9

Tsa Yehu ua vajntxwv kav Yixayee

1Elisa uas cev Vajtswv lus hu pab xibhwb uas cev Vajtswv lus ib tug los thiab hais rau nws tias, “Cia li qaws lub tsho rau ntawm duav thiab muab ib hwj roj coj mus rau ntawm lub moos Lamau Kile‑a. 2Thaum koj mus txog lawd, mas nrhiav Yehu uas yog Yehausafa tus tub thiab yog Nisi tus xeeb ntxwv. Cia li cuag nkaus nws thiab coj nws tawm ntawm nws cov phoojywg mus thiab coj nws mus rau chav tsev hauv nruab nrab. 3Mas muab hwj roj hliv ywg nws taubhau thiab hais tias, ‘Yawmsaub hais li no tias, Kuv tsa koj ua vajntxwv kav Yixayee.’ Ces cia li qheb kiag qhov rooj tawm khiav mus tsis txhob tos.”
4Tus hluas uas cev Vajtswv lus ntawd mus rau ntawm lub moos Lamau Kile‑a. 5Thaum nws mus txog ua ciav cov thawj uas kav tub rog tabtom sablaj, mas nws txawm hais tias, “Yawg hlob, kuv muaj xov yuav hais rau koj.” Yehu hais tias, “Hais rau peb cov leejtwg?” Nws teb tias, “Yawg hlob, hais rau koj ntag.” 6Ces Yehu txawm sawv tsees mus rau hauv tsev. Tus hluas ntawd txawm hliv roj rau saum Yehu taubhau thiab hais rau nws tias, “Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv hais li no tias, ‘Kuv tsa koj ua vajntxwv kav Yawmsaub haiv neeg Yixayee. 7Koj yuav tsum muab koj tus tswv Ahaj caj ces ntxuav pov tseg, xwv kuv thiaj li pauj tau qhov uas Yexenpee muab kuv cov tub qhe uas cev kuv li lus thiab Yawmsaub cov tub qhe sawvdaws tej ntshav nchuav pov tseg. 8Ahaj caj ces huvsi yuav puam tsuaj tag. Kuv yuav txiav txhua tus txivneej tsis hais cov uas ua qhev thiab cov uas tsis ua qhev hauv cov Yixayee kom tu noob nrho ntawm Ahaj. 9Kuv yuav ua rau Ahaj caj ces ib yam li ua rau Nenpa tus tub Yelaunpau‑as caj ces thiab ib yam li ua rau Ahiya tus tub Npa‑asa caj ces. 10Thiab dev yuav noj Yexenpee rau hauv nws lub vaj ntawm lub moos Yile‑ee, thiab yuav tsis muaj leejtwg muab nws log.’ ” Ces tus hluas ntawd txawm qheb kiag qhov rooj tawm khiav mus lawm.
11Thaum Yehu tawm los rau ntawm nws tus tswv cov thawj rog, lawv txawm hais rau nws tias, “Txhua yam puavleej zoo lov? Tus neeg vwm ntawd tuaj cuag koj ua dabtsi?” Yehu hais tias, “Nej yeej paub tus yawg ntawd thiab paub tias nws hais lus zoo li cas.” 12Lawv teb tias, “Koj dag xwb, cia li qhia rau peb nimno.” Nws thiaj hais tias, “Tus ntawd hais li no rau kuv tias, ‘Yawmsaub hais li no tias, Kuv tsa koj ua vajntxwv kav cov Yixayee.’ ” 13Ces lawv txhua tus txawm hle pes kiag cov tsho ntev los pua cov qeb ntai uas do cuas rau Yehu nyob, thiab lawv tshuab raj kub yaj tshaj tawm tias, “Yehu ua vajntxwv lawm lauj!”

