23

Pơtao Yôsiyahu Pơphrâo Glaĭ Tơlơi Pơgop

(2 Hră Ruai 34:29-33)

1Giŏng anŭn, pơtao iâu rai abih bang ƀing kŏng tha amăng lŏn čar Yudah laih anŭn amăng plei phŭn Yerusalaim. 2Ñu đĭ nao pơ sang yang Yahweh hrŏm hăng ƀing đah rơkơi Yudah, ƀing ană plei Yerusalaim, ƀing khua ngă yang laih anŭn ƀing pô pơala wơ̆t hăng abih bang ƀing ană plei jing ƀing hlak ai hăng ƀing tha mơ̆n. Ñu đŏk ƀơi anăp ƀing ană plei abih bang boh hiăp amăng Hơdrôm Hră Tơlơi Pơgop, jing mơ̆ng hră arăng hơmâo hơduah ƀuh laih amăng sang yang Yahweh. 3Pơtao dŏ dơ̆ng jĕ ƀơi tơmĕh ñu juăt dŏ laih anŭn pơphrâo glaĭ tơlơi pơgop ƀơi anăp Yahweh. Anŭn jing tơlơi ƀuăn đuaĭ tui Yahweh laih anŭn djă̱ pioh khul tơlơi pơđar, tơlơi phiăn, tơlơi pơtă pơtăn Ñu hăng abih pran jua abih bơngăt. Tui anŭn yơh, pơtao pơkơjăp pơgiŏng hĭ khul boh hiăp tơlơi pơgop hơmâo čih laih amăng hră anŭn. Giŏng anŭn, abih bang ană plei ƀuăn jao gơñu pô kiăng kơ djă̱ pioh tơlơi pơgop anŭn yơh.

Pơtao Yôsiyahu Pơrai Hĭ Tơlơi Kơkuh Pơpŭ Kơ Yang Rơba̱ng

(2 Hră Ruai 34:3-7)

