23

Yauxiyas Rhuav Tej Chaw Teev Dab

(2 Xwmtxheej Vajntxwv 34.3-7,29-33)

1Vajntxwv Yauxiyas kom cov Yudas tej thawjcoj thiab cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees tuaj cuag nws, 2thiab lawv ua ke mus rau hauv lub Tuamtsev, tsis hais cov povthawj, cov cev Vajtswv lus, thiab tagnrho cov pejxeem tus muaj tus pluag los mus huv tibsi. Vajntxwv nyeem tagnrho phau ntawv coglus uas nrhiav tau hauv lub Tuamtsev rau sawvdaws mloog. 3Vajntxwv sawv ib sab ntawm tus ncej uas cov vajntxwv ibtxwm sawv coglus rau tus TSWV hais tias yuav hwm nws, ua raws li nws tej kevcai thiab tej lus samhwm kom kawg siab kawg ntsws, thiab ua kom tau raws li tej lus cog tseg uas sau rau hauv phau ntawv no. Cov pejxeem puavleej lees lus hais tias, lawv yuav coj raws li tej lus cog tseg ntawd.
4Tom qab ntawd, Yauxiyas kom tus Povthawj Hlob Hilekiyas, cov povthawj yau, thiab cov uas zov lub roojvag uas mus rau hauv lub Tuamtsev mus nqa txhua yam uas luag siv teev Npa-as, tus mlom pojniam Aselas, thiab teev tej hnubqub tawm hauv lub Tuamtsev mus povtseg. Vajntxwv muab tej ntawd coj mus hlawv rau nraum ntug nroog uas ze lub Hav Kiloos, thiab nws kom lawv yawm tej tshauv ntawd coj mus pov rau pem lub nroog Npethees. 5Nws muab cov povthawj uas cov Yudas tej vajntxwv tsa los tua tsiaj hlawv txi dab rau saum tej thaj hauv cov Yudas tej nroog thiab tej chaw uas ze lub nroog Yeluxalees, thiab tagnrho cov povthawj uas tua tsiaj fij rau Npa-as, fij rau lub hnub lub hli thiab fij rau tej hnubqub saum nruab ntug ntiab tawm huv tibsi mus lawm. 6Nws tshem tus mlom pojniam Aselas tawm hauv lub Tuamtsev mus rau sab nraum ntug nroog, muab hlawv rau hauv lub Hav Kiloos, thiab muab tsoo ua hmoov mos mos nphoo rau cov neeg txomnyem tej ntxa. 7Nws rhuav cov niamntiav txivntiav tej chaw hauv lub Tuamtsev. (Yog qhov chaw uas cov pojniam tuaj ntos tsho rau cov neeg hnav mus pe tus mlom pojniam Aselas.) 8Nws coj cov povthawj uas nyob hauv cov Yudas tej nroog los nyob hauv lub nroog Yeluxalees, thiab nws mus thoob plaws txhua qhov, muab tej thaj uas cov povthawj tua tsiaj hlawv txi dab rhuav povtseg huv tibsi. Nws rhuav tej thaj uas luag teev tej dab tshis uas nyob ze ntawm lub roojvag uas yog tus tswv nroog Yausuas ua rau ntawm txojkev uas mus rau hauv lub nroog. 9Cov povthawj no noj tau tej ncuav tsis xyaw keeb uas luag nqa tuaj rau lwm cov povthawj, tiamsis lawv tsis muaj feem mus ua haujlwm hauv lub Tuamtsev.
