4

Êa Boh Ôliwơ Mniê Djiê Ung

1Mô̆ sa čô hlăm phung anak phung khua pô hưn êlâo krao kơ Y-Êlisê, “Dĭng buăl ih ung kâo djiê leh; leh anăn ih thâo kơ dĭng buăl ih huĭ mpŭ leh kơ Yêhôwa, ƀiădah pô nư hriê čiăng mă hĕ dua čô anak kâo čiăng mjing digơ̆ hlŭn ñu.” 2Y-Êlisê lač kơ gơ̆, “Ya kâo srăng ngă kơ ih? Hưn kơ kâo, ya mnơ̆ng ih mâo hlăm sang?” Gơ̆ lač, “Dĭng buăl mniê ih amâo mâo mnơ̆ng ôh hlăm sang knŏng sa čeh êa boh ôliwơ.” 3Ñu lač, “Nao kơ tač, akâo mañ bĕ čeh mơ̆ng jih jang phung riêng gah ih, čeh hŏng, leh anăn đăm akâo mañ ƀiă đei ôh. 4Leh anăn mŭt hlăm sang, kđăl ƀăng bhă ti tluôn ih leh anăn phung anak êkei ih, bi bŏ jih jang čeh anăn; tơdah sa boh čeh bŏ leh, brei ih dưm sa anôk.” 5Snăn gơ̆ đuĕ mơ̆ng ñu leh anăn kđăl ƀăng bhă ti tluôn gơ̆ leh anăn phung anak gơ̆; êjai gơ̆ hlĭng êa boh ôliwơ dua čô anak ba čeh kơ gơ̆. 6Tơdah jih jang čeh bŏ leh, gơ̆ lač kơ anak êkei gơ̆, “Ba kơ kâo čeh mkăn.” Ñu lač, “Amâo lŏ mâo čeh mkăn ôh.” Leh anăn êa boh ôliwơ anăn amâo lŏ rôč ôh. 7Ñu nao hưn kơ mnuih Aê Diê, gơ̆ lač, “Nao čhĭ bĕ êa boh ôliwơ leh anăn tla nư ih, ih leh anăn phung anak êkei ih dưi dôk hdĭp hŏng dŏ ăt dôk.”