4Pơtao pơđar kơ khua ngă yang prŏng hloh Hilkiyah, ƀing khua ngă yang kơiăng laih anŭn ƀing gak wai amăng ja̱ng kiăng kơ mă pơđuaĭ hĭ abih bang gơnam yua pơkra kơ kơkuh pơpŭ kơ yang rơba̱ng Baal, HʼAsêrah laih anŭn kơ abih bang khul pơtŭ hăng adai adih. Ñu čuh pơrai hĭ abih bang gơnam anŭn pơ gah rơngiao kơ plei Yerusalaim amăng đang hơma dơnung Kidrôn laih anŭn ba hơbâo tơpur gơnam anŭn nao pơ plei pơnăng Bêthêl. 5Ñu ăt puh pơđuaĭ hĭ ƀing khua ngă yang kơ ƀing yang rơba̱ng. Ƀing pơtao Yudah hơmâo ruah mă laih hlâo adih kiăng kơ čuh gơnam ƀâo mơngưi ƀơi khul anih glông amăng plei pla ƀing Yudah laih anŭn amăng hơdôm plei pla jum dar plei Yerusalaim mơ̆n. Ƀing khua ngă yang anŭn jing ƀing čuh gơnam ƀâo mơngưi kơ yang rơba̱ng Baal, kơ yang hrơi yang blan, kơ khul grup pơtŭ laih anŭn kơ abih bang khul pơtŭ pơkŏn hăng adai adih. 6Yôsiyahu mă tơmĕh yang HʼAsêrah mơ̆ng sang yang Yahweh ba nao pơ dơnung Kidrôn gah rơngiao kơ plei Yerusalaim laih anŭn čuh hĭ pơ anŭn. Ñu tŭl hơbâo tơpur anŭn jing ƀlĭ laih anŭn pruai khul hơbâo anŭn ƀơi khul anih pơsat ană plei. 7Ñu ăt pơglưh trŭn hĭ khul anih dŏ ƀing đah rơkơi rĭh răm iâu yang, jing anih dŏ amăng sang yang Yahweh. Amăng anih anŭn mơ̆n, ƀing đah kơmơi mơñam sum ao kơ khul tơmĕh yang HʼAsêrah.
8Yôsiyahu ba rai abih bang ƀing khua ngă yang mơ̆ng plei pla ƀing Yudah laih anŭn pơgrĭ pơgreñ hĭ khul anih glông kơkuh pơpŭ kơ yang rơba̱ng čơdơ̆ng mơ̆ng plei pơnăng Geba gah dư̱r truh pơ plei pơnăng Beêrseba gah thu̱ng, jing khul anih ƀing khua ngă yang anŭn čuh gơnam ƀâo mơngưi kơ yang rơba̱ng. Ñu pơglưh trŭn hĭ khul sang iâu yang ƀơi amăng ja̱ng plei, jing ƀơi bah amăng mŭt nao pơ Amăng Ja̱ng Yôsua, jing pô khua wai plei anŭn. Khul anih anŭn dŏ ƀơi gah ieo tơdang mŭt pơ amăng ja̱ng plei. 9Ƀing khua ngă yang jing ƀing hơmâo čuh gơnam pơyơr amăng khul anih glông ƀu dưi rai mă bruă pơ kơnưl ngă yang Yahweh amăng plei Yerusalaim ôh, samơ̆ ƀing gơñu dưi ƀơ̆ng ƀañ ƀu hơmâo tơpơi hăng ƀing ayŏng adơi khua ngă yang gơñu yơh.
10Ñu pơgrĭ pơgreñ hĭ anih Tôphet ƀơi anih dơnung Ben-Hinnôm, kiăng kơ ƀu hơmâo hlơi pô dơ̆ng tah dưi yua anih anŭn kiăng kơ čuh ngă yang ƀing ană bă ñu amăng apui kơ yang Môlek. 11Ñu ăt mă pơđuaĭ hĭ mơ̆n khul rup aseh ƀing pơtao Yudah hơmâo pơyơr laih kơ yang hrơi hlâo adih, laih anŭn čuh hĭ khul rơdêh aseh ƀing gơñu hơmâo pơyơr laih kơ yang hrơi anŭn. Arăng hơmâo pioh khul rup aseh anŭn ƀơi bah amăng mŭt nao pơ sang yang Yahweh. Anih anŭn dŏ amăng anih wăl tơdron jĕ anih dŏ Nathan-Melek jing sa čô khua moa.
12Yôsiyahu pơglưh trŭn khul kơnưl ngă yang ƀing pơtao Yudah hơmâo pơdơ̆ng đĭ laih hlâo adih jĕ anih pơtao Ahaz hơmâo pơkra laih gah ngŏ ƀơi bơbŭng sang. Ñu ăt pơglưh trŭn kơnưl pơtao Manasseh hơmâo pơdơ̆ng đĭ laih amăng dua boh anih wăl tơdron sang yang Yahweh. Ñu mă pơđuaĭ hĭ abih khul kơnưl mơ̆ng anih anŭn, taih pơrai hĭ laih anŭn glŏm nao pơ anih djăh amăng dơnung Kidrôn yơh. 13Giŏng anŭn, pơtao pơgrĭ pơgreñ hĭ lu khul anih glông kơkuh pơpŭ kơ yang rơba̱ng gah ngŏ̱ kơ plei Yerusalaim ƀơi gah thu̱ng kơ bŏl čư̆ Brŭ Răm mơ̆n, jing anih Solomôn pơtao ƀing Israel hlâo adih hơmâo pơdơ̆ng đĭ laih kơ HʼAstôret jing yang ƀai ƀing Sidôn, kơ Kemôs jing yang ƀai ƀing Môab, laih anŭn kơ Môlek jing yang hơƀak drak ƀing Ammôn. 14Yôsiyahu pơphač hĭ khul rup trah yang rơba̱ng, pơglưh hĭ khul tơmĕh yang HʼAsêrah laih anŭn pơkom hĭ khul tơlang mơnuih ƀơi anih anŭn.
15Hlâo kơ anŭn dơ̆ng, Yôsiyahu ăt pơrai hĭ mơ̆n kơnưl ngă yang ƀơi anih Bêthêl, jing anih glông kơkuh pơpŭ kơ yang rơba̱ng pơtao Yarobam, ană đah rơkơi Nebat, hơmâo pơkra laih, kiăng kơ dui ba ƀing Israel ngă soh. Yôsiyahu čuh hĭ khul gơnam yua kơkuh pơpŭ ƀơi anih glông anŭn, pơsăn hĭ jing ƀlĭ laih anŭn ñu ăt čuh pơrai hĭ tơmĕh rup trah HʼAsêrah mơ̆n. 16Giŏng anŭn, Yôsiyahu lăng hyu jum dar laih anŭn tơdang ñu ƀuh khul anih pơsat pơ anih anŭn ƀơi ke̱ng bŏl čư̆, ñu brơi arăng mă tơbiă hĭ khul tơlang anŭn laih anŭn čuh hĭ ƀơi kơnưl ngă yang anŭn kiăng kơ kơnưl anŭn jing hĭ grĭ grañ. Tơlơi Yôsiyahu ngă anŭn pơkrĕp truh hĭ tui hăng boh hiăp Yahweh pơhaih laih mơ̆ng mơnuih Ơi Adai jing pô pơala laĭ lui hlâo laih.
17Pơtao kơčrâo laih anŭn tơña tui anai, “Pơtâo pơsat hlơi anŭn lĕ?”
 Ƀing mơnuih plei Bêthêl anŭn laĭ glaĭ tui anai, “Anŭn jing gru kơnăl pơsat mơnuih Ơi Adai jing pô pơala rai mơ̆ng lŏn čar Yudah laih anŭn pơhiăp pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kơnưl ngă yang ƀơi anih Bêthêl, jing kơnưl ih hơmâo pơrai anŭn yơh.”
18Yôsiyahu laĭ tui anai, “Lui brơi gơ̆ kar hăng anŭn bĕ; anăm brơi ôh hlơi pô pơsŭh khul tơlang gơ̆.” Tui anŭn, ƀing gơñu ƀu mă ôh tơlang gơ̆ wơ̆t hăng khul tơlang ƀing pô pơala hơmâo rai laih mơ̆ng tring Samaria.
19Kar hăng ñu pơgiŏng laih ƀơi anih Bêthêl, Yôsiyahu pơglưh trŭn hĭ abih bang sang iâu yang ƀơi khul anih glông, jing anih ƀing pơtao Israel hơmâo pơdơ̆ng đĭ laih hlâo adih amăng plei pla jum dar plei phŭn Samaria laih anŭn hơmâo čuih laih kơ Yahweh hil. 20Abih bang ƀing khua ngă yang amăng khul anih glông anŭn, Yôsiyahu pơdjai hĭ ƀơi khul kơnưl ngă yang laih anŭn čuh hĭ khul tơlang mơnuih pơkŏn ƀơi khul kơnưl anŭn. Giŏng anŭn, ñu wơ̆t glaĭ pơ plei Yerusalaim yơh.

