3

Yaulas ua vajntxwv kav Yixayee

1Xyoo kaum yim uas Yehausafa ua vajntxwv kav Yuda mas Ahaj tus tub Yaulas sawv ua vajntxwv kav cov Yixayee hauv lub nroog Xamali, nws kav tau kaum ob xyoos. 2Nws ua tej uas Yawmsaub pom tias phem tiamsis ua tsis thooj li nws niam nws txiv, rau qhov nws muab tus ncej dab Npa‑as uas nws txiv ua rhuav tshem pov tseg. 3Txawm yog li ntawd los nws tseem tuav rawv Nenpa tus tub Yelaunpau‑as tej kev txhaum uas coj cov Yixayee ua txhaum, mas Yaulas kuj tsis tso tej kev txhaum ntawd tseg.

Yixayee thiab Mau‑a ua rog

4Cov Mau‑a tus vajntxwv Mesas yog ib tug yug yaj, mas nws yuav tsum pub 100,000 tus menyuam yaj thiab pub 100,000 tus txiv yaj li plaub rau Yixayee tus vajntxwv. 5Tiamsis thaum uas Ahaj tuag lawd Mau‑a tus vajntxwv txawm fav xeeb rau Yixayee tus vajntxwv. 6Vajntxwv Yaulas txawm tawm hauv lub nroog Xamali mus thiab txhij cov Yixayee sawvdaws ua tub rog. 7Nws xa xov mus hais rau Yehausafa uas ua vajntxwv kav Yuda tias, “Mau‑a tus vajntxwv tau fav xeeb rau kuv. Koj yuav nrog kuv mus ntaus cov Mau‑a los tsis mus?” Yehausafa hais tias, “Kuv yuav mus thiab. Kuv nrog koj koom ib lub siab, kuv cov neeg yog koj li neeg, thiab kuv cov nees yog koj li nees.” 8Thiab nws nug tias, “Peb yuav mus txojkev twg?” Yaulas teb tias, “Peb yuav mus hauv tebchaws moj sab qhua Edoo mus.”
9Yixayee tus vajntxwv thiaj li nrog Yuda tus vajntxwv thiab cov Edoo tus vajntxwv ua ke mus. Thaum lawv lug kev mus tau xya hnub lawm mas tsis muaj dej rau cov tub rog thiab cov tsiaj uas coj nrog lawv mus ntawd haus. 10Mas Yixayee tus vajntxwv hais tias, “Txom nyem kawg li lauj! Yawmsaub hu peb tug vajntxwv no tuaj es yuav muab peb rau hauv cov Mau‑a txhais tes.” 11Ces Yehausafa hais tias, “Nyob ntawm no muaj ib tug xibhwb cev Vajtswv lus uas peb yuav mus thov nug tau Yawmsaub los tsis muaj?” Mas Yixayee tus vajntxwv li ib tug tub teg tub taws teb tias, “Safa tus tub Elisa uas tu Eliya nyob ntawm no.” 12Ces Yehausafa txawm hais tias, “Nws yeej muaj Yawmsaub tej lus tiag tiag li.” Ces Yixayee tus vajntxwv thiab Yehausafa thiab Edoo tus vajntxwv txawm mus cuag nws.
13Elisa hais rau Yixayee tus vajntxwv tias, “Kuv thab txog koj dabtsi? Koj cia li mus nrhiav koj niam koj txiv tej xibhwb.” Tiamsis Yixayee tus vajntxwv hais rau nws tias, “Tsis tau li, rau qhov yog Yawmsaub hu peb peb leeg vajntxwv tuaj es yuav muab peb rau hauv cov Mau‑a txhais tes.” 14Elisa hais tias, “Muaj Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus uas kuv pe hawm muaj txojsia nyob pom, yog kuv tsis hwm Yuda tus vajntxwv Yehausafa mas kuv yeej yuav tsis tsa muag ntsia koj lub ntsej muag thiab tsis ntsej koj kiag li. 15Cia li coj ib tug uas ntaus nkauj nog ncas tuaj.” Thaum tus ntawd ntaus nkauj nog ncas, mas Yawmsaub lub hwjchim los rau saum Elisa, 16mas Elisa hais tias, “Yawmsaub hais li no tias, ‘Kuv yuav ua kom lub hav qhuav no muaj pas dej puv nkaus.’ 17Rau qhov Yawmsaub hais li no tias, ‘Nej yuav tsis pom cua tsis pom nag los nej yuav pom lub hav qhuav no muaj dej puv nkaus, mas nej yuav tau haus thiab nej tej tsiaj txhu huvsi yuav tau haus.’ 18Tej no yog tej haujlwm uas Yawmsaub pom tias me me xwb. Yawmsaub kuj yuav muab cov Mau‑a rau hauv nej txhais tes. 19Nej yuav ntaus yeej txhua lub moos uas muaj ntsa loog thiab tej moos loj txhua lub, thiab ntov txhua tus ntoo uas zoo kom vau, thiab txhub txhua lub hauv dej pov tseg thiab muab pob zeb nchuav rau hauv txhua daim teb uas zoo kom puam tsuaj tag.” 20Mas nyob los rau tagkis tom qab kwvlam lub sijhawm uas ua kevcai hlawv xyeem ua ciav txawm muaj dej ntws ntawm tebchaws Edoo los ua rau lub tebchaws uas lawv nyob ntawd muaj dej puv nkaus.
21Thaum cov Mau‑a sawvdaws hnov tias cov vajntxwv ntawd tuaj ntaus lawv mas txhua tus txivneej uas txawj tuav cuab yeej tag nrho cov laus kawg nkaus thiab cov uas hnub nyoog yau kawg nkaus raug hu tuaj mus tiv ntawm tus ciam teb. 22Thaum tagkis uas lawv sawv mas lub hnub ci tuaj rau ntawm cov dej ces cov Mau‑a pom cov dej uas nyob ntawm lawv xubntiag liab zoo yam li ntshav. 23Ces lawv txawm hais tias, “Ntawd yog ntshav 'os. Cov vajntxwv ntawd sib ua rog thiab sib tua kab. Peb cov Mau‑a peb cia li mus lws lawv tej qhov txhia chaw.” 24Tiamsis thaum lawv mus txog ntawm cov Yixayee lub yeej mas cov Yixayee kuj sawv ua rog rau cov Mau‑a thiab ntiab lawv mus, cov Yixayee caum tua tau cov Mau‑a ntau kawg li. 25Thiab lawv muab tej moos rhuav pov tseg thiab sawvdaws nyias taus nyias laim pob zeb rau hauv txhua thaj teb uas zoo kom puv nkaus txhua thaj teb, thiab lawv txhub txhua lub hauv dej thiab ntov tej ntoo uas zoo txhua tus. Tshuav tej ntsa loog pob zeb nyob hauv Khihalexe xwb mas cov Yixayee uas txawj fiav qe zeb kuj vij ntaus lub moos ntawd. 26Thaum Mau‑a tus vajntxwv pom tias yuav kov tsis yeej, nws txawm coj xya pua leej tub rog uas tuav ntaj khiav hla Edoo tus vajntxwv cov tub rog, tiamsis hla tsis tau. 27Mas Mau‑a tus vajntxwv txawm muab kiag nws tus tub hlob uas yuav nyob nws chaw ua vajntxwv hlawv xyeem saum lub ntsa loog. Txojkev npau taws heev thiaj poob rau saum cov Yixayee mas lawv thiaj thim rov qab mus rau hauv lawv lub tebchaws lawm.