Y-Êlisê leh anăn Mniê Ƀuôn Sunem

8Sa hruê Y-Êlisê nao kơ ƀuôn Sunem. Tinăn mâo sa čô mniê mdrŏng dôk. Gơ̆ mtrŭt ñu huă ƀơ̆ng. Snăn grăp bliư̆ ñu găn êlan anăn ñu weh huă ƀơ̆ng tinăn. 9Mniê anăn lač kơ ung ñu, “Nĕ anei, kâo mĭn kơ pô găn nanao êlan drei jing sa čô mnuih doh jăk Aê Diê. 10Brei drei ngă sa boh adŭ điêt ti dlông mâo mtih, leh anăn dưm tinăn sa boh jhưng pĭt pioh kơ ñu, sa boh jhưng huă, sa mdhô̆ knang, leh anăn sa boh pui kđen. Snăn grăp bliư̆ ñu truh kơ drei, ñu dưi mŭt dôk tinăn.”
11Sa hruê ñu truh tinăn, leh anăn ñu weh mŭt hlăm adŭ anăn leh anăn mdei. 12Ñu lač kơ Y-Gêhasi dĭng buăl ñu, “Iêu bĕ mniê ƀuôn Sunem anăn.” Leh Y-Gêhasi iêu gơ̆, gơ̆ dôk dơ̆ng ti anăp ñu. 13Leh anăn Y-Êlisê lač kơ Y-Gêhasi, “Ară anei lač bĕ kơ gơ̆, nĕ anei, ih ngă leh jih bruă suăi anei kơ hmei; ya ih čiăng arăng ngă brei kơ ih? Ih mâo klei čiăng mơ̆ brei arăng blŭ brei kơ ih kơ mtao amâodah kơ khua kơ phung kahan?” Gơ̆ lŏ wĭt lač, 14“Kâo dôk ti krah phung ƀuôn sang kâo pô.” Leh anăn ñu lač, “Snăn ya arăng srăng ngă brei kơ gơ̆?” Y-Gêhasi lŏ wĭt lač, “Gơ̆ amâo mâo sa čô anak êkei ôh, leh anăn ung gơ̆ mduôn leh.” 15Ñu lač, “Iêu gơ̆.” Tơdah Y-Gêhasi iêu gơ̆, gơ̆ dôk ti ƀăng bhă. 16 Leh anăn Y-Êlisê lač, “Thŭn êdei tơdah truh yan anei, ih srăng pŭ sa čô anak êkei.” Leh anăn gơ̆ lač, “Hơăi, khua ah, Ơ mnuih Aê Diê, đăm luar kơ dĭng buăl mniê ih ôh.” 17Ƀiădah mniê anăn ba tian leh anăn gơ̆ kkiêng kơ sa čô anak êkei ti yan mnga thŭn êdei, tui si Y-Êlisê lač leh kơ gơ̆.
18Tơdah anak anăn hriê kơ prŏng leh, sa hruê ñu kbiă nao kơ ama ñu dôk mbĭt hŏng phung wiă. 19Ñu lač kơ ama ñu, “Kâo ruă kŏ, kâo ruă kŏ!” Ama lač kơ dĭng buăl ñu, “Pŭ ba gơ̆ kơ amĭ gơ̆.” 20Tơdah dĭng buăl pŭ gơ̆ leh anăn ba gơ̆ kơ amĭ gơ̆, anak anăn dôk gŭ ti kơŭt amĭ gơ̆ tơl yang hruê dơ̆ng, leh anăn gơ̆ djiê. 21Mniê anăn đĭ leh anăn mđih gơ̆ ti jhưng pĭt mnuih Aê Diê, kđăl ƀăng bhă kơ gơ̆, leh anăn kbiă. 22Ñu iêu ung ñu leh anăn lač, “Tiŏ hriê kơ kâo sa čô hlăm phung dĭng buăl leh anăn sa drei aseh dliê, čiăng kâo dưi nao djăl kơ mnuih Aê Diê leh anăn lŏ wĭt.” 23Ung ñu lač, “Si ngă ih čiăng nao kơ ñu hruê anei? Amâo djŏ mâo mlan mrâo ƀlĕ amâodah hruê sabat ôh.” Gơ̆ lač, “Srăng jing jăk.” 24Ñu să ưn aseh dliê leh anăn lač kơ dĭng buăl ñu, “Mtrŭt aseh êbat; đăm brei aseh dliê êbat êmưt hĭn ôh knŏng tơdah kâo lač kơ ih.” 25Snăn ñu đuĕ nao leh anăn truh kơ mnuih Aê Diê ti čư̆ Karmel.
 Tơdah mnuih Aê Diê ƀuh ñu hriê, ñu lač kơ Y-Gêhasi dĭng buăl ñu, “Dlăng bĕ, duh adih mniê ƀuôn Sunem.
26Êran nao bi tuôm hŏng gơ̆ mtam, leh anăn lač kơ gơ̆, Ih mâo klei jăk mơ̆? Ung ih mâo klei jăk mơ̆? Anak ih mâo klei jăk mơ̆?” Gơ̆ lŏ wĭt lač, “Jăk mơh.” 27Leh anăn tơdah gơ̆ truh ti čư̆ kơ mnuih Aê Diê, gơ̆ djă jơ̆ng ñu. Y-Gêhasi hriê čiăng suôt hĕ gơ̆, ƀiădah mnuih Aê Diê lač, “Lui gơ̆, kyuadah gơ̆ mâo klei ênguôt ktrŏ; leh anăn Yêhôwa mdăp klei anăn kơ kâo, leh anăn amâo hưn kơ kâo ôh.” 28Leh anăn gơ̆ lač, “Kâo tuôm akâo mơ̆ kơ khua kâo čiăng mâo sa čô anak êkei? Amâo djŏ hĕ kâo lač leh, Đăm luar kơ kâo ôh?” 29Y-Êlisê lač kơ Y-Gêhasi, “Hyuă kơiêng ih leh anăn djă ba giê kâo, leh anăn nao bĕ. Tơdah ih bi tuôm hŏng arăng, đăm kkuh kơ ñu ôh; leh anăn tơdah arăng kkuh kơ ih, đăm lŏ wĭt kkuh ôh. Dưm giê kâo ti ƀô̆ mta hđeh anăn.” 30Leh anăn amĭ hđeh anăn lač, “Tui si Yêhôwa dôk hdĭp, leh anăn tui si ih pô dôk hdĭp, kâo amâo srăng đuĕ mơ̆ng ih ôh.” Snăn Y-Êlisê kgŭ leh anăn tui hlue gơ̆. 31Y-Gêhasi đuĕ nao êlâo leh anăn dưm giê ti ƀô̆ mta hđeh anăn, ƀiădah amâo mâo asăp amâodah klei bi knăl kơ klei hdĭp ôh. Snăn gơ̆ wĭt bi tuôm hŏng Y-Êlisê leh anăn hưn kơ ñu, “Hđeh anăn amâo mdih ôh.”
32Tơdah Y-Êlisê mŭt hlăm sang, ñu ƀuh hđeh djiê leh dôk ti jhưng pĭt ñu. 33Snăn ñu mŭt leh anăn kđăl ƀăng bhă kơ diñu dua, leh anăn wah lač kơ Yêhôwa. 34 Leh anăn ñu đĭ leh anăn ap ti dlông hđeh anăn, mtŏ ƀăng êgei ñu ti ƀăng êgei gơ̆, mtŏ ală ñu ti ală gơ̆, kngan ñu ti kngan gơ̆; leh anăn êjai ñu ap asei mlei ñu pô ti dlông gơ̆, asei mlei hđeh anăn jing mđao. 35Leh anăn ñu kgŭ, êbat sa bliư̆ tinei tinăn hlăm sang, leh anăn lŏ đĭ ti jhưng leh anăn ap asei mlei ñu pô ti dlông gơ̆. Hđeh anăn bhañ kjuh bliư̆ leh anăn gơ̆ mblang ală. 36Y-Êlisê iêu Y-Gêhasi leh anăn lač, “Iêu bĕ mniê ƀuôn Sunem.” Snăn Y-Gêhasi iêu gơ̆. Leh anăn tơdah gơ̆ hriê kơ Y-Êlisê, ñu lač, “Pŭ bĕ anak êkei ih.” 37Gơ̆ hriê buôn ti jơ̆ng ñu, kŭp ƀô̆ ti lăn; leh anăn gơ̆ pŭ mă anak êkei gơ̆ leh anăn kbiă.

