3

Klei Y-Jôram Kiă Kriê Phung Israel

1Hlăm thŭn tal pluh sa păn Y-Jôsaphat mtao Yuđa, Y-Jôram anak êkei Y-Ahap jing mtao kiă kriê phung Israel hlăm ƀuôn Samari. Ñu kiă kriê êjai pluh dua thŭn. 2Ñu ngă klei jhat ti anăp ală Yêhôwa, ƀiădah amâo djŏ ôh msĕ si ama leh anăn amĭ ñu. Kyuadah ñu bi luč hĕ gơ̆ng kŭt yang Baal, dŏ ama ñu ngă leh. 3Ƀiădah ñu djă pioh klei soh Y-Jêrôbôam anak êkei Y-Nêbat, pô bi msoh leh phung Israel; ñu amâo lui ôh klei soh anăn.

Y-Êlisê Hưn Êlâo Klei Dưi hŏng Phung Môap

4Y-Mêsa mtao čar Môap jing sa čô mâo lu biăp; leh anăn grăp thŭn ñu tuh jia kơ mtao Israel sa êtuh êbâo drei êđai biăp leh anăn sa êtuh êbâo drei biăp knô ka khăt mlâo. 5Ƀiădah tơdah Y-Ahap djiê, mtao Môap bi kdơ̆ng hŏng mtao Israel. 6Snăn mtao Y-Jôram kbiă êbat mơ̆ng ƀuôn Samari leh anăn rĭng jih jang phung Israel. 7Ñu nao leh anăn mơĭt asăp blŭ kơ Y-Jôsaphat mtao Yuđa, “Mtao Môap bi kdơ̆ng hŏng kâo leh. Ih čiăng mơ̆ nao mbĭt hŏng kâo bi blah hŏng phung Môap?” Gơ̆ lač, “Kâo srăng nao; kâo jing msĕ si ih, phung ƀuôn sang kâo jing msĕ si phung ƀuôn sang ih, jih jang aseh kâo jing msĕ si aseh ih.” 8Leh anăn gơ̆ lač, “Ya êlan drei srăng êbat lĕ?” Y-Jôram lŏ wĭt lač, “Ti êlan kdrăn tač čar Êđôm.”
9Snăn mtao Israel nao mbĭt hŏng mtao Yuđa leh anăn mtao Êđôm. Tơdah diñu êbat dar leh kjuh hruê, amâo mâo êa ôh kơ phung kahan amâodah kơ hlô mnơ̆ng tui hlue diñu. 10Mtao Israel lač, “Hbơih! Yêhôwa iêu leh tlâo čô mtao anei čiăng jao diñu hlăm kngan phung Môap.” 11Y-Jôsaphat lač, “Amâo mâo hĕ khua pô hưn êlâo Yêhôwa tinei, hŏng ñu drei dưi êmuh kơ Yêhôwa?” Snăn sa čô hlăm phung dĭng buăl mtao Israel lŏ wĭt lač, “Y-Êlisê anak êkei Y-Saphat dôk tinei, pô hlĭng êa ti kngan Y-Êli.” 12Y-Jôsaphat lač, “Klei Yêhôwa blŭ dôk mbĭt hŏng ñu.” Snăn mtao Israel, Y-Jôsaphat, leh anăn mtao Êđôm trŭn nao kơ ñu.
13Y-Êlisê lač kơ mtao Israel, “Ya klei kâo mâo hŏng ih? Nao bĕ kơ phung khua pô hưn êlâo ama ih leh anăn phung khua pô hưn êlâo amĭ ih.” Ƀiădah mtao Israel lač kơ ñu, “Hơăi, Yêhôwa yơh iêu leh tlâo čô mtao anei čiăng jao digơ̆ hlăm kngan phung Môap.” 14Y-Êlisê lač, “Tui si Yêhôwa kơ phung kahan dôk hdĭp, kơ ñu kâo mă bruă, tơdah kâo amâo mâo klei uêñ ôh kơ Y-Jôsaphat mtao