4

Tug puj ntsuag cov roj

1Paab xwbfwb cev Vaajtswv lug ib tug le quaspuj tuaj quaj rua Elisa tas, “Kuv tug quasyawg kws yog koj tug qhev tuag lawm. Koj kuj paub tas nwg fwm hab paub ntshai Yawmsaub, tassws tug kws peb tshuav nqe tuaj yuav coj kuv ob tug tub moog ua nwg le qhev.” 2Elisa has rua nwg tas, “Koj xaav kuas kuv ua daabtsw? Ca le has rua kuv, koj muaj daabtsw huv koj lub tsev?” Nwg teb tas, “Kuv kws yog koj tug nkauj qhev tsw muaj daabtsw huv tsev tsuas yog muaj ib fwj roj xwb.” 3Tes Elisa has tas, “Koj ca le moog qev koj tej kwvtij zej zog suavdawg le hub khoom ntau ntau le lug. 4Mas koj hab koj cov tub moog rua huv tsev hab muab qhov rooj kaw, mas laub cov roj rua huv cov hub hov huvsw. Thaus lub hub twg puv muab txawb rua ib qho.” 5Tug puj hov txhad rov moog hab muab qhov rooj kaw nwg hab nwg cov tub ca. Nwg le tub cev hub rua nwg mas nwg laub roj rua huv. 6Thaus cov hub puv taag lawm, nwg has rua nwg tug tub tas, “Cev dua ib lub hub rua kuv.” Nwg teb leej nam tas, “Tsw tshuav hub lawm.” Tes roj txawm tu nrho tsw lug lawm. 7Tug puj hov moog has rua Vaajtswv tug tuabneeg paub, mas Elisa has tas, “Koj moog muab cov roj hov muag hab muab cov nyaj hov them koj tej nuj nqes, es tshuav le caag tes koj hab koj cov tub kuj swv tau yug mej lub neej.”

