1

1. Ƀing Ană Bă Ơi Adai Hơdip Amăng Khul Tơlơi Hơnơ̆ng Pơkă Tơlơi Pơthâo Hiam

1Hră mơ̆ng pô kŏng tha.
 Mơit kơ gơyut kâo khăp Gaios, jing pô kâo khăp amăng tơlơi sĭt.
2Ơ gơyut khăp hơi, kâo kwưh rơkâo kơ tơlơi ih dưi đĭ kơyar, dưi hiam drơi jan gah kơđeh asar wơ̆t hăng gah bơngăt mơ̆n. 3Kâo mơak biă mă tơdang hơmư̆ ƀing ayŏng adơi rai ră ruai kơ tơlơi tŏng ten ih hăng tơlơi sĭt laih anŭn hiư̆m tơlơi ih ăt hơdip tŏ tui amăng tơlơi sĭt. 4Kâo ƀu hơmâo tơlơi mơak pă ôh prŏng hloh kơ tơlơi kâo hơmư̆ ƀing ană bă kâo hlak hơdip amăng tơlơi sĭt.
5Ơ gơyut khăp hơi, ih jing pô tŏng ten amăng tơlơi ih hlak ngă kơ ƀing ayŏng adơi anŭn, boh nik ñu wơ̆t tơdah ƀing gơñu jing kar hăng ƀing tuai kơ ih. 6Ƀing gơñu hơmâo ră ruai laih ƀơi anăp sang Ơi Adai pơ anih anai kơ tơlơi khăp ih. Ih či ngă sa tơlơi hiam yơh tơdang ih djru kơ jơlan rơbat gơñu hăng tơlơi bruă năng lăp ƀơi anăp Ơi Adai. 7Yuakơ hăng Anăn Khua Yang yơh ƀing gơñu hơmâo tơbiă nao laih hăng ƀu tŭ mă laih ôh tơlơi djru mơ̆ng ƀing ƀu đaŏ. 8Hơnŭn yơh, brơi kơ ƀing ta khŏm pơdah tơlơi ju̱m čơmah bĕ kơ ƀing mơnuih hrup hăng anŭn, tui anŭn ƀing ta dưi mă bruă hrŏm hơbĭt kơ tơlơi sĭt yơh.
9Kâo čih laih đơđa tơlơi kơ sang Ơi Adai anai, samơ̆ Diotrephês, jing pô khăp jing pô khua djă̱ akŏ, ƀu tŭ ju̱m ƀing gơmơi ôh. 10Tui anŭn, tơdang kâo truh, kâo či ră ruai glaĭ khul bruă ñu hlak ngă, pơhiăp rơkŭt kiăng pơruă hĭ ƀing gơmơi. Aka hrăp hăng tơlơi anŭn ôh, ñu hơngah hăng ƀu ju̱m mơak ƀing ayŏng adơi anŭn ôh. Ñu ăt pơgăn hĭ ƀing hlơi pô kiăng tŭ ju̱m ƀing gơ̆ mơ̆n hăng puh pơđuaĭ hĭ ƀing kiăng ju̱m anŭn gah rơngiao kơ sang Ơi Adai.
11Ơ gơyut khăp hơi, anăm hla tui hơget tơlơi jing sat ƀai ôh, samơ̆ ngă tui bĕ hơget tơlơi jing hiam. Hlơi pô ngă tơlơi hiam, ñu anŭn jing mơ̆ng Ơi Adai yơh. Hlơi pô ngă tơlơi sat ƀai, ñu anŭn ƀu mưn tŭ Ơi Adai ôh. 12Rĭm čô le̱ng kơ ngă gơ̆ng jơlan hiam kơ Dêmêtrios laih anŭn tơlơi sĭt ăt ngă gơ̆ng jơlan hrup hăng anŭn mơ̆n. Ƀing gơmơi ăt ngă gơ̆ng jơlan hiam kơ gơ̆ mơ̆n laih anŭn ih thâo tơlơi gơ̆ng jơlan gơmơi jing sĭt.

2. Khul Tơlơi Yôhan Pơhiăp Hơnăl Tuč

13Kâo hơmâo lu tơlơi kiăng čih kơ ih, samơ̆ kâo ƀu kiăng ngă kar hăng anŭn hăng gai čih laih anŭn hăng ia hră ôh. 14Samơ̆ kâo čang rơmang kiăng ƀuh ih tañ, laih anŭn ƀing ta či pơhiăp klă̱ anăp yơh.
15Rơkâo tơlơi rơnŭk rơno̱m dŏ hăng ih. Ƀing gơyut gơyâo pơ anai mơit tơlơi pơhiăp kơkuh kơ ih. Brơi kâo mơit tơlơi pơhiăp kơkuh kơ rĭm ƀing gơyut gơyâo pơ anŭn.