25

1Xyoo cuaj uas vajntxwv Nenpukhanexa kav hauv Npanpiloo, hnub xiab kaum lub kaum hli, nws coj nws cov tub rog huvsi tuaj ua rog rau Yeluxalees thiab vij lub nroog cia. Lawv tsub av vij puag ncig lub nroog. 2Lub nroog thiaj raug vij mus txog xyoo kaum ib uas Xedekhiya ua vajntxwv. 3Hnub xiab cuaj lub plaub hlis muaj kev tshaib nqhis loj heev hauv lub nroog, tsis muaj zaub mov dabtsi li rau cov pejxeem noj. 4Lub ntsa loog thiaj raug tsoo pob ib qho. Txawm yog cov Kheedia nyob vij lub nroog los vajntxwv thiab cov tub rog sawvdaws khiav tawm hmo ntuj hla vajntxwv lub vaj tawm lub rooj loog taug txojkev uas muaj ob sab ntsa loog mus. Lawv txawm khiav yuav mus rau Alanpa. 5Tiamsis Kheedia cov tub rog caum vajntxwv qab thiab caum cuag nws rau ntawm lub tiaj Yelikhau, mas vajntxwv cov tub rog txawm khiav ua sab ua sua tag lawm. 6Lawv thiaj ntes tau vajntxwv thiab coj nws mus cuag Npanpiloo tus vajntxwv ntawm lub moos Linpla, mas vajntxwv Npanpiloo txiav txim rau nws. 7Lawv txawm tua Xedekhiya cov tub tab meeg nws ntsia ntsoov, thiab muab Xedekhiya ob lub qhov muag kaus pov tseg thiab muab saw hlau khi coj nws mus rau Npanpiloo.
8Hnub xiab xya lub tsib hlis, yog xyoo kaum cuaj uas Nenpukhanexa ua vajntxwv kav hauv Npanpiloo, mas Nenpuxaladas uas yog tus thawj rog uas zov vajntxwv, thiab yog Npanpiloo tus vajntxwv li ib tug tub teg tub taws, tau tuaj rau ntawm Yeluxalees. 9Nws muab Yawmsaub lub tuam tsev thiab vajntxwv lub tsev thiab tej tsev hauv Yeluxalees huvsi hlawv pov tseg. Nws hlawv tej tsev loj txhua lub kub hnyiab tag huvsi. 10Thiab cov tub rog Kheedia sawvdaws uas nrog tus thawj rog zov vajntxwv ua ke kuj tsoo tej ntsa loog Yeluxalees pob tag huvsi. 11Mas Nenpuxaladas uas yog tus thawj rog zov vajntxwv muab cov neeg uas tseem tshuav nyob hauv lub nroog thiab cov uas khiav mus zwm rau Npanpiloo tus vajntxwv thiab cov pejxeem sawvdaws kuav kiag tawm tebchaws mus lawm. 12Tiamsis tus thawj rog uas zov vajntxwv tseg cov neeg uas pluag pluag kawg hauv lub tebchaws ib txhia nyob tu vaj txiv hmab thiab laij teb.
13Tej ncej tooj liab uas nyob hauv Yawmsaub lub tuam tsev thiab tej tsheb thawb dej thiab lub rhawv dej tooj liab uas nyob hauv Yawmsaub lub tuam tsev, mas cov Kheedia muab tsoo ua tej dwb daim thiab coj tej tooj liab mus rau Npanpiloo. 14Lawv kuj coj tej laujkaub tej duav phuaj tej tais khwb teeb xeeb, thiab tej tais rau hmoov tshuaj tsw qab thiab tej twj taig tooj liab txhua yam uas siv hauv lub tuam tsev, 15thiab tej duav hlau yawm ncaig taws thiab tej phaj. Tej uas xuas kub ua mas tus thawj rog uas zov vajntxwv coj mus yuav ua kub, tej uas xuas nyiaj ua nws coj mus yuav ua nyiaj. 16Tej tooj liab uas ua ob tug ncej, thiab lub rhawv dej thiab tej tsheb thawb dej uas Xalaumoo ua cia rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev, hnyav dhau luj tsis tag. 17Ib tug ncej siab kaum yim tshim, muaj lub hau ncej tooj liab txawb rau saud lub hau ncej siab peb tshim. Muaj ib daim ntxais qhov muag tooj liab thiab tej lub txiv ntsiav kws tooj liab, nyob puag ncig lub hau ncej. Tus ncej uas ob kuj zoo ib yam nkaus thiab muaj daim ntxais qhov muag.
18Tus thawj rog uas zov vajntxwv kuj ntes Xelaya uas yog tus tuam pov thawj hlob thiab Xefaniya uas yog pov thawj yau thiab peb tug uas zov qhov rooj tuam tsev. 19Ntawm lub nroog nws kuj ntes ib tug thawj rog uas saib xyuas cov tub rog thiab tsib tug uas ua vajntxwv lub chaw sablaj uas tseem nyob hauv lub nroog, thiab ntes tus tub sau ntawv ntawm tus thawj rog uas txhij tub rog thoob tebchaws, thiab ntes cov pejxeem rau caum leej uas tseem nyob hauv lub nroog. 20Nenpuxaladas uas ua tus thawj rog zov vajntxwv ntes cov neeg no coj los txog ntawm vajntxwv Npanpiloo hauv lub moos Linpla. 21Mas Npanpiloo tus vajntxwv muab lawv nplawm thiab muab lawv tua pov tseg rau ntawm lub moos Linpla hauv Hama tebchaws. Yuda thiaj raug muab ntes kuav tawm hauv nws lub tebchaws mus lawm.

