Klei Hưn Mdah

Hră Tal Tlâo Y-Yôhan jing sa pŏk hră “sa čô khua mduôn” čih mơĭt kơ sa čô khua kiă kriê Sang Aê Diê, anăn gơ̆ Y-Gaius. Pô čih hră anei mni kơ Y-Gaius kyuadah klei gơ̆ đru leh phung bi đru đăo mkăn, brei răng kơ sa čô mnuih, anăn gơ̆ Y-Điôtrep.

Jar

Klei hưn bi êdah (1-4)
Klei mni kơ Y-Gaius (5-8)
Klei ƀuah kơ Y-Điôtrep (9-10)
Klei mni kơ Y-Đêmêtrius (11-12)
Klah čŭn (13-15)