2

Coj Eliya mus saum ntuj

1Txog lub sijhawm uas Yawmsaub yuav siv khaub zeeg cua coj Eliya mus saum ntuj, Eliya thiab Elisa tabtom taug kev ntawm lub moos Kilakas mus. 2Mas Eliya hais rau Elisa tias, “Koj nyob ntawm no tos, rau qhov Yawmsaub txib kuv mus rau lub moos Npe‑ee.” Tiamsis Elisa hais tias, “Yawmsaub muaj txojsia nyob pom, thiab koj muaj txojsia nyob pom, kuv yeej yuav tsis ncaim koj kiag li.” Mas ob tug thiaj mus rau lub moos Npe‑ee. 3Pab xibhwb uas cev Vajtswv lus hauv Npe‑ee tawm tuaj cuag Elisa thiab hais rau nws tias, “Koj puas paub tias hnub no Yawmsaub yuav coj koj tus xibhwb ncaim koj mus?” Elisa teb tias, “Hawj, kuv paub lawm, ua twjywm.”
4Eliya hais rau Elisa tias, “Elisa, koj nyob ntawm no tos, rau qhov Yawmsaub txib kuv mus rau lub moos Yelikhau.” Tiamsis Elisa hais tias, “Yawmsaub muaj txojsia nyob pom, thiab koj muaj txojsia nyob pom, kuv yeej yuav tsis ncaim koj kiag li.” Mas ob tug thiaj mus txog lub moos Yelikhau. 5Pab xibhwb uas cev Vajtswv lus hauv Yelikhau txav los ze Elisa thiab hais rau nws tias, “Koj puas paub tias hnub no Yawmsaub yuav coj koj tus xibhwb ncaim koj mus?” Elisa teb tias, “Hawj, kuv paub lawm, ua twjywm.”
6Ces Eliya txawm hais rau Elisa tias, “Koj nyob ntawm no tos, rau qhov Yawmsaub txib kuv mus rau ntawm tus dej Yaladee.” Tiamsis Elisa hais tias, “Yawmsaub muaj txojsia nyob pom, thiab koj muaj txojsia nyob pom, kuv yeej yuav tsis ncaim koj kiag li.” Mas ob tug thiaj ua ke mus. 7Pab xibhwb uas cev Vajtswv lus muaj tsib caug leej kuj mus thiab. Lawv sawv kem deb zog ntawm ob tug, ob tug sawv rau ntawm tus dej Yaladee. 8Eliya muab nws lub tsho ntev los dov ua ib caj nplawm tus dej, dej txawm faib rau ob sab ob tug thiaj hla hauv cov av qhuav mus.
9Thaum ob tug hla dej mus lawd, Eliya hais rau Elisa tias, “Cia li thov yam uas kuv yuav ua rau koj ua ntej uas kuv yuav raug ncaim koj mus.” Elisa teb tias, “Thov cia kuv tau koj tus ntsuj plig ob npaug ua qub txeeg qub teg.” 10Eliya hais tias, “Koj thov tej uas nyuaj kawg. Yog koj pom ntsoov thaum kuv raug coj ncaim koj mus, yuav muaj li ntawd rau koj. Yog koj tsis pom, yuav tsis muaj li ntawd rau koj.” 11Thaum ob tug tseem sib tham taug kev mus, ua ciav muaj ib lub tsheb hluavtaws thiab nees hluavtaws los kem kiag ob tug. Mas Eliya txawm nyob hauv lub khaub zeeg cua nce mus saum ntuj lawm. 12Elisa pom ntsoov mas nws qw nrov hais tias, “Kuv txiv, kuv txiv. Koj yog cov Yixayee tej tsheb ua rog thiab cov tub rog caij nees.” Ces nws tsis pom Eliya dua li lawm, nws txawm muab nws lub tsho dua rhe ua ob sab.
13Nws khaws Eliya lub tsho ntev uas poob los ntawd thiab rov qab mus sawv ntawm ntug dej Yaladee. 14Nws muab Eliya lub tsho ntev uas poob los ntawd nplawm dej hais tias, “Yawmsaub uas yog Eliya tus Vajtswv nyob qhovtwg?” Thaum nws nplawm dej, dej txawm faib rau ob sab, Elisa thiaj hla mus.
15Thaum pab xibhwb cev Vajtswv lus uas nyob ntawm lub moos Yelikhau pom Elisa nyob ncaj ntawm lawv xubntiag, lawv txawm hais tias, “Eliya tus ntsuj plig nrog nraim Elisa lawm.” Ces lawv txawm tuaj tos nws thiab khoov ntshis pe rau hauv av ntawm nws xubntiag. 16Lawv hais rau nws tias, “Muaj tsib caug tus txivneej uas muaj zog nrog peb uas yog koj cov tub qhe nyob ua ke no. Cia lawv mus nrhiav koj tus xibhwb, tej zaum Yawmsaub tus Ntsuj Plig nqa nws mus tso rau saum ib lub roob lossis ib lub hav twg lawm.” Mas Elisa hais tias, “Tsis txhob txib lawv mus li.” 17Thaum lawv pheej taij nws heev ua rau nws txaj muag lawm, nws thiaj hais tias, “Txib mus maj.” Yog li ntawd lawv thiaj txib tsib caug leej mus. Lawv mus nrhiav Eliya tau peb hnub tsis pom li. 18Lawv rov los cuag Elisa rau thaum nws tseem tos hauv lub moos Yelikhau. Nws thiaj hais rau lawv tias, “Kuv twb hais rau nej lawm tias, tsis txhob mus, no nev?”

Elisa ua txujci phimhwj

19Cov neeg hauv lub moos ntawd hais rau Elisa tias, “Lub moos no zoo nyob heev raws li koj uas yog peb tus tswv pom lawd, tiamsis cov dej tsis zoo siv pheej ua rau neeg nchuav menyuam.” 20Mas Elisa hais tias, “Cia li muab ib lub phaj tshiab tshiab los rau kuv thiab muab ntsev tso rau hauv.” Lawv txawm coj los rau nws. 21Nws thiaj mus rau ntawm lub qhov dej txhawv thiab muab cov ntsev pov rau hauv thiab hais tias, “Yawmsaub hais li no tias, ‘Kuv twb ua rau cov dej no zoo lawm. Txij no mus cov dej yuav tsis ua rau muaj kev tuag kev nchuav menyuam dua li lawm.’ ” 22Yog li ntawd cov dej thiaj zoo los txog niaj hnub nimno, raws li tej lus uas Elisa hais.
23Elisa tawm qhov ntawd mus rau lub moos Npe‑ee. Thaum nws tabtom taug kev mus, muaj ib cov menyuam tub tawm hauv lub moos tuaj thuam luag nws tias, “Yawg do hau, cia li khiav mus. Yawg do hau, cia li khiav mus.” 24Nws tig los ntsia ntsoov rau lawv thiab tuav Yawmsaub lub npe foom lawv. Ces txawm muaj ob tug maum dais tawm tom hav zoov los muab plaub caug ob leeg menyuam tub ntawd dua tag. 25Nws txawm taug kev mus rau saum lub roob Khamee mam li rov qab mus rau lub nroog Xamali.