5

Kho Na‑amas li mob ruas

1Na‑amas uas yog vajntxwv Alas tus thawj rog, yog ib tug tseem ceeb rau vajntxwv thiab tus uas vajntxwv txaus siab heev, rau qhov Yawmsaub siv nws pab cov Alas kov yeej. Nws yog ib tug siab loj siab tuab, tiamsis nws mob lig mob ruas. 2Muaj ib zaug thaum cov Alas mus ntaus rog lawv ntes tau ib tug mentxhais hauv Yixayee tebchaws los, mas nws los ua Na‑amas tus pojniam li nkauj qhev. 3Tus nkauj qhev hais rau nws tus poj lospav tias, “Kuv xav kom kuv tus tswv mus nrog tus xibhwb cev Vajtswv lus nyob hauv lub nroog Xamali. Tus xibhwb yuav kho tau kuv tus tswv li mob ruas zoo.” 4Na‑amas txawm mus hais rau vajntxwv uas yog nws tus tswv tias, “Tus mentxhais uas coj hauv Yixayee tebchaws los hais li ntawd.” 5Alas tus vajntxwv hais tias, “Cia li mus, kuv yuav ua ib tsab ntawv mus rau Yixayee tus vajntxwv.”
 Ces Na‑amas txawm mus, nws thauj kaum tala nyiaj, thiab rau txhiab sekhee kub thiab kaum cev tsoos tsho ua zam mus.
6Thiab nws coj tsab ntawv mus rau Yixayee tus vajntxwv uas muaj ntsiab lus hais tias, “Thaum tsab ntawv no tuaj txog koj, thov koj paub tias kuv xa Na‑amas uas yog kuv li tub teg tub taws tuaj thov koj kho nws tus mob ruas kom zoo.” 7Thaum Yixayee tus vajntxwv nyeem tsab ntawv ntawd tag, nws txawm dua rhe nws lub tsho thiab hais tias, “Kuv yog Vajtswv uas yuav ua kom tuag thiab ua kom ciaj tau lov, es tus yawg no yuav xa xov tuaj kom kuv kho tus uas mob ruas no? Sim xav saib, nws nrhiav kev zes plaub xwb los sav.”
8Thaum Elisa uas yog Vajtswv tus neeg hnov tias Yixayee tus vajntxwv dua rhe nws lub tsho, ces nws txawm tso ib tug mus hais rau vajntxwv tias, “Ua cas koj yuav dua koj lub tsho? Thov cia tus yawg ntawd los cuag kuv, xwv nws thiaj paub tias muaj ib tug xibhwb cev Vajtswv lus nyob hauv Yixayee.” 9Ces Na‑amas thiab nws tej tsheb ua rog thiab tej nees thiaj los nres rau ntawm Elisa lub qhov rooj. 10Elisa txawm tso ib tug mus hais rau Na‑amas tias, “Cia li mus da tus dej Yaladee xya zaus sib law, ces koj lub cev yuav rov zoo li qub thiab koj lub cev yuav huv.” 11Tiamsis Na‑amas chim heev, nws tawm plaws mus hais tias, “Kuv xav tias nws yuav tawm tuaj cuag kuv thiab sawv ntsug tuav nws tus Vajtswv Yawmsaub lub npe yoj tes rau saum qhov mob thiab kho tej mob ruas kom zoo. 12Tus dej Anpana thiab tus dej Fapa uas nyob ntawm lub nroog Damaxaka tsis zoo dhau tej dej hauv Yixayee tebchaws huvsi lov? Kuv da tej dej ntawd kuv lub cev tseem huv tsis tau lov?” Ces nws txawm tig kiag mus ua npau taws vog. 13Tiamsis nws cov tub teg tub taws txav los ze thiab hais rau nws tias, “Yawg hlob, yog tus xibhwb cev lus ntawd hais kom koj ua ib yam uas loj heev, koj yuav tsis ua lov? Yog li ntawd thaum tus xibhwb ntawd hais rau koj tias, ‘Cia li mus da dej ces koj yuav huv,’ tseem tsis tsim nyog koj yimhuab ua lov?” 14Nws thiaj nqes mus raus rau hauv tus dej Yaladee xya zaus raws li Vajtswv tus neeg tej lus, mas nws cev nqaij rov zoo huv yam li qub zoo li ib tug menyuam mos tej nqaij.