Klei Yuôm Bhăn Y-Êlisê Ngă kơ Phung Khua Pô Hưn Êlâo

38Y-Êlisê lŏ hriê kơ ƀuôn Gilgal hlăk mâo klei ư̆ êpa hlăm čar. Êjai phung anak êkei phung khua pô hưn êlâo dôk gŭ ti anăp ñu, ñu lač kơ dĭng buăl ñu, “Drŏng gŏ prŏng, leh anăn riă bur kơ phung anak êkei phung khua pô hưn êlâo.” 39Sa čô hlăm phung digơ̆ kbiă nao kơ hma čiăng pĕ djam rơ̆k, leh anăn ƀuh ana boh giêt dliê, leh anăn pĕ boh giêt dliê bŏ êwak. Gơ̆ wĭt leh anăn čiă boh anăn dưm hlăm gŏ bur, amâo thâo ôh ya boh anăn. 40Diñu jhŏk brei arăng ƀơ̆ng. Ƀiădah êjai diñu dôk ƀơ̆ng bur, diñu ur, “Ơ mnuih Aê Diê, mâo klei djiê hlăm gŏ!” Diñu amâo dưi ƀơ̆ng dŏ anăn ôh. 41Y-Êlisê lač, “Snăn mă ba kpŭng ƀhĭ.” Ñu tuh kpŭng ƀhĭ hlăm gŏ leh anăn lač, “Jhŏk bĕ kơ diñu, brei diñu ƀơ̆ng.” Leh anăn amâo mâo mnơ̆ng bi ruă ôh hlăm gŏ.
42Sa čô êkei hriê mơ̆ng ƀuôn Baal-Salisa djă ba kơ mnuih Aê Diê klŏ kpŭng arăng ngă mơ̆ng mdiê hlâo hlang, dua pluh klŏ kpŭng mdiê ôrgơ, leh anăn amung mdiê mrâo hlăm kdô ñu. Y-Êlisê lač, “Brei kơ phung êkei anăn ƀơ̆ng.” 43Ƀiădah dĭng buăl ñu lač, “Si kâo dưi mdơ̆ng dŏ anăn kơ sa êtuh čô mnuih lĕ?” Snăn Y-Êlisê lŏ lač, “Brei kơ phung êkei anăn ƀơ̆ng, kyuadah snei Yêhôwa lač, ‘Diñu srăng ƀơ̆ng leh anăn srăng mâo dŏ ăt dôk.’ ” 44Snăn gơ̆ mdơ̆ng kpŭng anăn kơ phung anăn. Diñu ƀơ̆ng leh anăn mâo dŏ ăt dôk tui si klei Yêhôwa blŭ.