25

Kinh thành thất thủ

1Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-luân huy động toàn lực kéo đến vây Giê-ru-sa-lem vào ngày mồng mười tháng mười, năm thứ chín đời Sê-đê-kia. Quân Ba-by-luân đắp lũy quanh thành để công hãm. 2Thành bị vây mãi cho đến năm thứ mười một đời Sê-đê-kia, 3vào ngày mồng chín tháng tư, lương thực trong thành đã cạn sạch, nạn đói rất trầm trọng. 4,5Tối hôm ấy, vua Giu-đa và quân lính đục thủng vách tường, trốn thoát ra cửa nằm giữa hai vách thành cạnh vườn ngự uyển, rồi chạy về hướng A-ra-ba. Một số quân Canh-đê đang vây thành, đuổi theo và bắt kịp vua Giu-đa tại đồng bằng Giê-ri-cô. Quân Giu-đa bỏ vua, chạy tán loạn. 6Sê-đê-kia bị bắt giải về Ríp-la để chịu xét xử trước mặt vua Ba-by-luân. 7Người Ba-by-luân đem các con Sê-đê-kia ra giết ngay trước mặt vua, rồi móc mắt vua và xiềng vua lại, giải về Ba-by-luân.
8Ngày mồng bảy tháng năm, năm thứ mười chín đời Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-luân, Nê-bu-xa-ra-đan, tư lệnh vệ binh Ba-by-luân đến Giê-ru-sa-lem. 9Viên tướng này đốt Đền thờ của Chúa, cung điện và các dinh thự ở Giê-ru-sa-lem; 10rồi ra lệnh cho quân đội phá đổ bức tường thành bao quanh Giê-ru-sa-lem. 11Nê-bu-xa-ra-đan bắt những người còn lại trong thành Giê-ru-sa-lem và những người đào ngũ đã đầu hàng vua Ba-by-luân trước kia, đem đi đày. 12Chỉ một số ít những người nghèo khổ nhất được để lại để trồng nho, làm ruộng.
13Người Canh-đê triệt hạ các trụ đồng, cái hồ đựng nước và chân hồ, lấy đồng đem về Ba-by-lôn. 14Họ lấy nồi, xuổng, kéo cắt tim đèn, muỗng và tất cả những dụng cụ bằng đồng khác trong Đền thờ, 15kể cả cái đĩa đựng than hồng và bát chén. Những món gì bằng vàng, bằng bạc đều bị viên tư lệnh vệ binh tóm thu cả. 16Không ai tính nổi số đồng họ lấy từ hai cây trụ, cái hồ và chân hồ trong Đền thờ làm từ đời Sa-lô-môn. 17Về chiều cao của trụ, mỗi trụ cao đến chín mét. Bên trên trụ có đầu trụ cũng bằng đồng, cao một mét rưỡi. Quanh đầu trụ có lưới kết quả lựu đồng.
18Viên tư lệnh vệ binh bắt thầy tế lễ tối cao Sê-ra-gia, phó tế Sê-pha-nia, ba người canh cửa Đền thờ, 19một sĩ quan chỉ huy quân đội Giu-đa, năm hội viên tư vấn triều đình, bí thư của tư lệnh quân đội phụ trách chức vụ chiêu mộ quân lính trong nước và sáu mươi thường dân tìm thấy trong thành, 20,21giải họ đến cho vua Ba-by-luân tại Ri-p¬ia, thuộc Ha-mác. Vua Ba-by-luân giết họ tại đó. Như vậy người Giu-đa bị đày ra khỏi nước.

Ghê-đa-lia

22Nê-bu-cát-nết-sa bổ nhiệm Ghê-đa-lia con A-hi-cam, cháu Sa-phan làm thống đốc cai trị những người còn lại trong nước Giu-đa. 23Nghe tin vua Ba-by-luân phong Ghê-đa-lia làm thống đốc, các sĩ quan chỉ huy quân đội kháng chiến dẫn anh em binh sĩ đến Mích-ba gặp Ghê-đa-lia. Nhóm này gồm có Ích-ma-ên con Nê-tha-nia, Giô-ha-nan con Ka-rê-át, Sê-ra-gia con Tan-hu-mết ở Nê-tô-phát và Gia-a-xa-nia con Ma-ca-thít. 24Ghê-đa-lia thề với nhóm sĩ quan và binh sĩ ấy như sau: "Anh em đừng sợ những viên chức người Canh-đê. Nếu anh em bằng lòng phục vụ vua Ba-by-luân, anh em sẽ được ở lại trong nước bình an vô sự." 25Nhưng bảy tháng sau, Ích-ma-ên con Nê-tha-nia, cháu Ê-li-sa-na, người thuộc hoàng tộc, dẫn theo mười người đến Mích-ba giết Ghê-đa-lia và tất cả những người Canh-đê lẫn người Do-thái đang ở với Ghê-đa-lia. 26Sau đấy, các sĩ quan này cùng với mọi người Giu-đa khác sang Ai-cập tỵ nạn vì sợ người Canh-đê. 27Vừa lên ngôi làm vua Ba-by-luân, Ê-vinh-mê-rô-đác tha Giê-hô-gia-kin vua Giu-đa ra khỏi ngục. Việc này xảy ra vào ngày hai mươi bảy tháng mười hai, năm thứ ba mươi bảy tính từ lúc vua Giu-đa bị bắt. 28Vua Ba-by-luân nói lời hòa nhã với Giê-hô-gia-kin, và cất nhắc người lên hàng cao trọng hơn các vua khác cũng đang bị giam giữ ở Ba-by-luân với Giê-hô-gia-kin. 29,30Từ hôm ấy, Giê-hô-gia-kin không còn phải mặc áo tù nữa, nhưng mỗi ngày được ăn uống tại bàn của vua, mỗi ngày được vua phát cho một món phụ cấp, và cứ thế cho đến khi Giê-hô-gia-kin qua đời.