8

Arăng Lŏ Bi Wĭt Lăn Mniê Ƀuôn Sunem

1 Y-Êlisê lač leh kơ mniê mâo anak êkei ñu lŏ bi hdĭp anăn, “Kgŭ nao bĕ mbĭt hŏng sang ih, leh anăn dôk jưh ti anôk ih dưi; kyuadah Yêhôwa mtă leh srăng mâo sa klei ư̆ êpa, leh anăn klei anăn srăng truh kơ čar êjai kjuh thŭn.” 2Snăn mniê anăn kgŭ leh anăn ngă tui si klei mnuih Aê Diê blŭ. Gơ̆ đuĕ nao mbĭt hŏng sang gơ̆, leh anăn dôk jưh hlăm čar Philistin êjai kjuh thŭn. 3Ti tuč kjuh thŭn tơdah mniê anăn lŏ wĭt mơ̆ng čar Philistin, gơ̆ nao kwưh kơ mtao kyua sang leh anăn lăn gơ̆. 4Mtao dôk blŭ hŏng Y-Gêhasi dĭng buăl mnuih Aê Diê lač, “Yăl dliê kơ kâo jih jang klei prŏng Y-Êlisê ngă leh.” 5Êjai ñu dôk yăl dliê kơ mtao si Y-Êlisê bi hdĭp sa čô djiê leh, nĕ anei mniê mâo anak êkei Y-Êlisê lŏ bi hdĭp leh kwưh kơ mtao kyua sang leh anăn lăn gơ̆. Y-Gêhasi lač, “Ơ khua kâo mtao, nĕ anei mniê leh anăn anak êkei gơ̆, pô Y-Êlisê lŏ bi hdĭp leh.” 6Tơdah mtao êmuh kơ mniê anăn, gơ̆ yăl dliê klei anăn kơ ñu. Snăn mtao ktrâo brei kơ ñu sa čô khua leh anăn lač, “Brei ih lŏ bi wĭt jih jang dŏ gơ̆, mbĭt hŏng jih boh mơ̆ng hma dơ̆ng mơ̆ng hruê ñu kbiă mơ̆ng čar truh ti hruê anei.”

Y-Hasael Jing Mtao kơ Phung Siri

7Y-Êlisê truh kơ ƀuôn Damas. Y-Ben-Hadat mtao Siri dôk ruă. Tơdah arăng hưn kơ Y-Ben-Hadat, “Mnuih Aê Diê truh leh tinei,” 8mtao lač kơ Y-Hasael, “Mă mbĭt hŏng ih dŏ myơr leh anăn nao bi tuôm hŏng mnuih Aê Diê. Ksiêm êmuh kơ Yêhôwa hŏng ñu êjai lač, ‘Kâo srăng hlao mơ̆ mơ̆ng klei ruă anei?’ ” 9Snăn Y-Hasael nao bi tuôm hŏng Y-Êlisê leh anăn mă ba mbĭt hŏng ñu dŏ myơr, djăp mta mnơ̆ng mơ̆ng ƀuôn Damas, pă pluh aseh samô mdiăng. Tơdah ñu truh leh anăn dôk dơ̆ng ti anăp Y-Êlisê, ñu lač, “Anak êkei ih Y-Ben-Hadat mtao Siri tiŏ hriê kâo kơ ih brei lač, ‘Kâo srăng hlao mơ̆ mơ̆ng klei ruă anei?’ ” 10Y-Êlisê lač kơ ñu, “Nao lač bĕ kơ ñu, ‘Sĭt nik ih srăng hlao.’ Ƀiădah Yêhôwa bi êdah leh kơ kâo, Sĭt nik ñu srăng djiê.” 11Y-Êlisê dôk dlăng kơ ñu tơl ñu hêñ, leh anăn mnuih Aê Diê hia. 12Y-Hasael lač, “Si ngă khua kâo hia lĕ?” Y-Êlisê lŏ wĭt lač, “Kyuadah kâo thâo klei jhat ih srăng ngă kơ phung ƀuôn sang Israel. Ih srăng čuh lu kđông diñu, ih srăng bi mdjiê hŏng đao gưm phung êkei hlăk ai diñu, leh anăn bi mčah đơ điêt phung hđeh diñu, leh anăn mbliah tian phung mô̆ diñu ba tian.” 13 Y-Hasael lač, “Ya jing dĭng buăl ih, pô jing knŏng sa drei asâo, tơl ñu ngă klei jhat prŏng anăn?” Y-Êlisê lŏ wĭt lač, “Yêhôwa bi êdah leh kơ kâo kơ ih srăng jing mtao kiă kriê čar Siri.” 14Leh anăn ñu đuĕ mơ̆ng Y-Êlisê, wĭt kơ khua ñu. Gơ̆ lač kơ ñu, “Ya klei Y-Êlisê lač kơ ih?” Leh anăn ñu lŏ wĭt lač, “Gơ̆ hưn kơ kâo, Sĭt nik ih srăng hlao.” 15Ƀiădah aguah mgi Y-Hasael mă sa blah abăn, đrŭt gơ̆ hlăm êa leh anăn guôm ti ƀô̆ mta mtao tơl gơ̆ djiê. Leh anăn Y-Hasael kiă kriê hrô gơ̆.

