5

Klei Bi Hlao Phŭng Y-Naaman

1 Y-Naaman, khua kơ phung kahan mtao Siri, jing sa čô mnuih hing ang mbĭt hŏng khua ñu, leh anăn khua ñu khăp snăk, kyuadah hŏng ñu yơh Yêhôwa brei klei dưi kơ phung Siri. Ñu jing sa čô êkei jhŏng ktang, ƀiădah ñu djŏ phŭng. 2Sa bliư̆ phung Siri kbiă bi blah diñu mă ba sa čô mniê điêt mơ̆ng čar Israel, leh anăn gơ̆ mă bruă kơ mô̆ Y-Naaman. 3Gơ̆ lač kơ khua mniê gơ̆, “Hbơih, tơdah khua kâo dưi truh kơ khua pô hưn êlâo dôk ti ƀuôn Samari! Pô anăn srăng bi hlao phŭng ñu.” 4Snăn Y-Naaman mŭt lač kơ khua ñu, “Snei mniê điêt mơ̆ng čar Israel hưn.” 5Mtao Siri lač, “Nao bĕ, leh anăn kâo srăng mơĭt hră kơ mtao Israel.”
 Snăn ñu nao, mă ba mbĭt hŏng ñu pluh talăng prăk, năm êbâo sêkel mah, leh anăn pluh blah čhiăm ao pioh hơô êjai klei huă mnăm.
6Ñu djă ba hră anăn kơ mtao Israel, hlăm anăn lač snei, “Tơdah hră anei truh kơ ih, brei ih thâo kâo tiŏ nao kơ ih Y-Naaman dĭng buăl kâo, čiăng kơ ih bi hlao phŭng ñu.” 7Tơdah leh mtao Israel dlăng hră anăn, ñu hiêk čhiăm ao ñu leh anăn lač, “Kâo jing Aê Diê mơ̆, dưi bi mdjiê leh anăn bi hdĭp, tơl êkei anei mơĭt asăp blŭ brei kâo bi hlao sa čô mnuih djŏ phŭng? Knŏng ksiêm leh anăn dlăng ñu duah klei čiăng bi roh hŏng kâo.”
8Ƀiădah tơdah Y-Êlisê mnuih Aê Diê hmư̆ kơ mtao Israel hiêk hĕ čhiăm ao ñu leh, ñu tiŏ nao mnuih kơ mtao leh anăn lač, “Si ngă ih hiêk hĕ čhiăm ao ih lĕ? Brei gơ̆ hriê kơ kâo, čiăng kơ gơ̆ dưi thâo mâo sa čô khua pô hưn êlâo hlăm čar Israel.” 9Snăn Y-Naaman hriê mbĭt hŏng aseh ñu leh anăn êdeh aseh ñu, leh anăn dôk jưh hĕ ti ƀăng bhă sang Y-Êlisê. 10Y-Êlisê tiŏ nao mnuih lač kơ gơ̆, “Nao mnei bĕ hlăm êa krông Yurdan kjuh bliư̆, leh anăn kđeh ih srăng hlao, leh anăn ih srăng jing doh.” 11Ƀiădah Y-Naaman ăl, leh anăn đuĕ nao, lač, “Nĕ anei kâo mĭndah sĭt nik ñu srăng kbiă bi tuôm hŏng kâo, dôk dơ̆ng, leh anăn iêu anăn Yêhôwa Aê Diê ñu, yơr hdai kngan ñu ti dlông anôk djŏ phŭng leh anăn bi hlao phŭng. 12Amâo djŏ hĕ ti ƀuôn Damas mâo êa krông Abana leh anăn Pharpar jăk hĭn kơ jih jang êa hlăm čar Israel? Kâo amâo dưi hĕ mnei hlăm êa krông anăn leh anăn jing doh?” Snăn ñu wir đuĕ nao hŏng klei ngêñ. 13Ƀiădah phung dĭng buăl ñu hriê giăm leh anăn lač kơ ñu, “Ơ ama kâo, tơdah khua pô hưn êlâo mtă kơ ih ngă sa mnơ̆ng dleh, ih amâo srăng ngă mơ̆? Snăn djŏ hĭn mơh tơdah ñu lač leh kơ ih, ‘Mnei bĕ leh anăn jing doh.’ ” 14Snăn ñu trŭn nao leh anăn ñŭ kjuh bliư̆ hlăm êa krông Yurdan tui si klei mnuih Aê Diê blŭ. Leh anăn kđeh ñu lŏ mbliư̆ jing msĕ si kđeh sa čô hđeh điêt, leh anăn ñu jing doh.