Pơtao Yôsiyahu Hăng Ƀing Yudah Djă̱ Hơdơr Tơlơi Găn

(2 Hră Ruai 35:1-19)

21Pơtao pơtă kơ abih bang ƀing ană plei tui anai, “Djă̱ hơdơr bĕ Tơlơi Găn kơ Yahweh Ơi Adai gih tui hăng tơlơi hơmâo čih laih amăng Hơdrôm Hră Tơlơi Pơgop anŭn.” 22Čơdơ̆ng mơ̆ng rơnŭk ƀing khua phat kơđi jing pô dui ba ƀing Israel hlŏng truh kơ rơnŭk ƀing pơtao Israel laih anŭn rơnŭk ƀing pơtao Yudah, ƀu hơmâo ôh tơlơi djă̱ hơdơr kơ Tơlơi Găn prŏng hrup hăng anŭn. 23Ƀing gơñu djă̱ hơdơr Tơlơi Găn anŭn amăng plei Yerusalaim, jing amăng thŭn tal pluh-sapăn rơnŭk Yôsiyahu wai lăng yơh.
24Hloh kơ anŭn dơ̆ng, Yôsiyahu puh pơđuaĭ hĭ mơ̆ng lŏn čar Yudah laih anŭn mơ̆ng plei Yerusalaim abih bang ƀing iâu atâo rơkâo yang ƀing djai, ƀing yang sang anŏ, khul rup trah laih anŭn abih bang khul gơnam hơƀak drak pơkŏn dơ̆ng ƀing gơñu yua kiăng kơ kơkuh pơpŭ kơ yang rơba̱ng. Ñu ngă tơlơi anŭn kiăng ngă tui hăng hơdôm tơlơi čih laih amăng tơlơi juăt, jing amăng hră khua ngă yang hơmâo hơduah ƀuh laih amăng sang yang Yahweh anŭn. 25Ƀu hơmâo ôh pơtao pă hơdip hlâo kơ Yôsiyahu ƀôdah tơdơi kơ ñu, jing pô wơ̆t glaĭ kơ Yahweh kar hăng tơlơi ñu ngă laih, laih anŭn ngă tui abih bang tơlơi Juăt Môseh hăng abih pran jua, abih bơngăt laih anŭn hăng abih tơlơi kơtang ñu yơh.
26Wơ̆t tơdah tui anŭn, Yahweh ƀu pơhrŏ hĭ ôh mơ̆ng tơlơi Ñu hil ƀrŭk anŭn, jing tơlơi Ñu hil pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Yudah yuakơ abih bang tơlơi pơtao Manasseh hơmâo čuih laih tơl Ñu hil biă mă. 27Tui anŭn, Yahweh laĭ tui anai, “Kâo či mă pơđuaĭ hĭ ƀing Yudah mơ̆ng anăp Kâo kar hăng Kâo mă pơđuaĭ hĭ laih ƀing Israel laih anŭn Kâo či hơngah lui hĭ plei Yerusalaim, jing plei Kâo ruah mă laih, wơ̆t hăng sang yang anŭn mơ̆n, jing anih Kâo hơmâo laĭ laih kơ tơlơi Kâo či pioh Anăn Kâo pơ anih anŭn yơh.”