Yehu tua Yaulas

14Yog li no Yehu uas yog Yehausafa tus tub, uas yog Nisi li xeeb ntxwv, thiaj ntaus tswvyim tawm tsam Yaulas. (Lub sijhawm ntawd Yaulas thiab cov Yixayee sawvdaws twb tawm mus tiv thaiv Alas tus vajntxwv Haxa‑ee rau ntawm lub moos Lamau Kile‑a, 15tiamsis vajntxwv Yaulas rov los kho mob rau hauv lub moos Yile‑ee lawm vim yog cov Alas tua raug nws mob rau thaum nws ua rog rau cov Alas tus vajntxwv Haxa‑ee.) Yehu thiaj hais tias, “Yog nej xav li no, tsis txhob cia leejtwg nyiag kev tawm hauv lub moos no mus hais xov rau hauv lub moos Yile‑ee.” 16Ces Yehu txawm nce nws lub tsheb ua rog caij mus rau lub moos Yile‑ee, rau qhov Yaulas pw qhov ntawd. Thiab Yuda tus vajntxwv Ahaxiya tuaj saib Yaulas rau qhov ntawd.
17Tus faj xwm sawv saum lub moos Yile‑ee lub chaw tsom faj, pom Yehu pab neeg tuaj ces txawm hais tias, “Kuv pom ib pab neeg tuaj.” Yaulas hais tias, “Cia li txib ib tug tub rog caij nees mus cuag lawv nug lawv tias, ‘Nej tuaj txojkev thaj yeeb lov?’ ” 18Ib tug tub rog caij nees txawm mus ntsib Yehu thiab hais tias, “Vajntxwv hais li no tias, ‘Koj tuaj txojkev thaj yeeb lov?’ ” Yehu teb tias, “Koj ntsig txog kev thaj yeeb ua dabtsi? Koj cia li tig kiag caij nees raws kuv qab xwb.” Tus faj xwm ceeb toom tias, “Tus uas xa xov mus txog lawv lawm, tiamsis nws tsis rov los.”
19Vajntxwv thiaj txib dua ib tug tub rog caij nees mus. Tus ntawd mus txog lawv thiab hais tias, “Vajntxwv hais li no tias, ‘Nej tuaj txojkev thaj yeeb lov?’ ” Yehu teb tias, “Koj ntsig txog kev thaj yeeb ua dabtsi? Koj cia li tig kiag caij nees raws kuv qab.” 20Tus faj xwm ceeb toom dua ib zaug tias, “Tus ntawd mus txog lawv lawm, tiamsis nws tsis rov los. Thiab tus cujpwm tsav tsheb ntawd saib zoo yam li yog Nisi tus tub Yehu tus cujpwm, rau qhov tsav nrawm heev.”
21Yaulas hais tias, “Cia li npaj kom txhij.” Lawv txawm npaj Yaulas lub tsheb ua rog. Mas Yixayee tus vajntxwv Yaulas thiab Yuda tus vajntxwv Ahaxiya nyias caij nyias lub tsheb ua rog tawm mus ntsib Yehu ntawm Nanpau uas yog neeg Yile‑ee thaj teb. 22Mas thaum Yaulas pom Yehu, nws hais tias, “Yehu, muaj kev thaj yeeb lov?” Yehu teb tias, “Yuav muaj kev thaj yeeb tau li cas rau thaum koj niam Yexenpee tseem deev dab ua khawv koob yees siv ntau npaum li no?” 23Ces Yaulas txawm rub xauv nees tig kiag khiav thiab hais rau Ahaxiya tias, “Au Ahaxiya, lawv fav xeeb lawm lauj!” 24Ces Yehu txawm rub hneev nti kawg zog nkaus tua mus raug Yaulas ntawm ob lub xub pwg kem nruab nrab. Rab xub chob nplho nws lub plawv nws thiaj ntog vau hlo rau hauv nws lub tsheb ua rog. 25Yehu hais rau Npikha uas nqa nws tej cuab yeej tias, “Cia li nqa Yaulas lub cev mus pov rau hauv Nanpau uas yog neeg Yile‑ee thaj teb. Cia li nco ntsoov txog thaum wb caij nees raws nws txiv Ahaj qab mus, Yawmsaub hais tej lus no txog nws hais tias, 26‘Kuv twb pom Nanpau thiab nws tej tub ki tej ntshav rau nag lawm. Kuv yuav ua pauj rau koj rau hauv thaj teb no ntag. Yawmsaub hais li no ntag.’ Yog li no cia li muab nws nqa pov rau hauv thaj teb no raws li Yawmsaub tej lus.”

Yehu tua Ahaxiya

(2VKk. 22:7-9)

27Thaum Yuda tus vajntxwv Ahaxiya pom li ntawd nws txawm khiav mus rau lub moos Npehakas. Ces Yehu txawm caum qab mus thiab hais tias, “Cia li tua nws thiab,” mas lawv txawm tua nws hauv lub tsheb ua rog rau ntawm ntu kev uas hla lub roob Ku uas ze ntawm Ile‑as. Mas nws txawm khiav txog lub moos Mekidau thiab tuag rau qhov ntawd lawm. 28Nws cov tub teg tub taws thiaj muab nws lub cev tuag rau tsheb ua rog thauj mus rau Yeluxalees thiab muab log rau hauv nws lub qhov ntxa nrog nws tej poj koob yawm txwv ua ke hauv Davi lub nroog.
29Xyoo kaum ib uas Ahaj tus tub Yaulas ua vajntxwv kav mas Ahaxiya pib ua vajntxwv kav Yuda.

Yexenpee tuag

30Thaum Yehu tuaj txog lub moos Yile‑ee, Yexenpee kuj hnov lawm. Nws thiaj pleev qhov muag kaim zoj zees thiab qaws plaubhau kom zoo nkauj xauj ntawm qhov rais mus. 31Thaum Yehu nkag rooj loog los Yexenpee txawm hais tias, “Koj uas tua koj tus tswv, koj uas zoo li Xili, koj tuaj ua kev thaj yeeb lov?” 32Yehu tsa muag ntsia rau saum qhov rais thiab hais tias, “Leejtwg tuaj kuv tog? Leejtwg ne?” Muaj ob peb tug nraug sam xauj saum qhov rais tuaj rau nws. 33Nws hais tias, “Cia li muab tus pojniam kod pov los.” Lawv txawm muab tus pojniam ntawd pov los. Nws tej ntshav ib txhia txaws lo ntsa loog thiab lo tej nees, mas tej nees tsuj kiag saum nws. 34Ces Yehu txawm nkag mus noj haus thiab hais tias, “Mus saib tug pojniam uas raug foom tsis zoo ntawd thiab coj mus log rau qhov nws yog vajntxwv li ntxhais.” 35Tiamsis thaum lawv mus muab nws log, lawv pom tias tshuav lub taubhau thiab tej tes taw xwb. 36Thaum lawv rov los hais rau Yehu, nws hais tias, “Tej no yog Yawmsaub tej lus uas nws kom nws tus qhev Eliya uas yog neeg hauv Thinpi hais tias, Dev yuav noj Yexenpee cev nqaij rau hauv Yile‑ee li kav xyuam, 37thiab Yexenpee lub cev tuag yuav zoo li tej quav tsiaj rau saum npoo av tom tej teb ntawm Yile‑ee li kav xyuam, tsis muaj leejtwg hais tau tias, ‘No yog Yexenpee.’ ”