Kedaliya kav Yuda tebchaws

(Ylm. 40:7-9, 41:1-3)

22Nenpukhanexa tsa Kedaliya uas yog Ahikhas tus tub thiab yog Safas tus xeeb ntxwv ua tus kav cov neeg uas tseem tshuav nyob hauv lub tebchaws, yog cov uas Npanpiloo tus vajntxwv tseg cia nyob. 23Thaum cov thawj uas kav tub rog thiab lawv cov tub rog tau hnov tias Npanpiloo tus vajntxwv tsa Kedaliya ua tus kav tebchaws, lawv thiab lawv cov tub rog txawm tuaj cuag Kedaliya rau ntawm lub moos Mixapa. Lawv cov ntawd yog Nethaniya tus tub Yisama‑ee thiab Khale‑a tus tub Yauhanas, thiab Thahume tus tub Xelaya uas yog neeg hauv lub moos Nethaufa, thiab Ya‑axaniya uas yog neeg hauv Ma‑akha li tub. 24Mas Kedaliya cog lus twv rau lawv thiab lawv cov neeg hais tias, “Nej tsis txhob ntshai Kheedia cov tub teg tub taws. Cia li nyob hauv lub tebchaws no thiab tu vajntxwv Npanpiloo ces nej yuav tau noj qab nyob zoo.” 25Lub xya hli, Nethaniya tus tub Yisama‑ee uas yog Elisama tus xeeb ntxwv thiab yog keeb vajntxwv coj kaum leej nrog nws tuaj ntaus thiab tua Kedaliya thiab cov neeg Yuda thiab cov Kheedia uas nrog nws nyob ntawm Mixapa tuag tag. 26Ces cov pejxeem ntawd tag nrho cov uas ua hlob thiab cov yau sawvdaws thiab cov thawj rog sawv kev tsees mus rau Iyi tebchaws, rau qhov lawv ntshai cov Kheedia.

Tso Yehauyakhee dim hauv tsev lojfaj

(Ylm. 52:31-34)

27Thaum Yuda tus vajntxwv Yehauyakhee poob tebchaws tau peb caug xya xyoo mas hnub tim nees nkaum tsib lub kaum ob hlis rau xyoo uas Evimelauda pib ua vajntxwv kav hauv Npanpiloo, Evimelauda zoo siab tso Yuda tus vajntxwv Yehauyakhee dim hauv tsev lojfaj. 28Nws hais zoo rau Yehauyakhee thiab pub nws nyob lub rooj siab dua tej vajntxwv uas nrog nws nyob hauv Npanpiloo txhua tus. 29Yehauyakhee txawm hle cev tsoos tsho raug txim, thiab nws niaj hnub tau nrog vajntxwv koom rooj noj mov mus tag sim neej. 30Vajntxwv pheej niaj hnub pub qhov txhia chaw tsis tu ncua rau Yehauyakhee mus tag Yehauyakhee sim neej.