2

Tus TSWV Coj Eliyas Mus Saum Ntuj

1Thaum lub sijhawm uas tus TSWV tso khaub zeeg cua los tos Eliyas mus saum ntuj, Eliyas thiab Elisas tabtom taug kev tawm hauv lub nroog Nkilenkas mus rau lwm qhov; 2thiab thaum nkawd taug kev mus, Eliyas hais rau Elisas hais tias, “Koj nyob twjywm ntawm no tos, kuv yuav mus rau hauv lub nroog Npethees raws li TSWV hais.”
 Tiamsis Elisas teb hais tias, “Kuv coglus rau tus TSWV uas muaj sia nyob hais tseeb rau koj hais tias, kuv yuav tsis ncaim koj mus qhov twg li.” Ces nkawd txawm ua ke mus rau hauv lub nroog Npethees lawm.
3Thaum nkawd mus txog, cov cev Vajtswv lus uas nyob hauv lub nroog tuaj cuag Elisas thiab hais rau nws hais tias, “Koj puas paub hais tias hnub no tus TSWV twb yuav coj koj tus xibhwb mus?”
 Elisas teb hais tias, “Ua twjywm tsis txhob hais lus, kuv twb paub lawm.”
4Eliyas hais rau Elisas hais tias, “Koj nyob twjywm ntawm no tos, kuv yuav mus rau hauv lub nroog Yelikaus raws li tus TSWV hais.”
 Tiamsis Elisas teb hais tias, “Kuv coglus rau tus TSWV uas muaj sia nyob hais tseeb rau koj hais tias, kuv yuav tsis ncaim koj mus qhov twg li.” Ces nkawd txawm ua ke mus rau hauv lub nroog Yelikaus lawm.
5Thaum nkawd mus txog, cov cev Vajtswv lus uas nyob hauv lub nroog tuaj cuag Elisas thiab hais rau nws hais tias, “Koj puas paub hais tias hnub no tus TSWV twb yuav coj koj tus xibhwb mus?”
 Elisas teb hais tias, “Ua twjywm tsis txhob hais lus, kuv twb paub lawm.”
6Eliyas hais rau Elisas hais tias, “Koj nyob twjywm ntawd no tos, kuv yuav mus rau nram tus Dej Yauladees raws li tus TSWV hais.”
 Tiamsis Elisas teb hais tias, “Kuv coglus rau tus TSWV uas muaj sia nyob hais tseeb rau koj hais tias, kuv yuav tsis ncaim koj mus qhov twg li.” Ces nkawd txawm ua ke mus,
7thiab muaj tsib caug leej cev Vajtswv lus raws nkawd mus txog nram tus Dej Yauladees. Eliyas thiab Elisas mus sawv ntawm ntug dej, thiab tsib caug leej cev Vajtswv lus ntawd txawm mus sawv ibcag saib. 8Eliyas hle hlo nws lub tsho ntev thiab muab kauv ua ib caj nplawm dej, dej txawm faib hlo rau ob sab ua kev qhuav qhawv rau Eliyas thiab Elisas mus rau sab tim ub. 9Thaum nkawd mus txog sab tid lawm, Eliyas hais rau Elisas hais tias, “Cheem Vajtswv tsis tau coj kuv mus, yog koj xav tau ua dabtsi koj cia li thov.”
 Elisas teb hais tias, “Thov faib koj lub hwjchim rau kuv, cia kuv ua tus hloov koj chaw.”
10Eliyas teb hais tias, “Koj thov yam uas muab nyuaj kawg li. Txawm li cas los xij, yog koj pom Vajtswv coj kuv mus, ces koj yuav tau raws li koj thov; tiamsis yog koj tsis pom kuv mus, koj yuav tsis tau ib yam dabtsi li.”
11Thaum nkawd tseem sib tham tujtaws taug kev txawm muaj ib co nees huab cua luag ib lub tsheb nees hluavtaws cig nplaim liab ploog los phua plhawv nkawd mus, ces khaub zeeg cua txawm nqa hlo Eliyas mus rau saum ntuj lawm. 12Elisas saib dheev pom Eliyas thiab hu hais tias, “Kuv txiv, kuv txiv! Tus muaj hwjchim loj kawg nkaus uas pab cov Yixalayees! Koj txawm mus lawm tiag los!” Ces Elisas txawm tsis pom Eliyas li lawm.
 Elisas tu siab heev, nws txawm muab nws lub tsho ntev dua rhe ua ob daim.
13Nws thiaj mus khaws nkaus Eliyas lub tsho ntev uas poob los thiab rov mus sawv ntawm ntug Dej Yauladees. 14Nws muab Eliyas lub tsho nplawm dej thiab hu hais tias, “Tus TSWV uas yog Eliyas tus Vajtswv, koj nyob qhov twg?” Nws rov muab lub tsho nplawm dej, dej txawm faib hlo rau ob sab, Elisas thiaj rov los lawm. 15Thaum tsib caug leej cev Vajtswv lus uas tuaj hauv lub nroog Yelikaus tuaj pom li ntawd, lawv thiaj hais tias, “Elisas tau Eliyas lub hwjchim lawm!” Lawv sawvdaws khiav mus tos Elisas thiab txhos caug ntua pe nws 16thiab hais tias, “Peb tsib caug leej no puavleej yog cov uas khov kho xwb. Thov cia peb mus nrhiav koj tus xibhwb. Tej zaum tus TSWV tus ntsujplig coj nws mus rau saum tej roob lossis tom tej hav lawm.”
 Elisas teb hais tias, “Nej tsis txhob mus nrhiav.”
17Tiamsis lawv pheej thov tas zog li, Elisas ua tsis tau li cas, nws thiaj cia lawv mus nrhiav. Lawv tsib caug leej ntawd thiaj mus nrhiav Eliyas rau pem tej roob thiab tej hav tau peb hnub tiamsis tsis pom li. 18Lawv rov los cuag Elisas hauv lub nroog Yelikaus. Nws tseem nyob hauv tos lawv, thiab nws hais rau lawv hais tias, “Kuv twb hais rau nej tias tsis txhob mus nrhiav nws no ne!”