Elisa hab tug puj huv Sunee

8Muaj ib nub Elisa moog txug lub moos Sunee. Muaj ib tug puj nplua nuj nyob huv txawm hu nwg lug noj mov. Yog le hov thaus nwg taug txujkev hov thaus twg nwg txhad pheej moog noj mov hov ntawd. 9Tug puj hov txhad has rua nwg tug quasyawg tas, “Kuv pum tas tug yawm hov yog Vaajtswv ib tug tuabneeg dawb huv, nwg pheej taug txujkev ntawm peb nuav. 10Ca ib ua ib chaav tsev miv miv rua txheej tsev laag tshaav sau hab muab txaaj hab rooj hab rooj nyob hab ib lub teeb txawb rua huv mas nwg tuaj rua ntawm ib thaus twg nwg txhad tau moog su rua huv chaav hov.”
11Muaj ib nub Elisa kuj tuaj rua hov ntawd hab nwg moog su huv chaav tsev hov. 12Nwg has rua nwg tug qhev Kehaxi tas, “Hu tug quaspuj kws yog tuabneeg Sunee lug.” Thaus moog hu nwg, nwg txawm lug sawv rua ntawm Elisa xubndag. 13Elisa has rua Kehaxi tas, “Ca le has rua tug puj hov tas, ‘Koj tau ua num khwv heev rua ib, mas ib yuav ua daabtsw paab koj? Koj xaav kuas ib has ib lu lug rua vaajntxwv lossws tug thawj tub rog paab koj lov?’ ” Nwg teb tas, “Kuv nrug kuv cov kwvtij nyob ua ke.” 14Elisa txhad has tas, “Yog le hov yuav ua daabtsw paab nwg?” Kehaxi teb tas, “Nwg tsw muaj mivnyuas hab nwg tug quasyawg tub laug heev lawm.” 15Elisa has tas, “Hu nwg lug.” Thaus moog hu nwg, nwg kuj lug sawv ntawm qhov rooj. 16Elisa txawm has tas, “Lwm xyoo lub caij nuav koj yuav tau puag ib tug mivtub.” Tug puj hov has tas, “Vaajtswv tug tuabneeg, kws yog kuv tug tswv, tsw muaj le hov, tsw xob daag koj tug nkauj qhev maj.” 17Tes tug quaspuj hov txawm xeeb mivnyuas hab xyoo tom qaab lub caij hov nwg txawm yug tau ib tug tub, lawv le Elisa tau has rua nwg lawd.
18Thaus tug mivtub hlub lawd, muaj ib nub nwg txawm tawm moog rua nwg txwv ntawm cov tub zug kws hlais qeb. 19Nwg has rua nwg txwv tas, “Au, kuv taubhau, kuv taubhau!” Leejtxwv has rua nwg tug tub qhe tas, “Ca le puag nwg moog rua leej nam.” 20Thaus tug tub qhe puag tug mivtub hov moog rua leej nam lawm, tug mivtub txawm nyob huv leej nam lub xubndag moog txug taav su tes txawm tuag lawm. 21Leej nam txawm nce moog muab tug mivtub pw rua sau Vaajtswv tug tuabneeg lub txaaj, hab muab qhov rooj kaw ca mas tawm moog. 22Nwg hu nwg tug quasyawg has tas, “Ca le xaa ib tug qhev hab ib tug neeg luav lug rua kuv, kuv yuav maaj moog cuag Vaajtswv tug tuabneeg le rov lug.” 23Nwg tug quasyawg has tas, “Nub nua koj yuav moog cuag nwg ua daabtsw? Tub tsw yog lub hli xab hab tsw yog nub Xanpatau.” Nwg tug quaspuj teb tas, “Tsw ua le caag.” 24Tes nwg txawm pem eeb rua tug neeg luav hab has rua nwg tug tub qhe tas, “Ca le txhwb kuas tug neeg luav dha nrawm nroog, tsw xob maav hlo le tsuas yog kuv has rua koj xwb.” 25Nwg txawm sawv kev moog hab moog txug Vaajtswv tug tuabneeg sau lub roob Khamee.
 Thaus Vaajtswv tug tuabneeg pum tug puj hov tuaj, nwg txawm has rua nwg tug qhev Kehaxi tas, “Saib maj, tug puj huv Sunee tuaj txug tim u.
26Koj ca le dha moog tog nwg taamswm nuav hab has rua nwg tas, ‘Koj nyob zoo lov? Koj tug quasyawg nyob zoo lov? Koj tug tub nyob zoo lov?’ ” Tug quaspuj hov teb tas, “Nyob zoo hab.” 27Thaus nwg tuaj txug ncua Vaajtswv tug tuabneeg sau lub roob, nwg txawm qawm nkaus Vaajtswv tug tuabneeg kwtaw. Mas Kehaxi moog thawb tug puj hov tawm moog. Tassws Vaajtswv tug tuabneeg has tas, “Ca nwg nyob nwg vem nwg mob sab heev, hab Yawmsaub muab zaaj nuav zais lawm tsw qha rua kuv paub.” 28Tes tug puj hov txawm has tas, “Kuv tau thov ib tug mivtub ntawm koj kws yog kuv tug tswv lov? Kuv tub has tas, ‘Tsw xob daag kuv,’ nua nev?” 29Elisa txhad has rua Kehaxi tas, “Ca le qaws koj lub tsho rua ntawm duav, hab coj kuv tug paas nreg huv koj txhais teg moog. Yog koj ntswb leejtwg tsw xob has lug rua nwg, yog leejtwg has lug rua koj los tsw xob teb. Ca le muab kuv tug paas nreg tso rua sau tug mivnyuas hov lub plhu.” 30Tug mivnyuas hov leej nam has tas, “Yawmsaub muaj txujsa nyob pum hab koj muaj txujsa nyob pum, kuv yuav tsw tso koj nyob ntawm nuav.” Elisa txhad sawv tseeg lawv nwg qaab moog. 31Kehaxi moog ua ntej hab muab tug paas nreg tso rua sau tug mivnyuas hov lub plhu, tassws tsw nov muaj suab hab tsw pum muaj sa le. Yog le hov nwg txhad rov moog ntswb Elisa hab has rua nwg tas, “Tug mivnyuas tsw tau tswm lug.”
32Thaus Elisa tuaj rua huv lub tsev hov, nwg kuj pum tug mivnyuas tuag pw sau nwg lub txaaj. 33Nwg txawm nkaag moog rua huv muab lub qhov rooj kaw ob tug nyob huv xwb, hab nwg thov Yawmsaub. 34Tes nwg txawm moog pw tsuam sau tug mivnyuas, qhov ncauj npuab qhov ncauj, qhov muag npuab qhov muag, teg npuab teg. Thaus nwg pw xyaab hlo tsuam rua sau tug mivnyuas hov, tug mivnyuas lub cev txawm suv tuaj. 35Elisa sawv ncig moog ncig lug huv lub tsev, hab rov qaab moog pw tsuam sau tug mivnyuas. Tug mivnyuas txawm txhub xyaa zag, hab qheb lub qhov muag. 36Tes Elisa txhad hu Kehaxi lug hab has tas, “Ca le moog hu tug puj huv Sunee nuav lug.” Kehaxi txawm moog hu nwg lug. Thaus nwg lug txug rua ntawm Elisa lawm, Elisa has tas, “Ca le puag koj tug tub moog.” 37Tug puj hov txawm lug khwb nkaus rua ntawm Elisa kwtaw pe ti nkaus aav. Tes nwg txhad puag nwg tug tub tawm moog lawm.

