwg. Thaus Falau Nekhau pum Yauxiya txawm muab nwg tua rua lub taj Mekintau lawm. 30Mas nwg cov tub teg tub taw muab tsheb ua rog thauj nwg lub cev tuag ntawm Mekintau lug rua huv lub nroog Yeluxalee, hab muab log rua huv nwg lub qhov ntxaa. Mas cov pejxeem muab roj laub ywg Yauxiya tug tub Yehau‑aha hab tsaa nwg ua vaajntxwv nyob nwg txwv chaw.

Yehau‑aha ua vaajntxwv kaav Yuta

(2VKk. 36:2-4)

31Thaus Yehau‑aha chiv ua vaajntxwv kaav nwg noob nyoog muaj neeg nkaum peb xyoos, nwg nyob huv Yeluxalee kaav tau peb lub hlis. Nwg nam npe hu ua Hamuthaa, yog Yelemi kws yog tuabneeg huv Lina tug ntxhais. 32Nwg ua tej kws Yawmsaub pum tas phem kawg le ib yaam le txhua yaam kws nwg tej laug tau ua lawd. 33Mas Falau Nekhau muab nwg nteg khi ca rua ntawm Linpla huv Hama tebchaws tsw kheev Yehau‑aha ua vaajntxwv kaav Yeluxalee, hab yuam Yuta them se ib puas talaa nyaj hab ib talaa kub. 34Mas Falau Nekhau tsaa Yauxiya tug tub Eliyakhi ua vaajntxwv nyob nwg txwv Yauxiya chaw, mas muab nwg tis dua npe hu ua Yehauyakhi. Falau coj Yehau‑aha moog rua Iyi tebchaws tes Yehau‑aha tuag hov ntawd lawm. 35Mas Yehauyakhi muab nyaj hab kub rua Falau lawv le Falau has. Nwg sau se huv lub tebchaws hab quab cov pejxeem muab nyaj muab kub lawv le txhua tug kws xaam tau saib muaj los pluag xaa moog rua Falau Nekhau.

Yehauyakhi ua vaajntxwv kaav Yuta

(2VKk. 36:5-8)

36Thaus Yehauyakhi chiv ua vaajntxwv kaav nwg noob nyoog muaj neeg nkaum tswb xyoos, nwg nyob huv Yeluxalee kaav tau kaum ib xyoos. Nwg nam npe hu ua Xenpinta, yog Pentaya kws yog tuabneeg huv Luma tug ntxhais. 37Nwg ua tej kws Yawmsaub pum tas phem ib yaam le txhua yaam kws nwg tej laug tau ua lawd.