8

Bu Mplơ̆ Sĭt Neh Ma Bu Ur Ƀon Sunem

1Y-Êlisê lah jêh ma bu ur, jêng mê̆ kon buklâu păng hŏ ƀư dâk rêh nây, "Dâk hăn hom, ndrel ma bunuyh ngih vâl ay, jêh ri gŭ njơh ta ntŭk ay dơi; yorlah Yêhôva hŏ ntĭnh jêh mra geh nau sa sât ji ngot, nau nây mra tât tâm n'gor dôl pơh năm."
2Pôri, bu ur nây dâk hăn jêh ri ƀư tĭng nâm nau bunuyh Brah Ndu hŏ lah. Păng dâk hăn ndrel ma ngih vâl păng, jêh ri gŭ njơh tâm n'gor bri Philistin dôl pơh năm. 3Lôch pơh năm, tơlah bu ur nây lĕ plơ̆ sĭt tay tă gŭ bơh n'gor bri Philistin, păng hăn vơl dăn ma hađăch yor ma ngih jêh ri neh păng. 4Pônây, hađăch dôl ngơi ƀoi nau nkoch bri ma Y-Gêhasi, oh mon bunuyh Brah Ndu lah, "May nkoch bri hom ma gâp lĕ rngôch nau kan toyh Y-Êlisê ƀư jêh." 5Y-Gêhasi dôl nkoch bri ma hađăch mâm nau Y-Êlisê ƀư ăn dâk rêh du huê lĕ khĭt jêh, văch tât vơl dăn ma hađăch ma nau ngih jêh ri mir ba păng. Y-Gêhasi lah: "Hơi kôranh gâp hađăch! Aơ jêng du huê bu ur nây, jêh ri aơ jêng kon buklâu păng Y-Êlisê hŏ ƀư ăn dâk rêh đŏng." 6Hađăch ôp ma bu ur nây, ôbăl nkoch bri nau nây ma păng. Pônây, hađăch nchŏng ma du huê kôranh char tĭng ndô̆ păng, jêh ri lah: "Ăn may mplơ̆ sĭt hom lĕ rngôch ndơ păng, ndrel ma lĕ play tă tâm mir ntơm bơh nar păng du luh bơh n'gor tât ta nar aơ."

Y-Hasael Jêng Hađăch Ma Phung Siri

7Y-Êlisê hăn tât ma ƀon Damas. Nôk nây, Y-Ben-Hadat, hađăch Siri, păm ji. Geh bunuyh nkoch ma hađăch pôaơ: "Bunuyh Brah Ndu mhe tât ta aơ, "8 hađăch lah ma Y-Hasael, "Djôt leo ndrel ma may ndơ nhhơr, jêh ri hăn tâm mâp ma bunuyh Brah Ndu, gay ăn păng ôp ma Yêhôva đah păng, lah: "Gâp mra dơi bah lĕ nau ji aơ?"
9Pôri, Y-Hasael hăn chuă mâp Y-Êlisê jêh ri djôt leo ndrel păng puăn jê̆t bôk samô, rdeng lĕ ntil ndơ ueh lơn ngăn geh ta ƀon Damas, gay ƀư ndơ nhhơr ma bunuyh Brah Ndu. Tơlah păpng lĕ tât jêh ri dâk panăp Y-Êlisê, lah: "Kon buklâu may Y-Ben-Hadat, hađăch Siri, prơh gâp hăn ma may ăn lah, 'Gâp mra dơi bah lĕ bơh nau ji aơ?" 10Y-Êlisê lah ma păng, "Hăn hom lah ma păng, 'Nanê̆ hađăch mra dơi bah nau ji.' Ƀiălah, Yêhôva hŏ tâm mpơl ma gâp, "Păng mra khĭt". 11Bunuyh Brah Ndu n'gơr uănh Y-Hasael jŏ ngăn kŏ tât păng prêng, jêh nây bunuyh Brah Ndu luh nhĭm. 12Y-Hasael ôp păng, "Moh nau dĭng kôranh gâp nhĭm? Y-Êlisê plơ̆ lah: "Yorlah gâp gĭt nau mhĭk may mra ƀư ma phung ƀon lan Israel. May mra su âk pôih khân păng, may mra nkhĭt ma đao phung mom ndăm khân păng, jêh ri choh lơi hăch rhên phung kon se khân păng, jêh ri roch lơi proch ur khân păng dôl ntreo." 13Y-Hasael lah tay: "Ƀiălah mbu moh jêng oh mon may, nơm jêng du mlâm kon so dơm; mâm dơi kŏ tât păng ƀư nau mhĭk toyh nây?" Y-Êlisê plơ̆ lah: "Yêhôva hŏ tâm mpơl jêh ma gâp ma may mra jêng hađăch chiă uănh n'gor bri Siri." 14Jêh ri păng du tă bơh Y-Êlisê, sĭt ma kôranh păng, kôranh păng ôp: "Mâm nau Y-Êlisê lah ma may?" Jêh ri păng plơ̆ lah: "Păng mbơh ma gâp, nanê̆ may mra bah." 15Ƀiălah ôi taơ, Y-Hasael sŏk phôi mbŭk ma dak, jêh ri nkŭm ta muh măt hađăch tât ôbăl khĭt. Jêh ri Y-Hasael chiă uănh ntrok păng.

