7

1Êlisa laĭ glaĭ tui anai, “Hơmư̆ bĕ boh hiăp Yahweh. Anai yơh jing tơlơi Yahweh laĭ: Hrơi pơgi kơplăh wăh ƀơi mông anai, sa seah tơpŭng či sĭ kơ sa sekel laih anŭn dua seah pơdai kơtur či sĭ kơ sa sekel ƀơi amăng ja̱ng plei Samaria.” 2Pô khua anŭn jing pô pơtao hlak kơnang laih anŭn pơhiăp hăng pô pơala Ơi Adai tui anai, “Hiư̆m pă, wơ̆t tơdah Yahweh pŏk khul amăng ja̱ng hăng adai adih, tơlơi anŭn dưi truh mơ̆n hă?”
 Laih anŭn Êlisa laĭ glaĭ tui anai, “Ih či ƀuh yơh hăng mơta gih pô, samơ̆ ih ƀu či ƀơ̆ng gơnam anŭn ôh!”

Tơlơi Wang Dar Abih Hĭ

3Hlak anŭn, hơmâo pă̱ čô mơnuih ruă phŭng dŏ ƀơi amăng ja̱ng jing jơlan mŭt nao pơ plei. Ƀing gơñu pơhiăp hăng tơdruă gơñu tui anai, “Yua hơget ƀing ta dŏ tơguan ƀơi anih anai tơl ƀing ta djai hĭ lĕ? 4Tơdah ƀing ta mŭt nao amăng plei, ƀing ta či djai yơh, yuakơ pơ anih anŭn ăt hơmâo tơlơi ư̆ rơpa mơ̆n. Laih anŭn tơdah ƀing ta dŏ ƀơi anih anai, ƀing ta ăt či djai mơ̆n. Tui anŭn, brơi kơ ƀing ta nao bĕ pơ anih jưh ƀing Aram laih anŭn jao hĭ ta pô. Tơdah ƀing gơñu pioh ƀing ta dŏ hơdip, tui anŭn ƀing ta či hơdip yơh; tơdah ƀing gơñu pơdjai hĭ ƀing ta, tui anŭn ƀing ta či djai yơh.”
5Ƀơi mông hơhuñ, ƀing gơñu tơgŭ nao pơ anih jưh ƀing Aram. Tơdang ƀing gơñu nao truh ƀơi guai anih jưh laih, ƀu hơmâo hlơi pô ôh pơ anih anŭn! 6Anŭn jing yuakơ Yahweh hơmâo ngă laih kơ ƀing Aram hơmư̆ dơnai khul aseh, rơdêh aseh laih anŭn sa tơpul ƀing ling tơhan prŏng. Tơdang ƀing Aram anŭn hơmư̆ dơnai anŭn, ƀing gơñu pơlaĭ hăng tơdruă gơñu tui anai, “Lăng adih, pơtao ƀing Israel hơmâo apăh laih pơtao ƀing Hit hăng pơtao ƀing Êjip rai kơsung blah ƀing ta!” 7Tui anŭn yơh, wơ̆t tơdah ƀơi hơhuñ, ƀing Aram tơgŭ đuaĭ kơdŏp laih anŭn lui raih hĭ khul sang khăn gơñu wơ̆t hăng khul aseh, aseh glai gơñu mơ̆n. Ƀing gơñu lui hĭ abih bang gơnam amăng anih jưh gơñu laih anŭn đuaĭ kơdŏp kiăng kơ pơklaih hĭ tơlơi hơdip gơñu pô yơh.
8Tơdang ƀing mơnuih ruă phŭng anŭn nao truh laih ƀơi guai anih jưh, ƀing gơñu mŭt nao amăng sa boh sang khăn laih anŭn ƀơ̆ng hăng mơñum. Ƀing gơñu ăt mă ba đuaĭ hĭ amrăk, mah, sum ao mơ̆n laih anŭn đuaĭ nao pơdŏp hĭ gơnam gơñu hơmâo anŭn. Giŏng anŭn, ƀing gơñu wơ̆t glaĭ mŭt nao amăng sa boh sang khăn pơkŏn dơ̆ng laih anŭn ăt ngă tui hăng bruă ƀing gơñu hơmâo ngă laih hlâo kơ anŭn mơ̆n.
9Giŏng anŭn, ƀing gơñu pơlaĭ hăng tơdruă tui anai, “Anai jing tơlơi ƀing ta hlak ngă ƀu djơ̆ ôh. Anai jing hrơi kơ tơlơi pơthâo hiam, samơ̆ ƀing ta ƀu ră ruai kơ arăng ôh. Tơdah ƀing ta dŏ tơguan truh kơ mơguah, tơlơi pơkơhma̱l či truh ƀơi ƀing ta yơh. Brơi kơ ƀing ta nao bĕ tă anai mơtam laih anŭn laĭ pơthâo tơlơi anai pơ anih sang pơtao.”