Yuđa, kâo amâo čiăng dlăng kơ ih ôh, kăn čiăng ƀuh ih rei. 15Ƀiădah ară anei atăt ba kơ kâo sa čô thâo pĕ brô̆.” Leh anăn êjai pô thâo pĕ brô̆ pĕ, klei myang Yêhôwa trŭn kơ ñu. 16Leh anăn ñu lač, “Snei Yêhôwa lač, ‘Brei diih klei lu blŭng hlăm tlung anei.’ 17Kyuadah snei Yêhôwa lač, ‘Diih amâo srăng ƀuh angĭn amâodah êa hjan ôh, ƀiădah hnoh êa khuôt anei srăng bŏ hŏng êa. Snăn diih srăng mnăm, diih, êmô biăp diih, leh anăn aseh diih.’ 18Klei anei jing klei ênưih pưih ti anăp ală Yêhôwa; ñu srăng jao phung Môap hlăm kngan diih msĕ mơh. 19Diih srăng dưi hŏng jih jang ƀuôn mâo kđông kjăp, leh anăn jih jang ƀuôn jăk hĭn, leh anăn srăng druôm hĕ jih jang ana kyâo jăk, kđăl hĕ jih jang akŏ êa, leh anăn bi rai hĕ hŏng boh tâo jih jang hma jăk.” 20Aguah mgi ti mmông arăng myơr mnơ̆ng ngă yang, nĕ anei êa kbiă hriê mơ̆ng Êđôm tơl čar bŏ hŏng êa.
21Tơdah jih jang phung Môap hmư̆ kơ phung mtao anăn đĭ hriê leh čiăng bi blah hŏng diñu, arăng iêu jih jang phung hlăk ai wăt phung mduôn, phung dưi hơô ao msei, leh anăn diñu hriê ti knông bi blah. 22Tơdah diñu kgŭ aguah ưm, leh anăn tơdah yang hruê mtrang ti êa, phung Môap ƀuh êa phă diñu jing hrah msĕ si êrah. 23Diñu lač, “Anei jing êrah yơh, sĭt nik phung mtao anăn bi blah leh anăn bi mdjiê leh hdơ̆ng diñu pô. Snăn ară anei, Ơ phung Môap, nao plah mă dŏ dô bĕ!” 24Ƀiădah tơdah diñu truh kơ kđông phung Israel, phung Israel kgŭ leh anăn ngă kơ phung Môap tơl phung Môap đuĕ ti anăp digơ̆. Digơ̆ ksŭng phă anăp leh anăn bi mdjiê phung Môap. 25Digơ̆ dưi hŏng lu boh ƀuôn, leh anăn grăp čô bhĭr boh tâo ti jih jang hma jăk tơl guôm hŏng boh tâo; digơ̆ kđăl hĕ jih jang akŏ êa, leh anăn druôm hĕ jih jang ana kyâo jăk, tơl ăt dôk boh tâo knŏng hjăn hlăm ƀuôn Kir-Harêset, leh anăn phung bhĭr boh tâo hŏng klei klĭt wang leh anăn dưi hŏng ƀuôn anăn. 26Tơdah mtao Môap ƀuh ñu dơ̆ng luč hlăm klei bi blah, ñu mă mbĭt hŏng ñu kjuh êtuh kahan djă đao gưm čiăng pŏk êlan phă mtao Êđôm; ƀiădah digơ̆ amâo dưi ôh. 27Snăn ñu mă anak êkei ñu tal êlâo, pô srăng kiă kriê čuê ñu, myơr gơ̆ jing mnơ̆ng myơr čuh ti dlông mnư̆. Leh anăn mâo klei ngêñ ktang truh kơ phung Israel; leh anăn diñu đuĕ mơ̆ng mtao Môap leh anăn wĭt kơ čar diñu pô.