Klei Y-Jôram Kiă Kriê Čar Yuđa

(II KYD 21:1-20)

16Hlăm thŭn tal êma Y-Jôram anak êkei Y-Ahap mtao Israel, Y-Jôram anak êkei Y-Jôsaphat mtao Yuđa dơ̆ng kiă kriê. 17Ñu mâo tlâo pluh dua thŭn tơdah ñu dơ̆ng jing mtao, leh anăn ñu kiă kriê sa păn thŭn hlăm ƀuôn Yêrusalem. 18Ñu êbat hlăm êlan phung mtao Israel msĕ si sang Y-Ahap ngă leh, kyuadah mô̆ ñu jing anak mniê Y-Ahap; leh anăn ñu ngă klei jhat ti anăp ală Yêhôwa. 19 Ƀiădah Yêhôwa amâo bi rai phung Yuđa ôh kyua Y-Đawit dĭng buăl ñu, kyuadah ñu ƀuăn leh čiăng brei sa boh pui kđen kơ ñu leh anăn kơ phung anak êkei ñu hlŏng lar.
20 Hlăm ênuk ñu phung Êđôm bi kdơ̆ng hŏng klei phung Yuđa kiă kriê, leh anăn mjing kơ diñu pô sa čô mtao. 21Y-Jôram găn nao ti ƀuôn Sar mbĭt hŏng jih jang êdeh aseh ñu, kgŭ êjai mlam, ñu leh anăn phung khua kahan êdeh aseh ñu ngă kơ phung Êđôm dôk wang leh ñu. Ƀiădah phung kahan ñu đuĕ wĭt kơ sang. 22Snăn phung Êđôm bi kdơ̆ng hŏng klei phung Yuđa kiă kriê hlŏng kơ hruê anei. Hlăk anăn mơh ƀuôn Lipna ngă klei bi kdơ̆ng. 23Bruă mkăn Y-Jôram ngă leh anăn jih jang klei ñu ngă, amâo djŏ hĕ arăng čih leh hlăm hdruôm hră Klei Yăl Dliê kơ Phung Mtao Yuđa? 24Snăn Y-Jôram djiê nao dôk mbĭt hŏng phung aê ñu, leh anăn arăng dơr ñu mbĭt hŏng phung aê ñu hlăm ƀuôn Y-Đawit. Leh anăn Y-Ahasia anak êkei ñu kiă kriê čuê ñu.

Klei Y-Ahasia Kiă Kriê Phung Yuđa

(II KYD 22:1-6)

25Hlăm thŭn tal pluh dua Y-Jôram anak êkei Y-Ahap mtao Israel, Y-Ahasia anak êkei Y-Jôram mtao Yuđa dơ̆ng kiă kriê. 26Y-Ahasia mâo leh dua pluh dua thŭn tơdah ñu dơ̆ng kiă kriê, leh anăn ñu kiă kriê sa thŭn hlăm ƀuôn Yêrusalem. Anăn amĭ ñu jing H'Athali jing čô kơ Y-Ômri mtao Israel. 27Ñu msĕ mơh êbat hlăm êlan sang Y-Ahap, leh anăn ngă klei jhat ti anăp ală Yêhôwa, msĕ si sang Y-Ahap ngă leh, kyuadah ñu jing mtâo kơ sang Y-Ahap.
28Ñu nao mbĭt hŏng Y-Jôram anak êkei Y-Ahap čiăng bi blah hŏng Y-Hasael mtao Siri ti ƀuôn Ramôt-Galaat. Tinăn phung Siri bi êka Y-Jôram. 29Mtao Jôram wĭt ti ƀuôn Jesrêel čiăng mdrao anôk êka phung Siri ngă kơ ñu ti ƀuôn Rama hlăk ñu bi blah hŏng Y-Hasael mtao Siri. Y-Ahasia anak êkei Y-Jôram mtao Yuđa trŭn nao dlăng Y-Jôram anak êkei Y-Ahap hlăm ƀuôn Jesrêel, kyuadah gơ̆ ruă.