10Tui anŭn, ƀing gơñu wơ̆t glaĭ pơ plei Samaria laih anŭn pơhiăp kraih hăng ƀing wai amăng ja̱ng tui anai, “Ƀing gơmơi mŭt nao laih amăng anih jưh ƀing Aram laih anŭn ƀu ƀuh hlơi pô ôh amăng anŭn, ƀu hơmư̆ dơnai hlơi pô ôh, kơnơ̆ng ƀuh khul aseh, aseh glai hlak akă đôč laih anŭn anih jưh gơñu ƀing gơñu lui raih hĭ abih bang gơnam gơñu.” 11Ƀing wai amăng ja̱ng ruai kraih kơ tơlơi pơthâo phrâo anai laih anŭn arăng ruai glaĭ hăng ƀing dŏ amăng anih sang pơtao yơh.
12Pơtao tơgŭ amăng mlam laih anŭn laĭ kơ ƀing khua moa ñu tui anai, “Tơlơi anai yơh ƀing Aram hơmâo ngă laih kơ ƀing ta. Yuakơ ƀing gơñu thâo krăn ƀing ta hlak ư̆ rơpa, tui anŭn yơh ƀing gơñu đuaĭ hĭ mơ̆ng anih jưh gơñu laih anŭn dŏ kơdŏp amăng glai đang. Ƀing gơñu pơmĭn tui anai: Sĭt ƀing Israel či tơbiă yơh, giŏng anŭn ƀing ta dưi mă pơjing mơnă ƀing gơñu laih anŭn mŭt hĭ amăng plei gơñu.”
13Hơmâo sa čô amăng khua moa ñu laĭ glaĭ tui anai, “Brơi bĕ ƀing ta mă tơbiă rơma drơi aseh dŏ glaĭ amăng plei, laih anŭn pơkiaŏ tơbiă đơđa mơnuih kiăng kơ hơduah lăng hơget tơlơi hơmâo truh laih. Brơi bĕ kơ ƀing gơñu nao yuakơ bưng khul aseh anai ăt či jing hrup hăng bưng abih bang ƀing Israel dŏ glaĭ pơ anih anai mơ̆n. Sĭt yơh tơdah ƀing ta ƀu pơkiaŏ tơbiă ôh ƀing gơñu, khul aseh anŭn ăt či djai hrŏm hăng ƀing Israel mơ̆n.”
14Tui anŭn, ƀing gơñu ruah mă dua boh rơdêh aseh hrŏm hăng khul aseh gơñu laih anŭn pơtao pơkiaŏ ƀing gơñu đuaĭ tui lăng ƀing ling tơhan Aram. Ñu pơđar kơ ƀing gai rơdêh aseh tui anai, “Nao hơduah lăng bĕ, hơget tơlơi hơmâo truh laih.” 15Ƀing gơñu đuaĭ tui lăng ƀing Aram hlŏng truh pơ krong Yurdan laih anŭn ƀing gơñu hơduah ƀuh lu sum ao dram gơnam ƀing ling tơhan Aram anŭn hơmâo glŏm hĭ kơtuai jơlan tơdang ƀing gơñu đuaĭ kơdŏp. Tui anŭn, ƀing hơduah lăng anŭn wơ̆t glaĭ laĭ pơthâo abih tơlơi anŭn kơ pơtao yơh. 16Giŏng anŭn, ƀing ană plei Samaria tơbiă mơtam nao sua mă anih jưh ƀing Aram. Tui anŭn, sa seah tơpŭng arăng sĭ kơ sa sekel laih anŭn dua seah pơdai kơtur arăng sĭ kơ sa sekel yơh, tui hăng Yahweh hơmâo pơhiăp laih.
17Hlak anŭn, pơtao hơmâo jao laih kơ pô khua moa anŭn, jing pô pơtao juăt kơnang, kiăng kơ wai lăng amăng ja̱ng. Tui anŭn, tơdang ƀing ană plei tơlŭh tơbiă, ƀing gơñu juă djơ̆ hĭ pô khua anŭn ƀơi amăng ja̱ng laih anŭn ñu djai hĭ yơh. Anŭn jing tui hăng tơlơi pô pơala Ơi Adai hơmâo laĭ lui hlâo laih tơdang pơtao trŭn nao pơ sang pô pơala anŭn hlâo adih. 18Tơlơi anŭn truh tui hăng mơnuih Ơi Adai hơmâo laĭ laih kơ pơtao tui anai, “Hrơi pơgi kơplăh wăh ƀơi mông anai, sa seah tơpŭng či sĭ kơ sa sekel laih anŭn dua seah pơdai kơtur či sĭ kơ sa sekel yơh ƀơi amăng ja̱ng plei Samaria.”
19Samơ̆ pô khua moa anŭn hơmâo laĭ laih kơ pô pơala Ơi Adai tui anai, “Hiư̆m pă, wơ̆t tơdah Yahweh năng pŏk amăng ja̱ng hăng adai adih, tơlơi anai dưi truh mơ̆n hă?” Laih anŭn pô pơala Ơi Adai hơmâo laĭ glaĭ laih kơ ñu tui anai, “Ih či ƀuh tơlơi anŭn hăng mơta ih pô, samơ̆ ih ƀu či ƀơ̆ng gơnam anŭn ôh!” 20Tơlơi anŭn krep truh laih kơ ñu, yuakơ ƀing ană plei tơlŭh tơbiă juă djơ̆ hĭ ñu ƀơi amăng ja̱ng tơl gơ̆ djai hĭ.