Elisa ua ob zag txujci phemfwj

38Thaus Elisa rov lug txug ntawm lub moos Kilakaa mas lub tebchaws raug kev tshaib plaab. Thaus paab xwbfwb cev Vaajtswv lug nrug nwg nyob ua ke nwg has rua nwg tug tub qhe tas, “Koj muab lub laujkaub luj lug hau zaub rua cov xwbfwb noj.” 39Ib tug huv paab xwbfwb hov moog de txum lom tom teb mas pum ib tsob maab taub qus nwg txawm de tau ib tsuag txwv maab taub qus coj lug tsuav hau rua huv laujkaub zaub, tsw paub sov yog zaub daabtsw. 40Puab ntaus zaub lug rua cov tuabneeg hov noj. Thaus puab noj cov zaub hov, puab qw nrov has tas, “Au Vaajtswv tug tuabneeg, muaj kev tuag nyob huv lub laujkaub nuav.” Puab txawm noj tsw tau. 41Elisa has tas, “Muab ib co moov mog lug.” Nwg txawm muab cov moov mog rau rua huv lub laujkaub hab has tas, “Ca le ntaus rua cov tuabneeg noj.” Tsw muaj mob nkeeg huv lub laujkaub nuav lawm.
42Muaj ib tug yawm tuaj huv lub moos Npa‑aa Salisa tuaj, coj tej ncuav kws muab thawj phaum qoob ua tuaj pub rua Vaajtswv tug tuabneeg, yog neeg nkaum lub ncuav qeb hab tej naab mog tshab ntim seev tsaaj. Tes Elisa has tas, “Ca le muab rua cov tuabneeg nuav noj.” 43Tassws Elisa tug qhev has tas, “Kuv yuav muab tej nuav rau rua ib puas leej noj tau le caag?” Elisa rov has tas, “Ca le muab rua cov tuabneeg nuav noj los maj, tsua qhov Yawmsaub has le nuav tas, ‘Puab yuav noj tsw taag tseed tshuav.’ ” 44Tes nwg txhad muab rau rua puab noj. Puab noj tsw taag tseed tshuav lawv le Yawmsaub tej lug.