15Leh anăn ñu lŏ wĭt kơ mnuih Aê Diê mbĭt hŏng jih jang phung nao mbĭt hŏng ñu. Ñu truh leh anăn dôk dơ̆ng ti anăp Y-Êlisê leh anăn lač, “Nĕ anei kâo thâo amâo mâo ôh Aê Diê tar ƀar lăn ala, knŏng hlăm čar Israel. Snăn ară anei, mă tŭ bĕ mnơ̆ng myơr anei mơ̆ng dĭng buăl ih.” 16Ƀiădah Y-Êlisê lač, “Tui si Yêhôwa dôk hdĭp, kơ ñu kâo mă bruă, kâo amâo srăng mă tŭ sa mnơ̆ng ôh.” Y-Naaman mtrŭt ñu mă tŭ mnơ̆ng anăn, ƀiădah ñu hngah. 17Leh anăn Y-Naaman lač, “Tơdah ih amâo mă, kâo akâo kơ ih brei kơ dĭng buăl ih lăn dua drei aseh dliê dưi mdiăng; kyuadah mơ̆ng anei kơ anăp dĭng buăl ih amâo srăng myơr mnơ̆ng myơr čuh amâodah mnơ̆ng ngă yang kơ yang mkăn ôh, ƀiădah knŏng kơ Yêhôwa. 18Hlăm klei anei akâo kơ Yêhôwa pap brei kơ dĭng buăl ih: tơdah khua kâo mŭt hlăm sang Rimôn čiăng kkuh mpŭ tinăn, dưh knang kơ păl kâo, leh anăn kâo kkui hlăm sang Rimôn. Tơdah kâo kkuh hlăm sang Rimôn, akâo kơ Yêhôwa pap brei kơ dĭng buăl ih hlăm klei anăn.” 19Y-Êlisê lač kơ ñu, “Nao bĕ hŏng klei êđăp ênang.”
 Ƀiădah tơdah Y-Naaman đuĕ leh mơ̆ng ñu kbưi ƀiă,
20Y-Gêhasi, dĭng buăl Y-Êlisê mnuih Aê Diê, lač, “Nĕ anei, khua kâo hơiêng leh kơ Y-Naaman êkei Siri anăn hlăm klei amâo mă tŭ ôh mơ̆ng kngan gơ̆ ya mnơ̆ng gơ̆ ba. Tui si Yêhôwa dôk hdĭp, kâo srăng êran tiŏ gơ̆ leh anăn mă đa đa mnơ̆ng mơ̆ng gơ̆.” 21Snăn Y-Gêhasi tiŏ Y-Naaman. Tơdah Y-Naaman ƀuh arăng êran tiŏ ñu, ñu trŭn mơ̆ng êdeh aseh čiăng bi tuôm hŏng pô anăn, leh anăn lač, “Jih jang klei jing jăk mơ̆?” 22Gơ̆ lač, “Jih jang jăk mơh. Khua kâo tiŏ kâo hriê lač, ‘Nĕ anei, mâo dua čô êkei hlăk ai mơ̆ng phung anak êkei phung khua pô hưn êlâo mơ̆ng čar kbuôn Êphraim mrâo truh kơ kâo. Kâo akâo kơ ih brei kơ diñu sa talăng prăk leh anăn dua blah čhiăm ao pioh hơô kơ hruê huă mnăm.’ ” 23Y-Naaman lač, “Brei ih mơak mă tŭ dua talăng prăk.” Ñu mtrŭt gơ̆, leh anăn kă dua talăng prăk hlăm dua kdô, mbĭt hŏng dua blah čhiăm ao pioh hơô kơ hruê huă mnăm, leh anăn dưm kơ dua čô dĭng buăl ñu djă. Digơ̆ djă dŏ anăn ti anăp Y-Gêhasi. 24Tơdah Y-Gêhasi truh ti kbuôn, ñu mă dŏ anăn mơ̆ng kngan digơ̆, leh anăn dưm dŏ anăn hlăm sang, leh anăn ñu bi wĭt phung anăn, leh anăn digơ̆ đuĕ nao. 25Ñu mŭt hlăm sang dôk dơ̆ng ti anăp khua ñu, leh anăn Y-Êlisê lač kơ ñu, “Ti ih nao knuê, Ơ Y-Gêhasi?” Ñu lač, “Dĭng buăl ih amâo mâo anôk nao ôh.” 26Ƀiădah Y-Êlisê lač kơ ñu, “Amâo djŏ hĕ mngăt kâo nao mbĭt hŏng ih tơdah êkei anăn trŭn mơ̆ng êdeh aseh ñu čiăng bi tuôm hŏng ih? Djŏ mơ̆ jing mmông mă tŭ prăk, čhiăm ao, đang ana boh ôliwơ leh anăn đang boh kriăk ƀâo, biăp, êmô, dĭng buăl êkei leh anăn dĭng buăl mniê? 27Kyuanăn phŭng Y-Naaman srăng djŏ kơ ih leh anăn kơ phung anak čô ih hlŏng lar.” Snăn Y-Gêhasi kbiă mơ̆ng anăp ñu djŏ phŭng, kô̆ msĕ si pliêr.