2

Ê-li-gia Ðược Cất Lên Trời

1Lúc CHÚA sắp sửa cất Ê-li-gia lên trời trong một cơn gió lốc, Ê-li-gia và Ê-li-sa từ Ghinh-ganh đi ra. 2Ê-li-gia nói với Ê-li-sa, “Hãy ở lại đây, vì CHÚA sai tôi đến Bê-tên.”
 Nhưng Ê-li-sa đáp, “Nguyện xin CHÚA hằng sống chứng giám, hễ ngày nào thầy còn sống, con sẽ không rời xa thầy.” Vậy họ cùng nhau đi xuống Bê-tên.
3Một nhóm các thầy đang học để trở thành tiên tri ở Bê-tên đi ra gặp Ê-li-sa và nói, “Anh không biết rằng hôm nay CHÚA sẽ cất thầy của anh đi sao?”
 Ông đáp, “Tôi biết. Xin anh em đừng nói nữa.”
4Ê-li-gia lại nói với ông, “Ê-li-sa, hãy ở lại đây, vì CHÚA sai tôi đến Giê-ri-cô.”
 Nhưng ông đáp, “Nguyện xin CHÚA hằng sống chứng giám, hễ ngày nào thầy còn sống, con sẽ không rời xa thầy.” Vậy họ cùng nhau đi đến Giê-ri-cô.
5Một nhóm các thầy đang học để trở thành tiên tri ở Giê-ri-cô đến gần Ê-li-sa và bảo ông, “Anh không biết rằng hôm nay CHÚA sẽ cất thầy của anh đi sao?”
 Ông đáp, “Tôi biết. Xin anh em đừng nói nữa.”
6Bấy giờ Ê-li-gia nói với ông, “Hãy ở lại đây, vì CHÚA sai tôi đến Sông Giô-đanh.”
 Nhưng ông đáp, “Nguyện xin CHÚA hằng sống chứng giám, hễ ngày nào thầy còn sống, con sẽ không rời xa thầy.” Vậy hai người cùng nhau tiếp tục lên đường.
7Có một nhóm năm mươi thầy đang học để trở thành tiên tri đi theo và đứng cách xa họ khi hai người đang đứng ở bờ Sông Giô-đanh. 8Bấy giờ Ê-li-gia lấy chiếc áo choàng của ông, cuộn lại, và đập vào mặt nước; nước sông liền rẽ ra làm hai, và hai người đi qua sông như đi trên đất khô.
9Khi họ đã qua bờ bên kia, Ê-li-gia nói với Ê-li-sa, “Hãy nói cho tôi biết anh muốn tôi làm gì cho anh, bởi vì tôi sắp được cất đi rồi.”
 Ê-li-sa đáp, “Con mong được thần của thầy tác động trên con gấp đôi.”
10Ê-li-gia nói, “Anh xin một điều khó quá. Tuy nhiên, nếu anh thấy tôi khi tôi được cất đi, anh sẽ được ban cho điều ấy, nhưng nếu không thấy, anh sẽ không nhận được.”
11Ðang khi họ tiếp tục đi và nói chuyện với nhau, kìa, một chiếc xe chiến mã bằng lửa được kéo bằng các ngựa lửa chạy đến tách hai người ra, và Ê-li-gia được cất lên trời trong một cơn gió lốc. 12Ê-li-sa nhìn theo và la lên, “Cha ơi, cha ơi! Các xe chiến mã và các kỵ binh của I-sơ-ra-ên!” Ông cứ nhìn theo cho đến khi không còn thấy Ê-li-gia, đoạn ông nắm lấy áo choàng của mình và xé toạc ra làm hai.

Ê-li-sa Kế Tục Chức Vụ của Ê-li-gia

13Ê-li-sa nhặt chiếc áo choàng của Ê-li-gia rơi lại và đi về. Ông đến đứng nơi bờ Sông Giô-đanh. 14Ông lấy chiếc áo choàng của Ê-li-gia rơi lại, đập nó vào mặt nước, và nói, “CHÚA, Ðức Chúa Trời của Ê-li-gia, ở đâu?” Khi ông đập nó vào mặt nước, nước sông rẽ ra làm hai, và Ê-li-sa đi qua sông.
15Khi nhóm các thầy đang học để trở thành tiên tri ở Giê-ri-cô thấy ông từ xa, họ nói với nhau, “Thần của Ê-li-gia đã ngự trên Ê-li-sa rồi.” Họ đến gặp ông và cúi đầu sát mặt đất trước mặt ông. 16Họ nói với ông, “Xin ngài xem, ở đây chúng tôi có năm mươi người lực lưỡng sẵn sàng phục vụ ngài. Xin cho họ đi tìm thầy của ngài. Có thể Thần của CHÚA đã cất ông ấy lên và đặt ông ấy xuống một nơi nào đó trên núi hay trong thung lũng cũng không chừng.”
 Ông đáp, “Ðừng, bảo họ đừng đi tìm.”
17Nhưng họ cứ nài nỉ mãi đến độ ông cảm thấy ngại mà từ chối, nên ông nói, “Thôi được, bảo họ đi đi.” Vậy năm mươi người ấy đi tìm hết ba ngày, nhưng họ không tìm được Ê-li-gia. 18Khi họ trở về gặp ông, lúc ấy ông còn ở Giê-ri-cô, ông nói với họ, “Có phải tôi đã bảo là đừng đi không?”

Ê-li-sa Làm Phép Lạ

19Bấy giờ dân trong thành đến nói với Ê-li-sa, “Như ngài thấy đó, địa thế của thành thật tốt, nhưng nguồn nước không tốt, nên trong xứ không trồng trọt gì được.”
20Ông bảo, “Hãy bỏ muối vào một bát còn mới và đem đến cho tôi.” Vậy họ đem bát muối đến cho ông. 21Ông đi đến nguồn nước, đổ bát muối xuống nước và nói, “CHÚA phán thế nầy: Ta chữa lành nguồn nước nầy. Từ nay về sau, nguồn nước nầy sẽ không gây nên chết chóc hay làm cho bị nân nữa.” 22Vậy nguồn nước đó được chữa lành cho đến ngày nay, y như lời Ê-li-sa đã nói.
23Ê-li-sa rời khỏi nơi đó đi lên Bê-tên. Ðang khi ông đi đường, một đám thiếu niên từ trong thành đi ra; chúng cứ đi theo chọc ghẹo và chế nhạo ông, “Ði lên đi, lão đầu sói! Ði lên đi, lão đầu sói!” 24Ông quay lại và thấy thái độ của chúng, ông nhân danh CHÚA quở trách chúng. Bấy giờ có hai con gấu cái từ trong rừng đi ra và cấu xé bốn mươi hai đứa trong bọn ấy. 25Sau đó ông rời nơi ấy đi lên Núi Cạt-mên; rồi từ đó ông trở về Sa-ma-ri.