10Vajntxwv Yauxiyas tseem rhuav lub chaw teev dab uas hu ua Taufes hauv lub Hav Hinoos kom sawvdaws thiaj tsis tau chaw coj lawv tej tub tej ntxhais tuaj tua hlawv fij rau tus mlom Maulej lawm. 11Nws muab cov nees uas cov Yudas tej vajntxwv muab fij rau lub hnub lawm tso mus, thiab muab tej tsheb nees uas lawv caij tuaj pe lub hnub hlawv povtseg. (Lawv tso tej nees thiab tej tsheb nees ntawd rau hauv lub tshavpuam ntawm lub Tuamtsev ze lub roojvag uas nyob tsis deb ntawm tus nom Nathas Melej lub tsev.) 12Vajntxwv Yauxiyas rhuav tej thaj uas cov Yudas tej vajntxwv ua rau saum Vajntxwv Ahas lub loog, thiab nws tseem muab tej thaj uas Vajntxwv Manaxes ua rau hauv ob lub tshavpuam ntawm lub Tuamtsev tsoo tawg ntsoog ntxaws thiab coj mus pov rau ntawm lub Hav Kiloos. 13Yauxiyas rhuav tej thaj uas Vajntxwv Xalumoos ua rau ntawm lub nroog Yeluxalees sab hnubtuaj thiab ua rau ntawm lub Roob Txiv Ntoo Roj sab qabteb uas yog tej chaw pe cov Xidoos tus mlom pojniam Atates, cov Mau-am tus mlom Khemaus thiab cov Amoos tus mlom Maulej. 14Vajntxwv Yauxiyas muab tej ncej zeb tsoo tawg tas, ntov tus mlom pojniam Aselas povtseg, thiab nws muab tej pobtxha neeg coj mus pov rau tej chaw ntawd.
15Yauxiyas muab lub chaw teev dab uas Nenpas tus tub uas yog Vajntxwv Yelaunpau-as ua rau hauv lub nroog Npethees rhuav povtseg huv tibsi; Yelaunpau-as yog tus uas coj cov Yixalayees mus ua txhaum. Yauxiyas muab lub thaj tsoo tawg tas; thiab nws tseem muab tus mlom pojniam Aselas hlawv kub hnyiab tas. 16Tom qab ntawd, Yauxiyas ntsia pom ib co ntxa nyob saum lub pov roob; nws txawm kom luag mus khawb cov pobtxha neeg ntawd los hlawv rau saum lub thaj. Nws ua li no kom lub thaj tsis huv raws li tus cev Vajtswv lus hais tseg puag thaum Vajntxwv Yelaunpau-as sawv ntawm lub thaj ib sab, hnub uas lawv ua rooj noj rooj haus. Vajntxwv Yauxiyas tig mus ntsia tus cev Vajtswv lus uas qhia tej xwm no lub ntxa. 17Yauxiyas nug hais tias, “Lub ntxa ntawd yog leejtwg lub?”
 Cov neeg hauv Npethees teb hais tias, “Yog ib tug cev Vajtswv lus uas tuaj nram tebchaws Yudas tuaj lub ntxa, nws yog tus uas tuaj qhia ua ntej hais txog tej uas koj tau ua rau lub thaj no.”
18Yauxiyas hais tias, “Cia nws nyob nws, tsis txhob khawb tus cev Vajtswv lus ntawd cov pobtxha tawm.”
 Yog li ntawd, luag thiaj tsis khawb tus cev Vajtswv lus ntawd cov pobtxha thiab tus cev Vajtswv lus uas nyob pem lub nroog Xamalis cov pobtxha.
19Vajntxwv Yauxiyas rhuav tagnrho tej chaw teev dab uas cov Yixalayees tej vajntxwv ua tseg rau hauv txhua lub nroog thoob plaws lub tebchaws Yixalayees. Tej uas cov Yixalayees tej vajntxwv ua ntawd ua rau tus TSWV chim heev rau lawv. Yauxiyas rhuav tej thaj ntawd ib yam li nws rhuav tej uas nyob hauv lub nroog Npethees. 20Nws tua cov povthawj uas teev dab rau saum tej thaj uas lawv teev dab, thiab muab tej pobtxha neeg mus hlawv rau saum txhua lub thaj. Ces nws txawm rov los rau nram lub nroog Yeluxalees lawm.

