2

Coj Eliya moog sau ntuj

1Txug lub swjhawm kws Yawmsaub yuav swv khaub zeeg cua coj Eliya moog sau ntuj, Eliya hab Elisa saamswm taug kev ntawm lub moos Kilakaa moog. 2Mas Eliya has rua Elisa tas, “Koj nyob ntawm nuav tog, tsua qhov Yawmsaub khaiv kuv moog rua lub moos Npe‑ee.” Tassws Elisa has tas, “Yawmsaub muaj txujsa nyob pum, hab koj muaj txujsa nyob pum, kuv yeej yuav tsw ncaim koj hlo le.” Mas ob tug txhad moog rua lub moos Npe‑ee. 3Paab xwbfwb kws cev Vaajtswv lug huv Npe‑ee tawm tuaj cuag Elisa hab has rua nwg tas, “Koj puas paub tas nub nua Yawmsaub yuav coj koj tug xwbfwb ncaim koj moog?” Elisa teb tas, “Hawj, kuv paub lawm, ua tuabywv.”
4Eliya has rua Elisa tas, “Elisa, koj nyob ntawm nuav tog, tsua qhov Yawmsaub khaiv kuv moog rua lub moos Yelikhau.” Tassws Elisa has tas, “Yawmsaub muaj txujsa nyob pum, hab koj muaj txujsa nyob pum, kuv yeej yuav tsw ncaim koj hlo le.” Mas ob tug txhad moog txug lub moos Yelikhau. 5Paab xwbfwb kws cev Vaajtswv lug huv Yelikhau txaav lug ze Elisa hab has rua nwg tas, “Koj puas paub tas nub nua Yawmsaub yuav coj koj tug xwbfwb ncaim koj moog?” Elisa teb tas, “Hawj, kuv paub lawm, ua tuabywv.”
6Tes Eliya txawm has rua Elisa tas, “Koj nyob ntawm nuav tog, tsua qhov Yawmsaub khaiv kuv moog rua ntawm tug dej Yalatee.” Tassws Elisa has tas, “Yawmsaub muaj txujsa nyob pum, hab koj muaj txujsa nyob pum, kuv yeej yuav tsw ncaim koj hlo le.” Mas ob tug txhad ua ke moog. 7Paab xwbfwb kws cev Vaajtswv lug muaj tswb caug leej kuj moog hab. Puab sawv kem deb zog ntawm ob tug, ob tug sawv rua ntawm tug dej Yalatee. 8Eliya muab nwg lub tsho ntev lug dov ua ib caaj nplawm tug dej, dej txawm faib rua ob saab ob tug txhad hlaa huv cov aav qhuav moog.
9Thaus ob tug hlaa dej moog lawd, Eliya has rua Elisa tas, “Ca le thov yaam kws kuv yuav ua rua koj ua ntej kws kuv yuav raug ncaim koj moog.” Elisa teb tas, “Thov ca kuv tau koj tug ntsuj plig ob npaug ua qub txeeg qub teg.” 10Eliya has tas, “Koj thov tej kws nyuaj kawg. Yog koj pum ntsoov thaus kuv raug coj ncaim koj moog, yuav muaj le ntawd rua koj. Yog koj tsw pum, yuav tsw muaj le ntawd rua koj.” 11Thaus ob tug tseed sws thaam taug kev moog, ua cav muaj ib lub tsheb suavtawg hab neeg suavtawg lug kem hlo ob tug. Mas Eliya txawm nyob huv lub khaub zeeg cua nce moog sau ntuj lawm. 12Elisa pum ntsoov mas nwg qw nrov has tas, “Kuv txwv, kuv txwv. Koj yog cov Yixayee tej tsheb ua rog hab cov tub rog caij neeg.” Tes nwg tsw pum Eliya dua le lawm, nwg txawm muab nwg lub tsho dua rhe ua ob saab.
13Nwg khaws Eliya lub tsho ntev kws poob lug hov hab rov qaab moog sawv ntawm ntug dej Yalatee. 14Nwg muab Eliya lub tsho ntev kws poob lug hov nplawm dej has tas, “Yawmsaub kws yog Eliya tug Vaajtswv nyob hovtwg?” Thaus nwg nplawm dej, dej txawm faib rua ob saab, Elisa txhad hlaa moog.
15Thaus paab xwbfwb cev Vaajtswv lug kws nyob ntawm lub moos Yelikhau pum Elisa nyob ncaaj ntawm puab xubndag, puab txawm has tas, “Eliya tug ntsuj plig nrug nraim Elisa lawm.” Tes puab txawm tuaj tog nwg hab khoov ntshws pe rua huv aav ntawm nwg xubndag. 16Puab has rua nwg tas, “Muaj tswb caug tug txwvneej kws muaj zug nrug peb kws yog koj cov tub qhe nyob ua ke nuav. Ca puab moog nrhav koj tug xwbfwb, tej zag Yawmsaub tug Ntsuj Plig nqaa nwg moog tso rua sau ib lub roob lossws ib lub haav twg lawm.” Mas Elisa has tas, “Tsw xob khaiv puab moog le.” 17Thaus puab pheej taij nwg heev ua rua nwg txaaj muag lawm, nwg txhad has tas, “Khaiv moog maj.” Yog le hov puab txhad khaiv tswb caug leej moog. Puab moog nrhav Eliya tau peb nub tsw pum le. 18Puab rov lug cuag Elisa rua thaus nwg tseed tog huv lub moos Yelikhau. Nwg txhad has rua puab tas, “Kuv tub has rua mej lawm tas, tsw xob moog, nua nev?”

Elisa ua txujci phemfwj

19Cov tuabneeg huv lub moos hov has rua Elisa tas, “Lub moos nuav zoo nyob heev lawv le koj kws yog peb tug tswv pum lawd, tassws cov dej tsw zoo swv pheej ua rua tuabneeg pob mivnyuas.” 20Mas Elisa has tas, “Ca le muab ib lub phaaj tshab tshab lug rua kuv hab muab ntsev tso rua huv.” Puab txawm coj lug rua nwg. 21Nwg txhad moog rua ntawm lub qhov dej txhawv hab muab cov ntsev nrum rua huv hab has tas, “Yawmsaub has le nuav tas, ‘Kuv tub ua rua cov dej nuav zoo lawm. Txwj nuav moog cov dej yuav tsw ua rua muaj kev tuag kev pob mivnyuas dua le lawm.’ ” 22Yog le hov cov dej txhad zoo lug txug naj nub nwgnuav, lawv le tej lug kws Elisa has.
23Elisa tawm hov ntawd moog rua lub moos Npe‑ee. Thaus nwg saamswm taug kev moog, muaj ib cov mivnyuas tub tawm huv lub moos tuaj thuaj luag nwg tas, “Yawm do hau, ca le tswv moog. Yawm do hau, ca le tswv moog.” 24Nwg tig lug saib ntsoov rua puab hab tuav Yawmsaub lub npe foom puab. Tes txawm muaj ob tug maum dais tawm tom haav zoov lug muab plaub caug ob leeg mivnyuas tub hov dua taag. 25Nwg txawm taug kev moog rua sau lub roob Khamee le maav rov qaab moog rua lub nroog Xamali.