4

Tus poj ntsuam cov roj

1Pab xibhwb cev Vajtswv lus ib tug li pojniam tuaj quaj rau Elisa tias, “Kuv tus txiv uas yog koj tus qhev tuag lawm. Koj kuj paub tias nws hwm thiab paub ntshai Yawmsaub, tiamsis tus uas peb tshuav nqe tuaj yuav coj kuv ob tug tub mus ua nws li qhev.” 2Elisa hais rau nws tias, “Koj xav kom kuv ua dabtsi? Cia li hais rau kuv, koj muaj dabtsi hauv koj lub tsev?” Nws teb tias, “Kuv uas yog koj tus nkauj qhev tsis muaj dabtsi hauv tsev tsuas yog muaj ib hwj roj xwb.” 3Ces Elisa hais tias, “Koj cia li mus qev koj tej kwvtij zej zog sawvdaws li hub khoom ntau ntau li los. 4Mas koj thiab koj cov tub mus rau hauv tsev thiab muab qhov rooj kaw, mas hliv cov roj rau hauv cov hub ntawd huvsi. Thaum lub hub twg puv muab txawb rau ib qho.” 5Tus pojniam ntawd thiaj rov mus thiab muab qhov rooj kaw nws thiab nws cov tub cia. Nws li tub cev hub rau nws mas nws hliv roj rau hauv. 6Thaum cov hub puv tag lawm, nws hais rau nws tus tub tias, “Cev dua ib lub hub rau kuv.” Nws teb leej niam tias, “Tsis tshuav hub lawm.” Ces roj txawm tu nrho tsis los lawm. 7Tus pojniam ntawd mus hais rau Vajtswv tus neeg paub, mas Elisa hais tias, “Koj mus muab cov roj ntawd muag thiab muab cov nyiaj ntawd them koj tej nuj nqes, es tshuav li cas ces koj thiab koj cov tub kuj siv tau yug nej lub neej.”

Elisa thiab tus pojniam hauv Sunee

8Muaj ib hnub Elisa mus txog lub moos Sunee. Muaj ib tug pojniam nplua nuj nyob hauv txawm hu nws los noj mov. Yog li ntawd thaum nws taug txojkev ntawd thaum twg nws thiaj pheej mus noj mov qhov ntawd. 9Tus pojniam ntawd thiaj hais rau nws tus txiv tias, “Kuv pom tias tus yawg ntawd yog Vajtswv ib tug neeg dawb huv, nws pheej taug txojkev ntawm peb no. 10Cia wb ua ib chav tsev me me rau txheej tsev las tshav saud thiab muab txaj thiab rooj thiab rooj nyob thiab ib lub teeb txawb rau hauv mas nws tuaj rau ntawm wb thaum twg nws thiaj tau mus so rau hauv chav ntawd.”
11Muaj ib hnub Elisa kuj tuaj rau qhov ntawd thiab nws mus so hauv chav tsev ntawd. 12Nws hais rau nws tus qhev Kehaxi tias, “Hu tus pojniam uas yog neeg Sunee los.” Thaum mus hu nws, nws txawm los sawv rau ntawm Elisa xubntiag. 13Elisa hais rau Kehaxi tias, “Cia li hais rau tus pojniam ntawd tias, ‘Koj tau ua haujlwm khwv heev rau wb, mas wb yuav ua dabtsi pab koj? Koj xav kom wb hais ib lo lus rau vajntxwv lossis tus thawj tub rog pab koj lov?’ ” Nws teb tias, “Kuv nrog kuv cov kwvtij nyob ua ke.” 14Elisa thiaj hais tias, “Yog li ntawd yuav ua dabtsi pab nws?” Kehaxi teb tias, “Nws tsis muaj menyuam thiab nws tus txiv twb laus heev lawm.” 15Elisa hais tias, “Hu nws los.” Thaum mus hu nws, nws kuj los sawv ntawm qhov rooj. 16Elisa txawm hais tias, “Lwm xyoo lub caij no koj yuav tau puag ib tug metub.” Tus pojniam ntawd hais tias, “Vajtswv tus neeg, uas yog kuv tus tswv, tsis muaj li ntawd, tsis txhob dag koj tus nkauj qhev maj.” 17Ces tus pojniam ntawd txawm xeeb menyuam thiab xyoo tom qab lub caij ntawd nws txawm yug tau ib tug tub, raws li Elisa tau hais rau nws lawd.
18Thaum tus metub hlob lawd, muaj ib hnub nws txawm tawm mus rau nws txiv ntawm cov tub zog uas hlais qeb. 19Nws hais rau nws txiv tias, “Au, kuv taubhau, kuv taubhau!” Leejtxiv hais rau nws tus tub qhe tias, “Cia li puag nws mus rau leej niam.” 20Thaum tus tub qhe puag tus metub ntawd mus rau leej niam lawm, tus metub txawm nyob hauv leej niam lub xubntiag mus txog tav su ces txawm tuag lawm.
21Leej niam txawm nce mus muab tus metub pw rau saum Vajtswv tus neeg lub txaj, thiab muab qhov rooj kaw cia mas tawm mus. 22Nws hu nws tus txiv hais tias, “Cia li xa ib tug qhev thiab ib tug nees luav los rau kuv, kuv yuav maj mus cuag Vajtswv tus neeg li rov los.” 23Nws tus txiv hais tias, “Hnub no koj yuav mus cuag nws ua dabtsi? Twb tsis yog lub hli xiab thiab tsis yog hnub Xanpatau.” Nws tus pojniam teb tias, “Tsis ua li cas.” 24Ces nws txawm nog eeb rau tus nees luav thiab hais rau nws tus tub qhe tias, “Cia li txhib kom tus nees luav dhia nrawm nroos, tsis txhob maj mam kiag li tsuas yog kuv hais rau koj xwb.” 25Nws txawm sawv kev mus thiab mus txog Vajtswv tus neeg saum lub roob Khamee.
 Thaum Vajtswv tus neeg pom tus pojniam ntawd tuaj, nws txawm hais rau nws tus qhev Kehaxi tias, “Saib maj, tus pojniam hauv Sunee tuaj txog tim ub.
26Koj cia li dhia mus tos nws tamsim no thiab hais rau nws tias, ‘Koj nyob zoo lov? Koj tus txiv nyob zoo lov? Koj tus tub nyob zoo lov?’ ” Tus pojniam ntawd teb tias, “Nyob zoo thiab.” 27Thaum nws tuaj txog ntua Vajtswv tus neeg saum lub roob, nws txawm qawm nkaus Vajtswv tus neeg kotaw. Mas Kehaxi mus thawb tus pojniam ntawd tawm mus. Tiamsis Vajtswv tus neeg hais tias, “Cia nws nyob nws vim nws mob siab heev, thiab Yawmsaub muab zaj no zais lawm tsis qhia rau kuv paub.” 28Ces tus pojniam ntawd txawm hais tias, “Kuv tau thov ib tug metub ntawm koj uas yog kuv tus tswv lov? Kuv twb hais tias, ‘Tsis txhob dag kuv,’ no nev?” 29Elisa thiaj hais rau Kehaxi tias, “Cia li qaws koj lub tsho rau ntawm duav, thiab coj kuv tus pas nrig hauv koj txhais tes mus. Yog koj ntsib leejtwg tsis txhob hais lus rau nws, yog leejtwg hais lus rau koj los tsis txhob teb. Cia li muab kuv tus pas nrig tso rau saum tus menyuam ntawd lub plhu.” 30Tus menyuam ntawd leej niam hais tias, “Yawmsaub muaj txojsia nyob pom thiab koj muaj txojsia nyob pom, kuv yuav tsis tso koj nyob ntawm no.” Elisa thiaj sawv tsees raws nws qab mus. 31Kehaxi mus ua ntej thiab muab tus pas nrig tso rau saum tus menyuam ntawd lub plhu, tiamsis tsis hnov muaj suab thiab tsis pom muaj sia li. Yog li ntawd nws thiaj rov mus ntsib Elisa thiab hais rau nws tias, “Tus menyuam tsis tau tsim los.”
32Thaum Elisa tuaj rau hauv lub tsev ntawd, nws kuj pom tus menyuam tuag pw saum nws lub txaj. 33Nws txawm nkag mus rau hauv muab lub qhov rooj kaw ob tug nyob hauv xwb, thiab nws thov Yawmsaub. 34Ces nws txawm mus pw tsuam saum tus menyuam, qhov ncauj npuab qhov ncauj, qhov muag npuab qhov muag, tes npuab tes. Thaum nws pw xyab hlo tsuam rau saum tus menyuam ntawd, tus menyuam lub cev txawm sov tuaj. 35Elisa sawv ncig mus ncig los hauv lub tsev, thiab rov qab mus pw tsuam saum tus menyuam. Tus menyuam txawm txham xya zaus, thiab qheb lub qhov muag. 36Ces Elisa thiaj hu Kehaxi los thiab hais tias, “Cia li mus hu tus pojniam hauv Sunee no los.” Kehaxi txawm mus hu nws los. Thaum nws los txog rau ntawm Elisa lawm, Elisa hais tias, “Cia li puag koj tus tub mus.” 37Tus pojniam ntawd txawm los khwb nkaus rau ntawm Elisa kotaw pe ti nkaus av. Ces nws thiaj puag nws tus tub tawm mus lawm.