Pơtao Yôsiyahu Tơĭ Pran

(2 Hră Ruai 35:20-26)

28Bơ kơ khul tơlơi truh pơkŏn dơ̆ng amăng rơnŭk Yôsiyahu git gai wai lăng wơ̆t hăng abih bang tơlơi bruă ñu ngă laih, arăng čih pioh laih amăng khul hră bruă mơnuă ƀing pơtao Yudah.
29Tơdang Yôsiyahu ngă pơtao, Pharaoh-Nekhôh pơtao čar Êjip đĭ nao pơ Krong Huphrat kiăng djru pơtao Assiria. Pơtao Yôsiyahu kơsung tơbiă kiăng blah pơtao Nekhôh, samơ̆ Nekhôh blah pơdjai hĭ ñu ƀơi plei pơnăng Megiđô. 30Ƀing ding kơna Yôsiyahu ba glaĭ atâo ñu hăng rơdêh aseh mơ̆ng plei Megiđô anŭn nao pơ plei Yerusalaim laih anŭn dơ̱r ñu pơ pơsat ñu pô. Giŏng anŭn, ƀing ană plei mă Yêhôahaz ană đah rơkơi Yôsiyahu laih anŭn trôč ia jâo ƀơi gơ̆ kiăng kơ jing pơtao pơala kơ ama gơ̆ yơh.

Yêhôahaz Ngă Pơtao Lŏn Čar Yudah

(2 Hră Ruai 36:2-4)

31Yêhôahaz hlak duapluh-klâo thŭn tơdang ñu jing pơtao laih anŭn ñu git gai wai lăng amăng plei Yerusalaim truh kơ klâo blan. Amĭ ñu jing mơnuih rai mơ̆ng plei Libnah laih anŭn anăn ñu jing HʼHamutal, ană đah kơmơi Yirmeyah. 32Yêhôahaz ngă tơlơi sat ƀai ƀơi anăp Yahweh kar hăng ƀing ơi adon ñu hơmâo ngă laih. 33Pơtao ƀing Êjip Pharaoh-Nekhôh anŭh hĭ ñu amăng hrĕ čuăk ƀơi plei Riblah amăng anih lŏn Hamat, kiăng kơ ñu ƀu dưi git gai wai lăng amăng plei Yerusalaim dơ̆ng tah laih anŭn ñu brơi ƀing ană plei Yudah duh jia sa-rơtuh talang amrăk laih anŭn sa talang mah. 34Pharaoh-Nekhôh brơi Elyakim ană đah rơkơi Yôsiyahu ngă pơtao amăng sang pơtao ama ñu laih anŭn pơplih hĭ anăn Elyakim jing hĭ Yehôyakim. Giŏng anŭn, ñu mă Yêhôahaz ba glaĭ pơ lŏn čar Êjip jing mơnă laih anŭn gơ̆ djai hĭ pơ anih anŭn yơh. 35Yehôyakim duh kơ Pharaoh-Nekhôh amrăk, mah jing gơnam ñu pơgŏ̱ gơ̆ duh. Amăng hơdră anŭn, ñu mă jia ƀing mơnuih amăng anih lŏn anai laih anŭn brơi ƀing gơ̆ duh jia amrăk, mah tui hăng tơlơi pơkă jia ƀing gơ̆ yơh.

Yehôyakim Ngă Pơtao Lŏn Čar Yudah

(2 Hră Ruai 36:5-8)

36Yehôyakim hlak duapluh-rơma thŭn tơdang ñu jing pơtao laih anŭn ñu git gai wai lăng amăng plei Yerusalaim truh kơ pluh-sa thŭn. Amĭ ñu jing mơnuih rai mơ̆ng plei Ramah, anăn ñu jing HʼZebidah, ană đah kơmơi Pedayah. 37Yehôyakim ngă tơlơi sat ƀai ƀơi anăp Yahweh kar hăng tơlơi ƀing ơi adon ñu hơmâo ngă laih hlâo adih.