Yauxiyas ua Kevcai Hla Dhau

(2 Xwmtxheej Vajntxwv 35.1-19)

21Vajntxwv Yauxiyas hais rau cov pejxeem hais tias, “Nej cia li ua Kevcai Hla Dhau raws li tej lus uas sau cia rau hauv phau ntawv coglus, tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv thiaj tau koob meej.” 22Txij thaum muaj cov thawjtswj ua cov kav haivneeg Yixalayees los txog thaum cov Yixalayees thiab cov Yudas muaj vajntxwv, yeej tsis tau muaj leejtwg ua Kevcai Hla Dhau zoo npaum li zaum no. 23Yauxiyas twb ua vajntxwv tau kaum yim xyoo lawm mam li rov muaj ua Kevcai Hla Dhau hauv lub nroog Yeluxalees.

Yauxiyas Rhuav Tej Kevcai Pe Dab

24Vajntxwv Yauxiyas ntiab cov Yudas uas txawj saib yaig thiab saib tes tawm mus thiab tshem tej thaj xwmkab, tej mlom, thiab txhua yam cuabyeej uas siv teev dab tawm hauv lub nroog Yeluxalees thiab thoob plaws lub tebchaws Yudas mus povtseg; thiaj raws li tej kevcai uas sau rau hauv phau ntawv uas tus Povthawj Hlob Hilekiyas pom nyob hauv lub Tuamtsev. 25Tej vajntxwv uas xub kav ua ntej Yauxiyas, tsis muaj ib tug uas ua zoo npaum li Yauxiyas, nws ua tus TSWV tej haujlwm kawg siab kawg ntsws, kawg dag kawg zog thiab ua raws li Mauxes tej kevcai; txij thaum ntawd los tsis muaj ib tug vajntxwv ua zoo npaum nws lawm.
26Txawm li ntawd los tus TSWV tseem chim rau cov Yudas, vim tej uas Vajntxwv Manaxes ua, thiab niaj hnub no los tus TSWV txojkev chim tseem tsis tau xam mus tas. 27Tus TSWV hais tias, “Kuv yuav ua rau cov Yudas ib yam li kuv tau ua rau cov Yixalayees lawm. Kuv yuav ntiab kom cov Yudas tawm ntawm kuv mus ib yam li kuv tau ntiab cov Yixalayees, thiab kuv yuav muab lub nroog Yeluxalees uas kuv xaiv cia thiab lub Tuamtsev uas kuv hais tias yog lub chaw rau sawvdaws tuaj pehawm kuv tso povtseg.”

Yauxiyas Tuag

(2 Xwmtxheej Vajntxwv 35.20–36.1)

28Dua li lwm yam uas Vajntxwv Yauxiyas ua puavleej muab sau cia rau hauv Phau Ntawv Keebkwm uas teev cov Yudas cov Vajntxwv lub neej lawm. 29Tiam uas Yauxiyas ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas, Falaus Nekaus uas yog cov Iziv tus vajntxwv, coj tubrog tuaj pab tus vajntxwv uas kav lub tebchaws Axilias tua rog pem tus dej Efalates. Vajntxwv Yauxiyas txawm tuaj tos kev tua Falaus Nekaus ntawm Menkidaus, Yauxiyas thiaj raug tua tuag rau hauv tshavrog lawm. 30Nws cov tubrog thiaj muab nws tsaws rau saum tsheb nees thauj rov los rau hauv lub nroog Yeluxalees thiab coj nws mus faus rau ntawm cov vajntxwv lub toj ntxas.
 Cov Yudas thiaj li tsa Yauxiyas tus tub Yehau-ahas ua vajntxwv hloov nws chaw.

Cov Yudas Tus Vajntxwv Yehau-ahas

(2 Xwmtxheej Vajntxwv 36.2-4)

31Thaum Yehau-ahas ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas nws hnubnyoog muaj nees nkaum peb xyoos, thiab nws nyob hauv lub nroog Yeluxalees kav tau peb hlis. Nws niam hu ua Hamutas thiab yog Yelemis uas nyob hauv lub nroog Linas tus ntxhais. 32Yehau-ahas ua txhaum rau tus TSWV, thiab nws ua phem ua qias ib yam li nws cov yawgkoob ua. 33Nws kev tswjhwm tebchaws xaus rau thaum Falaus Nekaus uas yog cov Iziv tus vajntxwv ntes nws mus kaw rau hauv lub nroog Lilas hauv tebchaws Hamas thiab kom cov Yudas them xya txhiab tsib puas choj nyiaj thiab xya caum tsib choj kub rau nws. 34Falaus Nekaus tsa Yauxiyas tus tub Eliyakees ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas hloov nws txiv Yauxiyas chaw, thiab muab Eliyakees hloov npe hu ua Yehauyakees. Falaus Nekaus coj Yehau-ahas mus rau nram tebchaws Iziv, thiab nws tuag rau nram lawm.

Cov Yudas Tus Vajntxwv Yehauyakees

(2 Xwmtxheej Vajntxwv 36.5-6)

35Vajntxwv Yehauyakees sau se ntawm cov pejxeem kom tau nyiaj thiab kub los txwm nkaus li Falaus Nekaus uas yog cov Iziv tus vajntxwv kom lawv them.
36Thaum Yehauyakees ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas nws hnubnyoog muaj nees nkaum tsib xyoos, thiab nws nyob hauv lub nroog Yeluxalees kav tau kaum ib xyoos. Nws niam hu ua Xenpidas thiab yog Pedayas uas nyob hauv lub nroog Lumas tus ntxhais. 37Yehauyakees ua txhaum rau tus TSWV thiab ua phem ua qias ib yam li nws cov yawgkoob ua.