Elisa ua ob zaug txujci phimhwj

38Thaum Elisa rov los txog ntawm lub moos Kilakas mas lub tebchaws raug kev tshaib plab. Thaum pab xibhwb cev Vajtswv lus nrog nws nyob ua ke nws hais rau nws tus tub qhe tias, “Koj muab lub laujkaub loj los hau zaub rau cov xibhwb noj.” 39Ib tug hauv pab xibhwb ntawd mus de txuj lom tom teb mas pom ib tsob hmab taub qus nws txawm de tau ib tsuag txiv hmab taub qus coj los tsuav hau rau hauv laujkaub zaub, tsis paub xyov yog zaub dabtsi. 40Lawv ntaus zaub los rau cov neeg ntawd noj. Thaum lawv noj cov zaub ntawd, lawv qw nrov hais tias, “Au Vajtswv tus neeg, muaj kev tuag nyob hauv lub laujkaub no.” Lawv txawm noj tsis tau. 41Elisa hais tias, “Muab ib co hmoov mog los.” Nws txawm muab cov hmoov mog rau rau hauv lub laujkaub thiab hais tias, “Cia li ntaus rau cov neeg noj.” Tsis muaj mob nkeeg hauv lub laujkaub no lawm.
42Muaj ib tug yawg tuaj hauv lub moos Npa‑as Salisa tuaj, coj tej ncuav uas muab thawj phaum qoob ua tuaj pub rau Vajtswv tus neeg, yog nees nkaum lub ncuav qeb thiab tej hnab mog tshiab ntim seev tsaj. Ces Elisa hais tias, “Cia li muab rau cov neeg no noj.” 43Tiamsis Elisa tus qhev hais tias, “Kuv yuav muab tej no rau rau ib puas leej noj tau li cas?” Elisa rov hais tias, “Cia li muab rau cov neeg no noj los maj, rau qhov Yawmsaub hais li no tias, ‘Lawv yuav noj tsis tag tseem tshuav.’ ” 44Ces nws thiaj muab rau rau lawv noj. Lawv noj tsis tag tseem tshuav raws li Yawmsaub tej lus.