15Ces nws thiab nws cov neeg sawvdaws txawm rov qab mus rau ntawm Vajtswv tus neeg. Nws los sawv ntawm Elisa xubntiag thiab hais tias, “Saib nawj, kuv paub tseeb tias thoob ntiajteb tsis muaj ib tug vajtswv tsuas yog muaj tus uas nyob hauv Yixayee tebchaws xwb. Yog li no thov koj txais ib qhov tshav ntuj ntawm kuv uas yog koj tus qhev txhais tes.” 16Mas Elisa hais tias, “Yawmsaub uas kuv ua koom tu muaj txojsia nyob pom, kuv yuav tsis txais ib yam dabtsi yuav kiag li.” Na‑amas tseem cheem cheem los Elisa tsis yuav. 17Ces Na‑amas thiaj hais tias, “Yog koj tsis yuav li, thov koj muab av txaus ob tug luj txwv thauj pub rau kuv uas yog koj tus qhev, rau qhov txij no mus kuv yuav tsis muab qhov txhia chaw xyeem lossis tua tsiaj xyeem rau tej dab ib tug twg li lawm tsuas yog xyeem rau Yawmsaub xwb. 18Qhov no thov Yawmsaub zam txim rau kuv uas yog koj tus qhev. Thaum kuv coj tus vajntxwv mus rau hauv lub tsev teev dab Limoo yuav pe tus dab ntawd es kuv tuav nws tes mus rau hauv thiab, thiab thaum kuv pe rau hauv lub tsev teev dab Limoo, thaum kuv pe ntawd thov Yawmsaub zam txim rau kuv uas yog koj tus qhev.” 19Elisa teb nws tias, “Cia li mus zoo.”
 Thaum Na‑amas tawm mus tsis tau deb pes tsawg,
20Elisa uas yog Vajtswv tus neeg tus qhev Kehaxi txawm xav tias, “Kuv tus tswv tso Na‑amas uas yog neeg Alas mus dawb mus do tsis kam yuav tej uas nws coj tuaj. Muaj Yawmsaub muaj txojsia nyob pom, kuv yuav dhia mus caum nws yuav ib txhia ntawm nws.” 21Ces Kehaxi txawm caum Na‑amas qab mus. Thaum Na‑amas pom tias muaj ib tug dhia caum nws qab tuaj nws txawm nqes saum lub tsheb ua rog los tos thiab hais tias, “Txhua yam nyob zoo lov?” 22Nws teb tias, “Txhua yam nyob zoo thiab. Kuv tus tswv txib kuv tuaj hais tias, ‘Muaj ob tug hluas hauv pab xibhwb cev Vajtswv lus pem toj siab Efa‑i tebchaws nyuam qhuav tuaj txog. Thov koj muab ib tala nyiaj thiab ob cev tsoos ua zam rau ob tug.’ ” 23Mas Na‑amas hais tias, “Thov yuav ob tala nyiaj.” Na‑amas cheem rau nws, thiaj muab ob tala nyiaj ntim rau hauv ob lub seev thiab muab ob cev tsoos tsho ua zam mas kom nws ob tug tub qhe kwv ua Kehaxi ntej mus. 24Thaum lawv los txog ntawm lub roob, Kehaxi txawm txais ntawm ob tug txhais tes coj mus cia rau hauv tsev, thiab tso ob tug rov mus, ob tug thiaj ncaim mus lawm.
25Nws txawm nkag rau hauv tsev nyob ntawm nws tus tswv xubntiag, mas Elisa hais rau nws tias, “Kehaxi, koj mus qhovtwg los?” Kehaxi teb tias, “Kuv uas yog koj tus qhev tsis tau mus qhovtwg.” 26Tiamsis Elisa hais rau nws tias, “Thaum tus yawg ntawd nqes saum nws lub tsheb ua rog los tos koj, kuv tus ntsuj plig tsis tau nrog koj mus thiab lov? Tamsim no yog lub sijhawm uas tsim nyog txais nyiaj tej tsoos tsho tej vaj txiv aulib vaj txiv hmab, tej yaj thiab nyuj, tub qhe thiab nkauj qhev lov? 27Yog li no Na‑amas tej mob ruas yuav kis rau koj thiab koj caj ces mus ib txhis.” Kehaxi txawm tawm ntawm Elisa mus mob ruas ib ce dawb paug li daus xib daus npu.