25

1Xyoo cuaj kws vaajntxwv Nenpukhanexa kaav huv Npanpiloo, nub xab kaum lub kaum hli, nwg coj nwg cov tub rog huvsw tuaj ua rog rua Yeluxalee hab vej lub nroog ca. Puab tsub aav vej puag ncig lub nroog. 2Lub nroog txhad raug vej moog txug xyoo kaum ib kws Xentekhiya ua vaajntxwv. 3Nub xab cuaj lub plaub hlis muaj kev tshaib nqhes luj heev huv lub nroog, tsw muaj zaub mov daabtsw le rua cov pejxeem noj. 4Lub ntsaa loog txhad raug tsoo pob ib qho. Txawm yog cov Kheentia nyob vej lub nroog los vaajntxwv hab cov tub rog suavdawg tswv tawm mo ntuj hlaa vaajntxwv lub vaaj tawm lub rooj loog taug txujkev kws muaj ob saab ntsaa loog moog. Puab txawm tswv yuav moog rua Alanpa. 5Tassws Kheentia cov tub rog lawv vaajntxwv qaab hab lawv cuag nwg rua ntawm lub taj Yelikhau, mas vaajntxwv cov tub rog txawm tswv ua saab ua sua taag lawm. 6Puab txhad nteg tau vaajntxwv hab coj nwg moog cuag Npanpiloo tug vaajntxwv ntawm lub moos Linpla, mas vaajntxwv Npanpiloo txav txem rua nwg. 7Puab txawm tua Xentekhiya cov tub taab meeg nwg saib ntsoov, hab muab Xentekhiya ob lub qhov muag kaus pov tseg hab muab saw hlau khi coj nwg moog rua Npanpiloo.
8Nub xab xyaa lub tswb hlis, yog xyoo kaum cuaj kws Nenpukhanexa ua vaajntxwv kaav huv Npanpiloo, mas Nenpuxalantaa kws yog tug thawj rog kws zuv vaajntxwv, hab yog Npanpiloo tug vaajntxwv le ib tug tub teg tub taw, tau tuaj rua ntawm Yeluxalee. 9Nwg muab Yawmsaub lub tuam tsev hab vaajntxwv lub tsev hab tej tsev huv Yeluxalee huvsw hlawv pov tseg. Nwg hlawv tej tsev luj txhua lub kub nyab taag huvsw. 10Hab cov tub rog Kheentia suavdawg kws nrug tug thawj rog zuv vaajntxwv ua ke kuj tsoo tej ntsaa loog Yeluxalee pob taag huvsw. 11Mas Nenpuxalantaa kws yog tug thawj rog zuv vaajntxwv muab cov tuabneeg kws tseed tshuav nyob huv lub nroog hab cov kws tswv moog zwm rua Npanpiloo tug vaajntxwv hab cov pejxeem suavdawg kuav hlo tawm tebchaws moog lawm. 12Tassws tug thawj rog kws zuv vaajntxwv tseg cov tuabneeg kws pluag pluag kawg huv lub tebchaws ib txha nyob tu vaaj txwv maab hab laij teb.
13Tej ncej tooj lab kws nyob huv Yawmsaub lub tuam tsev hab tej tsheb thawb dej hab lub rhawv dej tooj lab kws nyob huv Yawmsaub lub tuam tsev, mas cov Kheentia muab tsoo ua tej dwb daim hab coj tej tooj lab moog rua Npanpiloo. 14Puab kuj coj tej laujkaub tej duav phuaj tej taig khwb teeb xeeb, hab tej taig rau moov tshuaj tsw qaab hab tej twj taig tooj lab txhua yaam kws swv huv lub tuam tsev, 15hab tej laug yawm ncaig tawg hab tej phaaj. Tej kws xuas kub ua mas tug thawj rog kws zuv vaajntxwv coj moog yuav ua kub, tej kws xuas nyaj ua nwg coj moog yuav ua nyaj. 16Tej tooj lab kws ua ob tug ncej, hab lub rhawv dej hab tej tsheb thawb dej kws Xalaumoo ua ca rua huv Yawmsaub lub tuam tsev, nyaav dhau kiv tsw taag. 17Ib tug ncej sab kaum yim tshwm, muaj lub hauv ncej tooj lab txawb rua sau, lub hauv ncej sab peb tshwm. Muaj ib daim ntxaij qhov muag tooj lab hab tej lub txwv ntsab pobkws tooj lab, nyob puag ncig lub hauv ncej. Tug ncej kws ob kuj zoo ib yaam nkaus hab muaj daim ntxaij qhov muag.
18Tug thawj rog kws zuv vaajntxwv kuj nteg Xelaya kws yog tug tuam pov thawj hlub hab Xefaniya kws yog pov thawj yau hab peb tug kws zuv qhov rooj tuam tsev. 19Ntawm lub nroog nwg kuj nteg ib tug thawj rog kws saib cov tub rog hab tswb tug kws ua vaajntxwv lub chaw sablaaj kws tseed nyob huv lub nroog, hab nteg tug tub sau ntawv ntawm tug thawj rog kws txhwj tub rog thoob tebchaws, hab nteg cov pejxeem rau caum leej kws tseed nyob huv lub nroog. 20Nenpuxalantaa kws ua tug thawj rog zuv vaajntxwv nteg cov tuabneeg nuav coj lug txug ntawm vaajntxwv Npanpiloo huv lub moos Linpla. 21Mas Npanpiloo tug vaajntxwv muab puab nplawm hab muab puab tua pov tseg rua ntawm lub moos Linpla huv Hama tebchaws. Yuta txhad raug muab nteg kuav tawm huv nwg lub tebchaws moog lawm.

