5

Na-amas Zoo Mob Ruas

1Na-amas uas yog cov Xilias tus thawj tubrog uas muaj meejmom siab thiab vajntxwv hwm heev. Tus TSWV pub cov Xilias ntaus yeej rog, vim muaj Na-amas. Nws yog ib tug thawj tubrog uas txawj tua rog thiab siab tawv heev, tiamsis nws mob ruas. 2Muaj ib zaug thaum cov Xilias tuaj tua cov Yixalayees, lawv ntes tau cov Yixalayees ib tug ntxhais coj los tu Na-amas tus pojniam. 3Muaj ib hnub tus ntxhais ntawd hais rau Na-amas tus pojniam hais tias, “Kuv xav kom kuv tus tswv mus cuag tus cev Vajtswv lus uas nyob nram tebchaws Xamalis! Tus cev Vajtswv lus ntawd yuav kho tau Na-amas tus mob ruas zoo.” 4Thaum Na-amas hnov li ntawd, nws txawm mus cuag vajntxwv thiab hais rau vajntxwv raws li tus ntxhais ntawd qhia. 5Vajntxwv hais rau Na-amas hais tias, “Koj mus cuag cov Yixalayees tus vajntxwv thiab muab tsab ntawv no rau nws.”
 Na-amas thiaj mus thiab thauj peb caug txhiab daim nyiaj, rau txhiab daim kub thiab kaum cev ris tsho nrog nws mus.
6Tsab ntawv uas nws nqa mus hais li no: “Tus no yog Na-amas uas yog kuv tus thawj tubrog. Kuv xav thov koj pab kho nws tus mob kom zoo.”
7Thaum cov Yixalayees tus vajntxwv nyeem tsab ntawv ntawd tas, nws txawm dua rhe nws lub tsho thiab hais tias, “Kuv yog Vajtswv tus uas muaj hwjchim ua tau kom neeg tuag thiab neeg ciaj los? Ua li cas tus vajntxwv uas kav lub tebchaws Xilias thiaj kom kuv kho tus mob ruas no? Yog nws xav tuaj nrhiav plaub rau kuv xwb!”
8Thaum Elisas uas yog tus cev Vajtswv lus hnov tej xwm no, nws hais mus rau vajntxwv hais tias, “Vim li cas koj nyuaj siab ua luaj? Cia li kom tus txivneej ntawd los cuag kuv, kuv yuav qhia rau nws paub hais tias nyob hauv tebchaws Yixalayees no muaj ib tug cev Vajtswv lus!”
9Yog li ntawd, Na-amas, nws cov nees thiab tej tsheb nees thiaj los nres rau ntawm Elisas lub qhovrooj. 10Elisas kom nws tus tubtxib mus hais rau Na-amas hais tias, “Koj cia li mus raus xya zaus hauv tus dej Yauladees, ces koj tej ruas yuav zoo.” 11Tiamsis Na-amas npautaws heev, nws tig hlo rov qab thiab yws hais tias, “Kuv xav hais tias nws yuav tawm tuaj cuag kuv, tsa tes rau saum kuv tej mob thiab thov tus TSWV uas yog nws tus Vajtswv kho kuv.” 12Tus dej Anpanas thiab Fapas uas nyob pem Damaxes tseem huv dua tej dej uas nyob hauv tebchaws Yixalayees no, yog kuv rov mus raus tej dej uas nyob ped los kuv yeej yuav zoo!
13Nws cov tubtxib mus hais rau nws hais tias, “Tus tswv, txawm yog tus cev Vajtswv lus kom koj ua tej yam nyuaj los koj yuav tau ua raws li nws hais. Vim li cas nimno koj tsis mus raus dej raws li nws hais kom koj tej ruas zoo?” 14Yog li ntawd, Na-amas thiaj li nqis mus raus hauv tus dej Yauladees xya zaus raws li Elisas hais, Na-amas tej ruas txawm zoo dulug thiab nws lub cev mos nyoos ib yam li tus menyuam mos. 15Na-amas thiab nws cov tubtxib rov los cuag Elisas thiab hais tias, “Nimno kuv paub hais tias tsis muaj dua lwm tus vajtswv, tsuas yog cov Yixalayees tus Vajtswv xwb; yog li ntawd, thov koj cia li txais tej khoom uas kuv coj tuaj pub koj no.”