Elisas ua Txujci Tseemceeb

19Cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yelikaus muaj qee leej mus hais rau Elisas hais tias, “Koj paub hais tias lub nroog no xis nyob kawg li, tiamsis tej dej tsis zoo thiab ua rau cov pojniam pheej nchuav cev.”
20Elisas hais rau lawv hais tias, “Nej mus muab ib co ntsev ntim rau hauv ib lub tais tshiab nqa tuaj rau kuv.” Lawv txawm ua li Elisas hais. 21Elisas mus rau tom lub qhovdej, nws muab cov ntsev ntawd hliv rau hauv lub qhovdej thiab hais tias, “Tus TSWV hais li no: ‘Kuv ua rau lub qhovdej no zoo lawm, txij no mus cov dej yuav tsis ua rau leej twg tuag lossis nchuav menyuam lawm.’ ” 22Txij thaum ntawd los txog niaj hnub no lub qhovdej ntawd txawm zoo raws li Elisas hais.
23Elisas tawm hauv lub nroog Yelikaus mus rau pem lub nroog Npethees. Thaum nws tabtom taug kev mus, txawm muaj ib co tub hluas tawm hauv nroog tuaj qw thuam Elisas hais tias, “Yawg laus do hau, koj cia li khiav mus!”
24Elisas tig hlo los ntsia lawv thiab tuav tus TSWV lub npe foom lawv. Ces txawm muaj ob tug maum dais tawm hauv hav ntoo los muab plaub caug ob leeg tub hluas ntawd tom tuag tas huv tibsi.
25Ces Elisas txawm mus rau saum lub Roob Kalemees, thiab tom qab ntawd nws rov los rau hauv lub nroog Xamalis.