Kentaliya kaav Yuta tebchaws

(Ylm. 40:7-9, 41:1-3)

22Nenpukhanexa tsaa Kentaliya kws yog Ahikhaa tug tub hab yog Safaa tug xeeb ntxwv ua tug kaav cov tuabneeg kws tseed tshuav nyob huv lub tebchaws, yog cov kws Npanpiloo tug vaajntxwv tseg ca nyob. 23Thaus cov thawj kws kaav tub rog hab puab cov tub rog tau nov tas Npanpiloo tug vaajntxwv tsaa Kentaliya ua tug kaav tebchaws, puab hab puab cov tub rog txawm tuaj cuag Kentaliya rua ntawm lub moos Mixapa. Puab cov hov yog Nethaniya tug tub Yisama‑ee hab Khale‑a tug tub Yauhanaa, hab Thaahume tug tub Xelaya kws yog tuabneeg huv lub moos Nethaufa, hab Ya‑axaniya kws yog tuabneeg huv Ma‑akha le tub. 24Mas Kentaliya cog lug twv rua puab hab puab cov tuabneeg has tas, “Mej tsw xob ntshai Kheentia cov tub teg tub taw. Ca le nyob huv lub tebchaws nuav hab ua koom rua vaajntxwv Npanpiloo tes mej yuav tau noj qaab nyob zoo.” 25Lub xyaa hli, Nethaniya tug tub Yisama‑ee kws yog Elisama tug xeeb ntxwv hab yog keeb vaajntxwv coj kaum leej nrug nwg tuaj ntaus hab tua Kentaliya hab cov tuabneeg Yuta hab cov Kheentia kws nrug nwg nyob ntawm Mixapa tuag taag. 26Tes cov pejxeem hov taag nrho cov kws ua hlub hab cov yau suavdawg hab cov thawj rog sawv kev tseeg moog rua Iyi tebchaws, tsua qhov puab ntshai cov Kheentia.

Tso Yehauyakhee dim huv tsev lojfaaj

(Ylm. 52:31-34)

27Thaus Yuta tug vaajntxwv Yehauyakhee poob tebchaws tau peb caug xyaa xyoo mas nub tim neeg nkaum tswb lub kaum ob hlis rua xyoo kws Evimelaunta chiv ua vaajntxwv kaav huv Npanpiloo, Evimelaunta zoo sab tso Yuta tug vaajntxwv Yehauyakhee dim huv tsev lojfaaj. 28Nwg has zoo rua Yehauyakhee hab pub nwg nyob lub rooj sab dua tej vaajntxwv kws nrug nwg nyob huv Npanpiloo txhua tug. 29Yehauyakhee txawm hle cev tsoog tsho raug txem, hab nwg naj nub tau nrug vaajntxwv koom rooj noj mov moog taag swm neej. 30Vaajntxwv pheej naj nub pub hov txhua chaw tsw tu ncua rua Yehauyakhee moog taag Yehauyakhee swm neej.