16Elisas teb hais tias, “Kuv coglus rau tus TSWV uas muaj sia nyob, tus uas kuv ua nws tes haujlwm hais tias kuv yuav tsis yuav tej khoom ko.”
 Na-amas txhob Elisas heev, tiamsis nws tsis kam yuav li.
17Na-amas hais tias, “Yog koj tsis kam yuav kuv tej khoom pub no li, thov cia kuv khawb av kom txaus ob tug nees zag thauj mus tsev, txij hnub no mus kuv yuav tsis muab khoom lossis tua tsiaj hlawv fij rau lwm tus vajtswv li, tsuas fij rau tus TSWV tib leej xwb. 18Yog li ntawd, kuv cia siab hais tias tus TSWV yuav zam txim rau kuv, thaum kuv tus vajntxwv coj kuv nrog nws mus pe tus mlom Limoos uas yog cov Xilias tus vajtswv tom lub tsev teev mlom. Kuv cia siab hais tias, tus TSWV yeej yuav zam kuv lub txim.”
19Elisas hais tias, “Koj cia li mus kaj siab lug.” Ces Na-amas txawm mus lawm.
 Na-amas nyuam qhuav mus dhau lawm xwb,
20Elisas tus tubtxib Nkehaxis txawm xav hais tias, “Ua li cas kuv tus tswv cia li tso Na-amas mus tsis kom nws them ib yam dabtsi li. Twb tsimnyog nws yuav tej khoom uas tus neeg Xilias muab rau nws ntawd. Muaj tus TSWV uas muaj sia nyob pom, kuv yuav caum Na-amas qab mus thov nws muab ib ob yam rau kuv.” 21Ces Nkehaxis txawm caum Na-amas qab mus. Thaum Na-amas pom Nkehaxis khiav caum nws qab tuaj, nws nqis saum nws lub tsheb nees los thiab nug hais tias, “Puas yog muaj xwm dabtsi?”
22Nkehaxis teb hais tias, “Tsis muaj dabtsi. Tsuas yog kuv tus tswv kom kuv caum koj qab tuaj hais rau koj hais tias muaj ob tug cev Vajtswv lus nyob pem laj roob Efalayees nyuam qhuav tuaj txog, kuv tus tswv xav kom koj muab peb txhiab daim nyiaj thiab ob ce ris tsho mus rau nkawd.”
23Na-amas teb hais tias, “Kuv yuav muab rau txhiab daim nyiaj rau koj nqa mus rau nws.” Na-amas txhob kom yuav thiab muab cov nyiaj ntawd ntim rau hauv ob lub hnab thiab muab ob cev ris tsho rau nws ob tug tubtxib kwv ua Nkehaxis ntej. 24Thaum lawv los txog rau saum lub laj roob uas Elisas nyob, Nkehaxis txawm muab ob hnab nyiaj mus cia rau hauv tsev. Ces nws txawm kom Na-amas ob tug tubtxib rov mus lawm. 25Thaum Nkehaxis mus rau hauv tsev, Elisas nug hais tias, “Nkehaxis, puag ta koj mus dabtsi los?”
 Nkehaxis teb hais tias, “Tus tswv, kuv tsis tau mus qhov twg li.”
26Tiamsis Elisas hais rau Nkehaxis hais tias, “Thaum uas Na-amas nqis saum lub tseeb nees los cuag koj, kuv lub siab tsis nrog koj nyob tod los? Nimno tsis tau yog sijhawm yuav luag tej nyiaj, tej ris tsho, tej vaj txiv hmab, tej txiv ntoo roj, tej yaj tej tshis, tej nyuj lossis luag tej tubtxib. 27Nimno Na-amas tej ruas yuav los lo koj, thiab koj tej xeebntxwv mus ibtxhis li!”
 Thaum Nkehaxis tawm mus lawm, nws txawm mob ruas thoob plaws ibce dawb paug ib yam li te.