2

Pô Pơala Êliyah Đĭ Pơ Adai

1Tơdang truh hrơi Yahweh jĕ či ba pơđuaĭ đĭ Êliyah pơ adai adih amăng sa glung angĭn huer, Êliyah hăng Êlisa hlak rơbat ƀơi jơlan mơ̆ng anih Gilgal. 2Êliyah laĭ kơ Êlisa tui anai, “Dŏ pơ anai bĕ, Yahweh hơmâo pơkiaŏ laih kâo kiăng kơ nao pơ plei Bêthêl.”
 Samơ̆ Êlisa laĭ tui anai, “Kâo ƀuăn hăng tơlơi hơdip Yahweh laih anŭn hăng tơlơi hơdip ih, kâo ƀu či đuaĭ hĭ mơ̆ng ih ôh.” Tui anŭn, dua gơñu nao pơ plei Bêthêl yơh.
3Grup pô pơala ƀơi plei Bêthêl tơbiă rai tơña Êlisa tui anai, “Ih thâo mơ̆, Yahweh či ba pơđuaĭ hĭ khua ih mơ̆ng ih hrơi anai?”
 Êlisa laĭ glaĭ tui anai, “Ơ kâo thâo mơ̆n, samơ̆ anăm pơhiăp kơ tơlơi anŭn ôh.”
4Giŏng anŭn, Êliyah laĭ kơ Êlisa tui anai, “Dŏ pơ anai bĕ, Êlisa, yuakơ Yahweh hơmâo pơkiaŏ laih kâo kiăng kơ nao pơ plei pơnăng Yerêhô.”
 Êlisa laĭ glaĭ dơ̆ng tui anai, “Kâo ƀuăn hăng tơlơi hơdip Yahweh laih anŭn hăng tơlơi hơdip ih, kâo ƀu či đuaĭ hĭ mơ̆ng ih ôh.” Tui anŭn, dua gơñu nao pơ plei Yerêhô yơh.
5Grup pô pơala mơ̆ng plei Yerêhô ăt tơbiă rai tơña Êlisa tui anai mơ̆n, “Ih thâo mơ̆, Yahweh či mă pơđuaĭ hĭ khua ih mơ̆ng ih hrơi anai?”
 Ñu laĭ glaĭ tui anai, “Ơ kâo thâo mơ̆n, samơ̆ anăm pơhiăp kơ tơlơi anŭn ôh.”
6Giŏng anŭn, Êliyah laĭ kơ Êlisa tui anai, “Dŏ pơ anai bĕ; Yahweh hơmâo pơkiaŏ laih kâo kiăng kơ nao pơ krong Yurdan.”
 Laih anŭn Êlisa laĭ glaĭ tal klâo dơ̆ng tui anai, “Kâo ƀuăn hăng tơlơi hơdip Yahweh laih anŭn hăng tơlơi hơdip ih, kâo ƀu či đuaĭ hĭ mơ̆ng ih ôh.” Tui anŭn, dua gơñu rơbat nao yơh.
7Hơmâo rơmapluh čô mơ̆ng grup pô pơala anŭn nao dŏ dơ̆ng ƀơi anih ataih ƀiă, lăng anăp nao pơ anih Êliyah hăng Êlisa dơ̆ng glaĭ ƀơi ha̱ng ia krong Yurdan anŭn. 8Êliyah mă ao jao ñu čơkŭt glaĭ laih anŭn taih trŭn ƀơi ia. Giŏng anŭn, krong pơkăh hĭ pơ gah hơnuă hăng gah ieo, laih anŭn dua gơñu rơbat găn krong anŭn ƀơi lŏn thu yơh.
9Tơdơi kơ ƀing gơñu hơmâo găn laih, Êliyah laĭ kơ Êlisa, “Pơhiăp bĕ hăng kâo, hơget tơlơi kâo dưi ngă brơi kơ ih hlâo kơ Yahweh ba pơđuaĭ hĭ kâo mơ̆ng ih lĕ?”
 Êlisa laĭ glaĭ tui anai, “Brơi kâo mă tŭ bĕ mơyang ih dua wơ̆t lu hloh kiăng kơ pơrơđah kơ tơlơi kâo či tŏ tui ih yơh.”
10Êliyah laĭ tui anai, “Ih hơmâo rơkâo kơ kâo sa tơlơi tơnap biă mă kiăng kơ ngă, samơ̆ tơdah ih ƀuh kâo tơdang Yahweh ba pơđuaĭ hĭ kâo mơ̆ng ih, sĭt ih či dưi hơmâo yơh. Kơđai glaĭ, tơdah ih ƀu ƀuh ôh, ih ƀu či dưi hơmâo ôh.”
11Tơdang ƀing gơñu hlak rơbat hăng ră ruai hăng tơdruă, blĭp blăp mơtam hơmâo khul aseh dui sa boh rơdêh aseh hrŏm hăng apui jum dar rai pơčơlah hĭ dua gơñu, laih anŭn Êliyah đĭ nao pơ adai yua mơ̆ng glung angĭn huer yơh. 12Tơdang Êlisa ƀuh tơlơi anŭn, ñu ur kraih tui anai, “Ơ khua kâo hơi! Ơ khua kâo hơi! Ƀing gai rơdêh aseh hăng khul rơdêh aseh ƀing Israel ba pơđuaĭ hĭ ih laih!” Tơdơi kơ anŭn, Êlisa ƀu ƀuh Êliyah dơ̆ng tah. Giŏng anŭn, ñu păn hek hĭ ao ñu pô yơh.
13Laih kơ anŭn, Êlisa mă ao jao lê̆ trŭn mơ̆ng Êliyah laih anŭn wơ̆t glaĭ dŏ dơ̆ng ƀơi ha̱ng ia Yurdan yơh. 14Giŏng anŭn, ñu taih ƀơi ia hăng ao jao Êliyah laih anŭn tơña tui anai, “Ră anai, Yahweh ăt či ngă tơlơi mơyang kơ kâo mơ̆n hă?” Tơdang ñu taih ƀơi ia anŭn, krong pơkăh hĭ pơ gah hơnuă hăng gah ieo laih anŭn ñu rơbat găn nao kar hăng hlâo yơh.
15Ƀing grup pô pơala mơ̆ng plei Yerêhô hlak dŏ lăng hăng laĭ tui anai, “Sĭt jua bơngăt Êliyah hlak dŏ ƀơi Êlisa!” Giŏng anŭn, ƀing gơñu nao bưp gơ̆ laih anŭn bon kơkuh ƀơi lŏn gah anăp gơ̆ yơh. 16Ƀing gơñu rơkâo tui anai, “Lăng bĕ, ƀing gơmơi, ƀing ding kơna ih anai, jing rơmapluh čô khĭn kơtang. Brơi bĕ ƀing gơmơi nao hơduah brơi khua ih. Năng ai Yang Bơngăt Yahweh hơmâo pŭ̱ đĭ laih ñu laih anŭn pioh trŭn ñu ƀơi čư̆ ƀôdah ƀơi dơnung.”
 Êlisa laĭ glaĭ tui anai, “Ơ ơh, anăm nao ôh.”
17Samơ̆ ƀing gơñu anu̱r pơtrŭt gơ̆ tơl gơ̆ mlâo hyâo ƀu thâo hơngah tah laih anŭn ñu laĭ, “Ơ, nao bĕ!” Tui anŭn, ƀing rơmapluh čô anŭn nao hơduah sem amăng klâo hrơi, samơ̆ hơduah ƀu ƀuh ôh. 18Tơdang ƀing gơñu wơ̆t glaĭ pơ plei Yerêhô, Êlisa hlak dŏ amăng plei anŭn, laih anŭn ñu tơña kơ ƀing gơñu tui anai, “Kâo ƀu hơmâo laĭ laih kơ ƀing gih ôh hă kơ tơlơi anŭn?”