Nau Y-Jôram Chiă Uănh N'gor Yuda

16Năm rơh prăm rnôk rô̆ Y-Jôram, kon buklâu Y-Ahap, hađăch Israel, pôri Y-Jôram nây kon buklâu Y-Jôsaphat, hađăch Yuda, ntơm jêng hađăch Yuda, dôl hôm Y-Jôsaphat chiă uănh. 17Tơlah păng ntơm jêng hađăch, păng geh pe jê̆t ma bar năm; păng chiă uănh pham năm ta ƀon Yêrusalem. 18Păng tĭng ndô̆ trong phung hađăch Israel, tĭng nâm ngih Y-Ahap hŏ ƀư jêh; yorlah ur păng jêng kon bu ur Y-Ahap; jêh ri păng ƀư nau mhĭk ta năp măt Yêhôva. 19Ƀiălah Yêhôva mâu ƀư rai phung Yuda ôh yor Y-David oh mon Păng, yorlah Păng hŏ ton jêh gay ăn du mlâm ŭch kađen ma păng jêh ri phung kon bu klâu păng mro mrăng.
20Tâm rnôk rô̆ Y-Jôram, phung Êđôm tâm rdâng đah phung Yuda, jêh ri njêng ma khân păng nơm du huê hađăch. 21Nôk nây, Y-Jôram hăn ta ƀon Sar ndrel ma lĕ rngôch ndeh seh păng, Păng dâk hăn dôl măng, păng jêh ri phung kôranh tahan ndeh seh păng ƀư ma phung Êđôm lĕ gŭ nchueng jêh păng. Ƀiălah phung tahan păng nchuăt klaih sĭt ma ngih păng. 22Pônây phung Êđôm tâm rdâng ma nau phung Yuda chiă uănh n'ho tât nar aơ. Rnôk nây lĕ ƀon Lipna ăt ƀư nau tâm rdâng. 23Nau kan Y-Jôram ƀư, jêh ri lĕ rngôch nau păng ƀư, bu hŏ chih da dê tâm ndrom sămƀŭt Nau rêh jêng ma Phung Hađăch Yuda. 24Pôri Y-Jôram khĭt, hăn ndrel ma phung chô che păng, jêh ri bu tâp păng ndrel ma phung chô che păng tâm ƀon Y-David. Jêh ri Y-Ahasia kon bu klâu phung chiă uănh thoi păng.

Nau Y-Hasia Chiă Uănh Phung Yuda

25Tâm năm rơh jê̆t ma bar Y-Jôram kon bu klâu Y-Ahap, hađăch Israel, Y-Ahasia kon buklâu Y-Jôram hađăch Yuda ntơm chiă uănh. 26Y-Ahasia geh jêh bar jê̆t ma bar năm tơlah păng ntơm jêng hađăch, jêh ri păng chiă uănh du năm tâm ƀon Yêrusalem. Amoh mê̆ păng jêng H'Athali, jêng sau ma Y-Ômri hađăch Israel. 27Păng tâm ban lĕ chuat tĭng tâm trong ngih Y-Ahap, jêh ri ƀư nau mhĭk ta năp măt Yêhôva, nâm bu ngih Y-Ahap hŏ ƀư jêh, yorlah păng jêng klay ma ngih Y-Ahap.
28Păng hăn ndrel ma Y-Jôram kon buklâu Y-Ahap, gay tâm lơh đah Y-Hasael hađăch Siri ta ƀon Ramôt-Galaat. Ta nây phung Siri ƀư sôt rmanh Y-Jôram. 29Hađăch Jôram sĭt ta ƀon Jesrêel gay săm rmanh phung Siri ƀư ma păng ta ƀon Rama rnôk păng tâm lơh đah Y-Hasael, hađăch phung Siri. Y-Ahasia, kon buklâu Y-Jôram hađăch Yuda trŭnh hăn uănh Y-Jôram kon buklâu Y-Ahap tâm ƀon Jesrêel, ăt hôm ji kuet păm ta nây.