Tơlơi Pơhiam Ia

19Hơmâo ƀing mơnuih amăng plei Yerêhô pơhiăp hăng Êlisa tui anai, “Lăng bĕ, Ơ khua gơmơi ăh, plei gơmơi dŏ ƀơi sa anih hiam biă mă yơh, tui hăng ih dưi ƀuh, samơ̆ ia jing sat laih anŭn ngă kơ lŏn anai ƀu pơtơbiă rai gơnam tăm ôh.”
20Êlisa laĭ tui anai, “Ba rai kơ kâo sa boh mŏng phrâo bĕ laih anŭn pioh mŭt hra amăng anŭn.” Tui anŭn, ƀing gơñu ba rai kơ gơ̆.
21Giŏng anŭn, ñu tơbiă nao ƀơi ia bluh laih anŭn tuh mŭt hra anŭn amăng ia hăng laĭ tui anai, “Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp: Kâo hơmâo pơhiam hĭ laih ia anai. Ia anai ƀu či ba rai tơlơi djai ƀôdah ngă kơ lŏn ƀu thâo pơtơbiă rai gơnam tăm dơ̆ng tah.” 22Tui anŭn yơh, ia anŭn jing hĭ hiam nanao tui hăng boh hiăp Êlisa hơmâo pơhiăp laih.

Tơlơi Ƀing Čơđai Hlak Krah Djik Djak Kơ Êlisa

23Mơ̆ng plei Yerêhô anŭn Êlisa đĭ nao pơ plei Bêthêl. Tơdang ñu hlak rơbat kơtuai jơlan, hơmâo lu ƀing čơđai hlak krah tơbiă rai mơ̆ng plei djik djak kơ ñu. Ƀing gơñu laĭ tui anai, “Đuaĭ bĕ mơ̆ng anih anai, Ơ ơi akŏ klo ăh! Đuaĭ bĕ mơ̆ng anih anai, Ơ ơi akŏ klo!” 24Ñu wir glaĭ lăng ƀơi ƀing čơđai anŭn laih anŭn hơtŏm păh ƀing gơñu amăng anăn Yahweh. Giŏng anŭn, hơmâo dua drơi tơgâo tơbiă rai mơ̆ng glai laih anŭn hek pơdjai hĭ pă̱pluh-dua čô ƀing čơđai anŭn.
25Giŏng anŭn, ñu rơbat nao dơ̆ng truh pơ čư̆ Karmel laih anŭn mơ̆ng anih anŭn yơh, ñu wơ̆t glaĭ pơ plei phŭn Samaria.